Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkemiddelprosjektet har ført til behov for ny organisering Samler internasjonalt, nasjonalt og regionalt i en avdeling Divisjon for innovasjon fra reorganisering,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkemiddelprosjektet har ført til behov for ny organisering Samler internasjonalt, nasjonalt og regionalt i en avdeling Divisjon for innovasjon fra reorganisering,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkemiddelprosjektet har ført til behov for ny organisering Samler internasjonalt, nasjonalt og regionalt i en avdeling Divisjon for innovasjon fra reorganisering, høst 2003 Vare-, IKT- og tjenesteproduksjon Bioteknologi og næringsmidler og Skattefunn Landbruk og marin Bransjeuavhengige tiltak Energi, petroleum og maritim Stab Divisjons- direktør Ny organisasjonsstruktur, mai 2005 Innovasjonsrettet kompetanseutvikling SkatteFUNN Innovasjonssystem og kommersialisering Innovasjonsprogrammer Strategi og marked Divisjons- direktør

2 Gjennomgang av Virkemidler for Regionale Innovasjonssystem (VRI) - status og videre prosess Prosjektledesamling nHS, Molde 04.-05. okt 2005

3 Gjennomgang av alle innovasjonsrettede virkemidler SkatteFUNN Programmer innenfor marin- og landbruk Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Brukerstyrte programmer Systemtiltak: Institusjonell endring og samspill/nettverk Kompetanse- virkemidler Forsknings- melding Samarbeidsprosjekt: Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet

4 Ny programportefølje Innovasjons- divisjonen AREAL programmet Norsk mat fra sjø og land FORNY SFI – Sentere for forskningsbasert innovasjon Vitenskaps- divisjonen  SFF- Sentere for fremragende forskning  Rekruttering innenfor bioproduksjon GrunnforskningAnvendt forskning Satsings- divisjonen Store programmer  Havbruk  Norklima  Renergi  Fuge  Petromaks….. Bærekraftige økosystemer og landskapsendringer Havet og kysten

5 Målsetting Målsettingen med prosjektet er å foreslå ny organisering av Virkemidler for regionale Innovasjonssystem (VRI) som bidrar til at virkemidlene bedre mobiliserer regionalt næringsliv, FoU-miljøer og myndigheter til økt satsing på innovasjon. Forslaget til ny organisering skal være basert på behovet for bedre koordinering av virkemidlene på regionalt nivå, innad i Forskningsrådet og på tvers i virkemiddelapparatet. Et tettere samspill mellom virkemidlene skal bidra til at hvert enkelt virkemiddel styrker sin egen gjennomslagskraft.

6 Virkemidler for regional innovasjon (VRI) skal fremme innovasjonsbasert verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og offentlige aktører BedrifterOffentlig FoU Læring Kunnskapsflyt Institusjonell endring Bedre regionalt samspill – ”trekant-samarbeidet” 1 Sterke nasjonale og Internasjonale koblinger 2

7 Nasjonale virkemidler for regional innovasjon Virkemidler i Forsknings- rådet Relatert i Forsknings- rådet Relatert i Innovasjon Norge Næringsrettet Høgskolesatsing Kompetanse- megling Verdiskaping 2010 Forny ARENA Norwegian Centres of Expertise Høgskolene – bedre samspill med lokalt næringsliv Forskningsinstitutter Innovasjonsprosesser i og mellom bedrifter med bred medvirkning Kommersialisering av forskningsresultater, primært i høgskoler i denne sammenheng Regionale næringsmiljøer/ næringsklynger Norges fremste næringsklynger 19 (+34)* 9 (+15)* 27 (+….)* 5 (kun høgskole- satsingen) 35 34 (2006) Målgruppe Budsjett 2005 (MNOK) *Regionale midler Inkubator- programmet Relatert i Innovasjon SIVA Nystartede bedrifter

8 Prosjektet er inne i en detaljerings- og implementeringsfase Internt prosjekt Samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge og SIVA Divisjonsstyre- møte 31. aug Detaljering og implement- ering Intervjufase jan/feb Strategiprosess med MOBI- styret Prosess med VS 2010-styret Oppstart tidlig mars Tre arbeids- møter Sluttrapport levert 17. juni Koordinering med NCE og ARENA

9 Vår diagnose: Behov for bedre koordinering av virkemidler for regional innovasjon Mye er bra med dagens virkemidler… …men behov for mer helhetlige satsinger og bedre koordinering Bedre koordinering regionalt – regional samfinansiering (Ref. intervjuer, Arena-evaluering, regionale innspill, regionalmeldingen, forskningsmeldingen) Bedre koordinering med resten av Forskningsrådet, spesielt SkatteFUNN og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Bedre samspill mellom virkemidlene på tvers av VMA (Ref. samarbeidsprosjektet) 1 2 3  Godt kjent regionalt  Gir rom for tilpasning til regionale utfordringer og muligheter  Legger stor vekt på å utnytte kunnskapsinfrastrukturen  Mobiliserer nye bedrifter til SkatteFUNN

10 Arbeidet fremover blir å detaljere ut den nye organisasjonen og strukturen Detaljering og implemen- tering  Regionale miljøers rolle, herunder krav om regional koordinering  Styringsnivået og dets rolle  Fellesadministrasjons” rolle og mandat  Avklaring rundt VS 2010  Partenes involvering og evalueringen  ” Detaljere samarbeid med IN/SIVA  Forhold til NCE og ARENA  Felles styre?  Søknadsbehandling og –vurdering  Forholdet til SkatteFUNN og brukerstyrt innovasjonsarena  Vurdere ytterligere forsterkning av samarbeid (felles styre) 1 Evt. 3 Høst 2005 Høst 2007  Forberede regionene på ny modell  kunnskapsgrunnlaget  MRS system og evaluering 2 Høst 2006


Laste ned ppt "Virkemiddelprosjektet har ført til behov for ny organisering Samler internasjonalt, nasjonalt og regionalt i en avdeling Divisjon for innovasjon fra reorganisering,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google