Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre
Ingunn Rimereit, Driftstyre leder

2 VELKOMMEN TIL ROALDSØY SKOLE
Hensikten med presentasjonen: Gi informasjon hvilke ansvar de forskjellige utvalg har på Roaldsøy skole Arbeid gjort og mål fremover Valg av 2 representanter til FAU VÅR VISJON «Gode opplevelser åpner dørene for god læring»

3 For tilgjengelig informasjon anbefaler vi at alle foreldre abonnerer på Roaldsøy skole sine hjemmesider; Du kan abonnere på informasjon som gjelder klassen, men også de forskjellige utvalgene på skolen

4 Systemet… FUG KFU BydelsFAU Driftsstyret Bydels- utvalg
Bystyret FUG Foreldreutvalget for grunnskolen Rådmann Formannskap O&L Kommunalstyret KFU Kommunalt Foreldreutvalg BydelsFAU Driftsstyret Bydels- utvalg Skolemiljøutvalget FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Elevråd Rektor Foreldrekontakter Elevrep. Lærere og ansatte repr Politikere Foreldreråd Elever Lærere og ansatte

5 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet
Foreldrerådet og foreldrekontakter Som foreldrekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. Foreldrerådet Alle foreldre på en skole er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø (Opplæringsloven §11-4). Foreldrekontakter Foreldrekontakter er grunnpilaren i hjem-skole samarbeidet Foreldrekontakt er et bindeledd mellom skolen/kontaktlæreren og foreldrene i klassen. Foreldrekontaktene velges og ”jobber” på klasse/gruppenivå. Det er på dette nivået grunnlaget for et godt hjem-skole samarbeid legges. Det er ingen regler for hvor mange foreldrekontakter som skal velges, men det anbefales å velge 2. Foreldrekontakten må ha klasseliste med navn på elevene og foresatte, adresse, telefonnummer og e-post adresse (frivillig). Det gjør arbeidet enklere!! Deleger ansvar og involver flere foreldre i oppgavene. Alle foreldre har et medansvar for læringsmiljøet Eksempler på oppgaver for foreldrekontakten Møter med kontaktlærer Planlegge foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer Legge frem saker for FAU Koordinere aktiviteter Kontakt med nye elever/foreldre Foreberede overgangen til ungdomsskolen Informasjon og materiell til nye foreldrekontakter

6 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet
Foreldrerådets ArbeidsUtvalg (FAU) FAU er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reel medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. På Roaldsøy skole velges to representanter fra hver klasse (en hovedkontakt og en vara). Disse velges for 2 år om gangen. FAU leder velges for 1 år om gangen. Leder av FAU skal sitte i Driftsstyret. Vi har ca. 10 møter i løpet av skoleåret FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring. Fremme fellesinteressene til foreldre Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for en positiv utvikling hos eleven Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet Sikre reel medvirkning Bindeledd mellom foreldrene og skolen Forum for erfaringsutveksling

7 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet
Foreldrerådets ArbeidsUtvalg (FAU) Eksempler på oppgaver for FAU Diskutere saker som tas opp i: Politiske utvalg i kommunen Driftsstyret Elevrådet Foreldremøtene Medvirke aktivt i: Utarbeidelse av plan for hjem-skole samarbeid Utarbeidelse av skolens øvrige plandokumenter, eks årsplan, virksomhetsplan Utviklingsarbeid i skolen Utvikling av trygt læringsmiljø for elevene Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing Sosiale tiltak for elevene Utforming av skolens egne mål Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT) Arbeide med det fysiske skolemiljøet (SMU) Arbeide med nærmiljøets trafikkforhold Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole Informasjon til alle foreldre: Planlegge og gjennomføre kurs for foreldre

8 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet
Skolemiljøutvalget (SMU) Hensikten med SMU er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Foreldre representantene velges i FAU og velges for 2 år. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Forebygging er viktig ! Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a. Representanter i skolemiljøutvalet har som ansvar å holde seg orientert om det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. Utvalget bør legge frem forslag om tiltak dersom de mener at dette bør bedres. Skolemiljøutvalet kan òg foreslå trivselstiltak for elevene, ta initiativ til å følge opp resultater fra Elevundersøkelser og foreldreundersøkelser, og be om tiltak dersom de mener at skolen bryter opplæringsloven eller forskriftene.

9 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet
Skolemiljøutvalget (SMU) Eksempler på oppgaver for skolemiljøutvalget: Foreldreundersøkelsen Elevundersøkelsen Trivselsundersøkelsen Handlingsplaner for HMS Innspill til satsingsområder for neste skoleår Fysiske forhold Elevenes psykososiale miljø Alle medlemmer av skolemiljøutvalget må ha informasjon/brosjyren om kapittel 9a i opplæringsloven, elevenes skolemiljø. Mer informasjon om skolemiljøutvalg finnes på

10 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Driftsstyret
Målet med driftsstyret er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom direktør og rektor. Driftsstyrene har følgende medlemmer med personlige varamedlemmer: to representanter for foreldrene to representanter for undervisningspersonalet én representant for andre tilsatte én ekstern politisk representant for kommunen I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og forslagsrett. Foreldrerepresentantene velges av foreldrene. Én av disse skal være leder i FAU. Driftsstyrets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til konstituerende møte i driftsstyret årlig i løpet av januar måned. Driftsstyret velger selv leder, som skal være en av foreldrerepresentantene, og nestleder. Rektor er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for styret. Dette innebærer bl.a. at rektor skal se til at driftsstyrets medlemmer får tilgang til den informasjon som er nødvendig for å ivareta vervet. Rektor skal regelmessig sørge for å gi driftsstyret en oversikt over vedtak fattet på delegert fullmakt.

11 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Driftsstyret
Driftsstyrets oppgaver Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens virksomhet, herunder SFO. Ansvar for å vedta årsbudsjett, handlingsplan og årsplan for skolen/SFO. Driftsstyret har ansvar for at skolen driver utviklingsarbeid og skolebasert vurdering. Behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, herunder utarbeidelse av HMS-plan for egen skole. Rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. Avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder bl.a. saker skolen får til høring. Uttalerett ved tilsetting av rektor og har en representant i intervjupanelet. Skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker. Kan avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren i saker som skal avgjøres av overordnet organ. Bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling i forhold til enkeltvedtak, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid og resultat av klagene. Driftsstyret kan selv velge å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår bak lukkede dører hvis møteleder krever det, eller driftsstyret vedtar det. Driftsstyret skal lukke møtet hvis dette følger av reglene om lovbestemt taushetsplikt, jfr. kommunelovens § Dersom driftsstyret behandler en sak for lukkede dører, skal elevene fratre. Driftsstyrets leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes styremedlemmene med minst én ukes varsel og skal inneholde en oversikt over sakene som skal behandles. For saker som krever vedtak, skal skriftlig saksfremstilling og forslag til vedtak være sendt ut på forhånd. Møtene ledes av styrets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

12 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Driftsstyret
Rektors oppgaver i forhold til Dritsstyret Rektors oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale retningslinjer. Rektor har ansvar for den daglige pedagogiske, økonomisk-administrative, personalmessige og elevmessige driften av skolen. Rektor delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker på personal- og elevområdet Rektor er arbeidsgivers representant i forhold til skolens personale. Medbestemmelsesavtalene praktiseres i forhold til dette. Rektor delegeres, innenfor den til en hver tid gjeldende økonomifullmakt, myndighet som sikrer den daglige driften av skolen. Rektor har det daglige ansvaret for skolens pedagogiske virksomhet. Dette innbefatter planlegging av undervisningen, herunder læreplanarbeid, gjennomføring av undervisningen og vurdering, herunder skolebasert vurdering. Rektor forholder seg direkte til rådmannen ved direktør i konkrete elev- og personalsaker. Dette omfatter også rektors eget personalforhold. Rektor skal regelmessig sørge for å gi driftsstyret en oversikt over vedtak fattet på delegert fullmakt. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon. Dette innebærer bl.a. at rektor skal se til at driftsstyrets medlemmer får tilgang til den informasjon som er nødvendig for å ivareta vervet. Driftsstyrets rapporteringsansvar Driftsstyret skal behandle de meldinger og rapporter om økonomi (herunder skolens årsregnskap), brukerundersøkelser og ulike kartlegginger som overordnet myndighet bestemmer. Driftsstyret er ansvarlig for skolens årsrapportering. Denne skal bl.a. behandle skolens arbeid og resultater mht. kvalitetsutvikling og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

13 Arbeid gjort og mål fremover
Hva har FAU, Skolemiljøutvalget og Driftstyret hatt fokus på i året som er gått og hva vil være vårt satsningsområde fremover? 2013/2014 Utemiljø/skolegård (Et samarbeid mellom skole, foreldre og elever) Trygg skolevei TeknoLab Arbeid kvalitetsplan Dette møtet med dere foreldre til neste års førsteklassinger 2014/2015 Hjem-skole-samarbeid Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Øke aktivitet SMU Innspill til ordensplan Kvalitetsplan – et «levende» dokument Involverte er rektor, lærere, FAU, SMU, Driftstyret og elever Lærere presentere i foreldremøte til høsten Utemiljø/skolegård Inspill skoletilhørighet/struktur (Stavanger kommune) OTUS (7ende klasse representanter) Revurdere mobbeplan Teknolab (videreføring)

14 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet
Kommunalt ForeldreUtvalg (KFU) KFU er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for FAU ved Grunnskolene i Stavanger. KFU arbeider for: å øke forståelsen for og bedre samarbeidet mellom hjem og skole. å være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen. De skal drive informasjonsarbeid og ideskapning, og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen å legge til rette for økt foreldreengasjement, og arbeide for at foreldrerepresentantene skal få opplæring slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole best mulig. Representanter som sitter i KFU er valgt fra de forskjellige BydelsFAU’er i Stavanger i tillegg til leder. Vi har et eget Hundvåg BydelsFAU som har representanter fra alle skolene i Hundvåg. Hundvåg BydelsFAU skal være bindeledd mellom bydelene og byens sentrale organer. Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Halvparten er på valg hvert år. Leder velges for 1 år av gangen. Kontaktinformasjon: Hjemmeside: Telefon: E-post:

15 Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) FUG sin visjon: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FUG er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i grunnskolen. FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnskolen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng. Gir råd til foreldre med barn i skolen Gir veiledning til klassekontakter og FAUer Lager materiell for foreldre og lærere Er foreldrestemmen overfor myndighetene FUG har materiell på andre språk

16


Laste ned ppt "Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google