Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov- og avtaleforhold Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov- og avtaleforhold Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov- og avtaleforhold Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik

2 Dagens tekst: Styringsretten Tvisteløsningsmetoder Rettskildene Tariffavtalenes lønnsbestemmelser

3 Styringsretten  Bedriftenes rett til å  Lede, fordele og kontrollere arbeidet  Ansette og si opp ansatte Vesentlig begrenset

4 Lover - Arbeidsrett Ferieloven Folketrygdloven Sykelønn Fødselspenger Arbeidsledighetstrygd Arbeidsmiljøloven Forskrifter Arbeidstvistloven

5 Avtaler - Arbeidsrett Ansettelsesavtaler Avtale mellom bedrift og ansatt Tariffavtaler Avtale mellom fagforening og Arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening Må være skriftlige

6 Ansettelsesavtaler AML § 14 - 5 Skriftlighet Skal foreligge senest 1 mnd etter arbeidsforholdets begynnelse AML § 14 - 6 En rekke bestemmelser om innhold: Identitet Arbeidsplassen Beskrivelse av arbeidet

7 Tariffavtalenes oppbygning Del I:Hovedavtale Del II:De enkelte fagavtalene Del III:Bilagene Sluttvederlag Opplysnings- og utviklingsfondet Avtalefestet pensjon (AFP) Prosenttrekk av fagforeningskontingent Nedsettelse av arbeidstiden pr 1. januar 1987 Godtgjørelse for bevegelige helligdager A- ordningen Korte velferdspermisjoner Diverse spesielle bilag

8 Hvorfor har vi tariffavtaler??? Arbeidstakerne: Garanterte rettigheter/goder/bestemmelser Bedriftene: Fredsplikt

9 Fredsplikten Arbeidstvistloven: En tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om krav som grunner seg på en tariffavtale, må ikke søkes løst ved arbeidsnedleggelse, arbeidsstegning eller annen arbeidskamp. Hovedavtalen: Hvor det er tariffavtale, må arbeidsstans eller annen arbeidskamp ikke finne sted Betydningen er den samme

10 Tvisteløsning Forskjellige metoder avhengig av problem Forståelse av lover Oppsigelse og avskjed Tarifftvister Rettstvister Interessetvister (Tariffrevisjoner) Forvaltningsavgjørelser

11 De ordinære domstoler – sivile saker Tingretten Høyesteretts kjæremålsutvalg Lagmannsrett Høyesterett Forliksrådet

12 De ordinære domstoler - oppsigelse - og avskjedssaker Oppsigelse Rett til å stå i stilling Avskjed Ikke rett til å stå i stilling Tingretten Høyesteretts kjæremålsutvalg Lagmannsrett Høyesterett Forhandlinger

13 Tarifftvister - rettstvister Problem: Hva er rett? Lokale forhandlinger Forhandlinger ASVL- Forbund Forhandlinger LO - ASVL Evt. YS - ASVL Arbeidsretten

14 Tarifftvister - interessetvister Problem: Hva skal bli rett? (Tariffrevisjoner) OppsigelseForhandlinger Mekling Forhandlings/meklingsløsning Lønnsnemd Enighet Evig fortapelse

15 Forvaltningsvedtak Vedtak Overordnet organ De ordinære domstoler Uttalelse Klage

16 ASVL har tariffavtaler for ordinært ansatte med: FLT, som er et LO forbund, LO’s Hovedavtale Delta, (tidl. KFO) som er et YS forbund, egen Hovedavtale Lederne, som er frittstående forbund, egen Hovedavtale

17 Juridisk metode Rettsanvendelsen har tre deler: 1.Faktum må klarlegges. 2.Rettsregelen må klarlegges, se rettskilder. 3.Deretter må rettsregelen anvendes på faktum (subsumsjon). Den juridiske metoden handler om hvordan vi skal finne frem til innholdet i rettsreglene. Altså trinn nr. 2 i rettsanvendelsesprosessen.

18 Rettskilder, hvordan finne rettsregelen –Lovtekster fastsatt av Stortinget, eller i forskrifter gitt av et departement med hjemmel i lov. –Lovforarbeider og etterfølgende uttalelser som har en viss autoritet. –Domstolspraksis, særlig fra Høyesterett. –Andre myndigheters praksis (for eksempel ligningsmyndighetenes praksis). –Avtaler mellom partene eller praksis (sedvane) –Juridisk teori i bøker, artikler og lignende juridisk faglitteratur. –Reelle hensyn (særlig om tolkningen fører til et godt resultat for parter, samfunnet, andre rettsregler og annet). Listen kan ikke anses å være en uttømmende oversikt over relevante rettskilder, idet internasjonale rettskilder som folkerett og EU-/EØS-rett ikke er med.


Laste ned ppt "Lov- og avtaleforhold Distrikt Nord 27. og 28. februar 2008 Dag Sandvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google