Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009

2 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 2 Hvor er vi Planprogram fastsatt av samkommunestyret tidlig sommer 2007. Folkemøter - 4 stk i hver kommune Innspill om byggeområder (næring, bolig, hytte) fra grunneiere, tiltakshavere, kommunen95 områder, planutredes ikke28 områder, konsekvensutredes67 områder, ja-områder etter konsekvensutredning46 områder, derav i Levanger26 områder, derav i Verdal20 områder, nei-områder etter konsekvensutredning21 områder Drøftingsmøter med Fylkesmannen (landbruk og miljø), Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Reindriftsnæringen. Endringer i plan- og bygningsloven iverksatt 1. juli 2009

3 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 3 Planutredning Oppbygging. Bakgrunn/prosess Situasjonsbeskrivelser for aktuelle tema Målsettinger for aktuelle tema Tiltak for aktuelle tema Konsekvensutredning Plankart(juridisk bindende) Bestemmelser(juridisk bindende) Retningslinjer Arealplaner som fortsatt skal gjelde(kommunedel-/reguleringsplaner) Eksisterende planer;Levanger ca 320 Verdalca 230

4 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 4 Arealformål Hovedformål: 1.Bebyggelse og anlegg 2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 3.Grønnstruktur 4.Forsvaret 5.Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 6.Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

5 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 5 Andre tema Bærekraftig utvikling Støy- og luftforurensning Vind- og mindre vannkraftanlegg Samfunnssikkerhet Energi og klima Folkehelse Universell utforming Utbyggingsavtaler Uaktuelle planer

6 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 6 Boligområder Ledig boligareal som er planavklart (utenom fortettingspotensiale); Levanger1200 boliger Verdal 570 boliger Behov i henhold til gjennomsnittlig boligbygging siste 10 årene; Levangerca 100 pr. år Verdalca 85 pr. år Behov i henhold til framskrevet befolkningsvekst; Levangerca 70 pr. år Verdalca 45 pr. år Fortettingspotensiale i bykjernene; storparten av boligbyggingen de siste årene fortsatt store muligheter Spredt boligbygging; Levanger har bestemmelser Verdal må behandle som dispensasjon

7 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 7 Boligområder Levanger har godt med boligareal – sentrumsnært og i kretsene Verdal mangler boligareal i noen kretser, samt sentrumsnært eneboligareal Nye arealer som foreslås i kommuneplanen; Levangerca 50 dekar Verdalca 160 dekar Spredt boligbygging i LNF-områder; lokalisering og omfang dispensasjoner ut fra fastsatte vilkår Tilbakeføring til LNF-formål; Breding/Efskin, Vukuca 45 dekar Holsandlia, Skognca 145 dekar

8 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 8 Næringsområder Ledige næringsarealer som er planavklart; Levangerca 570 dekar, inkl. Vassmarka Verdalca 400 dekar Behov i henhold til gjennomsnittlig forbruk siste 5 årene; Levanger og Verdal samlet ca 50 – 100 dekar Usikkerhet knyttet til eksisterende store virksomheter Tilgang på større industriområde som alternativ til Trondheimsområdet Lokalisering i tilknytning til viktige transportløsninger og befolkningssentra Nye areal som foreslås i kommuneplanen; Levangerca 670 dekar Verdalca 165 dekar Tilbakeføring til LNF-formål; Gråmyraca 70 dekar

9 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 9 Hytteområder Ledige hyttearealer som er planavklart; Levangerca 70 hyttetomter Verdalca 80 hyttetomter Behov;usikkert på grunn av store variasjoner i tilbud Fortettinger innenfor eksisterende områder foretrekkes Tilleggsnæring – Ytterøya, Vera Motstå etableringslekkasje til blant annet Åre Nye hyttearealer som foreslås i kommuneplanen; Levangerca 150 hyttetomter Verdalca 70 hyttetomter Arealstørrelse;totalt bebygd areal 100 m 2 eller 120 m 2 hovedbygning 80 m 2 eller 90 m 2

10 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 10 Samferdsel Kjøreveger; Vegnr, stedTiltak E6, ÅsenVegomlegging for framtidig motorveg E 6, Gråmyra – NossumVegomlegging for framtidig motorveg E 6, Mule-RinnleiretVegomlegging for framtidig motorveg E 6, Fætten (kryss rv. 72)Toplankryss, eventuelt rundkjøring E 6, BjørgaVegomlegging for framtidig motorveg Rv. 72, Kvernbrua, SulNy bru, utretting av kurver Rv. 757, HagasvingenKurveutbedring Rv. 774, Hokstad ferjekaiOmbygging av ferjekai Fv. 119, Nossum-BranesNy veg i forbindelse med E6-tiltak Utbygging Bjørklia Kv. Geitingsvollen – MoanNy vegløsning til fv. 125

11 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 11 Samferdsel Gang-/sykkelveger; Vegnr, stedKommentar E 6, Fleskhus-BjørgaSkoleveg over 4 km Rv. 72, Lysthaugen-GuddingSkoleveg innenfor 2 km, mye tungtrafikk Rv. 753, Åsen – VollamarkaSkolveg innenfor 4 km. Rv. 757, HavnevegenViktig arbeidsveg. Rv. 757, Vuku sentrumSkoleveg innenfor2 km. Rv. 759, Valum-HallemSkoleveg innenfor 2 km. Fv. 119, Lysaker – KorsbakkenSkoleveg innenfor 2 km. Regulering oppstartet Fv. 119, Korsbakken– EidskorsenSkoleveg delvis innenfor 4 km. Fv. 166, Minsaas-LeinSkoleveg innenfor 2 km. Regulering oppstartet Fv. 167, Holte-LeinSkoleveg innenfor 4 km. Regulering oppstartet

12 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 12 Andre forhold Akvakulturanlegg;ingen forslag Offentlig bebyggelse/anlegg;Staup ? Råstoffutvinning;ingen nye forslag Båndlegging;ingen nye forslag Jernbane;ingen nye forslag Byggegrense langs sjø;100 m, unntak for LNF-tiltak fastsette annen byggegrense Byggegrense langs vassdrag;inntil 100 m, forbud om visse tiltak

13 www.innherred-samkommune.no Arbeidet med kommuneplanens arealdel – Åge Isaksen 02.12.09 13 Videre opplegg PUK – januar 2010;saksbehandling av innspill og konsekvensutredninger PUK – februar 2010;saksbehandling av fullstendig planforslag Samkommunestyret -mars 2010;saksbehandling – vedtak om høring mars – mai 2010;høring og offentlig ettersyn PUK – juni 2010;saksbehandling etter høring Samkommunestyret -september 2010;saksbehandling – innstilling om planvedtak Morkommunestyrene - september 2010;planvedtak


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google