Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fokus på spredt bebyggelse i LNF-områder, nye løsninger - kan dispensasjoner unngås? av: Hanne Finstad rådgiver – plan og samfunn fylkesmannens landbruksavdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fokus på spredt bebyggelse i LNF-områder, nye løsninger - kan dispensasjoner unngås? av: Hanne Finstad rådgiver – plan og samfunn fylkesmannens landbruksavdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fokus på spredt bebyggelse i LNF-områder, nye løsninger - kan dispensasjoner unngås? av: Hanne Finstad rådgiver – plan og samfunn fylkesmannens landbruksavdeling FYLKESMANNEN I HEDMARK Fred og ro

2 FYLKESMANNEN I HEDMARK LNF-områdene Omfatter 95 % av arealene i disse områdene styrer sektorlovene I LNF-områder er det ikke tilatt med annen bygge-og anleggsaktivitet enn den som har tilknytning til “stedbunden næring” - men

3 FYLKESMANNEN I HEDMARK Det er et økt fokus på spredt utbygging Aktualisert gjennom bla: -Landbruk pluss – bosetting -Tilleggsnæringer på landbrukseiendommer -Katt og kaniner – og et småbruk på Høland -Større fokus på mangfold og valgfrihet -Trender i tida – speilvending av boform -Tett/spredt

4 FYLKESMANNEN I HEDMARK Mest aktuelt med spredt bebyggelse dersom: -kommunen ønsker å støtte opp om eksisterende grendesamfunn – funksjoner som skole, nærmiljø -det bygges svært lite -utbyggingen skal skje over lang tid -det er ikke hensiktsmessig å omdisponere større -områder -ønske om næring tilknyttet landbrukseiendommer

5 FYLKESMANNEN I HEDMARK Spredt utbygging bør: tilrettelegges gjennom plan - dispensasjoner gir fragmentert og lite helhetlig utvikling Spredt utbygging krever - gjennomtenkt politikk - faglig underlagsmateriale og temaunderlag - kriterier for utvelgelse av områder - godt samarbeid med sektormyndigheter - medvirkning og dialog med aktører

6 FYLKESMANNEN I HEDMARK Avklaring av spredt bebyggelse: Kommuneplan Byggeområder LNF-C (pbl § 20-4 andre ledd bokstav c) diffrensiere LNF - retningslinjer, grønn strek Reguleringsplan områder avklart i KP områder ikke avklart i KP Dispensasjoner §7 særlige grunner

7 FYLKESMANNEN I HEDMARK Til LNF-områder kan det gjennom § 20.4 andre ledd, bokstav c gis bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt boligbebyggelse fritidsbebyggelse og ervervsbebyggelse, som ikke er tilknyttet stedbunden næring Tiltaka krever forskjellig vurdering – f.eks gir ny veileder ”Plan – og bygyningsloven og landbruk Pluss” føringer for tilleggsnæringer i landbruket

8 FYLKESMANNEN I HEDMARK Bestemmelsene skal avklare: omfang – antall enheter lokalisering type bebyggelse om bebyggelsesplan skal kreves Sektormyndigheter må kunne ta stilling til områdene – krav til entydighet

9 FYLKESMANNEN I HEDMARK Overordna føringer: Rikspolitiske retningslinjer landskapskonvensjonen (EU) aktuelle stortingsmeldinger lovverk fylkesdelplaner: Retningslinjer for areal, jfr. SMAT

10 FYLKESMANNEN I HEDMARK Hjelp for å vurdere egnede områder: Temadata og kart Kjerneområder for landbruk, markslag kulturlandskap Naturtypekart (biomangfold, vilt) Rekreasjon og friluftsliv Kulturminner Eksisterende bygninger Eksisterende og planlagt infrastruktur Flomsoner

11 FYLKESMANNEN I HEDMARK Eks. på viktige vurderingskriterier ved spredt utbygging, miljø Utbygging bør ikke berøre: viktige kjerneområder for landbruk viktige kulturmiljø, landskap, kulturminner viktige områder for biologisk mangfold verdifulle friluftsområder, vassdrag inngrepsfrie områder

12 FYLKESMANNEN I HEDMARK Eks. på vurderingskriterier ved spredt utbygging, samfunn Tiltak skal lokaliseres slik at: Eks. grender og bomiljø styrkes trafikksikker adkomst sikres vann og avløp er avklart avstand til skole, service veileder fra MD: Kommuneplanens arealdel gir eksempler på bestemmelser og retningslinjer

13 FYLKESMANNEN I HEDMARK Jordlovens § 12 kommunen har fått delegert myndigheten etter jordlovens delingsbestemmelse – Oversikt over kvalitetene i LNF-områdene vil kunne gi grunnlag for å diffrensiere den lokale arealpolitikken

14 FYLKESMANNEN I HEDMARK For å komme fram til egnede områder for spredt utbygging kan det være lurt å: tenke langsiktig og helhetlig - spredt utbygging kan på sikt fragmentere landskapet områdene må ikke framstå tilfeldig – fører til mange dispensasjonssaker gruppere i klynger og still krav om bebyggelsesplan selv om det dreier seg om spredt bebyggelse tenke stedsutvikling og konsekvenser av enkeltvedtak

15 FYLKESMANNEN I HEDMARK Fordeler: Muligheter for å opprettholde grendetilbud, bosetting, kommunale tilbud, levende bygder, impulser, nye virksomheter Ulemper: Samfunnskostnader, økonomi, kommunale tjenester, arealkrevende, miljøulemper, trafikkfare, kollektivdekning, sentrumsfunksjoner, uthuling av tettstedgrenser, videresalg


Laste ned ppt "Fokus på spredt bebyggelse i LNF-områder, nye løsninger - kan dispensasjoner unngås? av: Hanne Finstad rådgiver – plan og samfunn fylkesmannens landbruksavdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google