Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsregnskap Kundefordringer. 2 Generelt  Definisjon  Pengekrav oppstått ved levering av varer og tjenester som ledd i den ordinære driften i foretaket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsregnskap Kundefordringer. 2 Generelt  Definisjon  Pengekrav oppstått ved levering av varer og tjenester som ledd i den ordinære driften i foretaket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsregnskap Kundefordringer

2 2 Generelt  Definisjon  Pengekrav oppstått ved levering av varer og tjenester som ledd i den ordinære driften i foretaket  Oppstår ved salg av varer og tjenester på kreditt (kredittsalg)  Opphører ved kundens betaling (oppgjør)  Klassifikasjon i balansen, jf. rskl. § 5-1  En del av varekretsløpet  Presenteres som et omløpsmiddel

3 3 Varekretsløpet Kundefordringer Råvarer Leverandører Hjelpematerialer Arbeid Likvider Ferdig varer

4 4 Kundefordringer  Vurderingsreglene  Kundefordringer vurderes i samsvar med laveste verdis prinsipp  Det laveste av:  Kostpris (pålydende verdi)  Virkelig verdi  Virkelig verdi er forventet innbetaling fra kunden  Hovedregel er en individuell vurdering av hver enkelt fordring

5 5 Verdi x Tid Kjøp /opptakVurderingstidspunkt Virkelig verdi – forventet innbetaling Kostpris - pålydende Laveste verdis prinsipp

6 6 Vurdering  Eksempel  En bedrift har solgt varer på kreditt. Følgende opplysninger foreligger Utestående beløp Siv Berg1.000Hun kan ikke betale og hele fordringen må anses som tapt Hans Nilsen800Han kan betale 500 kroner, resten av fordringen må anses som tapt Vis regnskapsføringen.

7 7 Tapsføring av fordringer DatoTekstNr. Siv BergHans NilsenBankinnskuddTap på fordringer DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit 1.1Saldo1.000800 Innbetaling1500 Tap Siv Berg21.000 Tap Hans Nilsen 3300 Til resultat1.300 Til balanse00

8 8 Mer om tapsvurderingen  Inndeling av tap  Konstatert tap  Overveiende sannsynlig at en fordring helt eller delvis ikke vil bli betalt.  Kunden er konkurs  Akkord og gjeldsforhandlinger  Akkord er en prosentvis (delvis) ettergivelse av gjeld  Forgjeves inkasso  Inkasso er inndrivelse av fordringer  Forventet tap  Sannsynlig, men ennå ikke konstatert tap  Kunden har innstilt sine betalinger  Erfaringstall fra tidligere

9 9 Regnskapsmessig behandling  Tap  Konstatert tap  Krediteres den enkelte kundes konto i balansen  Debiteres tap på fordringer i resultatregnskapet  Forventet tap  Avsettes til en egen kontrollkonto i balansen (avsetning tap)  Endring i året føres mot tap på fordringer i resultatregnskapet  Økning i året: debiteres mot tap på fordringer i resultatregnskapet  Nedgang i året: krediteres mot tap på fordringer i resultatregnskapet

10 10 Vurdering  Eksempel:  AS Konsulent driver med konsulentvirksomhet.  En stor del av salget skjer på kreditt – kundene får en utsatt frist for betaling  Selskapet skal avslutte regnskapet per 31.12. med vurdering av kundefordringene

11 11 Vurdering  Eksempel forts. Saldobalanse per 31.12.20x1 (utdrag): DebetKredit Kundefordringer Avsetning tap 500.000 10.000 ………… Tap på fordringer0

12 12 Vurdering  Eksempel forts. Kundefordringer 31.12.20x1:  AS IT-bobla  Andre kunder 100.000 400.000  Konkurs – ingen verdi  Forventet 2 % tap  Sum500.000 Du kan se bort i fra merverdiavgift Foreta vurdering av kundefordringene per 31.12.20x1:

13 13 Tapsvurdering  Praktisk vurdering  Den består vanligvis av to deler:  Konstaterte tap resultatføres mot tap på fordringer i resultatregnskapet  Beregning av forventet tap på de øvrige fordringene  Endring av konto for avsetning tap i balansen resultatføres

14 14 Vurdering  Eksempel forts. Kunder 31.12.KostVerdiTap  AS IT-bobla Andre kunder 100.000 400.000 0 392.000 100.000 1) 8.000  Sum500.000392.000108.000 1) 400.000 x 2 % = 8.000  Kundefordringene vurderes individuelt i samsvar med laveste verdis prinsipp dvs. til kr. 392.000.

15 15 Tapsføring av fordringer TekstNr. KundefordringerAvsetning tapTap på fordringer DebetKreditDebetKreditDebetKredit Saldo 500.00010.000 Konstatert tap1100.000 Forventet tap21) 2.0002.000 Til resultat98.000 Til balanse400.0008.000 1) Forventet tap 31.12.20x1 – avsetning tap i balansen = 8.000 – 10.000 = 2.000 (i nedgang)

16 16 Presentasjon  Eksempel forts. Balanse per 31.12.20x1 Omløpsmidler  Kundefordringer392.000 …. Resultatregnskapet 20x1 Driftsinntekter og kostnader  Tap på fordringer98.000 Kundefordringer - Avsetning tap 400.000 - 8.000 = Balanseverdi392.000 Konstatert tap - Avsetning tap (nedgang) 100.000 - 2.000 = Tap på fordringer98.000

17 17 Vurdering og merverdiavgift  Eksempel 2:  AS Varehandel driver med kjøp og salg av varer.  Virksomheten er merverdiavgiftspliktig  Kundene er i hovedsak andre bedrifter  De skal avslutte regnskapet per 31.12.20x1  Oppgaven blir å foreta en vurdering av kundefordringene

18 18 Vurdering og merverdiavgift  Eksempel forts. Saldobalanse per 31.12.20x1 (utdrag): DebetKredit Kundefordringer Avsetning tap 99.200 8.000 ………… Tap på fordringer12.000

19 19 Vurdering og merverdiavgift  Eksempel forts.  Følgende opplysninger foreligger: Kunder 31.12.20x1  Kunde A  Kunde B  Andre kunder 12.400 37.200 49.600 Konkurs - ingen verdi Usikker – antatt verdi 50 % Ingen usikkerhet  Sum99.200 Alle beløp er inklusive 24% merverdiavgift.

20 20 Vurdering og merverdiavgift  Konstatert tap  Fordringen på Kunde A er uten verdi. Tapet regnes netto eksklusive merverdiavgift. Kunde A Bruttobeløp12.400 - Merverdiavgift- 2.400Til gode merverdiavgift = Nettobeløp10.000Tap på fordringer Merverdiavgiften kan bedriften få refundert fra det offentlige. Forutsetningen er at fordringen er tapt og at beløpet er avskrevet på den enkelte kundes konto (dvs. resultatført som tap).

21 21 Vurdering og merverdiavgift  Forventet tap  Fordringen er usikker. Antatt verdi 50 %. Kunde B Bruttobeløp37.200 Antatt verdi (50 %)18.600 - Merverdiavgift- 3.600 = Nettobeløp15.000Tap på fordringer /avsetning tap Forventet tap regnes eksklusive merverdiavgift. Begrunnelsen er at dersom tapet på et senere tidspunkt konstateres vil bedriften få tilbake merverdiavgiften fra det offentlige.

22 22 Tapsføring av fordringer 1) Forventet tap 31.12.20x1 – avsetning tap i balansen = 15.000 – 8.000 = 7.000 (i økning) Tekst Kunde- fordringer Avsetning tapMerverdiavgiftTap på fordringer DebetKreditDebetKreditDebetKreditDebetKredit Saldo99.2008.000*12.000 Kunde A - tap12.4002.40010.000 Kunde B – avsetning tap 1) 7.000 Til resultat29.000 Til balanse86.80015.000

23 23 Presentasjon  Eksempel forts. Balanse per 31.12.20x1 Omløpsmidler  Kundefordringer71.800 …. Resultatregnskapet 20x1 Driftsinntekter og kostnader  Tap på fordringer29.000 Kundefordringer - Avsetning tap 86.800 - 15.000 = Balanseverdi71.800 Konstatert tap +Avsetning tap (økning) 22.000 + 7.000 = Tap på fordringer29.000


Laste ned ppt "Årsregnskap Kundefordringer. 2 Generelt  Definisjon  Pengekrav oppstått ved levering av varer og tjenester som ledd i den ordinære driften i foretaket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google