Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI-sekretariatet Statens kartverk, IT-tjenesten SOSI- status og videre utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI-sekretariatet Statens kartverk, IT-tjenesten SOSI- status og videre utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI-sekretariatet Statens kartverk, IT-tjenesten Email: SOSI-sekretariatet@statkart.no SOSI- status og videre utvikling

2 Agenda  Målsetting  Utvikling  Organisering  Samordning  Nyheter versjon 3.1  SOSI-Database (SOSI-DB)  SOSI-forvaltning  ISO/TC 211 framdrift - påvirkning  Produktspesifikasjoner  Kvalitetssikring  Videre arbeid

3 Målsetting  Målsettingen med SOSI-standardiseringen er standardisering innenfor området geografisk informasjon.  Dette arbeidet har som mål å etablere et strukturert sett av standarder for informasjon vedrørende objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet.  Disse standardene kan spesifisere metoder, verktøy, tjenester for datahåndtering (omfatter definisjoner og beskrivelser), prosessering, analyser, aksess, presentasjon og overføring av slike data i digital/elektronisk form mellom ulike brukere, systemer og geografisk område.  Dette arbeidet vil samordnes med utfyllende standarder for informasjonsteknologi og data der dette er tilgjengelig, og det må tilrettelegges et rammeverk for utviklingen av sektor-spesifikke andvendelser som bruker geografiske data.  Arbeidet utføres i henhold til de retninglinjer og modeller som utvikles innenfor internasjonal standardisering, da i første omgang CEN/TC 287 og ISO/TC 211, med sikte på en gradvis konvergering av dagens standard mot en internasjonal standard.

4 SOSI - Utvikling 1977 - SOSI - Prosjekt under MD 1978 - Første forslag til utvikling av overføringsstandard 1982 - Workshops og diskusjoner 1985 - Første versjon av den formelle syntaks og formalisme. 1987 - Første komplette versjon - SOSI version 1.0 1989 - FGIS prosjektet 1990 - Første større revisjon av SOSI - versjon 1.4 1991 - Første versjon med objektkatalog inkludert, versjon 2.0. 1994 - Revisjon - versjon 2.1. Inkluderer flere databeskrivelser også for data egnet for mindre målestokker som 1:5000 1995 - Revisjon - versjon 2.2. 1996 - Revisjon - versjon 2.21 1998 - Revisjon - versjon 3.0 1999 - Revisjon - versjon 3.1

5 SOSI - organisering Formann: Morten Borrebæk SOSI- sekretariatet NTS Terreng og fastmerke Kyst og sjø Kommunalinformasjon Naturressurs Transport Ledningsnett Stedsnavn Plandata Teknikker og modeller

6 SOSI - struktur SOSI-SEKRETARIATET Kvalitetssikring part1 part2 part3 part4 part5 SOSI-WG’s 3-9 Objekt katalog Vedlegg Liste over koder, attributter og deres verdidomene SOSI-WG1 Introduksjon, notasjon, formalisme praktisk bruk Aggregert/ generalisert databeskrivelse (K176) Data- beskrivelses instruks (K3) (FKB) Kvalitetssikring

7 Samordning av standardiseringsarbeidet

8 Forholdet mellom standarder Beskrivelse av geografiske objekter Utstyrskalibrering, sertifisering Presentasjoner/ symboler Produksjonssamarbeid/ Kontraktsforhold Grensesnitt- spesifikasjoner Produksjons- beskrivelser Produkt/ basisdata- spesifikasjon. Objekt katalog Administrativ og faglige retningslinjer Ramme verk Teknologi Basis- komponenter

9 Forholdet mellom standarder Beskrivelse av geografiske objekter Utstyrskalibrering, sertifisering Presentasjoner/ symboler Produksjonssamarbeid/ Kontraktsforhold Grensesnitt- spesifikasjoner Produk- sjons- beskrivelser Produkt/ basisdata- spesifikasjon. Objekt katalog Administrativ og faglige retningslinjer Ramme verk Teknologi Basis- komponenter

10

11 Nyheter SOSI-DEL1 (1 av 3) Presiseringer  I alle objektene (datagruppene) i en SOSI fil skal alltid egenskapene og relasjonene komme før koordinatene.  GEOSYS sidestilles med KOORDSYS, ikke bare egnet for internasjonal bruk.  Bruken av “.. “ utgår fra og med versjon 3.1. Bruker..REF.  Det er presisert prinsipper knyttet til deling av geometri samt retning ved nøsting.  Bedre forklaring på utvalgsmetoder og prikk-nivåer for styring av utvalg.  Definisjoner i kapittel 11 forsøkt harmonisert med Geodatastandarden  Feil i definisjoner i kapittel 11 rettet opp. Kapittel 11 har nå fulle definisjoner grunnet generering fra SOSI-DB. Bare inkonsistens i definisjoner rettet opp.  Kodeverdier utender MÅLEMETODE og H-MÅLEMETODE innenfor domene GOS/treghet er endret i samsvar med standarden Satellittbasert Posisjonsbestemmelse:  Eksemplene i kap 11.10 og 12.1 endret i henhold til standard kompaktifisering i kapittel 11 generelt.  Alle objekttyper er nå entydig definert gjennom OBJTYPE som blir standard i neste versjon.

12 Nyheter SOSI-DEL1 (2 av 3) Datamodell  Nytt grafisk element (SYMBOL) er innført. Symboler kan ikke lenger spesifiseres under det grafiske elementet TEKST. Nye gruppe- basiselementer  RFLATE - Referansepunkt for flate.  F-STRENG - Formatert streng  ENDRET - Benyttes for å angi at instans av en objekttype i datasettet er endret  LINK - Link til dokument/bilde/etc.  ID - Unik identifikajon på instanser av objekttyper som blant annet benyttes for oppdatering, innenfor et klart definert og begrenset univers.

13 Nyheter SOSI-DEL1 (3 av 3) Endring av gruppe- og basiselementer SYMBOL som gruppeelemet med SYMB-BIB og SYMB-NR utgår. Det grafiske elementet SYMBOL skal være identisk med det grafiske elementet.PUNKT, bortsett fra at den kan ha plasserings og retningskoordinat. Noen av de andre presentasjonsegenskapene (DIM og TDIM) som kan forekomme på.TEKST bør også kunne forekomme. Det er nå utvalg mot egenskapene avgjør hvilket symbol som blir tegnet.

14 SOSI-del 2 Objektkatalogen (37) GFYSGeofysikk GVERNVerneverdige geol. Omr. GROTGrotter (speleologi) REINReindrift NATRNaturressurs SKOGSkogbruksplan - bestand AREALAnnen arealbruk BYGGBygn. og bygn. messige anlegg FORNFornminner VBASVegdata VSITVegsituasjon BANEJernbane SAMFGenerell samferdsel ADRAdresser LUFTLufthavn LEDNLedningsnett NAVNStedsnavn PLANPlanlegging PROSJProsjektering INNLInntroduksjon FMFastmerker TERRTerreng og høydeinformasjon KYSTKyst og sjø (S57) VANNVann, elver FISKFiskeri OLJEOlje DEKEiendomsdata SERVServitutter ABASAdministrative og statistiske omr. DMKMarkslagsdata LREGLandbruksregister JREGJordregister DJDJordsmonn GEOIIntroduksjon - geologi RAASTRåstoffer BERGBerggrunn LOESMLøsmasser GKJEMGeokjemi

15 SOSI-del 3 og del 4 SOSI - del3 FKB og produktbeskrivelser Kun oppdateringer jfr endringer i objektkatalogen SOSI - del4 Datainnsamlingsintruks Kun oppdateringer jfr endringer i objektkatalogen Det arbeides for tiden med å utarbeide en mal for produktspesifikasjoner, samt beskrive FKB og AREALIS i henhold til denne.

16 Distribusjon av SOSI 3.097/121319 JA Nei 3.1 99/11 Nei JA

17 SOSI Database (SOSI-DB) Målsetting: Implementere SOSI versjon 3.0 i en relasjonsdatabase SOSI er en omfattende standard, som dekker mange fagområder og beskrivelsesteknikker. For å sikre konsistens mellom de ulike databeskrivelseskapitler i objektkatalogen (SOSI del2) samt mellom denne og de generelle mekanismene (SOSI - del1), er det utviklet en konseptuell model, implementert i MS-ACCESS. Prosjektteam: SINTEFSkogan NLH/HIGOnstein (prosjektleder) /Tveite/Skagestein SK SOSI-sekretariatet (prosjekteier) Foreløpig er bare de deler av standardene som er innbyrdes avhengig av hverandre fullstendig implementert. I basen ligger det også rapporter for utskrift av oppslagstabeller for AREALIS.

18 SOSI logisk modell (UML)

19

20

21 SOSI - forvaltning SOSI_db Generert automatisk SOSI- ver. ?.? HTML-konvertering Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 6.3 Kap 6.4 manuelt Kap 5 Kap 6.1 Kap 6.2 Fase 2 ??? SOSI-”template” SOSI-Del 2 SOSI- elementer Parameter -filer KVAKK Tema- koder Del 2 (delvis)

22 19951996 1997 1998 1999 2000 pre WD CD 2.CD DIS FDIS IS Part 1 - Reference model..…………………………... Part 2 - Overview..……………………………………. Part 3 - Conceptual schema language……………. Part 4 - Terminology………………………………….. Part 5 - Conformance and testing………………….. Part 6 - Profiles……………………………………….. Part 7 - Spatial schema………………………………. Part 8 - Temporal schema…………………………... Part 9 - Rules for application schema……………... Part 10 - Feature cataloguing methodology ………… Part 11 - Spatial referencing by coordinates………… Part 12 - Spatial referencing by geographic identifiers Part 13 - Quality principles…………………………….. Part 14 - Quality evaluation procedures……………... Part 15 - Metadata……………………………………... Part 16 - Positioning services…………………………. Part 17 - Portrayal……………………………………... Part 18 - Encoding……………………………………... Part 19 - Services……………………………………… Covergae geometry and functions …………………… Simple feature access - SQL option …………………. Scale from start of ISO/TC 211, November 1994 ISO/TC 211 Framdrift

23 SOSI-forvaltningssystem ACCESS -base SOSI- elementer Parameter -filer KVAKK Tema- koder ISO/TC 211 Feature Catalogue Methodology ISO 19110 compliant

24 Fokus på produktspesifikasjoner Den virkelige verden En modell av den virkelige verden (A) En modell av den virkelige verden (B) En modell av den virkelige verden Kvalitet (ikke målbar) Objekt- katalog f.eks SOSI Anvendelse A Anvendelse B Ramme verk Behov B Meta- data Kvalitet (målbar) Egnethet (vurderes) DATA- PRODUSENT DATA BRUKER Produkt- spesifikasjon DATASETT (SOSI-fil) (SOSI-del3) Basis- komp. Behov A (SOSI-del2)

25 Produktspek / objektkatalog. INDEKSMINO RADIOAKTKOO RADIOAKTKLO GEOKARTNRO TEGNFORKLO VERDIVURDO SOSI- objektkatalog FTEMA HBERGKODE HBERGNAVN BERGKODE BERGNAVN LOSLIGKO LOSLIGKL RADIOAKTKO RADIOAKTKL GEOKARTNR TEGNFORKL VERDIVURD DEL1 DEL2 Geodatastandarden (Kvalitetsikring av oppmåling, kartlegging og geodata) Berggrunnsflate AREALIS Metadata Kvalitet Avledning Tilrette- legging

26 Kvalitetssikring - produktspek (SOSI-DB KVAKK) KVAKK Styringsparametere fra brukeren SOSI-fil(er) Parameterfiler Rapportfil SOSI-rapport Loggfil ACCESS -base DEL1DEL2

27 Hva skjer videre med SOSI Stortingsmelding ”Noreg digitalt” Strategi for konvergering fra SOSI mot internasjonale standarder (Standard 2000) NGIS K176 ?


Laste ned ppt "SOSI-sekretariatet Statens kartverk, IT-tjenesten SOSI- status og videre utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google