Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap Eksempelregnskap for 2011 Foreløpig regnskap, avslutningsmomenter og endelig regnskap November 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap Eksempelregnskap for 2011 Foreløpig regnskap, avslutningsmomenter og endelig regnskap November 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap Eksempelregnskap for 2011 Foreløpig regnskap, avslutningsmomenter og endelig regnskap November 2011

2 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1 Solid treindustri AS ■ Kort presentasjon av selskapet og virksomheten ■ Foreløpig regnskap ■ Momenter til årsavslutningen ■ Endelig regnskap

3 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 2 Solid treindustri AS ■ Produksjonsbedrift – Produksjon av vinduer og dører, med tilbehør – Kunder i inn- og utland, primært ”Eurosonen” – 135 ansatte, 125 årsverk – Eies 100% av morselskapet Mor AS, i konsernet inngår også tre søsterselskaper – Resultatet for 2010 var sterkt preget av omlegging av produksjonen, med reduserte inntekter sammenlignet med tidligere år – For 2011 har omleggingen gitt ønskede resultater, salget er økt betydelig og resultatet er godt og over budsjett/forventningene

4 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 Resultat Foreløpig regnskap ■ Gjenstår blant annet: – Varelagerendring – Tap fordringer – Avskrivning – Pensjonsforpliktelse – Skatt og resultatdisposisjon

5 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 Balanse ■ Foreløpig regnskap, eiendeler - anleggsmidler

6 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 Balanse ■ Foreløpig regnskap, eiendeler - omløpsmidler

7 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6 Balanse ■ Foreløpig regnskap, egenkapital og gjeld

8 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 Poster og momenter til vurdering ■ Varebeholdning og beholdningsendring ■ Tap på krav – delkredereavsetning ■ Pengeposter i utenlandsk valuta ■ Leasing ■ Avskrivninger ■ Forskning og utvikling ■ SkatteFUNN ■ Pensjonsforpliktelse ■ Regnskapsmessige avsetninger ■ Konsernbidrag ■ Skatt ■ Disponering ■ Endelig regnskap med noter Små foretak – aktuelle forenklinger for eksempelregnskapet

9 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 Varebeholdning – utgangspunkt er anskaffelseskost – Anskaffelseskost for varer er kostnadene ved kjøp og tilvirkning. I anskaffelseskost for varer må alle kostnader som er gått med til å bringe varene til nåværende tilstand og plassering tas med. Generelle salgs ‑ og administrasjonsutgifter og forsknings ‑ og utviklingsutgifter anses normalt ikke som kostnader knyttet til varenes tilstand og plassering. – Anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris og utgifter tilknyttet varekjøpet som toll, avgifter, provisjoner og transportutgifter og indirekte innkjøpskostnader. Det gjøres fradrag for rabatter, bonuser og kostnadsreduserende tilskudd. Det betyr at også kontantrabatter reduserer anskaffelseskost. – For varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer er anskaffelseskost kostnadene ved tilvirkning av varene. Disse kostnadene vil dels være variable, og dels direkte og indirekte faste. Anskaffelseskost for varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer skal være full tilvirkningskost. Full tilvirkningskost omfatter direkte og indirekte, variable og faste tilvirkningskostnader. Bruk av full tilvirkningskost vil i større grad enn variabel tilvirkningskost likebehandle kjøp og tilvirkning av like ferdigvarer.

10 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 Varebeholdning – utgangspunkt er anskaffelseskost, forts – Faste kostnader er bl.a. en funksjon av foretakets produksjonskapasitet. Foretakets kostnader ved å bruke varige driftsmidler fremkommer i regnskapet som avskrivninger. Ved egentilvirkning av varer skal en del av denne kostnaden tilordnes anskaffelseskost for den tilvirkede enheten. Ved tilordning av slike kostnader i tilvirkningskost må det ses hen til kapasitetsutnyttelsen. Ved beregning av indirekte faste kostnader skal normal kapasitetsutnyttelse legges til grunn. Ved større tilvirkning enn normal utnyttelse tillegges virkelig kostnad. I perioder med stor lageroppbygging kan verdien av produksjonskapasiteten være lavere enn det som gjenspeiles ved bruk av full tilvirkningskost. I slike situasjoner skal det utvises varsomhet ved tilordning av faste indirekte tilvirkningskostnader. – Renteutgifter inngår i tilvirkningskost. Normalt vil omløpshastigheten for varer være så høy at renter ikke tillegges. – Ikke forventede kostnader på grunn av feil i tilvirkningen skal behandles som periodekostnader.

11 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 Varebeholdning i det foreløpige regnskapet Råvarer11 783 415 Ukurans råvarer (på egen konto)- 503 633 Handelsvarer2 074 510 Varer under tilvirkning1 612 292 Egentilvirkede ferdigvarer7 293 062 Sum22 259 646 = Uendret fra inngående balanse

12 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 11 Varebeholdning pr 31.12.2011 ■ Råvarer – Talt opp og verdsatt til anskaffelseskost9 238 133 – Herav vurdert som ukurant (delvis skadet)300 000 ■ Handelsvarer – Talt opp og verdsatt til anskaffelseskost1 332 978 – Ingen ukurans ■ Varer i arbeid – Talt opp og verdsatt til variabel kost (materialer og lønn) 1 052 870 ■ Ferdigstillelsesgrad er tatt hensyn til i verdsettelsen – Tillegg for andel faste kostnader, 17,65%185 800 av de variable kostnadene

13 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 12 Varebeholdning 31.12.2011, forts ■ Egentilvirkede ferdigvarer – Talt opp og verdsatt til variabel kost (materialer og lønn)18 741 447 – Tillegg for andel faste kostnader, 17,65%3 307 314 av de variable kostnadene ■ Beholdningsendring – presentasjon: – Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer på egen linje – Råvarer og handelsvarer, inkludert i varekostnader ■ Skattemessig verdi – Råvarer – høyere, på grunn av ukurans – Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer – lavere, på grunn av at skattemessig tilvirkningskost ikke inkluderer faste kostnader

14 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 13 Beholdningsendring råvarer og handelsvarer Råvarer, redusert beholdning2 545 282 Råvarer, redusert ukurans- 203 633 Handelsvarer, redusert beholdning741 532 Sum, øker varekostnaden3 083 181 Varekostnad i foreløpig regnskap80 377 566 Varekostnad i endelig regnskap83 460 747

15 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 14 Beholdningsendring egentilvirkede varer ■ Varer under tilvirkning, redusert beholdn.373 622 ■ Egentilvirkede ferdigvarer, økt beholdning- 14 755 699 ■ Sum/netto, presenteres på egen linje- 14 382 077 ■ = Kostnadsreduksjon ■ Presentasjon i resultatregnskapet, fra NRS 1 Varer: – ”I artsinndelt resultatregnskap skal endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer spesifiseres i egen post eller fordeles på de respektive arter av tilvirkningskostnader.” – Solid Treindustri AS har valgt presentasjon i egen post

16 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 15 Varebeholdning pr 31.12.2011 i balansen Råvarer9 238 133 Ukurans råvarer (på egen konto)- 300 000 Handelsvarer1 332 978 Varer under tilvirkning1 238 670 Egentilvirkede ferdigvarer22 048 761 Sum33 558 542

17 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 16 Regnskap (RV) og Skatt (SV) RV 2011SV 2011RV 2010SV 2010Kommentar forskjell Råvarer8 938 1339 238 13311 279 78211 783 415Ukurans Handelsvarer1 332 9781 332 7982 074 510 - Varer i arbeid1 238 6701 052 8701 612 2921 370 450Faste kostnader Egentilvirking ferdigvarer 22 048 76118 741 4477 293 0626 199 100-”- Sum33 558 54230 365 42822 259 64621 427 475 Forskjell RV - SV 3 193 194832 171 Endring, når vi går fra regnskap til skatt- 2 360 943

18 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 17 Fordringer og tap på krav ■ Laveste verdis prinsipp – Regnskapsloven § 5-2, laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, for fordringer betyr det at det må avsettes for forventede tap – Konstaterte tap i 2011 = kr 213 023 – Pr 31.12.2011 vurderes tapsrisiko for fordringer slik: ■ Fordring på kunde som vurderes som usikker, risiko for konkurs, fordring eks mva kr 568 913 ■ Ut fra erfaringsmessige tall, vurdering av tapsrisiko på resterende kundefordringer, beste estimat - anslag ca kr 280 000 ■ Total delkredereavsetning (avrundet), kr 850 000 ■ Avsatt for tap fra inngående balanse, kr 450 000 ■ Økning kr 400 000 Skatt – egne regler, fradrag for realiserte tap + sjablonavsetning

19 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 18 Fordringer – skattemessig sjablonavsetning ■ Beregning: – Konstaterte tap i år og i fjor, dividert på sum kredittsalg i år og i fjor, ganges med faktortallet 4 og med kundefordringer til pålydende – Forskjell mellom regnskap og skatt: ■ Økt regnskapsmessig delkredereavsetning400 000 ■ Økt skattemessig sjablonavsetning (null i 2010) - 57 475 ■ Netto tillegg, når vi går fra regnskap til skatt342 525 12 434+213 023x4x23 531 141=57 475 196 023 000+173 199 000

20 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 19 Pengeposter i utenlandsk valuta, 1 ■ Definisjon: – En rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et kontantbeløp som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. – Eksempler på pengeposter er kundefordringer, leverandørgjeld, avsetninger som skal gjøres opp med kontanter og betalbar skatt. – Eksempler på ikke-pengeposter er aksjer, forskuddsbetalte beløp for varer og tjenester (for eksempel forskuddsbetalt leie), goodwill, immaterielle eiendeler, varebeholdninger, eiendom, anlegg og utstyr samt avsetninger som skal gjøres opp ved levering av en ikke- pengepost eiendel

21 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 20 Pengeposter i utenlandsk valuta, 2 ■ Regnskapsmessig behandling – På hver balansedag skal pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på balansedagen. – Ikke-pengeposter skal ikke omregnes. ■ Skattemessig behandling – Foretak som har plikt til å utarbeide årsregnskap skal følge regnskapsprinsippet for urealisert valutatap/-gevinst på kortsiktige fordringer/gjeld som inngår i regnskapet – Langsiktige poster – omvurderingskonto, gir fradrag for urealiserte tap, mens netto urealisert gevinst kan forskyves til realiseringstidspunktet.

22 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 21 Pengeposter i utenlandsk valuta, 3 – Kostnadsføres, ingen forskjell mellom regnskap og skatt

23 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 22 Valuta – ”digresjon”, ikke fra eksempelregnskapet ■ Ikke-pengeposter – Omregnes ikke til balansedagens kurs, men ved vurdering av nedskrivning skal virkelig verdi av poster i utenlandsk valuta beregnes med balansedagens kurs også for ikke-pengeposter – Eksempel: ■ Kjøp driftsmiddel Euro 10 000 000, 3.11.2010, kurs 8,2080, NOK 82 080 000 ■ Vi ser bort fra avskrivning, indikasjon på verdifall pr 31.12.2010; Euro 200 000 i verdifall ■ Beregning virkelig verdi 9 800 000 * balansedagens kurs 7,8125, NOK 76 562 500 ■ Nedskrivning i NOK 5 517 500, herav reelt verdifall, Euro 200 000 omregnet med transaksjonsdagens kurs 8,2080 = NOK 1 641 600, resterende nedskrivning skyldes valutakursendring

24 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 23 Leasing ■ Regnskapsmessig behandling av finansiell leasing: – Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. ■ Finansielle leieavtaler balanseføres til verdien av vederlaget i leieavtalen = nåverdien av leiebetalingene. ■ Skattemessig behandling: – Den som privatrettslig er eier vil som utgangspunkt også skattemessig anses som eier av leasinggjenstanden. – Den regnskapsmessige behandlingen er uten betydning for den skattemessige vurderingen.

25 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 24 Solid treindustri AS og leasing ■ Regnskap – Balanseført finansiell leasing IB7 402 865 – Leasinggjeld IB1 027 111 – Ingen tilgang eller andre endringer i 2011 – Leasinggjeld UB0 – Ordinær avskrivning i 20114 306 306 – Balanseført finansiell leasing UB3 096 559 ■ Skatt – All leasing er behandlet som leie skattemessig – Kostnadsføring av leasingbetalingen – Forskjell regnskap skatt, tbf ord. avskr.4 306 306 – Betalt leasing i 20111 027 111 – Økning resultat, når vi går fra regnskap til skatt3 279 195

26 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 25 Anleggsmidler ■ Selskapets foreløpige regnskap inneholder: – FoU, inngående balanse + årets tilgang – (Utsatt skattefordel, inngående balanse – se moment skatt) – Maskiner og anlegg, inngående balanse + årets tilgang *) – Driftsløsøre, inventar mv, inngående balanse + årets tilgang *) begge inkluderer også regnskapsmessig balanseført leasing ■ Momenter – Det har ikke vært avgang i løpet av 2011 – Det foreligger ingen indikasjoner på nedskrivning, se etterfølgende oversikter – Ordinære avskrivninger beregnes med utgangspunkt i anskaffelseskost, økonomisk levetid og avskrivningsprofil – valgt lineær avskrivning

27 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 26 Nedskrivning – indikasjoner ■ Fra foreløpig regnskapsstandard, minimum dette må det tas hensyn til som indikatorer på at nedskrivning må vurderes: – Indikatorer basert på ekstern informasjon: 1. Anleggsmidlets markedsverdi har i perioden falt vesentlig mer enn det som kunne forventes som følge av elde eller slit ved normal bruk. 2. En vesentlig negativ endring i teknologiske, markedsmessige, økonomiske og juridiske rammebetingelser. 3. Markedsrenter eller andre markedsbaserte avkastningskrav har økt i perioden, og økningen antas å påvirke diskonteringsrenten som anvendes til å beregne anleggsmidlets bruksverdi og vesentlig redusere anleggsmidlets gjenvinnbare beløp. 4. Markedsverdien av egenkapitalen er mindre enn foretakets balanseførte egenkapital. [Ofte i/a – ikke mulig å kjenne – for ikke-børsnoterte foretak]

28 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 27 Nedskrivning – indikasjoner, forts ■ Fra foreløpig regnskapsstandard, minimum dette må det tas hensyn til som indikatorer på at nedskrivning må vurderes: – Indikatorer basert på intern informasjon: 1. Observert ukurans eller fysisk skade av anleggsmidlet. 2. Vesentlige endringer i perioden som har negative konsekvenser for bruk eller forventet bruk av anleggsmidlet. Slike endringer inkluderer planer om avvikling og restrukturering. 3. Intern rapportering som tilsier at avkastningen fra anleggsmidlet blir dårligere enn forventet. Dette kan omfatte forhold som vesentlig overskridelse av investeringsutgift i forhold til opprinnelig budsjett, eller en vesentlig nedjustering av forventede fremtidige kontantstrømmer eller resultater.

29 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 28 Ordinære avskrivninger og oversikt balanseførte verdier ■ Beregning med utgangspunkt i individuell avskrivningsplan for hver eiendel eller komponent: – FoU1 025 519 – Balanseført leasing4 306 306 – Øvrige varige driftsmidler5 290 331 – Sum9 596 637

30 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 29 Split leasing og øvrige driftsmidler + spesifikasjon avskrivninger

31 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 30 Skattemessige avskrivninger ■ Reduksjon av resultatet, når vi går fra regnskap til skatt

32 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 31 Forskning og utvikling, FoU ■ Regnskapsmessig behandling av egne utgifter til FoU – Kostnader som ikke oppfyller vilkårene for balanseføring skal kostnadsføres ■ Vilkår for balanseføring: Identifiserbar, kontrolleres av foretaket – fremtidig økonomisk fordel og kan måles tilstrekkelig sikkert – Dersom vilkårene for balanseføring er oppfylt kan kostnadsføring likevel velges, se regnskapsloven § 5-6: ”Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres.” ■ Er et prinsippvalg, en eventuell endring skal behandles som prinsippendring, små foretak kan velge resultatføring av effekten, mens alle andre regnskapspliktige skal føre direkte mot egenkapitalen og omarbeide alle relevante sammenligningstall

33 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 32 FoU, skattemessig behandling ■ Skattemessig behandling – Kostnader til egen forskning og utvikling skal i utgangspunktet fradragsføres etter hvert som kostnadene påløper, realisasjonsprinsippet – men: ■ Egne kostnader til forskning og utvikling skal aktiveres dersom: – de refererer seg til et konkret prosjekt med sikte på å utvikle et nærmere bestemt driftsmiddel (så vel materielt som immaterielt driftsmiddel), – det er sannsynlig at driftsmidlet blir en realitet. I sannsynlighets-vurderingen må alle vesentlige forutsetninger for at prosjektet kan bli et driftsmiddel være oppfylt, herunder tekniske, kommersielle og økonomiske forutsetninger for å fullføre prosjektet, og den økonomiske levetiden på driftsmidlet er minst tre år.

34 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 33 SkatteFUNN – fradrag i skatt – For kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt – Må tilfredsstille kravene i skatteloven § 16-40 samt forskrift 19. november 1999 nr 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) §§16-40-1 til 16-40-10. – Fradrag = 18% eller for SMB bedrifter 20%, mange oppfyller vilkårene for SMB: ■ Har færre enn 250 ansatte, og ■ har en årlig salgsinntekt som ikke overstiger 40 millioner euro eller en årlig balansesum som ikke overstiger 27 millioner euro, og ■ oppfyller uavhengighetskravet; ikke 25% eller mer samlet eierandel fra foretak som ikke oppfyller SMB vilkårene over (visse unntak) ■ Maksimal fradragsramme pr år = MNOK 5,5 for egenutviklede prosjekter og MNOK 11 for prosjekter utført av godkjent forskningsinstitusjon – For flere detaljerte regler om beregning av fradragsramme, fradrag og maksimal støtte, se artikkel hos Skatteetaten og hjemmesiden for SkatteFUNNartikkel hos Skatteetaten hjemmesiden for SkatteFUNN

35 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 34 SkatteFUNN regnskapsmessig behandling ■ Offentlig tilskudd – SkatteFUNN er en tilskuddsordning som administreres via skatteoppgjøret – Regnskapsføres ikke som en reduksjon av skattekostnaden, men på lik linje med andre tilskudd ■ Tilskudd til driftskostnader, resultatføres i samme periode som de aktuelle kostnadene, som hovedregel som kostnadsreduksjon ■ Investeringstilskudd, brutto- eller nettoføring i balansen, hvor bruttoføring er hovedregelen. Resultatføring i takt med avskrivningene, som en korreksjonspost til avskrivningene.

36 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 35 FoU og SkatteFUNN i Solid treindustri AS ■ FoU – Regnskapsmessig = oppfyller vilkårene for balanseføring og balanseføring er valgt – Skattemessig = vurdert som aktiveringspliktig også skattemessig ■ SkatteFUNN – Godkjent prosjekt i 2011, samlede kostnader kr 1 350 000 – Oppfyller kriteriene for SMB, 20% fradrag, RF 1053 – SkatteFUNN fradrag (i betalbar skatt) kr 270 000 – Periodisering i takt med avskrivningene, årets inntektsføring av periodiserte tilskudd, kr 190 365 – Tilbakeført tilsvarende skattemessig, støtte SkatteFUNN er ikke skattepliktig inntekt

37 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 36 Pensjonsforpliktelse ■ Regnskap og skatt: – Selskapet har hatt en ytelsesbasert ordning, hvor netto forpliktelse ble beregnet til kr 3 724 582 ved utgangen av 2010 – I løpet av 2011 har selskapet avtalt innskuddsbasert pensjonsordning med et flertall av de ansatte – Ved utgangen av 2011 viser derfor aktuarberegningen en betydelig redusert pensjonsforpliktelse, kr 1 165 035 – Redusert forpliktelse reduserer årets lønnskostnader med kr 2 559 547 – Tilsvarende beløp trekkes ifra igjen når vi går fra regnskap til skatt, pensjoner kostnadsføres ved betaling – av pensjon eller premie, mens endring i balanseført forpliktelse ikke påvirker skattemessig resultat – Betalte premier i 2011 utgjør kr 3 742 248 – Netto kostnadsført pensjonskostnad er kr 1 182 701

38 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 37 Avsetninger ■ Regnskapsmessig – Avsetning for kostnader i samsvar med sammenstillingsprinsippet ■ Skattemessig – Det er realisasjonsprinsippet som avgjør tidspunktet for skattemessig fradrag ■ ”Vanlige” påløpte kostnader, for eksempel avsetning for påløpt strøm, påløpte honorarer og lignende er pådratt i skattemessig forstand og kommer til skattemessig fradrag i avsetningsåret ■ Enkelte andre avsetninger, som for eksempel for fremtidig vedlikehold, garantier mv tilbakeføres i det skattemessige resultatet og kommer til fradrag på det fremtidige oppgjørstidspunktet ■ Eksempelregnskapet – Økte avsetninger, som ikke anses skattemessig realisert, med kr 200 000 i 2011 – tilbakeføres/legges til når vi går fra regnskap til skatt

39 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 38 Konsernbidrag ■ Vilkår og beregning – Eierandel > 90% – Maksimalt konsernbidrag beregnes etter samme regler som utbytte, dvs aksjelovens regler om fri egenkapital – aksjelovens § 8-1 – Konsernbidraget er fradragsberettiget for giver, forutsatt at det er ■ Innenfor skattemessig overskudd i inntektsåret i giverselskapet ■ Lovlig, ref aksjelovens regler om maksimalt konsernbidrag – knyttet til reglene om utbytte og fri egenkapital – Konsernbidraget er skattepliktig for mottaker, i utgangs-punktet selv om giver ikke får fradrag. Konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi det overstiger den ellers alminnelige inntekt, er imidlertid ikke skattepliktig for mottakeren.

40 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 39 Fri egenkapital = aksjeloven § 8-1 Hva kan utdeles som utbytte (1) (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for 1. udekket underskudd; 2. balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel; 3. den samlede pålydende verdi av egne aksjer som selskapet har ervervet til eie eller pant i tidligere regnskapsår, og kreditt og sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-9 som etter disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen av fri egenkapital; 4. den del av årsoverskuddet som etter lov eller vedtekter skal avsettes til et bundet fond eller ikke kan utdeles som utbytte.

41 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 40 Fri egenkapital = aksjeloven § 8-1 Hva kan utdeles som utbytte (2) (1) Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalen etter balansen er mindre enn ti prosent av balansesummen, uten å følge en fremgangsmåte som fastsatt i §§ 12-4 og 12-6 for nedsetting av aksjekapitalen. [som nedsettelse av kapital, melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel] (3) Egenkapital som kan utdeles som utbytte etter første og annet ledd uten å følge fremgangsmåten etter §§ 12-4 og 12-6, regnes som selskapets frie egenkapital. (4) Det kan ikke i noe tilfelle besluttes utdelt mer enn forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe. (5) Ved beregningen av fri egenkapital kommer kreditt til en aksjeeier ikke til fradrag etter første ledd nr 3 i den grad kreditten avvikles ved at det foretas en avregning i utbyttet.

42 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 41 Solid treindustri AS, fri egenkapital (1) ■ Illustrasjon fra foreløpig regnskap, de endelige tallene blir annerledes

43 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 42 Solid treindustri AS, fri egenkapital (2) ■ Illustrasjon fra foreløpig regnskap, de endelige tallene blir annerledes – Dersom 10% kravet setter begrensninger kan likevel høyere utbytte eller konsernbidrag tenkes utdelt, forutsatt at reglene om kapitalnedsetting – med melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel gjennomføres, uten innsigelser og gjennomføring først etter utløp av kreditorfristen

44 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 43 Solid treindustri AS ■ Morselskapet og et søsterselskap har skattemessige underskudd – Til sammen underskudd på MNOK 8 – Endringene fra foreløpig til endelig regnskap vil ikke kunne medføre at MNOK 8 ikke skulle være innenfor rammen av det selskapet kan gi i konsernbidrag ■ Regnskapsmessig behandling for giverselskapet – Skattekostnaden (28%) knyttet til beløpet som gis som konsernbidrag vises som skattekostnad hos giverselskapet ■ Betalbar skatt i balansen inkluderer ikke dette beløpet, siden konsernbidraget gir skattemessig fradrag, men kostnaden i resultatregnskapet skal vises ”riktig” – i samsvar med regnskapsmessig resultat – Netto konsernbidrag (72%) vises som disponering

45 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 44 Mer om konsernbidrag (KB) ■ Føring hos morselskap som mottar KB – I normaltilfellet som finansinntekt, på linje med utbytte fra datterselskap – Dersom datterselskapet helt nylig er anskaffet, med betaling for akkumulerte resultater, kan KB bli å anse som en tilbakebetaling av anskaffelseskost – Regnskapsføres datterselskaper etter egenkapitalmetoden blir mottatt KB (som utbytte) å føre mot balanseført verdi av investeringen – Skattekostnaden på mottatt KB i morselskapets regnskap kommer ”automatisk”, gjennom den ordinære skatteberegningen

46 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 45 Enda mer om KB ■ Konsernbidrag fra morselskap til datterselskap – Hovedregel for regnskapsføring: ■ Netto konsernbidrag (etter fradrag for skattekostnad – som skal vises som skattekostnad) øker morselskapets investering i datterselskapet – Konsernbidraget begrenses ikke av resultatet hos giver, ettersom nettoeffekten blir en økning av eiendelene – i stedet for reduksjon av egenkapitalen hos giver ■ Det må deretter vurderes om investeringen i datterselskapet må nedskrives, dette blir i så fall en regnskapsmessig kostnad – som reduserer egenkapitalen hos giver – Unntak - forenkling for små foretak ■ Dersom konsernbidraget gis for å dekke opp underskudd i datter (noe som ofte er tilfellet) kan konsernbidraget (netto) føres som disponering også når det er konsernbidrag fra morselskap

47 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 46 Ordinært resultat

48 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 47 Fra skatt til regnskap -> skattemessig resultat

49 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 48 Ikke fradragsberettigede kostnader, noen eksempler …. (1) ■ Representasjon: – Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. – Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler. Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke serveres brennevin. I så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat. ■ Sist fastsatte beløpsgrense: – Kr 400 pr person, i takseringsreglene for 2010

50 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 49 Ikke fradragsberettigede kostnader, noen eksempler …. (2) ■ Gaver og oppmerksomheter til forretningsforbindelser – Gavegjenstander: ■ Kostnader til gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte, skal i utgangspunktet behandles som representasjon. I visse tilfeller kan kostnadene ved gavegjenstander med firmamerke/firmanavn som ikke overstiger kr 220, likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad. – Oppmerksomheter: ■ Kostnader til enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser er fradragsberettiget, forutsatt at kostnadene ikke overstiger kr 220 ■ Kostnader til kranser ved dødsfall er fradragsberettiget uten hensyn til beløpsgrensen som nevnt foran.

51 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 50 Betalbar skatt og skattekostnad

52 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 51 Utsatt skatt/utsatt skattefordel

53 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 52 Betalbar skatt i balansen

54 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 53 Disponering

55 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 54 Resultatregnskap – driftsresultat

56 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 55 Resultatregnskap, finansposter, skatt og årsresultat

57 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 56 Balanse, eiendeler – anleggsmidler

58 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 57 Balanse, eiendeler – omløpsmidler

59 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 58 Balanse, egenkapital og langsiktig gjeld

60 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 59 Balanse, kortsiktig gjeld

61 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 60 Noter – regnskapsloven kapittel 7 ■ § 7-1 Opplysningsplikt *) – Hvilke noteopplysninger som skal gis – I tillegg det som er nødvendig for å bedømme resultat og stilling – Kan utelate det som ikke er av betydning, men enkelte noteopplysninger er likevel alltid obligatoriske – Nødvendig for å gi rettvisende bilde, regnskapsloven § 3-2a = tilleggsopplysninger – Vesentlig risiko eller fordeler som ikke er innregnet i balansen – ytterligere tilleggsopplysninger ■ § 7-2 Regnskapsprinsipper *) – Opplysninger om anvendte prinsipper, herunder inntektsføring og omregning av utenlandsk valuta *) = Aktuelt for Solid treindustri AS

62 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 61 Noter, forts ■ § 7-2 Regnskapsprinsipper, forts – Endring skal begrunnes – Forskjell mellom selskaps- og konsernregnskap skal opplyses og begrunnes i konsernregnskapet – Sikringsvurdering og evt porteføljevurdering – Kontinuitet ved regnskapsføring av konserndannelse eller fusjon skal opplyses og begrunnes ■ § 7-2a Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta – Tilleggsopplysninger hvis ikke NOK ■ § 7-3 Virkning av prinsippendring mv – Skal opplyses, herunder omarbeiding av sammenligningstall

63 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 62 Noter, forts ■ Oversikt notekrav – § 7-4 Virkning av endring i konsernsammensetningen – § 7-5 Finansiell markedsrisiko – § 7-6 Enkelttransaksjoner – § 7-7 Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen – § 7-8 Salgsinntekter *) – § 7-8b Driftskostnader etter art, bare aktuelt hvis funksjonsinndelt resultatregnskap – § 7-9 Langsiktige tilvirkningskontrakter – § 7-10 Varer *) – § 7-11 Lønnskostnader *) – § 7-11a Aksjeverdibasert betaling

64 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 63 Noter, forts ■ Oversikt notekrav, forts – § 7-12 Anleggsmidler *) – § 7-13 Varige driftsmidler *) – § 7-14 Immaterielle eiendeler *) – § 7-15 Datterselskap mv *) delvis – § 7-16 Investering ført etter egenkapitalmetoden – § 7-17 Virkelig verdi finansielle instrumenter – § 7-18 Aksjer og andeler i andre selskaper – § 7-19 Fordringer – § 7-20 Obligasjoner – § 7-21 Gjeld *) – § 7-22 Mellomværende med selskap i samme konsern *)

65 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 64 Noter, forts ■ Oversikt notekrav, forts – § 7-23 Skattekostnad *) – § 7-24 Ekstraordinære poster [skal ikke benyttes] – § 7-25 Egenkapital *) – § 7-26 Antall aksjer, aksjeeiere mv *) – § 7-27 Egne aksjer – § 7-28 Garantiforpliktelser (som ikke er regnskapsført) – § 7-29 Andre forpliktelser (som ikke er regnskapsført) – § 7-30 Antall ansatte *) – § 7-30a Obligatorisk tjenestepensjon, OTP *) – § 7-30b Transaksjoner med nærstående parter *) – § 7-31 Ytelser til ledende personer *)

66 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 65 Noter, forts ■ Oversikt notekrav, forts – § 7-31a Godtgjørelse til revisor *) – § 7-31b Ytelser til ledende personer mv i store foretak – § 7-32 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv – § 7-33 Betingede utfall – § 7-34 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon mv ■ Notene for Solid treindustri AS er lagt ved i separat dokument

67 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 66 Kontantstrøm

68 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 67 Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (1) ■ Opplysninger om – Art av virksomhet, hvor virksomheten drives, inkl evt filialer – Skal minst gi rettvisende oversikt over utvikling, resultat, stilling – Beskrivelse av sentral risiko og usikkerhetsfaktorer – Opplysninger om FoU – Hvis nødvendig, finansielle og ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer, inkl opplysning om miljø- og personalsaker – Henvisning og tilleggsforklaringer til årsregnskapet – Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere fremtidig utvikling. – Forklaring til avvik fra resultatmål eller andre opplysninger om forventet utvikling i tidligere års årsberetninger

69 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 68 Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (2) ■ Opplysninger om, forts – Finansiell risiko av betydning for regnskapet, mål og strategier for styring av finansiell risiko, herunder strategi for sikring – for hver hovedtype. – Gjøre rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko – Opplysninger om fortsatt drift ■ ”Bekrefte ok”, alternativt ■ Tvil – redegjøre for usikkerheten. ■ Styrets handleplikt etter aksjelovgivningen – opplyse om tiltak. ■ Sannsynlig avvikling – redegjøre for beregning av virkelig verdi, hvis det ikke fremgår av note – Anvendelse av overskudd eller dekning av tap, hvis det ikke fremgår av årsregnskapet

70 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 69 Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (3) ■ Opplysninger om, forts – Arbeidsmiljøet, opplyse særskilt om skader, ulykker og sykefravær – Redegjøre for faktisk tilstand mht likestilling, herunder tiltak for å forhindre forskjellsbehandling – Sysselsetter jevnlig mer enn 50 ansatte, redegjøre for tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven – Ytre miljø – påvirkning av og tiltak – Konsernregnskap – dekke virksomheten i konsernet – Ekstrakrav for noterte foretak

71 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 70 Hvilke foretak er små? ■ Terskelverdier små foretak ble hevet fra og med 2010 *) – Salgsinntekt MNOK 70 (tidl. MNOK 60) – Balansesum MNOK 35 (tidl. MNOK 30) – Årsverk, uendret => 50 ■ Når terskelverdiene endres (økes) legges de nye og økte beløpsgrenser til grunn for vurdering pr. balansedagen og forrige balansedag – *) regnskapsloven § 1-6 ble endret 1. juli 2010, med virkning fra og med regnskapsåret 2010

72 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 71 I konsern ■ Morselskapet -> hele konsernet – Alle datterselskaper, også datterselskaper som kunne vært utelatt fra konsolidering – Balanseeliminering - som ved konsolidering – Kjøp datterselskap, fra oppkjøpstidspunktet – Salg datterselskap og redusert eierandel til under DS: ■ Kan holde datterselskapets salgsinntekt og årsverk utenfor årets tall ■ Datterselskapets salgsinntekt/årsverk for i fjor må imidlertid regnes med i fjorårstallene ■ Datterselskaper – Vurderes separat, dersom andre prinsipper enn i konsernregnskapet så må dette omarbeides for konsolideringsformål

73 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 72 I gruppen små foretak – konsekvenser for eksempelregnskapet ■ Enklere krav til oppstillinger og opplysninger – Ikke krav om kontantstrømoppstilling – Langt enklere noteopplysninger – Vesentlig mindre krevende/omfattende bestemmelser om årsberetningens innhold ■ Aktuelle forenklinger mht vurderingsregler – Egentilvirkede varer kan verdsettes til variabel kost, hvilket tilsvarer den skattemessige verdsettelsen – Finansiell leasing kan kostnadsføres – Utsatt skattefordel kan unnlates balanseført – Forsikret pensjonsforpliktelse trenger ikke balanseføres

74 Thank you Presentation by Name Surname

75 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Regnskap Eksempelregnskap for 2011 Foreløpig regnskap, avslutningsmomenter og endelig regnskap November 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google