Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort presentasjon av selskapet og virksomheten Foreløpig regnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort presentasjon av selskapet og virksomheten Foreløpig regnskap"— Utskrift av presentasjonen:

0 Regnskap Eksempelregnskap for 2011
Foreløpig regnskap, avslutningsmomenter og endelig regnskap November 2011

1 Kort presentasjon av selskapet og virksomheten Foreløpig regnskap
Solid treindustri AS Kort presentasjon av selskapet og virksomheten Foreløpig regnskap Momenter til årsavslutningen Endelig regnskap

2 Produksjonsbedrift Solid treindustri AS
Produksjon av vinduer og dører, med tilbehør Kunder i inn- og utland, primært ”Eurosonen” 135 ansatte, 125 årsverk Eies 100% av morselskapet Mor AS, i konsernet inngår også tre søsterselskaper Resultatet for 2010 var sterkt preget av omlegging av produksjonen, med reduserte inntekter sammenlignet med tidligere år For 2011 har omleggingen gitt ønskede resultater, salget er økt betydelig og resultatet er godt og over budsjett/forventningene

3 Foreløpig regnskap Gjenstår blant annet: Resultat Varelagerendring
Tap fordringer Avskrivning Pensjonsforpliktelse Skatt og resultatdisposisjon

4 Foreløpig regnskap, eiendeler - anleggsmidler
Balanse Foreløpig regnskap, eiendeler - anleggsmidler

5 Foreløpig regnskap, eiendeler - omløpsmidler
Balanse Foreløpig regnskap, eiendeler - omløpsmidler

6 Foreløpig regnskap, egenkapital og gjeld
Balanse Foreløpig regnskap, egenkapital og gjeld

7 Poster og momenter til vurdering
Varebeholdning og beholdningsendring Tap på krav – delkredereavsetning Pengeposter i utenlandsk valuta Leasing Avskrivninger Forskning og utvikling SkatteFUNN Pensjonsforpliktelse Regnskapsmessige avsetninger Konsernbidrag Skatt Disponering Endelig regnskap med noter Små foretak – aktuelle forenklinger for eksempelregnskapet

8 Varebeholdning – utgangspunkt er anskaffelseskost
Anskaffelseskost for varer er kostnadene ved kjøp og tilvirkning. I anskaffelseskost for varer må alle kostnader som er gått med til å bringe varene til nåværende tilstand og plassering tas med. Generelle salgs‑ og administrasjonsutgifter og forsknings‑ og utviklingsutgifter anses normalt ikke som kostnader knyttet til varenes tilstand og plassering. Anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris og utgifter tilknyttet varekjøpet som toll, avgifter, provisjoner og transportutgifter og indirekte innkjøpskostnader. Det gjøres fradrag for rabatter, bonuser og kostnadsreduserende tilskudd. Det betyr at også kontantrabatter reduserer anskaffelseskost. For varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer er anskaffelseskost kostnadene ved tilvirkning av varene. Disse kostnadene vil dels være variable, og dels direkte og indirekte faste. Anskaffelseskost for varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer skal være full tilvirkningskost. Full tilvirkningskost omfatter direkte og indirekte, variable og faste tilvirkningskostnader. Bruk av full tilvirkningskost vil i større grad enn variabel tilvirkningskost likebehandle kjøp og tilvirkning av like ferdigvarer.

9 Varebeholdning – utgangspunkt er anskaffelseskost, forts
Faste kostnader er bl.a. en funksjon av foretakets produksjonskapasitet. Foretakets kostnader ved å bruke varige driftsmidler fremkommer i regnskapet som avskrivninger. Ved egentilvirkning av varer skal en del av denne kostnaden tilordnes anskaffelseskost for den tilvirkede enheten. Ved tilordning av slike kostnader i tilvirkningskost må det ses hen til kapasitetsutnyttelsen. Ved beregning av indirekte faste kostnader skal normal kapasitetsutnyttelse legges til grunn. Ved større tilvirkning enn normal utnyttelse tillegges virkelig kostnad. I perioder med stor lageroppbygging kan verdien av produksjonskapasiteten være lavere enn det som gjenspeiles ved bruk av full tilvirkningskost. I slike situasjoner skal det utvises varsomhet ved tilordning av faste indirekte tilvirkningskostnader. Renteutgifter inngår i tilvirkningskost. Normalt vil omløpshastigheten for varer være så høy at renter ikke tillegges. Ikke forventede kostnader på grunn av feil i tilvirkningen skal behandles som periodekostnader.

10 Varebeholdning i det foreløpige regnskapet
Råvarer Ukurans råvarer (på egen konto) Handelsvarer Varer under tilvirkning Egentilvirkede ferdigvarer Sum = Uendret fra inngående balanse

11 Råvarer Handelsvarer Varer i arbeid Varebeholdning pr 31.12.2011
Talt opp og verdsatt til anskaffelseskost Herav vurdert som ukurant (delvis skadet) Handelsvarer Talt opp og verdsatt til anskaffelseskost Ingen ukurans Varer i arbeid Talt opp og verdsatt til variabel kost (materialer og lønn) Ferdigstillelsesgrad er tatt hensyn til i verdsettelsen Tillegg for andel faste kostnader, 17,65% av de variable kostnadene

12 Egentilvirkede ferdigvarer
Varebeholdning , forts Egentilvirkede ferdigvarer Talt opp og verdsatt til variabel kost (materialer og lønn) Tillegg for andel faste kostnader, 17,65% av de variable kostnadene Beholdningsendring – presentasjon: Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer på egen linje Råvarer og handelsvarer, inkludert i varekostnader Skattemessig verdi Råvarer – høyere, på grunn av ukurans Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer – lavere, på grunn av at skattemessig tilvirkningskost ikke inkluderer faste kostnader

13 Beholdningsendring råvarer og handelsvarer
Råvarer, redusert beholdning Råvarer, redusert ukurans Handelsvarer, redusert beholdning Sum, øker varekostnaden Varekostnad i foreløpig regnskap Varekostnad i endelig regnskap

14 Beholdningsendring egentilvirkede varer
Varer under tilvirkning, redusert beholdn Egentilvirkede ferdigvarer, økt beholdning Sum/netto, presenteres på egen linje = Kostnadsreduksjon Presentasjon i resultatregnskapet, fra NRS 1 Varer: ”I artsinndelt resultatregnskap skal endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer spesifiseres i egen post eller fordeles på de respektive arter av tilvirkningskostnader.” Solid Treindustri AS har valgt presentasjon i egen post

15 Varebeholdning pr 31.12.2011 i balansen
Råvarer Ukurans råvarer (på egen konto) Handelsvarer Varer under tilvirkning Egentilvirkede ferdigvarer Sum

16 Regnskap (RV) og Skatt (SV)
Kommentar forskjell Råvarer Ukurans Handelsvarer - Varer i arbeid Faste kostnader Egentilvirking ferdigvarer -”- Sum Forskjell RV - SV Endring, når vi går fra regnskap til skatt

17 Fordringer og tap på krav
Laveste verdis prinsipp Regnskapsloven § 5-2, laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, for fordringer betyr det at det må avsettes for forventede tap Konstaterte tap i 2011 = kr Pr vurderes tapsrisiko for fordringer slik: Fordring på kunde som vurderes som usikker, risiko for konkurs, fordring eks mva kr Ut fra erfaringsmessige tall, vurdering av tapsrisiko på resterende kundefordringer, beste estimat - anslag ca kr Total delkredereavsetning (avrundet), kr Avsatt for tap fra inngående balanse, kr Økning kr Skatt – egne regler, fradrag for realiserte tap + sjablonavsetning

18 Fordringer – skattemessig sjablonavsetning
Beregning: Konstaterte tap i år og i fjor, dividert på sum kredittsalg i år og i fjor, ganges med faktortallet 4 og med kundefordringer til pålydende Forskjell mellom regnskap og skatt: Økt regnskapsmessig delkredereavsetning Økt skattemessig sjablonavsetning (null i 2010) Netto tillegg, når vi går fra regnskap til skatt 12 434 + x4 x = 57 475

19 Pengeposter i utenlandsk valuta, 1
Definisjon: En rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et kontantbeløp som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Eksempler på pengeposter er kundefordringer, leverandørgjeld, avsetninger som skal gjøres opp med kontanter og betalbar skatt. Eksempler på ikke-pengeposter er aksjer, forskuddsbetalte beløp for varer og tjenester (for eksempel forskuddsbetalt leie), goodwill, immaterielle eiendeler, varebeholdninger, eiendom, anlegg og utstyr samt avsetninger som skal gjøres opp ved levering av en ikke-pengepost eiendel

20 Pengeposter i utenlandsk valuta, 2
Regnskapsmessig behandling På hver balansedag skal pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på balansedagen. Ikke-pengeposter skal ikke omregnes. Skattemessig behandling Foretak som har plikt til å utarbeide årsregnskap skal følge regnskapsprinsippet for urealisert valutatap/-gevinst på kortsiktige fordringer/gjeld som inngår i regnskapet Langsiktige poster – omvurderingskonto, gir fradrag for urealiserte tap, mens netto urealisert gevinst kan forskyves til realiseringstidspunktet.

21 Pengeposter i utenlandsk valuta, 3
Kostnadsføres, ingen forskjell mellom regnskap og skatt

22 Valuta – ”digresjon”, ikke fra eksempelregnskapet
Ikke-pengeposter Omregnes ikke til balansedagens kurs, men ved vurdering av nedskrivning skal virkelig verdi av poster i utenlandsk valuta beregnes med balansedagens kurs også for ikke-pengeposter Eksempel: Kjøp driftsmiddel Euro , , kurs 8,2080, NOK Vi ser bort fra avskrivning, indikasjon på verdifall pr ; Euro i verdifall Beregning virkelig verdi * balansedagens kurs 7,8125, NOK Nedskrivning i NOK , herav reelt verdifall, Euro omregnet med transaksjonsdagens kurs 8,2080 = NOK , resterende nedskrivning skyldes valutakursendring

23 Regnskapsmessig behandling av finansiell leasing:
Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Finansielle leieavtaler balanseføres til verdien av vederlaget i leieavtalen = nåverdien av leiebetalingene. Skattemessig behandling: Den som privatrettslig er eier vil som utgangspunkt også skattemessig anses som eier av leasinggjenstanden. Den regnskapsmessige behandlingen er uten betydning for den skattemessige vurderingen.

24 Solid treindustri AS og leasing
Regnskap Balanseført finansiell leasing IB Leasinggjeld IB Ingen tilgang eller andre endringer i 2011 Leasinggjeld UB 0 Ordinær avskrivning i Balanseført finansiell leasing UB Skatt All leasing er behandlet som leie skattemessig Kostnadsføring av leasingbetalingen Forskjell regnskap skatt, tbf ord. avskr Betalt leasing i Økning resultat, når vi går fra regnskap til skatt

25 Selskapets foreløpige regnskap inneholder:
Anleggsmidler Selskapets foreløpige regnskap inneholder: FoU, inngående balanse + årets tilgang (Utsatt skattefordel, inngående balanse – se moment skatt) Maskiner og anlegg, inngående balanse + årets tilgang *) Driftsløsøre, inventar mv, inngående balanse + årets tilgang *) begge inkluderer også regnskapsmessig balanseført leasing Momenter Det har ikke vært avgang i løpet av 2011 Det foreligger ingen indikasjoner på nedskrivning, se etterfølgende oversikter Ordinære avskrivninger beregnes med utgangspunkt i anskaffelseskost, økonomisk levetid og avskrivningsprofil – valgt lineær avskrivning

26 Nedskrivning – indikasjoner
Fra foreløpig regnskapsstandard, minimum dette må det tas hensyn til som indikatorer på at nedskrivning må vurderes: Indikatorer basert på ekstern informasjon: Anleggsmidlets markedsverdi har i perioden falt vesentlig mer enn det som kunne forventes som følge av elde eller slit ved normal bruk. En vesentlig negativ endring i teknologiske, markedsmessige, økonomiske og juridiske rammebetingelser. Markedsrenter eller andre markedsbaserte avkastningskrav har økt i perioden, og økningen antas å påvirke diskonteringsrenten som anvendes til å beregne anleggsmidlets bruksverdi og vesentlig redusere anleggsmidlets gjenvinnbare beløp. Markedsverdien av egenkapitalen er mindre enn foretakets balanseførte egenkapital. [Ofte i/a – ikke mulig å kjenne – for ikke-børsnoterte foretak]

27 Nedskrivning – indikasjoner, forts
Fra foreløpig regnskapsstandard, minimum dette må det tas hensyn til som indikatorer på at nedskrivning må vurderes: Indikatorer basert på intern informasjon: Observert ukurans eller fysisk skade av anleggsmidlet. Vesentlige endringer i perioden som har negative konsekvenser for bruk eller forventet bruk av anleggsmidlet. Slike endringer inkluderer planer om avvikling og restrukturering. Intern rapportering som tilsier at avkastningen fra anleggsmidlet blir dårligere enn forventet. Dette kan omfatte forhold som vesentlig overskridelse av investeringsutgift i forhold til opprinnelig budsjett, eller en vesentlig nedjustering av forventede fremtidige kontantstrømmer eller resultater.

28 Ordinære avskrivninger og oversikt balanseførte verdier
Beregning med utgangspunkt i individuell avskrivningsplan for hver eiendel eller komponent: FoU Balanseført leasing Øvrige varige driftsmidler Sum

29 Split leasing og øvrige driftsmidler + spesifikasjon avskrivninger

30 Skattemessige avskrivninger
Reduksjon av resultatet, når vi går fra regnskap til skatt

31 Forskning og utvikling, FoU
Regnskapsmessig behandling av egne utgifter til FoU Kostnader som ikke oppfyller vilkårene for balanseføring skal kostnadsføres Vilkår for balanseføring: Identifiserbar, kontrolleres av foretaket – fremtidig økonomisk fordel og kan måles tilstrekkelig sikkert Dersom vilkårene for balanseføring er oppfylt kan kostnadsføring likevel velges, se regnskapsloven § 5-6: ”Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres.” Er et prinsippvalg, en eventuell endring skal behandles som prinsippendring, små foretak kan velge resultatføring av effekten, mens alle andre regnskapspliktige skal føre direkte mot egenkapitalen og omarbeide alle relevante sammenligningstall

32 FoU, skattemessig behandling
Kostnader til egen forskning og utvikling skal i utgangspunktet fradragsføres etter hvert som kostnadene påløper, realisasjonsprinsippet – men: Egne kostnader til forskning og utvikling skal aktiveres dersom: de refererer seg til et konkret prosjekt med sikte på å utvikle et nærmere bestemt driftsmiddel (så vel materielt som immaterielt driftsmiddel), det er sannsynlig at driftsmidlet blir en realitet. I sannsynlighets-vurderingen må alle vesentlige forutsetninger for at prosjektet kan bli et driftsmiddel være oppfylt, herunder tekniske, kommersielle og økonomiske forutsetninger for å fullføre prosjektet, og den økonomiske levetiden på driftsmidlet er minst tre år.

33 SkatteFUNN – fradrag i skatt
For kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt Må tilfredsstille kravene i skatteloven § samt forskrift 19. november 1999 nr 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) §§ til Fradrag = 18% eller for SMB bedrifter 20%, mange oppfyller vilkårene for SMB: Har færre enn 250 ansatte, og har en årlig salgsinntekt som ikke overstiger 40 millioner euro eller en årlig balansesum som ikke overstiger 27 millioner euro, og oppfyller uavhengighetskravet; ikke 25% eller mer samlet eierandel fra foretak som ikke oppfyller SMB vilkårene over (visse unntak) Maksimal fradragsramme pr år = MNOK 5,5 for egenutviklede prosjekter og MNOK 11 for prosjekter utført av godkjent forskningsinstitusjon For flere detaljerte regler om beregning av fradragsramme, fradrag og maksimal støtte, se artikkel hos Skatteetaten og hjemmesiden for SkatteFUNN

34 SkatteFUNN regnskapsmessig behandling
Offentlig tilskudd SkatteFUNN er en tilskuddsordning som administreres via skatteoppgjøret Regnskapsføres ikke som en reduksjon av skattekostnaden, men på lik linje med andre tilskudd Tilskudd til driftskostnader, resultatføres i samme periode som de aktuelle kostnadene, som hovedregel som kostnadsreduksjon Investeringstilskudd, brutto- eller nettoføring i balansen, hvor bruttoføring er hovedregelen. Resultatføring i takt med avskrivningene, som en korreksjonspost til avskrivningene.

35 FoU og SkatteFUNN i Solid treindustri AS
Regnskapsmessig = oppfyller vilkårene for balanseføring og balanseføring er valgt Skattemessig = vurdert som aktiveringspliktig også skattemessig SkatteFUNN Godkjent prosjekt i 2011, samlede kostnader kr Oppfyller kriteriene for SMB, 20% fradrag, RF 1053 SkatteFUNN fradrag (i betalbar skatt) kr Periodisering i takt med avskrivningene, årets inntektsføring av periodiserte tilskudd, kr Tilbakeført tilsvarende skattemessig, støtte SkatteFUNN er ikke skattepliktig inntekt Skjemateknisk: Uopptjent inntekt som midlertidig forskjell, IB , UB = tillegg Fradrag brutto SkatteFUNN kr på næringsoppgavens side 4 (andre fradrag), netto = tilbakeført kr , som stemmer med regnskapsmessig kostnadsreduksjon (klassifisert som reduksjon av avskrivninger).

36 Pensjonsforpliktelse
Regnskap og skatt: Selskapet har hatt en ytelsesbasert ordning, hvor netto forpliktelse ble beregnet til kr ved utgangen av 2010 I løpet av 2011 har selskapet avtalt innskuddsbasert pensjonsordning med et flertall av de ansatte Ved utgangen av 2011 viser derfor aktuarberegningen en betydelig redusert pensjonsforpliktelse, kr Redusert forpliktelse reduserer årets lønnskostnader med kr Tilsvarende beløp trekkes ifra igjen når vi går fra regnskap til skatt, pensjoner kostnadsføres ved betaling – av pensjon eller premie, mens endring i balanseført forpliktelse ikke påvirker skattemessig resultat Betalte premier i 2011 utgjør kr Netto kostnadsført pensjonskostnad er kr

37 Regnskapsmessig Skattemessig Eksempelregnskapet Avsetninger
Avsetning for kostnader i samsvar med sammenstillingsprinsippet Skattemessig Det er realisasjonsprinsippet som avgjør tidspunktet for skattemessig fradrag ”Vanlige” påløpte kostnader, for eksempel avsetning for påløpt strøm, påløpte honorarer og lignende er pådratt i skattemessig forstand og kommer til skattemessig fradrag i avsetningsåret Enkelte andre avsetninger, som for eksempel for fremtidig vedlikehold, garantier mv tilbakeføres i det skattemessige resultatet og kommer til fradrag på det fremtidige oppgjørstidspunktet Eksempelregnskapet Økte avsetninger, som ikke anses skattemessig realisert, med kr i 2011 – tilbakeføres/legges til når vi går fra regnskap til skatt

38 Vilkår og beregning Konsernbidrag Eierandel > 90%
Maksimalt konsernbidrag beregnes etter samme regler som utbytte, dvs aksjelovens regler om fri egenkapital – aksjelovens § 8-1 Konsernbidraget er fradragsberettiget for giver, forutsatt at det er Innenfor skattemessig overskudd i inntektsåret i giverselskapet Lovlig, ref aksjelovens regler om maksimalt konsernbidrag – knyttet til reglene om utbytte og fri egenkapital Konsernbidraget er skattepliktig for mottaker, i utgangs-punktet selv om giver ikke får fradrag. Konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi det overstiger den ellers alminnelige inntekt, er imidlertid ikke skattepliktig for mottakeren.

39 Fri egenkapital = aksjeloven § 8-1 Hva kan utdeles som utbytte (1)
(1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for 1. udekket underskudd; 2. balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel; 3. den samlede pålydende verdi av egne aksjer som selskapet har ervervet til eie eller pant i tidligere regnskapsår, og kreditt og sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-9 som etter disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen av fri egenkapital; 4. den del av årsoverskuddet som etter lov eller vedtekter skal avsettes til et bundet fond eller ikke kan utdeles som utbytte.

40 Fri egenkapital = aksjeloven § 8-1 Hva kan utdeles som utbytte (2)
(1) Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalen etter balansen er mindre enn ti prosent av balansesummen, uten å følge en fremgangsmåte som fastsatt i §§ 12-4 og 12-6 for nedsetting av aksjekapitalen. [som nedsettelse av kapital, melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel] (3) Egenkapital som kan utdeles som utbytte etter første og annet ledd uten å følge fremgangsmåten etter §§ 12-4 og 12-6, regnes som selskapets frie egenkapital. (4) Det kan ikke i noe tilfelle besluttes utdelt mer enn forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe. (5) Ved beregningen av fri egenkapital kommer kreditt til en aksjeeier ikke til fradrag etter første ledd nr 3 i den grad kreditten avvikles ved at det foretas en avregning i utbyttet.

41 Solid treindustri AS, fri egenkapital (1)
Illustrasjon fra foreløpig regnskap, de endelige tallene blir annerledes

42 Solid treindustri AS, fri egenkapital (2)
Illustrasjon fra foreløpig regnskap, de endelige tallene blir annerledes Dersom 10% kravet setter begrensninger kan likevel høyere utbytte eller konsernbidrag tenkes utdelt, forutsatt at reglene om kapitalnedsetting – med melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel gjennomføres, uten innsigelser og gjennomføring først etter utløp av kreditorfristen

43 Morselskapet og et søsterselskap har skattemessige underskudd
Solid treindustri AS Morselskapet og et søsterselskap har skattemessige underskudd Til sammen underskudd på MNOK 8 Endringene fra foreløpig til endelig regnskap vil ikke kunne medføre at MNOK 8 ikke skulle være innenfor rammen av det selskapet kan gi i konsernbidrag Regnskapsmessig behandling for giverselskapet Skattekostnaden (28%) knyttet til beløpet som gis som konsernbidrag vises som skattekostnad hos giverselskapet Betalbar skatt i balansen inkluderer ikke dette beløpet, siden konsernbidraget gir skattemessig fradrag, men kostnaden i resultatregnskapet skal vises ”riktig” – i samsvar med regnskapsmessig resultat Netto konsernbidrag (72%) vises som disponering

44 Mer om konsernbidrag (KB)
Føring hos morselskap som mottar KB I normaltilfellet som finansinntekt, på linje med utbytte fra datterselskap Dersom datterselskapet helt nylig er anskaffet, med betaling for akkumulerte resultater, kan KB bli å anse som en tilbakebetaling av anskaffelseskost Regnskapsføres datterselskaper etter egenkapitalmetoden blir mottatt KB (som utbytte) å føre mot balanseført verdi av investeringen Skattekostnaden på mottatt KB i morselskapets regnskap kommer ”automatisk”, gjennom den ordinære skatteberegningen

45 Konsernbidrag fra morselskap til datterselskap
Enda mer om KB Konsernbidrag fra morselskap til datterselskap Hovedregel for regnskapsføring: Netto konsernbidrag (etter fradrag for skattekostnad – som skal vises som skattekostnad) øker morselskapets investering i datterselskapet Konsernbidraget begrenses ikke av resultatet hos giver, ettersom nettoeffekten blir en økning av eiendelene – i stedet for reduksjon av egenkapitalen hos giver Det må deretter vurderes om investeringen i datterselskapet må nedskrives, dette blir i så fall en regnskapsmessig kostnad – som reduserer egenkapitalen hos giver Unntak - forenkling for små foretak Dersom konsernbidraget gis for å dekke opp underskudd i datter (noe som ofte er tilfellet) kan konsernbidraget (netto) føres som disponering også når det er konsernbidrag fra morselskap

46 Ordinært resultat

47 Fra skatt til regnskap -> skattemessig resultat

48 Ikke fradragsberettigede kostnader, noen eksempler …. (1)
Representasjon: Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler. Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke serveres brennevin. I så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat. Sist fastsatte beløpsgrense: Kr 400 pr person, i takseringsreglene for 2010

49 Ikke fradragsberettigede kostnader, noen eksempler …. (2)
Gaver og oppmerksomheter til forretningsforbindelser Gavegjenstander: Kostnader til gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte, skal i utgangspunktet behandles som representasjon. I visse tilfeller kan kostnadene ved gavegjenstander med firmamerke/firmanavn som ikke overstiger kr 220, likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad. Oppmerksomheter: Kostnader til enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser er fradragsberettiget, forutsatt at kostnadene ikke overstiger kr 220 Kostnader til kranser ved dødsfall er fradragsberettiget uten hensyn til beløpsgrensen som nevnt foran.

50 Betalbar skatt og skattekostnad

51 Utsatt skatt/utsatt skattefordel

52 Betalbar skatt i balansen

53 Disponering

54 Resultatregnskap – driftsresultat

55 Resultatregnskap, finansposter, skatt og årsresultat

56 Balanse, eiendeler – anleggsmidler

57 Balanse, eiendeler – omløpsmidler

58 Balanse, egenkapital og langsiktig gjeld

59 Balanse, kortsiktig gjeld

60 Noter – regnskapsloven kapittel 7
*) = Aktuelt for Solid treindustri AS § 7-1 Opplysningsplikt *) Hvilke noteopplysninger som skal gis I tillegg det som er nødvendig for å bedømme resultat og stilling Kan utelate det som ikke er av betydning, men enkelte noteopplysninger er likevel alltid obligatoriske Nødvendig for å gi rettvisende bilde, regnskapsloven § 3-2a = tilleggsopplysninger Vesentlig risiko eller fordeler som ikke er innregnet i balansen – ytterligere tilleggsopplysninger § 7-2 Regnskapsprinsipper *) Opplysninger om anvendte prinsipper, herunder inntektsføring og omregning av utenlandsk valuta

61 § 7-2 Regnskapsprinsipper, forts
Noter, forts § 7-2 Regnskapsprinsipper, forts Endring skal begrunnes Forskjell mellom selskaps- og konsernregnskap skal opplyses og begrunnes i konsernregnskapet Sikringsvurdering og evt porteføljevurdering Kontinuitet ved regnskapsføring av konserndannelse eller fusjon skal opplyses og begrunnes § 7-2a Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta Tilleggsopplysninger hvis ikke NOK § 7-3 Virkning av prinsippendring mv Skal opplyses, herunder omarbeiding av sammenligningstall

62 Oversikt notekrav Noter, forts
§ 7-4 Virkning av endring i konsernsammensetningen § 7-5 Finansiell markedsrisiko § 7-6 Enkelttransaksjoner § 7-7 Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen § 7-8 Salgsinntekter *) § 7-8b Driftskostnader etter art, bare aktuelt hvis funksjonsinndelt resultatregnskap § 7-9 Langsiktige tilvirkningskontrakter § 7-10 Varer *) § 7-11 Lønnskostnader *) § 7-11a Aksjeverdibasert betaling

63 Oversikt notekrav, forts
Noter, forts Oversikt notekrav, forts § 7-12 Anleggsmidler *) § 7-13 Varige driftsmidler *) § 7-14 Immaterielle eiendeler *) § 7-15 Datterselskap mv *) delvis § 7-16 Investering ført etter egenkapitalmetoden § 7-17 Virkelig verdi finansielle instrumenter § 7-18 Aksjer og andeler i andre selskaper § 7-19 Fordringer § 7-20 Obligasjoner § 7-21 Gjeld *) § 7-22 Mellomværende med selskap i samme konsern *)

64 Oversikt notekrav, forts
Noter, forts Oversikt notekrav, forts § 7-23 Skattekostnad *) § 7-24 Ekstraordinære poster [skal ikke benyttes] § 7-25 Egenkapital *) § 7-26 Antall aksjer, aksjeeiere mv *) § 7-27 Egne aksjer § 7-28 Garantiforpliktelser (som ikke er regnskapsført) § 7-29 Andre forpliktelser (som ikke er regnskapsført) § 7-30 Antall ansatte *) § 7-30a Obligatorisk tjenestepensjon, OTP *) § 7-30b Transaksjoner med nærstående parter *) § 7-31 Ytelser til ledende personer *)

65 Oversikt notekrav, forts
Noter, forts Oversikt notekrav, forts § 7-31a Godtgjørelse til revisor *) § 7-31b Ytelser til ledende personer mv i store foretak § 7-32 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv § 7-33 Betingede utfall § 7-34 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon mv Notene for Solid treindustri AS er lagt ved i separat dokument

66 Kontantstrøm

67 Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (1)
Opplysninger om Art av virksomhet, hvor virksomheten drives, inkl evt filialer Skal minst gi rettvisende oversikt over utvikling, resultat, stilling Beskrivelse av sentral risiko og usikkerhetsfaktorer Opplysninger om FoU Hvis nødvendig, finansielle og ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer, inkl opplysning om miljø- og personalsaker Henvisning og tilleggsforklaringer til årsregnskapet Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere fremtidig utvikling. Forklaring til avvik fra resultatmål eller andre opplysninger om forventet utvikling i tidligere års årsberetninger § 3-3a. Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer. Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står overfor. Oversikten skal være en balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, hensyntatt virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter. I den grad det er nødvendig for å forstå den regnskapspliktiges utvikling, resultat eller stilling, skal analysen nevnt i annet ledd inneholde både finansielle og, der det passer, ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker. I sin analyse skal årsberetningen, der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet. Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges framtidige utvikling. Regnskapspliktig som i foregående årsberetning eller årsregnskap har angitt resultatmål eller gitt andre opplysninger om forventet utvikling, skal opplyse om forventningene er i samsvar med årets resultat og begrunne eventuelle avvik. Det skal gis opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring av finansiell risiko, herunder strategien for sikring av hver hovedtype av planlagte transaksjoner der sikringsvurdering er benyttet. Det skal gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. § 4-5: 1.                 Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2.                 Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. 3.                 Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven § 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 4.                 Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet. Regnskapspliktige som er utstedere med verdipapirer notert på regulert marked skal gi opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-8 a.

68 Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (2)
Opplysninger om, forts Finansiell risiko av betydning for regnskapet, mål og strategier for styring av finansiell risiko, herunder strategi for sikring – for hver hovedtype. Gjøre rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko Opplysninger om fortsatt drift ”Bekrefte ok”, alternativt Tvil – redegjøre for usikkerheten. Styrets handleplikt etter aksjelovgivningen – opplyse om tiltak. Sannsynlig avvikling – redegjøre for beregning av virkelig verdi, hvis det ikke fremgår av note Anvendelse av overskudd eller dekning av tap, hvis det ikke fremgår av årsregnskapet Det skal gis opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring av finansiell risiko, herunder strategien for sikring av hver hovedtype av planlagte transaksjoner der sikringsvurdering er benyttet. Det skal gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. § 4-5: 1.                 Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er til stede. 2.                 Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten. 3.                 Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven § 3-5, skal det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet. 4.                 Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet. Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet. Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet. Regnskapspliktige som er utstedere med verdipapirer notert på regulert marked skal gi opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-8 a.

69 Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (3)
Opplysninger om, forts Arbeidsmiljøet, opplyse særskilt om skader, ulykker og sykefravær Redegjøre for faktisk tilstand mht likestilling, herunder tiltak for å forhindre forskjellsbehandling Sysselsetter jevnlig mer enn 50 ansatte, redegjøre for tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Ytre miljø – påvirkning av og tiltak Konsernregnskap – dekke virksomheten i konsernet Ekstrakrav for noterte foretak Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om sykefravær. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger. For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet. Regnskapspliktige som er utstedere med verdipapirer notert på regulert marked skal gi opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-8 a.

70 Terskelverdier små foretak ble hevet fra og med 2010 *)
Hvilke foretak er små? Terskelverdier små foretak ble hevet fra og med 2010 *) Salgsinntekt MNOK 70 (tidl. MNOK 60) Balansesum MNOK 35 (tidl. MNOK 30) Årsverk, uendret => 50 Når terskelverdiene endres (økes) legges de nye og økte beløpsgrenser til grunn for vurdering pr. balansedagen og forrige balansedag *) regnskapsloven § 1-6 ble endret 1. juli 2010, med virkning fra og med regnskapsåret 2010

71 Morselskapet -> hele konsernet
I konsern Morselskapet -> hele konsernet Alle datterselskaper, også datterselskaper som kunne vært utelatt fra konsolidering Balanseeliminering - som ved konsolidering Kjøp datterselskap, fra oppkjøpstidspunktet Salg datterselskap og redusert eierandel til under DS: Kan holde datterselskapets salgsinntekt og årsverk utenfor årets tall Datterselskapets salgsinntekt/årsverk for i fjor må imidlertid regnes med i fjorårstallene Datterselskaper Vurderes separat, dersom andre prinsipper enn i konsernregnskapet så må dette omarbeides for konsolideringsformål

72 I gruppen små foretak – konsekvenser for eksempelregnskapet
Enklere krav til oppstillinger og opplysninger Ikke krav om kontantstrømoppstilling Langt enklere noteopplysninger Vesentlig mindre krevende/omfattende bestemmelser om årsberetningens innhold Aktuelle forenklinger mht vurderingsregler Egentilvirkede varer kan verdsettes til variabel kost, hvilket tilsvarer den skattemessige verdsettelsen Finansiell leasing kan kostnadsføres Utsatt skattefordel kan unnlates balanseført Forsikret pensjonsforpliktelse trenger ikke balanseføres

73 Thank you Presentation by Name Surname

74 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Kort presentasjon av selskapet og virksomheten Foreløpig regnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google