Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helserett spesialfag – 17. november 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helserett spesialfag – 17. november 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helserett spesialfag – 17. november 2014
Tvisteloven kap. 36 – Overprøving av tvangsvern etter psykisk helsevernloven Helserett spesialfag – 17. november 2014 Aslak Syse

2 Søksmål etter tvl. alm. regler – NB
Søksmål etter tvl. alm. regler – NB! –når ikke aktuelt inngrep i friheten – Erstatningssøksmål (ulovlig frihetsberøvelse) – Fastsettelsessøksmål av at vilkårene for tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering, andre tvangsinngrep ikke forelå, – slike søksmål krever "rettslig interesse"; begrenser adgangen til å prøve forvaltningsskjønnet – Brudd på menneskerettigheter, for eksempel, kan føre til fastsettelsessøksmål, eventuelt grunnlag for erstatningssøksmål, Oslo tingrett, dom 29. mai 2007

3 Søksmål etter tvl. kap. 36 – Bare når aktuelt inngrep i friheten
Tidligere eget kapittel i tvml. 33 ved endringslov 19. juni 1969 nr. 52, jfr. Ot.prp. 40 (1967/68) Nesten uendret regulering ved nytt tvl. kap. 36, tydeliggjort i forarbeidene at gammel rettspraksis er aktuell hva gjelder avgrensninger av søksmålsgjenstand mv. Ett felles kapittel ved overprøving av administrative tvangsvedtak

4 § 36-1: Hvilke sakstyper og aktualitet
Reglene i dette kapitlet gjelder søksmål som etter særskilt lovbestemmelse kan reises for rettslig prøving av administrative vedtak om tvang mot personer. Andre krav kan ikke trekkes inn i saken (tvangsbehandling?) Søksmål etter reglene her kan ikke reises etter at vedtaket er falt bort. Faller vedtaket bort etter at det er krevd rettslig prøving, heves saken. Ny rettslig prøving kan bare skje etter at saken på nytt er behandlet administrativt

5 Bare bestemte sakstyper, og bestemte vedtak, styres av hjemmelslov
Lovhjemmel for å brukes ordning, jfr. tvl. § 36-1, se hjemmelsbestemmelsen i phvl. § 7-1: KKs vedtak i sak om tvungen observasjon, etablering eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern etter §§ 3-2, 3-3 og 3-7, kan av pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende bringes inn for tingretten etter reglene i tvl. kap. 36. Det samme gjelder kontrollkommisjonens vedtak om overføring til døgnopphold i institusjon, jf. §§ 4-10 og 5-4. Reelt ikke domstolskontroll av observasjonsvedtak

6 § 36-2 og § 36-3: Partsforhold og verneting
Søksmålsberettiget, se § 36-3 (1), og søksmål reises overfor KK, se § 36-2 (1) Enkle regler om verneting, se § 36-2 (2) Søksmål ingen oppsettende virkning for tvangsbruk , se § 36-2 (3) Søksmålskompetanse har den vedtaket retter seg mot eller er gitt søksmålsrett, se pvhl. § 7-1 «pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende» Søksmålet rettes HOD, se § 36-3 (3) 1) Reglene i dette kapitlet gjelder søksmål som etter særskilt lovbestemmelse kan reises for rettslig prøving av administrative vedtak om tvang mot personer. Andre krav kan ikke trekkes inn i saken.(2) Søksmål etter reglene her kan ikke reises etter at vedtaket er falt bort. Faller vedtaket bort etter at det er krevd rettslig prøving, heves saken.(3) Ny rettslig prøving kan bare skje etter at saken på nytt er behandlet administrativt.🔗Del paragraf § 36-2.Hvordan og hvor søksmål reises. Virkningene av søksmål

7 § 36-5 og § 36-8: Raskt, prioritert og kostnadsfritt
Hovedforhandling berammes straks, se § 36-5 (1) Saken skal prioriteres og behandles så hurtig som hensynet til en forsvarlig saksbehandling gjør mulig, se § 36-5 (2) Innenfor rammene av vedkommende lov skal retten prøve alle sider av saken, se § 36-5 (3) Staten bærer alle kostnadene ved saken når ikke annet følger av særskilt lovbestemmelse, se § 36-8

8 Full prøving – alle sider av saka
Ubundet av påstander og anførsler, se f.eks. Rt 2000 s. 23 (Dom – utskriving etter manglende oppfylling av behandlingsvilkåret, forverringsalternativet) Saksøker og saksøkte felles påstand. Lengre domsgrunner like fullt, jf. ubundet av «anførsler og påstander» Godt eksempel på søksmål uten fri rådighet over søksmålsgjenstanden. Retten har selv plikt til å sørge for at saka blir "fullt belyst« Hva betyr: Alle sider av saka?

9 § 36-4 og § 36-10: Rettens sammen-setning i tingrett og lagmannsrett
To meddommere, hvorav én lek og én fagkyndig. I særlige tilfeller kan retten settes med to fagdommere og tre meddommere, hvorav én eller to skal være fagkyndige. Når bare én lek meddommer, avgjøres det ved loddtrekning hvilket kjønn denne skal ha, se 36-4 (1) Sakkyndighetsutvalg, lekmannstrekning, se 36-4 (2) Enkle ankeregler. Ved muntlig ankeforhandling i lagmannsretten to meddommere, én lek og én fagkyndig. For øvrig reglene i kapitlet, se 36-10

10 Kostnadsspørsmålet – Få saker slipper inn for Høyesterett
Advokathjelp skal være kostnadsfri etter rettshjelpsloven 13. juni 1980 nr. 35 § 16 første ledd nr. 2. Oppnevning av prosessfullmektig går fram § 23. Kostnadsfri rettshjelp også for KK, se rettshjelpsloven § 17 tredje ledd nr. 3. Etter § 22 skal ved oppnevning av prosessfullmektig «partens ønske være avgjørende». Bostedsforbehold. To uspennende HR-dommer. Flere år siden sist


Laste ned ppt "Helserett spesialfag – 17. november 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google