Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORARBEIDER NOU 1995:30 OT.PRP.42 (1997-98) INNST. O. 61 (1997-98) NOU 2003:23 OT.PRP 89 (2003-2004) INNST.O NR 17 (2004-2005) OT.PRP NR 39 (2004-2005)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORARBEIDER NOU 1995:30 OT.PRP.42 (1997-98) INNST. O. 61 (1997-98) NOU 2003:23 OT.PRP 89 (2003-2004) INNST.O NR 17 (2004-2005) OT.PRP NR 39 (2004-2005)"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORARBEIDER NOU 1995:30 OT.PRP.42 (1997-98) INNST. O. 61 (1997-98) NOU 2003:23 OT.PRP 89 (2003-2004) INNST.O NR 17 (2004-2005) OT.PRP NR 39 (2004-2005) INNST.O NR 67 (2004-2005)

2 LOVENS OPPBYGNING Kap 1 Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner Kap 2 Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Kap 3 Årsregnskap og årsberetning Kap 4Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Kap 5Vurderingsregler Kap 6Resultatregnskap, balanse og kontantstrømsoppstilling Kap 7 Noteopplysninger (§§ 7-35 -7-44 Gjelder bare små foretak) Kap 8 Offentlighet, innsendelse av regnskap, straff Kap 9 Sluttbestemmelser

3 NY REGNSKAPSLOV - ENKELTE HOVEDTREKK Loven bygger på EØS-avtalen/Efs 4. Og 7. Direktiv. Loven og regnskapsstandardene utvikles med utgangspunkt i internasjonale regnskapsstandarder (IASB) - Jf Innst s 24 Loven er lite fleksibel (få alternativer) for andre enn små foretak

4 Differensiering Små foretak (§ 1-6) Mellomstore foretak Store foretak (§ 1-5)

5 § 1-6. Små foretak Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som etter de to siste årsregnskap oppfyller to av følgende tre vilkår: 1. har mindre enn 60 millioner kroner i salgsinntekt, 2. har mindre enn 30 millioner kroner i balansesum, 3. har færre enn 50 ansatte. Morselskaper regnes likevel bare som små foretak dersom vilkårene i første ledd er oppfylt for konsernet sett som en enhet.

6 DIFFERENSIERTE REGNSKAPSKRAV - SMÅ FORETAK Småforetaksreglene er integrert i lovens enkeltbestemmelser (likevel egne regler i kap 7) Fritas for konsernregnskap og kontantstrømsanalyse- § 3-2 Egne vurderingsregler/grunnleggende prinsipper (NB ! - gjelder ikke små foretak som inngår i “ikke -lite” - konsern, -jf § 3-6) Forenklet oppstillingsplan/sammenlignbare tall, jf § 6-6 og 7-38 Egne notekrav - § 7-35 - 7-45 Reduserte krav til årsberetning, jf § 3-3.8

7 Transaksjonsprinsippet SALG AV BØKER -TRE ÅRS RENTEFRI KREDITT Salgssum 31.12 ÅR 2000Kr 1000.- Beregnet rente, ca 10 % ÅR 2000 Kredit salg 750 Debet fordring750 Renteelementet, 250 inntektsføres i årene 2001, 2002 og 2003

8 REVERSERING AV NEDSKRIVNING (§ 5-3.3) Kostpris bygg 1999 500 Avskrivning 2000-2001 (2 % pr år) 20 Nedskrives 2001 100 Bokført verdi 31.12.2001 380 Avskriver 2002 - 2004 30 Reversert nedskrivning 2004 100 Bokført verdi 31.12.2004 450 Reversert nedskrivning presenteres som negativ nedskrivning (§ 6-1 Post 7)

9 1 Oppskrivninger utgår 2 Goodwill avskrives over levetid (§ 5-7) 3.Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til markedsverdi (§ 5-8) 4. Pengeposter i utenlandsk valuta verdsettes til kursen ved regnskapsårets slutt. (§ 5-9) 5 Utsatt skattefordel balanseføres uavhengig av øvre-grense regel.Verdsettes som anleggsmiddel etter alminnelige regler. S-fordel/utsatt skatt presenteres netto ! Underskudd før skatter 200 - skatter 56 Underskudd etter skatt144

10 Små foretak- alternative vurderingsregler 1. Faste tilvirkningskostnader behøver ikke å inkluderes(§ 5-4) 2 Finansielle eiendeler kan tilordnes FIFO(Som skattemessig)(§ 5-5) 3Markedsbaserte finansielle omløpsmidler kan verdsettes etter “laveste verdis prinsipp”(§5-8) 4.Netto pensjonsforpliktelser behøver ikke balanseføres (§ 5-10) 5. Finansielle leasing behøver ikke balanseføres (§ 5-11) 6. Langsiktige tilvirkningskontrakter kan verdsettes etter fullført kontrakts metoden (§ 5-12) 7. Fusjon kan regnskapsføres til balanseførte verdier (§ 5-16) UNNTAKSREGLENE GJELDER IKKE FOR SMÅ FORETAK SOM INNGÅR I “IKKE - LITE” KONSERN, JF § 3-6.

11 Balanseføring- egenkapitalmetoden Andel TS 283FVurdforskjeller 23 ( 260 + 23) BELØPET SKAL EVENTUELT REDUSERES MED ANDEL AV FORESLÅTT UTBYTTE(9): Andel 274 FVurdforskjeller 14 ( 260 + 23-9) Fordr 9

12 REGNSKAPS- LOV (§ 6-2) I Innskutt egenkapital 1. Selskapskapital 2. Overkursfond II Opptjent egenkapital 1. Fond AKSJE- LOVER Aksjekapital, § 3- 1(Bundet EK) Overkursfond, § 3- 2(Bundet EK) Vurderingsforskjelle r og urealiserte gevinster § 3-3 og 3- 3a)(Bundet EK) GW/FOU/SK § 8-1.2 Annen egenkapital Fri EK 8-3

13 AKTIVERTE FOU- UTGIFTER Eiendeler Utviklingsutgifter200 Andre eiendeler900 Sum 1100 Egenkapital og gjeld Aksjekapital100 Annen egenkapital500 Gjeld500 Sum 1100 Fri EK : 500-200 = 300 10 % -regelen: 600 - 1100*10% = 490 Det laveste beløp, 300, kan utdeles

14 “ INNSKUTT EGENKAPITAL” ER IKKE ALLTID REELT INNSKUTT, JF: 1. Overgangsreglene, jf § 9-3 (Oppskr. Fond går til overkursfond) 2. Reglene om fondsemisjon, § 10-20 (Herunder regnskapsmessig behandling av fusjoner) 3. Reglene om underskuddsdekning, f.eks § 3-2 FORSLAG:Skillet innskutt/opptjent egenkapital bør utgå !

15 FUSJON- HOVEDPRINSIPPER 1.Foretak som i realiteten blir overdratt, skal bokføres til virkelig verdi ( Egenkapitaltransaksjon, jf §§ 5-14 og 4-1) 2. Fusjon som er en sammenslåing, skal føres til balanseførte verdier (§ 5-15) Kontinuitet gjelder også fonds og sammenlignbare tall. 3. Små foretak kan velge å anvende sammenslåing (§ 5-16) 4. Små foretak som inngår i stort konsern, må likevel anvende egenkapitaltransaksjon (§ 3-6)


Laste ned ppt "FORARBEIDER NOU 1995:30 OT.PRP.42 (1997-98) INNST. O. 61 (1997-98) NOU 2003:23 OT.PRP 89 (2003-2004) INNST.O NR 17 (2004-2005) OT.PRP NR 39 (2004-2005)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google