Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3

2 PRODUKT - PROSESS - PROSJEKTORGANISASJON
FORMÅL RESULTAT PRODUKTET (OPPGAVE - RESULTAT) INSTITUSJONER, BRANSJEKULTUR TEKNOLOGI produktteknologi produksjonsteknologi informasjonstekn. PROSJEKT- ORGANISA- SJONEN BYGGEPROSJEKTET BYGGE- PROSESSEN EKSTERNE AKTØRER, MYNDIGHETER, MARKED

3 BYGGEPROSESSEN omfatter ulike funksjoner, delprosesser som har ulik karakter og formål: kjerneprosessene, som er direkte ledd i produksjonen av det endelige byggverk, eller en beskrivelse av dette i form av tegninger og spesifikasjoner offentlige prosesser, som fører til arealplaner og prosjektgodkjenning administrative prosesser, rettet mot å tilrettelegge og administrere de øvrige prosessene

4 Byggeprosessens delprosesser
ADMINISTRATIVE PROSESSER PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER diverse andre adm prosessser KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS PRODUKSJONSPROSESS OFFENTLIGE PROSESSER PLANPROSESSER PROSJEKTGODKJENNING

5 BYGGEPROSESSENS KJERNEPROSESSER
Aktivitetene er ledd i produktutvikling og produksjon, og har som resultat produktet - det endelige byggverk, eller en beskrivelse av dette. Aktivitetene er sterkt teknologiavhengige, både i forhold til produktets teknologi og produksjonsteknologien. Kjerneprosessene er PROGRAMMERINGSPROSESSEN PROSJEKTERINGSPROSESSEN PRODUKSJONSPROSESSEN

6 Byggeprosessens kjerneprosesser
ADMINISTRATIVE PROSESSER KJERNEPROSESSENE PROGRAMMERINGSPROSESSEN funksjons-, rom-, bygge- og utstyrsprogram, PROSJEKTERINGSPROSESSEN idéskisser, konsept, skisseprosjekt, forprosjekt detaljprosjekt, arbeidstegninger og -beskrivelser PRODUKSJONSPROSESSEN byggeplassarbeider prefabrikasjon, montasjearbeider installasjoner OFFENTLIGE PROSESSER

7 BYGGEPROSESSENS OFFENTLIGE PROSESSER
Byggevirksomheten er regulert av en rekke lover og forskrifter, hvor Plan- og bygningsloven (PBL) er den mest sentrale. Det er naturlig å dele de prosjektspesifikke prosessene inn i to kategorier: PLANPROSESSER, som ivaretar samfunnsmessige interesser i arealbruken PROSJEKTGODKJENNING, som ivaretar samfunnets og aktørenes interesser knyttet til det enkelte prosjekt (”tiltak”)

8 Byggeprosessens offentlige prosesser
ADMINISTRATIVE PROSESSER OFFENTLIGE PROSESSER PLANPROSESSER riksplanlegging, fylkesplanlegging kommuneplanlegging, kommunedelplaner reguleringsplanlegging, rekkefølgebestemmelser PROSJEKTGODKJENNINGSPROSESSER konsekvensutredninger (større tiltak) byggemelding, byggetillatelse, brukstillatelse KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGS-,PROSJEKTERINGS-,PRODUKSJONSPROSESS

9 Byggeprosessens delprosesser
ADMINISTRATIVE PROSESSER PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER diverse andre adm prosessser KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS PRODUKSJONSPROSESS OFFENTLIGE PROSESSER PLANPROSESSER PROSJEKTGODKJENNING

10 ADMINISTRATIVE PROSESSER - PLANLEGGING OG STYRING
PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSENE er av ulike typer: Mål- og planstyring, som omfatter å analysere formål og mål, faktiske premisser og usikkerhet, formulere operasjonelle mål og utarbeide plan iverksette plan, følge opp og korrigere utførelse eller plan Regelbasert styring, som omfatter stillingsbeskrivelser, ansvarsregler, fullmaktsregler administrative rutiner og prosedyrer, m.m. kontraktsbaserte roller og rutiner

11 forslag til korr. tiltak
MÅL- OG PLANSTYRING Styringsmål: planer for fremdrift, kostnader (budsj.), kvalitetsplan, HMS-plan Andre ytre og indre forhold påvirker systemet Teori systemforståelse, sammenhenger mv STYRINGSENHET: Prosjektleder Styringstiltak: overordnete planer, rapporteringskrav, spørsmål, direktiver, andre tiltak Rapportering: rutinerapporter, avviksmeldinger, forslag til korr. tiltak og planer UTFØRENDE ENHET Prosjekterende, Entreprenør, Leverandør EVT. KONTROLL- ENHET evt. 3. partskontroll Rapportering og egne observasjoner

12 ADMINISTRATIVE PROSESSER - PLANLEGGING OG STYRING
PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSENE er av ulike typer: Mål- og planstyring, som omfatter å analysere formål og mål, faktiske premisser og usikkerhet, formulere operasjonelle mål og utarbeide plan iverksette plan, følge opp og korrigere utførelse eller plan Regelbasert styring, som omfatter stillingsbeskrivelser, ansvarsregler, fullmaktsregler administrative rutiner og prosedyrer, m.m. kontraktsbaserte roller og rutiner

13 Når vi følger regler gjelder en annen form for logikk:
1. gjenkjennelse: hva slags situasjon er dette? 3. regel: hva en som jeg bør gjøre i slike situasjoner 2. identitet: hvem er jeg i denne situasjonen? 4. handling

14 ADMINISTRATIVE PROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER
kontraheringsprosess markedsanalyse, kontraktstrategi oppdragsbeskrivelse, spesifikasjoner kontraktsbestemmelser, organisering, prosedyrer, ansvar forespørsel, prekvalifisering tilbuds-/anbudsinnhenting, evaluering kontraktsetablering evt. forhandlinger (ved tilbud), kontraktsinngåelse kontraktsoppfølging utførelse, endringer, oppfølging kvalitetskontroll, reklamasjoner, korrigering honorering, utbetalinger garantiperiode, frigivelse, avslutning

15 ADMINISTRATIVE PROSESSER ANSKAFFELSER TIL BYGGEPROSESSEN
KONTRAHERINGSPROSESS KONTRAKTSETABLERING KONTRAKTSOPPFØLGING LEVERANSE/ YTELSE BYGGEPROSESSEN - FORUTGÅENDE, SAMTIDIGE OG ETTERFØLGENDE AKTIVITETER

16 ADMINISTRATIVE PROSESSER - oppsummering:
De administrative prosessene skjer foran, parallelt med og etter samtlige delprosesser. Aktivitetene er ledd i å tilrettelegge, organisere, styre, lede, administrere, gjennomføre og avslutte byggeprosessen. Aktivitetene avspeiler informasjons- og produksjons-teknologien. Organiseringen avspeiler bransjens institusjoner og kultur. De administrative prosessene kan grupperes i ulike hovedkategorier: PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER ANDRE, f.eks. finansiering, markedsføring, salg osv

17 Byggeprosessens delprosesser
ADMINISTRATIVE PROSESSER PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER diverse andre adm prosessser KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS PRODUKSJONSPROSESS OFFENTLIGE PROSESSER PLANPROSESSER PROSJEKTGODKJENNING

18 BYGGEPROSESSENS GENERISKE FASER
IDÉFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER UTVIKLINGS-FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER GJENNOM-FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U BYGGEPROSESSEN PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS PRODUKSJON

19 BYGGEPROSESSENS FASER
GENERISKE FASER BESKRIVER GENERELLE TREKK VED FORLØPET AV BYGGEPROSESSER FORMELLE FASER ER PLANLAGT INNDELING AV BYGGEPROSESSEN MED TILHØRENDE MILEPÆLER HVOR PROSJEKTET SKAL HA EN BESTEMT DOKUMENTASJON, SOM GRUNNLAG FOR BESLUTNINGER OM VIDEREFØRINGEN

20 SBEDs 9 FORMELLE FASER PROGRAMMERING UTREDNING ROMPROGRAM BYGGEPROGRAM
PROSJEKTERING SKISSEPROSJEKT FORPROSJEKT DETALJPROSJEKT BYGGING KONTRAHERING, BYGGING FERDIGSTILLELSE AVSLUTNING

21 PROSJEKTETS 6 FASER ENTUSIASME FORTVILELSE PANIKK
- en alternativ generisk modell, ikke vitenskaplig fundert, men basert på subjektive observasjoner fra innsiden av prosjektene: ENTUSIASME FORTVILELSE PANIKK JAKTEN PÅ DE SKYLDIGE AVSTRAFFELSE AV SYNDEBUKKENE LOVPRISNING OG ÆRE TIL DEM SOM HOLDT SEG UTENFOR

22 FASER, USIKKERHET og AKKUMULERTE KOSTNADER I EN RASJONELL BYGGEPROSESS (HØY INDRE EFFEKTIVITET)
BYGGEPROGRAM SKISSEPROSJEKT FORPROSJEKT BYGGESTART IDÉFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER UTVIKLINGS-FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER PRODUKSJONSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U DR. ING. PER T. EIKELAND

23 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET HANDLEFRIHET IDÉFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER UTVIKLINGS-FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER PRODUKSJONSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U DR. ING. PER T. EIKELAND

24 KOSTNADSKATASTROFENS ANATOMI
AKKUMULERTE KOSTNADER AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET ENDRINGER DR. ING. PER T. EIKELAND

25 INDRE ELLER YTRE EFFEKTIVITET?
PRIS OG KOSTNADER FOR KUNDEN AKTØRENES VERDISKAPING VERDI FOR KUNDEN - YTRE EFFEKTIVITET: VERDISKAPING FOR KUNDEN INDRE EFFEKTIVITET KOSTNADER PRODUKTET BYGGEPROSESSEN TIDSFORBRUK PRODUKT-EGENSKAPER

26 Styringsproblemet - mulige strategier :
USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER BEHOV FOR HANDLEFRIHET ”GAPET” HANDLEFRIHET redusere behovet for handlefrihet som kreves for å oppnå høy ytre effektivitet øke tilgjengelig handlefrihet innenfor rammen av høy indre effektivitet kontrollere beslutningsprosessene...


Laste ned ppt "BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google