Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap Kundefordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap Kundefordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap Kundefordringer

2 Generelt Definisjon Pengekrav oppstått ved levering av varer og tjenester som ledd i den ordinære driften i foretaket Oppstår ved salg av varer og tjenester på kreditt (kredittsalg) Opphører ved kundens betaling (oppgjør) Klassifikasjon i balansen, jf. rskl. § 5-1 En del av varekretsløpet Presenteres som et omløpsmiddel

3 Varekretsløpet Råvarer Leverandører Likvider Ferdig varer
Kundefordringer Hjelpematerialer Arbeid

4 Kundefordringer Vurderingsreglene
Kundefordringer vurderes i samsvar med laveste verdis prinsipp Det laveste av: Kostpris (pålydende verdi) Virkelig verdi Virkelig verdi er forventet innbetaling fra kunden Hovedregel er en individuell vurdering av hver enkelt fordring

5 Laveste verdis prinsipp
x Kostpris - pålydende Virkelig verdi – forventet innbetaling Tid Kjøp /opptak Vurderingstidspunkt

6 Vurdering Eksempel En bedrift har solgt varer på kreditt. Følgende opplysninger foreligger Utestående beløp Siv Berg 1.000 Hun kan ikke betale og hele fordringen må anses som tapt Hans Nilsen 800 Han kan betale 500 kroner, resten av fordringen må anses som tapt Vis regnskapsføringen.

7 Tapsføring av fordringer
Dato Tekst Nr. Siv Berg Hans Nilsen Bankinnskudd Tap på fordringer Debet Kredit 1.1 Saldo 1.000 800 Innbetaling 1 500 Tap Siv Berg 2 Tap Hans Nilsen 3 300 Til resultat 1.300 Til balanse

8 Mer om tapsvurderingen
Inndeling av tap Konstatert tap Overveiende sannsynlig at en fordring helt eller delvis ikke vil bli betalt. Kunden er konkurs Akkord og gjeldsforhandlinger Akkord er en prosentvis (delvis) ettergivelse av gjeld Forgjeves inkasso Inkasso er inndrivelse av fordringer Forventet tap Sannsynlig, men ennå ikke konstatert tap Kunden har innstilt sine betalinger Erfaringstall fra tidligere

9 Regnskapsmessig behandling
Tap Konstatert tap Krediteres den enkelte kundes konto i balansen Debiteres tap på fordringer i resultatregnskapet Forventet tap Avsettes til en egen kontrollkonto i balansen (avsetning tap) Endring i året føres mot tap på fordringer i resultatregnskapet Økning i året: debiteres mot tap på fordringer i resultatregnskapet Nedgang i året: krediteres mot tap på fordringer i resultatregnskapet

10 Vurdering Eksempel: AS Konsulent driver med konsulentvirksomhet.
En stor del av salget skjer på kreditt – kundene får en utsatt frist for betaling Selskapet skal avslutte regnskapet per med vurdering av kundefordringene

11 Vurdering Eksempel forts. Saldobalanse per 31.12.20x1 (utdrag): Debet
Kredit Kundefordringer Avsetning tap 10.000 ………… Tap på fordringer

12 Vurdering Eksempel forts. Kundefordringer 31.12.20x1:
AS IT-bobla Andre kunder Konkurs – ingen verdi Forventet 2 % tap Sum Du kan se bort i fra merverdiavgift Foreta vurdering av kundefordringene per x1:

13 Tapsvurdering Praktisk vurdering Den består vanligvis av to deler:
Konstaterte tap resultatføres mot tap på fordringer i resultatregnskapet Beregning av forventet tap på de øvrige fordringene Endring av konto for avsetning tap i balansen resultatføres

14 Vurdering Eksempel forts. Kunder 31.12. Kost Verdi Tap AS IT-bobla
Andre kunder 1) Sum 1) x 2 % = 8.000 Kundefordringene vurderes individuelt i samsvar med laveste verdis prinsipp dvs. til kr

15 Tapsføring av fordringer
Tekst Nr. Kundefordringer Avsetning tap Tap på fordringer Debet Kredit Saldo 10.000 Konstatert tap 1 Forventet tap 2 1) 2.000 2.000 Til resultat 98.000 Til balanse 8.000 1) Forventet tap x1 – avsetning tap i balansen = – = (i nedgang)

16 Presentasjon Eksempel forts. Balanse per 31.12.20x1
Omløpsmidler Kundefordringer …. Resultatregnskapet 20x1 Driftsinntekter og kostnader Tap på fordringer 98.000 Kundefordringer - Avsetning tap = Balanseverdi Konstatert tap - Avsetning tap (nedgang) = Tap på fordringer 98.000

17 Vurdering og merverdiavgift
Eksempel 2: AS Varehandel driver med kjøp og salg av varer. Virksomheten er merverdiavgiftspliktig Kundene er i hovedsak andre bedrifter De skal avslutte regnskapet per x1 Oppgaven blir å foreta en vurdering av kundefordringene

18 Vurdering og merverdiavgift
Eksempel forts. Saldobalanse per x1 (utdrag): Debet Kredit Kundefordringer Avsetning tap 99.200 8.000 ………… Tap på fordringer 12.000

19 Vurdering og merverdiavgift
Eksempel forts. Følgende opplysninger foreligger: Kunder x1 Kunde A Kunde B Andre kunder 12.400 37.200 49.600 Konkurs - ingen verdi Usikker – antatt verdi 50 % Ingen usikkerhet Sum 99.200 Alle beløp er inklusive 24% merverdiavgift.

20 Vurdering og merverdiavgift
Konstatert tap Fordringen på Kunde A er uten verdi. Tapet regnes netto eksklusive merverdiavgift. Kunde A Bruttobeløp 12.400 - Merverdiavgift Til gode merverdiavgift = Nettobeløp 10.000 Tap på fordringer Merverdiavgiften kan bedriften få refundert fra det offentlige. Forutsetningen er at fordringen er tapt og at beløpet er avskrevet på den enkelte kundes konto (dvs. resultatført som tap).

21 Vurdering og merverdiavgift
Forventet tap Fordringen er usikker. Antatt verdi 50 %. Kunde B Bruttobeløp 37.200 Antatt verdi (50 %) 18.600 - Merverdiavgift = Nettobeløp 15.000 Tap på fordringer /avsetning tap Forventet tap regnes eksklusive merverdiavgift. Begrunnelsen er at dersom tapet på et senere tidspunkt konstateres vil bedriften få tilbake merverdiavgiften fra det offentlige.

22 Tapsføring av fordringer
Tekst Kunde- fordringer Avsetning tap Merverdiavgift Tap på fordringer Debet Kredit Saldo 99.200 8.000 * 12.000 Kunde A - tap 12.400 2.400 10.000 Kunde B – avsetning tap 1) 7.000 Til resultat 29.000 Til balanse 86.800 15.000 1) Forventet tap x1 – avsetning tap i balansen = – = (i økning)

23 Presentasjon Eksempel forts. Balanse per 31.12.20x1
Omløpsmidler Kundefordringer 71.800 …. Resultatregnskapet 20x1 Driftsinntekter og kostnader Tap på fordringer 29.000 Kundefordringer - Avsetning tap 86.800 = Balanseverdi 71.800 Konstatert tap +Avsetning tap (økning) 22.000 = Tap på fordringer 29.000


Laste ned ppt "Årsregnskap Kundefordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google