Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort i overensstemmelse med de regler som følger av regnskapslovgivningen og ikke annet er særskilt bestemt i skattelovgivingen…... Utsatt skatt Altså: den skattemessige periodiseringen følger den regnskapsmessige periodiseringen Men: mange særskilte bestemmelser i skatteloven avviker fra regnskapsreglene eks: -verdivurdering av kundefordringer, varelager, varige driftsmidler -avsetning etter god regnskapsskikk gir ikke skattemessig fradragsrett

2 2 Utsatt skatt - modellen Innført ved lovendring juni 1992 Rl § 6-1 Resultatregnskapet 23. Ordinært resultat før skattekostnad 24. Skattekostnad på ordinært resultat 25. Ordinært resultat 26. Ekstraordinær inntekt 27.Ekstraordinær kostnad 28.Skattekostnad på ekstraordinært resultat 29.Årsresultat

3 3 Rl § 6-2Balansen EIENDELER A. Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler1. osv Utsatt skattefordel …… …. EGENKAPITAL OG GJELD C….. D. Gjeld I. Avsetninger for forpliktelser1. osv 2. Utsatt skatt

4 4 Aktuelle kontoer: 1070Utsatt skattefordel 2120Utsatt skatt 2500Avsatt betalbar skatt 2510Skattebetaling 8300Betalbar skatt 8320Endring i utsatt skatt Rl § 7-23 (Kap. 7: Noteopplysninger) ”Det skal opplyses om beregning av skattekostnad og utsatt skatt eller utsatt skattefordel”

5 5 Betalbare skatter - utsatte skatter - skattekostnad Betalbar skatt:Beregnet skatt av siste års skattepliktig resultat Utsatt skatt:Beregnet fremtidig skatt av differensen mellom R-verdi og S-verdi R-verdi>S-verdi gir positiv forskjell gir utsatt skattegjeld R-verdi { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/2081315/8/slides/slide_4.jpg", "name": "5 Betalbare skatter - utsatte skatter - skattekostnad Betalbar skatt:Beregnet skatt av siste års skattepliktig resultat Utsatt skatt:Beregnet fremtidig skatt av differensen mellom R-verdi og S-verdi R-verdi>S-verdi gir positiv forskjell gir utsatt skattegjeld R-verdi

6 6 Midlertidige/permanente forskjeller Midlertidige forskjeller: Forskjeller mellom R-verdi og S-verdi som reverserer på et senere tidspunkt Permanente forskjeller : Forskjeller mellom R- og S-kostnad/inntekt som aldri reverserer Eksempel: Midlertidig forskjell Anleggsmidler Saldoen for driftsmidler i de forskjellige saldogruppene kan årlig avskrives med inntil følgende maksimalsatser: a. Kontormaskiner o.l.30% b. Ervervet forretningsverdi (goodwill)20% c. Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede20%

7 7 d. Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar osv.20 % e. Skip, fartøyer, rigger osv.14 % f. Fly, helikopter12 % g. Kraftverk, elektrisk teknisk utrustning mv5 % h. Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder osv.4 % Bygg m/antatt levetid mindre enn 20 år ved oppføring 8 % i. Forretningsbygg2 % NB! Avskrivningssatsene er maksimalsatser. Midlertidige forskjell oppstår når de akkumulerte skattemessige og bedriftsøkonomiske avskrivningene er forskjellige

8 8 Eks.: Anleggsmiddel gruppe c. Kostpris 50 (tall i tusen kroner) ÅrR-verdi R-avsS-verdi S-avskrMidlertidigForskjell forskjell 1.1avskrivn sum 0

9 9 Varelager i handelsbedrifter Regnskapsmessig : Nedskrivning for ukurans Skattemessig: Ingen nedskrivninger er tillatt Normalt negativ midlertidig forskjell Reversering ved salg Eksempel: Inntakskost % nedskrivning for ukurans 19x1R-verdiS-verdiForskjell Inntakskost Nedskrivning 10 0 Bokført

10 10 Reversering ved salg 19x2: Regnskaps-Skatte-Forskjellmessig Salg inngangs- verdi Tap Sum 0 Permanente forskjeller: eks: Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader kr R-kostnad: S-kostnad: 0 Mottatt aksjeutbytte: regnskapsmessig inntekt, ikke skattemessig Differensen blir endelig - den reverserer ikke


Laste ned ppt "1 Fra lovverket: Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, legges den skattepliktiges årsregnskap for så vidt dette er oppgjort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google