Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verneting og lovvalg ved individuelle arbeidstvister i internasjonal luftfart Imran Haider, Phd advokat i LO 20. mars 2014side 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verneting og lovvalg ved individuelle arbeidstvister i internasjonal luftfart Imran Haider, Phd advokat i LO 20. mars 2014side 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verneting og lovvalg ved individuelle arbeidstvister i internasjonal luftfart Imran Haider, Phd advokat i LO 20. mars 2014side 1

2 20. mars 2014side 2 1. Innledning -Verneting og lovvalg - Ryanairssaken -Oppsigelse av italiensk kabinansatt bosatt i Norge – Alessandra Cocca – arbeidet Moss lufthavn, Rygge -Arbeidet for Crewlink (irsk selskap), utleid til Ryanair -Ryanair ingen filialer i Norge - Parats medlem, LO og HK er partshjelpere -Jeg har tatt utgangspunkt i det som har kommet frem i media om saken når jeg omtaler arbeidsavtalen og årsaken som ledet til oppsigelse -Medlemmet rapporterte at kabinsjef luktet alkohol og problemene startet

3 20. mars 2014side 3 -Arbeidsavtale: o 122 kr timen pr flytime – årslønn ca115 000 o Lønnstrekk for alt fravær, herunder sykdom – ingen sykelønn o Trekk 200 euro hvis sier opp før gått 15 mnd o Kan pålegges 4 ukers ubetalt permisjon – hvis selskapet behov tilsier dette o Må selv dekke uniform og ID-kort ved trekk i lønn o Ryanair kan trekke i lønnen hvis manko i kassen o 12 måneders prøvetid o Begrenset oppsigelsestid o Plikt til underlegge legeoundersøkelse -Ryanairs huslege o Ransakelse når som helst o Ikke være med å velge når ferie o Flytteplikt – må dekke kostnadene selv o Krav til hvor man må bosette seg – 1 time unna flyplassen o Standbyvakt, hjemme og på flyplassen o m.m.

4 20. mars 2014side 4 -Kort om status o Moss tingrett sa at norske domstoler ikke rett verneting o Borgarting lagmannsrett motsatt konklusjon o Opphevet av Høyesteretts ankeutvalg o Feil faktum - innsjekking og sikkerhetskontroll ble ikke foretatt av Cocca o Kan ikke utelukke at forholdet har hatt betydning o Vist til at begrenset prøvingskompentanse o Lovtolkingen til lagmannsretten ble godtatt o Ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett - norske domstoler har jurisdiksjon

5 20. mars 2014side 5 o Se side 14 i avgjørelsen ”Lagmannsretten viser innledningsvis til at Høyesteretts ankeutvalg i kjennelsen av 5. desember 2013 har kommet til at lagmannrettens generelle lovforståelse slik denne fremkommer i kjennelsen av 16. august 2013, er korrekt. Denne lagmannsrett nøyer seg derfor i utgangspunktet med å vise til lagmannsrettens redegjørelse for lovanvendelsen og Høyesteretts bemerkninger til denne.”

6 20. mars 2014side 6 -Ryanairsaken av betydning for piloter? o I utgangspunktet samme rettskilder o Samme momenter o Mesteparten av arbeidet skjer i lufta for begge grupper

7 20. mars 2014side 7 2.Grenseoverskridende element

8 20. mars 2014side 8 -En forutsetning -Eksempler -Bosatt i Norge og arbeider i utlandet -Bosatt i utlandet og arbeider i Norge -Partene kan ha avtalt verneting og lovvalg som ikke tar hensyn til hvor man arbeider eller hvor man er bosatt -lønnsnivå -Skatt og trygd -Land med dårlig arbeidstakervern

9 20. mars 2014side 9 3. Rettskilder -Verneting o Luganokonvensjonen o Gjelder EU, Danmark, Sveits, Island og Norge

10 20. mars 2014side 10

11 20. mars 2014side 11 Lovvalg o "Irma Mignon" formelen – det lands lover hvor ”nærmest tilknytning ” o Roma I – forordning (tidligere Romakonvensjonen)

12 20. mars 2014side 12

13 20. mars 2014side 13 4. Forholdet mellom EUs regler og norsk rett -Verneting o Luganokonvensjon lik EUs Brussel I – forordning (tidligere Brusselkonvensjonen) o Slått fast i rettspraksis at må ta hensyn til Brussel I – forordningen ved tolking av Luganokonvensjonen, jf. Rt. 2012 s. 1951 -Lovvalg o Roma I – forordning (tidligere Romakonvensjonen) o Høyesterett sagt i Rt. 2011 s. 531 (Krigsforbrytersaken) at se hen til EUs lovvalgsregler

14 20. mars 2014side 14 5. Samspillet mellom vernetingsregler og lovvalgsregler -Teknisk sette mulig at norsk domstoler må anvende irsk rett. Men ikke ønskelig situasjon. -EUs vernetingsregler er påvirket av EUs lovvalgsregler – Roma I-forordningen (tidligere Romakonvensjonen) -Det samme kan sies i utgangspunktet i norsk rett -Et sentralt tema i Ryanairsaken fordi vi bruker konklusjonene fra lovvalgsreglene. Våre synspunkter er i stor grad lagt til grunn.

15 20. mars 2014side 15 6. Betydning av at inngått avtale om verneting og lovvalg -Luganokonvensjonen - avtalen må være inngått etter at tvisten oppsto -Roma I – forordning – kan ikke avtale seg bort fra preseptorisk rett

16 20. mars 2014side 16 7. Arbeider til vanlig/sedvanelig utfører sitt arbeid -Strukket litt på den naturlige språklige forståelsen -Ganske sammensatt vurdering -Noen saker som vil belyse dette kriteriet, jf. nedenfor -Mulox (C-125/92) og Rutten (C-135/95) – avgjørelser fra EU o jobbet i forskjellige land, men brukte hjemmekontor o faktisk midtpunkt og hvorfra oppfyller vesentlige av forpliktelsene overfor arbeidsgiver o gjaldt verneting

17 20. mars 2014side 17 -Koelzsch (C-29/10) – avgjørelse fra EU o Gjaldt lovvalg o Gjaldt en lastebilsjåfør som leverte blomster fra Danmark til blant annet Tyskland o Avgjørende det sted hvor man oppfyller vesentlige av sine forpliktelser o hvor kjørte fra? o Hvor var arbeidsredskapene? o Hvor kjørte til? o Hvor ble varene losset? o Hvilke land som man vendte tilbake til? o vanlig-kriteriet - tolket vidt o Konklusjon i saken

18 20. mars 2014side 18 -Voogsgeerd (C-384/10) - Avgjørelse fra EU o Gjaldt lovvalg o Arbeidet ombord på skip o Gjentok uttalelser fra Koelzsch o Men gikk et skritt videre  Det sted hvorfra arbeidstakeren utførte transportoppgavene og mottok instruksjoner, alltid var det samme, dette sted hvor vedkommende vanligvis utførte sitt arbeid  Altså en form for base-test  Ryanair hevdet en stund at saken ikke var av betydning for vår sak  Voogsgeerd-avgjørelsen – snakker om å "alltid" vende tilbake o Se avsnitt 39

19 20. mars 2014side 19

20 20. mars 2014side 20 -De to siste avgjørelsene fra EU må ses i lys av utviklingen med hensyn til lovvalgsreglene o Gjelder formelt Romakonvensjonen o Grønnbok 2002 – behov for avklaring for sjøfolk og flypiloter mm o Roma I – forordning - art 8 nr 2 - endret slik at "det land, hvori eller subsidiært hvorfra arbeidstakeren ved oppfyllelse av avtalen vanligvis utfører sitt arbeid" o Det ble sagt i regelarbeidet til bestemmelsen at formål nettopp å fange opp de som jobber på flyet, jf. uttalelse fra kommisjonen

21 20. mars 2014side 21

22 20. mars 2014side 22 -Fra norsk rettspraksis - TUI Fly Nordic – Norges Høyesteretts ankeutvalg (Rt-2011-1034) o Gjaldt verneting o Dansk pilot bosatt i Danmark med mønstringssted Norge (Gardermoen) for et svensk firma o Utførte arbeid til vanlig i Norge

23 20. mars 2014side 23 8. Betydningen av arbeid i flykroppen -Ryanair I i Norge o Borgarting Lagmannsrett – LO fikk medhold i at norske jurisdiksjon, jf. RG. 2011 s. 1550 o Moss tingrett sa norske regler i en senere avgjørelse o Hovedsaken ble forlikt o Gjaldt Base supervisor på Rygge-flyplass o Avgjørelsen avgrenser uttrykkelig mot situasjonen til kabinansatte

24 20. mars 2014side 24 -Ryanairs hovedanførsel i vår sak (Ryanair II) o Ryanairs fly i internasjonalt luftrom –er irsk territorium o Chicagokonvensjonen 1944 o Lufta der kabinansatte vanligvis utfører jobb o Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse i Ryanairsaken  Ikke rettslig uriktig å se bort fra at det meste av arbeidet har skjedd på flyet og at fly anses å være irsk territorium o for arbeidstaker er dette en ren formalitet o ville vært betydelig svekkelse av arbeidstakerbeskyttelsen i Luganokonvensjonen o se avsnitt 43 o Ankeutvalgets uttalelser lagt til grunn, jf. side 14 i den siste avgjørelsen fra lagmannsretten, jf. foran.

25 20. mars 2014side 25 Avsnitt 43: ”Ryanair har anført at det var uriktig av lagmannsretten å se bort fra at A har utført det meste av sitt arbeid om bord i fly som er registrert i Irland, og at irske fly etter Chicagokonvensjonen er irsk territorium. Utvalget kan ikke se at det er rettslig uriktig å se bort fra dette forholdet, som for arbeidstakeren må fremstå som en ren formalitet. Å legge vekt på dette forholdet ville medføre en betydelig svekkelse av arbeidstakerbeskyttelsen i artikkel 19 nr. 2 bokstav a, som man måtte ha klare rettskildemessige holdepunkter for å kunne legge til grunn. Det foreliggende rettsstoffet gir ikke det.”

26 20. mars 2014side 26 9. Nærmere om mønstringssted og stasjoneringssted o Stor vekt i vurderingen  Synspunktet er godt forankret i rettskildematerialet  Se Høyesteretts ankeutvalgets avgjørelse avsnitt 42 ”Det er anført at lagmannsretten i praksis har lagt til grunn at mønstringsstedet alene må være avgjørende. Utvalget forstår det slik at grunnlaget for denne anførselen er det som skrives i kjennelsen nederst på side 8 og over på side 9, blant annet med henvisning til Ketilbjørn Hertz’ kommentarutgave til Brussel I-forordningen. Slik ankeutvalget ser det, har lagmannsretten klart tilkjennegitt at den har lagt til grunn en helhetlig vurdering. Men det er nærliggende å forstå at den har tillagt det faste mønstrings og stasjoneringsstedet stor vekt i denne vurderingen. Det er en oppfatning som er godt forankret i det rettskildematerialet lagmannsretten trekker frem i avgjørelsen.”

27 20. mars 2014side 27 10. Er arbeidsoppgaver på bakken en forutsetning? -Cocca o Standby-vakt, har standbyvakt hjemme, men også på flyplassen o Ledet passasjererne til flykroppen, viss avstand -Ryanair sier at det må være vesentlige arbeidsoppgaver o Vi har anført neppe et slikt vesentlighetskrav o Se EU-kommisjonens uttalelse i tilknytning til vedtakelsen av Roma I – forordning artikkel 8. " This change will make it possible to apply the rule to personnel working on board aircraft, if there is a fixed base from which work is organized and where the personnel perform other obligations in relation to the employer (registration, safety checks). "

28 20. mars 2014side 28 o Høyesterett tok ikke uttrykkelig stilling til denne uenigheten  Dette spørsmålet kan havne hos Høyesterett igjen o Se side 16 i lagmannsrettens avgjørelse o 4 % av samlet arbeidstid

29 20. mars 2014side 29 11.Betydningen av at instrukser og arbeidet organiseres fra Irland -Ryanair har gjentatt denne anførslen -Høyesterett tok ikke direkte stilling til denne anførselen -Etter vår mening, man må vurdere ut fra arbeidstakers ståsted, o Se her avsnitt 38-39 i Voogsgeerd

30 20. mars 2014side 30

31 20. mars 2014side 31 - Lagmannsretten, se side 17 ”Ryanair hevder at det bør legges vesentlig vekt på at partene har avtalt at irsk rett gjelder for arbeidsforholdet, at Cocca var medlem i irsk folketrygd, hadde irsk forsikring, at lønnen gikk inn på konto i irsk bank, at hun har betalt skatt til Irland, og at Ryanair ikke hadde eller har filialer eller lignende i Norge eller andre land, slik at all tilrettelegging av arbeidet, herunder instruksjoner og organisering, skjer fra Irland. Lagmannsretten finner ikke at disse forholdene kan føre til at riktig verneting er vedkommende domstol i Irland i henhold til artikkel 19 nr. 2 b) i Luganokonvensjonen. Det dreier seg i stor utstrekning om mer formelle forhold der arbeidstakeren antagelig i liten grad kan påvirke valg av løsning.”

32 20. mars 2014side 32 12. Betydningen av bosted -Boplikt: en time unna Rygge -I saken vært fremme at det også kan være Sverige -Lagmannsretten, se side 16 -Plikt etter kontrakten - ”betydelig vekt” -Faktisk tilknytning - ”svært tungt”

33 20. mars 2014side 33 Side 16 i lagmannsrettsavgjørelsen: ”I denne saken må det etter lagmannsrettens syn legges betydelig vekt på at Cocca etter kontrakten hadde plikt til å bosette seg i nærheten av flyplassen. På grunn av denne plikten var ikke Rygge bare et mønstringssted, som Ryanair betegner det som. Bosettingsplikten innebar at hun bodde fast i nærheten av flyplassen så lenge ansettelsesforholdet der varte. Dette ga en faktisk tilknytning som må tillegges betydelig vekt. Dette innebar at Rygge og området hvor hun bodde ble hennes naturlige sosiale tilknytningspunkt både i forbindelse med arbeidet og på fritiden. Denne faktiske tilknytningen veier etter lagmannsrettens mening svært tungt, selv om også en rekke andre faktorer må tas i betraktning.”

34 20. mars 2014side 34 13. Trygdeforhold o I utgangspunktet ikke ansett å være av stor betydning o Trygdeforordning 883/2004  Der vesentlige av arbeidet utføres – minst 25 % o Ny forordning 465/2012  Hjemmebase er avgjørende  Hjemmebase der normalt starter og avslutter sin skift  Trådte i kraft 2. februar 2013  Gitt overgangsregler  I en ti-årsperiode  Arbeidstaker er gitt valget o I Coccas sak så ikke vært medlem norsk folketrygd mens arbeidsforholdet varte

35 20. mars 2014side 35 14. Skattemessige forhold o I utgangspunktet ikke ansett å være av stor betydning o Skatteavtaler o Formål med avtalene er å unngå dobbeltbeskatning o I norsk rett - vanlig at Norge ikke sier i fra seg retten til å skattlegge o Hovedregelen er at Norge gjør fradrag for skatt som er betalt til et annet land o Skatteavtalen mellom Norge og Irland følger standarden o Finansdepartementet påpekte dette da saken startet o Problem at inntil nå ikke betalt skatt til Norge

36 20. mars 2014side 36 15. Ny avgjørelse fra EU - Schlecker mot Boedeker (C-64/12) o Ny avgjørelse fra EU - september 2013 o Lovvalg og Romakonvensjonen o Tysk firma (Schlecker) og tysk borger (Boedeker) – men vedkommende arbeidet som direktør i Nederland i over 10 år. Bedriften ønsket å endre arbeidssted tilbake til Tyskland o Selv om vanligvis arbeider et sted – så unntak hvis det etter en helhetlig vurdering har mer tilknytning til et annet sted  Hvor skatten betales er et sentralt moment  Hvilke lands trygdeordninger man er medlemmer i er også sentralt

37 20. mars 2014side 37 o Endrer avgjørelse noe?  Har måtte argumentere med at forskjeller mellom verneting og lovvalg likevel  Unntaksbestemmelsen fremgår ikke av Luganokonvensjonen, jf. ordlyden

38 20. mars 2014side 38

39 20. mars 2014side 39

40 20. mars 2014side 40  Ikke problematisert at saken ikke skulle gå for nederlandske domstoler  videre faktiske forskjeller  Tysk borger og arbeidet i Tyskland  Opprettholdt bopel i Tyskland  Reisekostnadene til og fra Tyskland ble betalt  Cocca ingen tilknytning til Irland  Ryanair skulle ha betalt skatt i Norge  Ryanairs kabinansatte på Rygge kan være medlemmer i norsk folketrygd  Uttalelsen til generaladvokaten i Schleckersaken, jf. avsnitt 68  Cocca fikk ikke valgmuligheten

41 20. mars 2014side 41 1 Avsnitt 68 i Generaladvokatens uttalelse til EU-domstolen i Schlecker mot Boedeker: "Uden at jeg vil foregive, at listen er udtømmende, mener jeg, at væsentlige tilknytningselementer for det første er landet, hvor arbejdstageren betaler de skatter og afgifter, der vedrører indtægten fra dennes virksomhed, samt landet, hvor denne er medlem af den sociale sikringsordning og diverse pensions- og syge- og invalideforsikringsordninger. Som den nederlandske regering har anført, er det uanset de særlige regler, som gælder for visse kategorier af arbejdstagere, princippet om »lex loci laboris« (39), der finder anvendelse med hensyn til tilslutning til den sociale sikringsordning, med undtagelse af særlige tilfælde, hvor arbejdstageren er udstationeret. Ifølge dette princip er en arbejdstager tilsluttet den sociale sikringsordning i den stat, hvor han sædvanligvis arbejder. Ved at undlade at anvende denne regel, sådan som de relevante grundregler giver mulighed for (40), har de berørte parter efter min opfattelse villet flytte tyngdepunktet for deres forhold til et andet land. For at gøre det muligt at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af den part, som anses for den økonomisk og socialt svageste, bør det dog undersøges, om tilknytningen til de sociale sikringsordninger er sket efter fælles overenskomst mellem parterne, eller omden er blevet pålagt arbejdstageren." (mine uthevninger)

42 20. mars 2014side 42 Lagmannsretten s. 17: ”Ryanair hevder at det bør legges vesentlig vekt på at partene har avtalt at irsk rett gjelder for arbeidsforholdet, at Cocca var medlem i irsk folketrygd, hadde irsk forsikring, at lønnen gikk inn på konto i irsk bank, at hun har betalt skatt til Irland, og at Ryanair ikke hadde eller har filialer eller lignende i Norge eller andre land, slik at all tilrettelegging av arbeidet, herunder instruksjoner og organisering, skjer fra Irland. Lagmannsretten finner ikke at disse forholdene kan føre til at riktig verneting er vedkommende domstol i Irland i henhold til artikkel 19 nr. 2 b) i Luganokonvensjonen. Det dreier seg i stor utstrekning om mer formelle forhold der arbeidstakeren antagelig i liten grad kan påvirke valg av løsning.”

43 20. mars 2014side 43  Lagmannsretten s. 17-18 ”Som det fremgår foran under gjengivelsen av partenes anførsler, har de knyttet en del bemerkninger til lovvalgsspørsmålet bl.a. med utgangspunkt i en avgjørelse om lovvalg i EU-domstolen i 2012, Schlecker-saken, sak 64/12. Etter lagmannsrettens mening var forholdene i Schlecker-saken så ulike forholdene i vår sak, og for den saks skyld også fra Koelzsch- og Voogsgeerd-sakene, at den ikke gir noen veiledning ved subsumsjonen. Lagmannsretten finner heller ikke grunn til å kommentere partenes bemerkninger om betydningen av at vernetingsspørsmålet og lovvalgsspørsmålet ses i sammenheng eller i hvilke situasjoner de to regelsettene med sine rettskildefaktorer kan lede til ulike resultater. Lagmannsretten finner det heller ikke riktig å uttale seg om lovvalgsspørsmålet i denne saken, herunder hvilken betydning lovvalgsavtalen kan tenkes å få for lovvalget. Det vises i den forbindelse til at en slik avtale ikke uten videre er utslagsgivende.”

44 20. mars 2014side 44 Forrige lagmannsrettsavgjørelse: ”Det skal også ses hen til parallelle bestemmelser om lovvalg. Det antas å være en fordel at en tvist reises for domstolene i det landet hvis rett kan kreves anvendt.” - Uttalelsen er gjengitt på side 4 i den nye lagmannsrettsavgjørelse - Høyesteretts ankeutvalgs fant tolkningen riktig - EU-kildene som anvendes dreier seg om lovvalg

45 20. mars 2014side 45 16. Utsendt arbeidstaker -Retten til fri bevegelse av tjenester o Ryanair ser ikke at beskyttelse av arbeidstakere kan begrunne innhugg i retten til fri bevegelse av tjenester o Høyesteretts ankeutvalg - lovtolking til lagmannsretten ikke i strid med retten til fri bevegelse av tjenester -Ryanair påberopte utsendingsdirektivet o Vi mener at den ikke gjelder i vår sak  Fordi har ikke andre land hvor man kan si at hun arbeider til vanlig  ikke angitt en bestemt periode for utplasseringen o Høyesteretts ankeutvalg  lovtolking ikke i strid med utstasjoneringsdirektivet

46 20. mars 2014side 46 -Utsendingsdirektivet skaper ikke utfordringer i Ryanairsaken, men kan gjøre det i andre saker. -Direktivet er som kjent gjort til en del av norsk rett gjennom § 1-7 -Utgjør unntak fra vernetings- og lovvalgsreglene -Minimumsrettigheter knyttet til arbeidstid og lønn, men ikke oppsigelsesvern mm. -Må være midlertidig tjenesteyting -Virksomhet i hjemlandet – ”postkasseselskap” -Jobber med en annen sak o Svensk håndverkere o Fire-fem stykker o NUF i Norge o Enkelte oppdrag i Sverige o Mesteparten av arbeidet skjer i Norge

47 20. mars 2014side 47 -Utfordringer knyttet til direktivets krav om midlertidig tjenesteyting -Håndhevingsdirektivet som er i ferd med å vedtas, vil klargjøre innholdet en del -Også i luftfarten kan etablere filial i lavkostland med dårlig arbeidstakervern og utstasjonere borgere fra det aktuelle landet i land som Norge, men da i en begrenset periode.

48 20. mars 2014side 48 15. Avslutning -Anker Ryanair? -Spansk avgjørelse -For et par uker siden -Kabinansatt for Ryanair - Rygge -Spansk borger -Spansk høyesterett henvist til Irland eller Norge -Belgisk avgjørelse o 4. november 2013 o Kabinansatte for Ryanair o Belgiske domstoler ikke ansett kompetente til å avgjøre saken

49 20. mars 2014side 49 -Sclecker mot Boedeker skaper noe usikkerhet, særlig for lovvalgsspørsmålet o Lagmannsretten kunne ha gitt føringer om lovvalgsspørsmålet o Tror ikke det pga de faktiske forskjellene o Irma Mignon-formelen, selv om følger EU, norske domstoler ikke bundet av Roma I – forordning o Norske domstoler opptatt av de reelle forhold og ikke formaliteter - omgåelse


Laste ned ppt "Verneting og lovvalg ved individuelle arbeidstvister i internasjonal luftfart Imran Haider, Phd advokat i LO 20. mars 2014side 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google