Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan styrke aktivitetene på NIH Forslag fra arbeidsgruppe 11. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan styrke aktivitetene på NIH Forslag fra arbeidsgruppe 11. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan styrke aktivitetene på NIH Forslag fra arbeidsgruppe 11. mars 2005

2 Arbeidsgruppens sammensetning Lars Tore RonglanSCP Matti GoksøyrSKS Svante af GeijerstamSIM Asbjørn GjersetSFP Reidar NesheimSKP Christian Nilssenstudentrepresentant Odd Willy Støvesekretær

3 Mandat Hva slags kompetanse trenger man for å kunne gi god og relevant undervisning innen de fagområder og de studieprogram som seksjonene har ansvar for Hvordan skal man sikre at det skjer relevant kunnskapsutvikling og forskning slik at vi kan sies å drive forskningsbasert undervisning innen aktivitetene.

4 Dagens aktivitetsansatte

5 Hovedpunkter i utredningen Under forutsetning av at den samlede fast tilsatte ressursen innen aktivitetsfeltet som helhet minst opprettholdes på dagens nivå, vil arbeidsgruppen peke på noen grep som kan styrke aktivitetsfeltet både på undervisnings- og forskningssiden: omfordeling / tydeligere prioriteringer innen aktivitetsfeltet som helhet systematisk samarbeid mellom aktivitetsmiljøer og etablerte forskningsmiljøer målrettet rekruttering på basis av framtidig kompetansebehov tilsetting i ulike typer stillingskategorier fleksible tilsettinger / samarbeidsløsninger på lavt prioriterte områder tydeliggjøring av ulike typer karriereveier for aktivitetstilsatte utvikling av aktivitetskompetanse i tråd med profilen på de tre profesjonsrettede studieløpene

6 Styrking av undervisningskompetanse Rekrutteringsstrategi –Variert tilsettingspolitikk, bruk av ulike stillingskategorier Karriereveier –To mulige karriereveier. Synliggjøre / anvende førstelektor som alternativt karrieremål Bruk av midlertidig ansatte (timelærere m.m.) –Nødvendig i en viss grad – kvalitetssikring viktig Utvidet aktivitetskompetanse – differensiert profil –Faglærer- / trener- / fysisk akt og helse tilsier differensiert profil på tilbudet. Inkludere både ferdighetsutvikling og helse

7 Styrking av aktivitets- og profesjonssentrert forskning Prioriteringer innen aktivitetsfeltet –Inneværende periode: ski, ballspill, friidrett. Videreføring av prioriteringsdebatten må gjøres internt i seksjonene Rekruttering av forskningskompetanse –Tilsettingsområder (innen aktiviteter, ikke kun disipliner) –Forskningsprofil (innretningen på den aktivitetssentrerte forskningen) –Stipendiatstillinger Samarbeid mellom ”praksis-” og ”forskningsmiljøer” –Internt i seksjonene (særlig SCP, SKP, SFP) –Mellom seksjoner

8 Sammenfatning (7 punkter) a) Personalressurser til aktivitetsfeltet Antallet fagstillinger på aktivitetsfeltet som helhet bør opprettholdes eller økes i kommende planperiode. Avhengig av hvilke behov som søkes løst, kan fagpersoner tilsettes i stilling som universitetslektor, førsteamanuensis eller professor. De faste fagstillingene suppleres med midlertidige tilsettinger for å dekke opp undervisningsbehovet. Det bør jevnlig lyses ut stipendiatstillinger innenfor definerte aktivitetsområder.

9 Sammenfatning (7 punkter) b) Prioriteringer innen aktivitetsfeltet Sentrale aktivitetsfag må institusjonelt forankres gjennom faste fagstillinger ved NIH. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig kvalitet og kontinuitet på våre profesjonsutdanninger. Videre må fagseksjonene tydeliggjøre sine tyngdepunkter og sin profil innen den profesjons- og aktivitetssentrerte forskningen. Tydelige prioriteringer (aktivitetsområder, forskningsprofil) bør ligge til grunn for en mer samordnet og samlet innsats med sikte på å øke aktivitetssentrert forskningsproduksjon.

10 Sammenfatning (7 punkter) c) Rekrutteringsstrategi Gjennom en variert tilsettingspolitikk bør NIH rekruttere fagpersoner for å heve undervisnings-kompetanse og aktivitetssentrert forsknings-kompetanse på definerte områder. Prioriteringene innen aktivitetsfeltet, og behov som avgangen i perioden etterlater, legges til grunn for tilsettingspolitikken. Samtlige fagansatte skal ha en FoU- del i stillingen sin. Prosentfordelingen mellom undervisning og FoU-arbeid kan variere avhengig av de aktivitetsansattes kompetanseprofil og den stillingskategori som anvendes (universitetslektor / førsteamanuensis / professor).

11 Sammenfatning (7 punkter) d) Aktivitetstilbudets profil Undervisningsbehovet i våre profesjonsrettede bachelorløp (faglærerutdanning, trenerutdanning, fysisk aktivitet og helse) bør gjenspeiles i NIHs aktivitetskompetanse. Dette betyr at aktivitetskompetansen må favne både et mestrings- /ferdighetsperspektiv rettet mot barn og unge, og et mosjons-/helseperspektiv rettet mot den voksne befolkning. Det aktivitetsrettede undervisningstilbudet innenfor helseperspektivet bør tydeligere forankres og integreres i aktivitetsmiljøene på institusjonen.

12 Sammenfatning (7 punkter) e) Samarbeid innen og mellom fagseksjoner De enkelte fagseksjoner bør definere sine tyngdepunkter innen sin aktivitetssentrerte forskning, og skape grunnlag for samarbeid mellom ”praksismiljøene” og ”forskningsmiljøene” i seksjonen. NIH bør stimulere til forskningssamarbeid mellom ulike fagmiljø/seksjoner, som også inkluderer den nødvendige praksisforankring i forhold til prosjektenes tema. Pedagogisk / didaktisk forskning knyttet til læringsprosesser innen ulike aktivitetsfelt og –kontekster bør være et prioritert område for NIH.

13 Sammenfatning (7 punkter) f) Karriereveier for aktivitetsansatte To karriereveier for aktivitetstilsatte bør synliggjøres og anvendes. Den tradisjonelle karriereveien som går via doktorgrad og internasjonal publisering, bør suppleres med en alternativ form for formell kompetanseheving. Stilling som førstelektor bør tydeliggjøres som alternativt karrieremål for universitetslektorer med hovedinteresse for profesjonsrettet praksiskunnskap. Kravene for tilsetting som førstelektor er samlet sett som førsteamanuensis, men vurderingen bygger på et bredere grunnlag, der særlig kvalifikasjoner og produksjon innen pedagogisk virksomhet blir vektlagt.

14 Sammenfatning (7 punkter) g) Samarbeidsløsninger på områder uten fast tilsatte For å sikre kvalitet, stabilitet og tilstrekkelig NIH- forankring på de aktivitetskursene der vi anvender timelærere og midlertidig tilsatte, bør NIH inngå forpliktende samarbeid med aktuelle partnere: særforbund, NIF/NOK, treningssentre m.m. Åremålsstillinger eller tilsvarende kan på enkelte områder være aktuelt å anvende i samarbeid med eksterne partnere, som ”delte stillinger”.


Laste ned ppt "Hvordan styrke aktivitetene på NIH Forslag fra arbeidsgruppe 11. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google