Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar

2 Mandatet til utvalget ved UBO •Hvilke publikasjoner / oppgaver ligger til grunn for opprykk •Komme med forslag til hva UBO kan gjøre for å øke kvalifiseringen •Se på reglementet som fører til opprykk og evt komme med endringer •Forslag til bruk av fagreferenters rett til faglig arbeid •Utvalget bes også om å se på hvordan Universitetsbiblioteket kan nyttiggjøre seg tilsatte med mastergrad fra Høgskolen i Oslo, avd. JBI og se på mulige karriereveier for denne gruppen, samt å se på sammenhengen mellom førstebibliotekarprogrammet ved HiO i lys av opprykksreglementet til førstebibliotekar.

3 Grupper av ansatte i fagbibliotek •Bibliotekarer •Universitetsbibliotekarer •Teknisk –administrativt ansatte

4 Kompetansenivåer i fagbibliotek •(Faglærte (kanskje ikke så mange i vår sektor) ) •Bachelor •Mastergrad •Doktorgrad

5 Dagens veier Bibliotekarer Spesialbibliotekarer Hovedbibliotekarer ? Konsulenter Rådgivere Direktører Universitetsbibliotekarer Førstebibliotekarer ?

6 Karriereveier Opprykk til førstebibliotekar kan skje på to måter •Via doktorgrad –søke phd-program –fullføre = opprykk –Evt ha doktorgrad før man søker jobb som universitetsbibliotekar •Via søknad om opprykk til førstebibliotekar basert på kompetanse

7 Hvilke kvalifikasjoner? •Vitenskapelige bibliotekfaglige arbeider •Ledelse og deltaking i bibliotekfaglige og andre forskningsprosjekt •Utvikling av dokumentasjons- og informasjonssystemer på høyt faglig nivå •Faglig bearbeidelse og presentasjon av spesialsamlinger, herunder tekstkritiske utgaver •Dokumenterte utstillinger •Utarbeiding av læremidler, kompendier og audiovisuelle midler •Dokumentert bibliotekfaglig utviklings- og forsøksarbeid •Undervisningsarbeid, herunder bibliografisk undervisning Gjeldende liste over faglige arbeider som gir uttelling

8 Endringer vi foreslår i forhold til kvalifikasjoner •At det skal kunne leveres inntil 15 publ. Til vurdering slik det er i søknader om førstelektoropprykk •At arbeidene skal kunne være både fagfaglige og bibliotekfaglige •At utarbeiding av undervisningsverktøy på nett skal kunne telle med •At vitenskapelig arbeid knyttet til konferanser skal kunne telle med

9 Hva kan vi gjøre for å få flere til å kvalifisere seg? •Førstebibliotekarkvalifisering inn i kompetanseplaner (implisitt –få en kompetanseplan) •UB må kunne yte veiledning •Vi har valgt å bruke begrepet FoU i vår rapport: UB bør koordinere sine FoU-aktiviteter •Synliggjøre førstebibliotekarer og FoU-aktiviteter (f. eks. på nett!) •Oppfordre ansatte til å søke eksterne midler til sine prosjekter

10 Rett til faglig arbeid •15% bør være fleksibel (som i å samle opp tid) •Synliggjøring av retten – Har noen glemt den? –Oppmuntre til bruk? –Forvente bruk?

11 Bibliotekarer med bibliotekmaster •Bibliotekarer med master –> spesialbibliotekar / hovedbibliotekar •Samme muligheter som universitetsbibliotekarer til å drive FoU- arbeid, samt kunne gjøre dette med sikte på et opprykk tilsvarende førstebibliotekar, men med en annen tittel. •”førstebibliotekarprogrammet” vil kunne være en viktig samarbeidspartner.

12 De ”andre” •Mange ansatte ved UBene har kompetanse på master eller høyere •De må også kunne få plass i kompetanseplaner og i bibliotekenes FoU

13 FoU eller FoU? UB og forskning •Fra ”forsøk og utvikling” til ”forskning og utvikling” •Større bibliotek – bør ha forskning med i sine planer – både under kompetanseheving og under institusjonens egen forskning

14 Synliggjøring av bibliotek-FoU •What’s in it for me? –Førsteopprykk •What’s in it for us? –Kompetanseheving i hele organisasjonen –Økt fokus på hva vi kan og hva vi kan forske på –Bra for rekruttering –Genialt for synliggjøring mot eierinstitusjon •Bibliotek er tverrfaglige – lette å samarbeide med – og de har forskerkompetanse

15 Veien videre •Må øke bevisstheten om førstebibliotekarer i institusjonene •Må sette fokus på forskning som en viktig del av kompetansehevingen i institusjonene •Bør øke bevisstheten om muligheter for kompetanseheving på høyt nivå også for andre grupper

16 Ene og alene eller sammen?

17 Diskusjon 1 videre karrierer •I figuren var det to spørsmålstegn: –Hva kommer etter førstebibliotekar –Hva kommer etter hovedbibliotekar •Vi mener karrieren ikke stopper om man er 35, og er førstebibliotekar –Dosent er en tittel andre har brukt •Hva skal hovedbibliotekarer hete om de også forsker: 1. bibliotekar er jo forsøkt brukt, men er en omstridt benevnelse foreløpig

18 Diskusjon 2 Hvor langt bør institusjonene gå for å kreve forskning av universitetsbibliotekarer og førstebibliotekarer?

19 Diskusjon 3 Hvordan samarbeide om bibliotekforskningen? •I egen institusjon – nasjonalt •Programmet med det rare navnet åpner for samarbeidsmuligheter – hvordan kan det utnyttes for hele sektoren?

20 Referanser •Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar –http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/kompet anseopprykk/fbiblopprykk.xmlhttp://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/kompet anseopprykk/fbiblopprykk.xml •Rapporten til utvalget ligger på UBOs intranett: kontakt Line eller noen andre UBOere for kopi


Laste ned ppt "Fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google