Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag kommuneplanens arealdel 2014-2026 Januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag kommuneplanens arealdel 2014-2026 Januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag kommuneplanens arealdel 2014-2026 Januar 2015

2 Planarbeidet

3 Varslet planoppstart november 2012. Planprogram vedtatt mai 2013. Prosjektgruppa startet opp sitt arbeid november 2012 (Ordfører, P.E. Røgenes, P. Rafoss, B. Omlistad, O.K. Frøitland) Prosjektgruppa har avholdt 15 arbeidsmøter. Formannskapet forestår det videre planarbeidet. Planarbeidet

4 Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Arealplanen består av:  Plankart (plankart 1 og 2)  Bestemmelser  Planbeskrivelse med konsekvensutredning Arealplanen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven av 2008.

5 Plangrep Nye boligområder  Lindelandbakkene, Feda  Geiteknuten, Feda  Hamre/Hamrelia  Jerstad  Storekvina, Breimoen

6 Plangrep Nye områder for fritidsbebyggelse  Nesjen  Homstjødna  Nordhellelonene  Utvalgte disposisjonsplanområder i arealplanen av 2006 omgjort til byggeområder, jfr. s. 8 i planbeskrivelsen OBS! Krav om sti- og løypeplan som følge av Heieplanen før reguleringsplaner i kommunens nordlige del kan vedtas.

7 Plangrep Nytt næringsareal  Kvinlog – Utvidelse av eksisterende område avsatt i KDP for Kvinlog. Nye småbåthavner  Gjestehavn øst for Feda småbåthavn  Hangelandsvika

8 Plangrep Nytt område for offentlig eller privat tjenesteyting  Kvinlog (flerbrukshall, i tilknytning til areal avsatt til offentlig formål i KDP Kvinlog).  Øvre Egeland (bedehus). Sjøbuer Hålandstrand (innarbeidet på bakgrunn av Rapporten «Sjøbuer i Fedafjorden»). Offentlig parkeringsplass Hålandstrand.

9 Plangrep Nye områder for spredt boligbygging i LNF- områder  Jerstad (utvidelse, to områder)  Storekvina (helt nytt område, 5 enheter) Nye områder for spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder  Mygland (nedfeller faktisk arealbruk)  Kvinesheia (utvidelse av eksisterende)  Utvidelse av eksisterende områder (D-planene)

10 Plangrep Hensynssoner  Sikring- og fareområder (plankart 2)  Friluftsliv (basert på formannskapets tidligere vurdering)  Kulturmiljø (KB områder i arealplan 2006, 12 områder, s. 23 i planbeskrivelsen)  Bevaring naturmiljø (Heieplanen)  Båndlagte områder (etter særlovgivning f.eks automatisk frede kulturminner, vernede vassdrag)  Gjeldende reguleringsplaner

11 Bestemmelser Innhold Kap. 1: Virkeområde Kap. 2: Generelle bestemmelser Kap. 3: Områder for bebyggelse og anlegg Kap. 4: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kap. 5: Grønnstruktur Kap. 6: Landbruks-, natur- og frilfutsformål Kap.7: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Kap. 8: Hensynssoner

12 Bestemmelser Bestemmelsene består av: «skal»-bestemmelser = juridisk bindende «bør»-bestemmelser = retningslinjer = ikke juridisk bindende

13 Innspill/merknader til planforslaget Ved innspill om arealbruksendringer benyttes eget skjema – finnes på kommunens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til kommunen. Merknader til foreslått arealbruksendring sendes kommunen skriftlig i brevs form. Frist for å komme med innspill/merknader 04.02.2015. Merk: Innspill/merknader må leveres skriftlig.


Laste ned ppt "Forslag kommuneplanens arealdel 2014-2026 Januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google