Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning •Problemstillinger –Lønnsomhetsmåling: Virkelig verdi (Fair value) eller Historisk kost?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning •Problemstillinger –Lønnsomhetsmåling: Virkelig verdi (Fair value) eller Historisk kost?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning •Problemstillinger –Lønnsomhetsmåling: Virkelig verdi (Fair value) eller Historisk kost? –Kapitalvedlikehold og utdelbart resultat: Gjenanskaffelseskost •Regnskapsføring av urealisert verdistigning –Rendyrket transaksjonsbasert: Ingen regnskapsføring –Oppskrivning: Balanseføring, men ikke resultatføring –Balanse- og resultatføring: Fair value accounting, dvs. verdibasert eller verdijustert regnskapsføring

2 2 Lønnsomhetsmåling - Sentrale begrep •Krav til avkastning: Den renten som brukes ved beregning av kontantstrømmens nåverdi. Andre navn: Rentekrav, avkastningskrav, kapitalkostnad •Internrente: Den renten som gjør at kontantstrømmens nåverdi blir lik null (implisitt rente) •Regnskapsmessig rentabilitet: Regnskapsført resultat/Balanseført kapital  Problemområde: Hvorfor kan regnskapsmessig rentabilitet avvike fra økonomisk lønnsomhet uttrykt ved internrenten?

3 3 Finansregnskapsmodeller og lønnsomhetsmåling – Eks.:

4 4 Utdelbart resultat og kapitalvedlikehold *) A company’s profit for the year is the maximim value which the company can distribute during the year, and still be as well off at the end of the year as it was at the beginning.” (Sandilandsrapporten 1975) *) Capital maintenance kan oversettes med kapitalvedlikehold eller kapitalopprettholdelse

5 5 •Prisstigning –Generell prisstigning = inflasjon –Spesiell pris- og verdistigning •Måleattributter –Historisk kostpris –Gjenanskaffelseskost –Nåverdi (bruksverdi) –Salgsverdi –Virkelig verdi: Fair value –Slaktverdi Prisstigning og Måleattributter

6 6 Finansregnskapsmodeller og verdistigning – Eks.: •Tradisjonell = Transaksjonsbasert historisk kost (Varer 100) •Prisnivåjustert (10% inflasjon) •Gjenanskaffelseskost (Varer 135) •Salg varer 150

7 7 Kapitalvedlikehold og finansiering MODELLER:  Tradisjonell  Prisnivåjustert historisk kost  Gjenanskaffelseskost  Klassisk  Økonomisk egenkapitalvedlikeholdsmetode (egenkapitaljusteringsmetoden) = Edwards & Bell og Pengepostmetoden = FAS 33  Fysisk egenkapitalvedlikeholdsmetode og Gearing

8 8 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (1)

9 9 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (2)

10 10 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (3)

11 11 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansiering (4)

12 12 Oppgave: Klassisk gjenanskaffelseskost

13 13 Svarantydning oppgave: Klassisk gjenanskaffelseskost

14 14 Svarantydning oppgave forts.: Klassisk gjenanskaffelseskost

15 15 Oppgave: Tilgang og avgang varige driftsmidler

16 16 Svarantydning oppgave: Tilgang og avgang klassisk gjenanskaffelseskost

17 17 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (1)

18 18 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (2)

19 19 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (3)

20 20 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (4)

21 21 Eks. 1: Regnskapsføring av verdistigning anlegg (5)

22 22 Eks. 2: Regnskapsføring av verdistigning anlegg

23 23 Eks. 3: Regnskapsføring av verdistigning anlegg

24 Verdistigning – Begrep og sammenhenger Verdistigning brutto - Avskrivning = Verdistigning netto = Ubvirk.verdi – Ibvirk.verdi Resultat før avskr. trad. regnskap + Verdistigning netto = Fair value resultat Resultat etter avskr. trad. regnskap + Økt merverdi = Fair value resultat Resultat klassisk gjenanskaffelseskost +Verdistigning brutto =Resultat E&B før egenkapitalvedlikehold 24

25 25 Eks.: Regnskapsføring av verdistigning varer

26 26 Eks.: Regnskapsføring av verdistigning varer forts.

27 27 Oppdrettsfisk – Fair value •Slaktet eller slaktemoden fisk: Observert markedspris •Ikke slaktemoden fisk –Nåverdi forventet kontantstrøm (kontantstrøm = estimert salgspris – estimert restkostnad). Pålitelig måling? –Salgspris ved tvungen slakting. Relevans?

28 28 Eks.: Skatt og regnskapsføring av verdistigning

29 Eks.: Skatt og verdiendring varige driftsmidler 29

30 Eks. Skatt og verdiendring biologiske eiendeler 30

31 Verdiøkning, egenkapital og resultatmåling før skatt •Resultat = EgenkapitalUB – EgenkapitalIB (ser bort fra kongruensbrudd og egenkapitaltransaksjoner) •Resultat = EiendelerUB – EiendelerIB – GjeldUB + GjeldIB •Verdiøkning Eiendeler = Egenkapitaløkning •Resultateffekt av verdiøkning Eiendeler = Verdiøkning EiendelerUB – Verdiøkning EiendelerIB 31

32 Verdiøkning, egenkapital og resultatmåling etter skatt •Verdiøkning Eiendeler = Økte midlertidige forskjeller •Verdiøkning Eiendeler = 0,72*Økte midlertidige forskjeller + 0,28*Økte midlertidige forskjeller  0,72*Økte midlertidige forskjeller = Økt Egenkapital  0,28*Økte midlertidige forskjeller = Økt Utsattskattegjeld •Resultateffekt etter skatt av verdiøkning Eiendeler = 0,72*Verdiøkning EiendelerUB – 0,72*Verdiøkning EiendelerIB •Skattekostnadseffekt av verdiøkning Eiendeler = 0,28*Verdiøkning EiendelerUB 0,28*Verdiøkning EiendelerIB •Skattekostnadseffekt av verdiøkning Eiendeler = Økt UtsattskattegjeldUB – Økt UtsattskatteegjeldIB 32

33 33 Eks.: Rentabilitet og verdistigning

34 34 Oppsummeringseks. gjenanskaffelsesmodeller

35 35 Oppsummeringseks. gjenanskaffelsesmodeller forts.:

36 36 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller

37 37 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller – svarantydning (1)

38 38 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller – svarantydning (2)

39 39 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelsesmodeller – svarantydning (3)

40 40 Oppsummeringsoppgave gjenanskaffelesmodeller– svarantydning (4)

41 41 Oppsummeringseks.: Internrente, prisstigning og rentabilitet

42 42 Oppsummeringseks.: Internrente, prisstigning og rentabilitet forts.:

43 43 Finansregnskapsmodeller og verdistigning •Rendyrket transaksjonsbasert historisk kostmodell: Bare realisert verdistigning resultatføres •Fair value accounting: All verdiendring resultatføres •Praksis: Mixed models (pragmatiske blandingsmodeller) –Hovedregel: Verdifall (forsiktighetsprinsippet) og realisert verdistigning (transaksjonsprinsippet) resultatføres –Unntak på enkelte områder (pålitelig måling) • Resultatføring av verdistigning •Kun balanseføring av verdistigning (oppskrivning)

44 Fair value accounting - Oppsummeringsoppgave 44

45 Ikke kontrollert svarantydning oppsummeringsoppgave fair value accounting 45

46 Eks.: Regnskapsføring av finansielle instrumenter 46


Laste ned ppt "1 Prisjustert finansregnskap – Regnskapsføring av verdistigning •Problemstillinger –Lønnsomhetsmåling: Virkelig verdi (Fair value) eller Historisk kost?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google