Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort i overensstemmelse med de regler som følger av regnskapslovgivningen og ikke annet er særskilt bestemt i skattelovgivingen…... Utsatt skatt Altså: den skattemessige periodiseringen følger den regnskapsmessige periodiseringen Men: mange særskilte bestemmelser i skatteloven avviker fra regnskapsreglene eks: -verdivurdering av kundefordringer, varelager, varige driftsmidler -avsetning etter god regnskapsskikk gir ikke skattemessig fradragsrett

2 2 Utsatt skatt - modellen Innført ved lovendring juni 1992 Rl § 6-1 Resultatregnskapet 23. Ordinært resultat før skattekostnad 24. Skattekostnad på ordinært resultat 25. Ordinært resultat 26. Ekstraordinær inntekt 27.Ekstraordinær kostnad 28.Skattekostnad på ekstraordinært resultat 29.Årsresultat

3 3 Rl § 6-2Balansen EIENDELER A. Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler1. osv... 3. Utsatt skattefordel …… …. EGENKAPITAL OG GJELD C….. D. Gjeld I. Avsetninger for forpliktelser1. osv 2. Utsatt skatt

4 4 Aktuelle kontoer: 1070Utsatt skattefordel 2120Utsatt skatt 2500Avsatt betalbar skatt 2510Skattebetaling 8300Betalbar skatt 8320Endring i utsatt skatt Rl § 7-23 (Kap. 7: Noteopplysninger) ”Det skal opplyses om beregning av skattekostnad og utsatt skatt eller utsatt skattefordel”

5 5 Betalbare skatter - utsatte skatter - skattekostnad Betalbar skatt:Beregnet skatt av siste års skattepliktig resultat Utsatt skatt:Beregnet fremtidig skatt av differensen mellom R-verdi og S-verdi R-verdi>S-verdi gir positiv forskjell gir utsatt skattegjeld R-verdi { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2081315/slides/slide_5.jpg", "name": "5 Betalbare skatter - utsatte skatter - skattekostnad Betalbar skatt:Beregnet skatt av siste års skattepliktig resultat Utsatt skatt:Beregnet fremtidig skatt av differensen mellom R-verdi og S-verdi R-verdi>S-verdi gir positiv forskjell gir utsatt skattegjeld R-verdi

6 6 Midlertidige/permanente forskjeller Midlertidige forskjeller: Forskjeller mellom R-verdi og S-verdi som reverserer på et senere tidspunkt Permanente forskjeller : Forskjeller mellom R- og S-kostnad/inntekt som aldri reverserer Eksempel: Midlertidig forskjell Anleggsmidler Saldoen for driftsmidler i de forskjellige saldogruppene kan årlig avskrives med inntil følgende maksimalsatser: a. Kontormaskiner o.l.30% b. Ervervet forretningsverdi (goodwill)20% c. Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede20%

7 7 d. Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar osv.20 % e. Skip, fartøyer, rigger osv.14 % f. Fly, helikopter12 % g. Kraftverk, elektrisk teknisk utrustning mv5 % h. Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder osv.4 % Bygg m/antatt levetid mindre enn 20 år ved oppføring 8 % i. Forretningsbygg2 % NB! Avskrivningssatsene er maksimalsatser. Midlertidige forskjell oppstår når de akkumulerte skattemessige og bedriftsøkonomiske avskrivningene er forskjellige

8 8 Eks.: Anleggsmiddel gruppe c. Kostpris 50 (tall i tusen kroner) ÅrR-verdi R-avsS-verdi S-avskrMidlertidigForskjell 1.11.1forskjell 1.1avskrivn. 15055010 0 5 245540 8 5 3 340532 6 8 1 435526 5 9 0 530521 4 9 -1 625517 3 8 -2 720514 14 6 9 8155 0 015 -5 9105 0 010-5 10 55 0 0 5-5 11 00 0 0 0 sum 0

9 9 Varelager i handelsbedrifter Regnskapsmessig : Nedskrivning for ukurans Skattemessig: Ingen nedskrivninger er tillatt Normalt negativ midlertidig forskjell Reversering ved salg Eksempel: Inntakskost 100 - 10 % nedskrivning for ukurans 19x1R-verdiS-verdiForskjell Inntakskost100100 Nedskrivning 10 0 Bokført 90100-10

10 10 Reversering ved salg 19x2: Regnskaps-Skatte-Forskjellmessig Salg90 90 -inngangs- verdi90 100 Tap 0 -10 +10 Sum 0 Permanente forskjeller: eks: Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader kr 50 000 R-kostnad: 50 000 S-kostnad: 0 Mottatt aksjeutbytte: regnskapsmessig inntekt, ikke skattemessig Differensen blir endelig - den reverserer ikke


Laste ned ppt "1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google