Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI- status og videre utvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI- status og videre utvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI- status og videre utvikling
Training course , Zimbabwe /04-02 SOSI- status og videre utvikling SOSI-sekretariatet Statens kartverk, IT-tjenesten SOSI-secretariat

2 Agenda Målsetting Utvikling Organisering Samordning
Nyheter versjon 3.1 SOSI-Database (SOSI-DB) SOSI-forvaltning ISO/TC 211 framdrift - påvirkning Produktspesifikasjoner Kvalitetssikring Videre arbeid

3 Målsetting Målsettingen med SOSI-standardiseringen er standardisering innenfor området geografisk informasjon. Dette arbeidet har som mål å etablere et strukturert sett av standarder for informasjon vedrørende objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet. Disse standardene kan spesifisere metoder, verktøy, tjenester for datahåndtering (omfatter definisjoner og beskrivelser) , prosessering, analyser, aksess, presentasjon og overføring av slike data i digital/elektronisk form mellom ulike brukere , systemer og geografisk område. Dette arbeidet vil samordnes med utfyllende standarder for informasjonsteknologi og data der dette er tilgjengelig, og det må tilrettelegges et rammeverk for utviklingen av sektor-spesifikke andvendelser som bruker geografiske data. Arbeidet utføres i henhold til de retninglinjer og modeller som utvikles innenfor internasjonal standardisering, da i første omgang CEN/TC 287 og ISO/TC 211, med sikte på en gradvis konvergering av dagens standard mot en internasjonal standard.

4 SOSI - Utvikling 1977 - SOSI - Prosjekt under MD
Første forslag til utvikling av overføringsstandard Workshops og diskusjoner Første versjon av den formelle syntaks og formalisme. Første komplette versjon - SOSI version 1.0 FGIS prosjektet Første større revisjon av SOSI - versjon 1.4 Første versjon med objektkatalog inkludert, versjon 2.0. Revisjon - versjon 2.1. Inkluderer flere databeskrivelser også for data egnet for mindre målestokker som 1:5000 Revisjon - versjon 2.2. Revisjon - versjon 2.21 Revisjon - versjon 3.0 Revisjon - versjon 3.1

5 SOSI - organisering Formann: Morten Borrebæk SOSI- sekretariatet NTS
Teknikker og modeller Plandata SOSI- sekretariatet Terreng og fastmerke Stedsnavn Kyst og sjø Ledningsnett Kommunalinformasjon Transport Naturressurs

6 SOSI - struktur SOSI-SEKRETARIATET part1 part2 part4 part5 part3
Kvalitetssikring Kvalitetssikring part1 part2 part4 part5 Data- beskrivelses instruks part3 SOSI-WG1 Introduksjon, notasjon, formalisme praktisk bruk Vedlegg Liste over koder, attributter og deres verdidomene SOSI-WG’s 3-9 Objekt katalog Aggregert/ generalisert databeskrivelse (K3) (K176) (FKB)

7 Samordning av standardiseringsarbeidet
Training course , Zimbabwe /04-02 Samordning av standardiseringsarbeidet SOSI-secretariat

8 Forholdet mellom standarder
Ramme verk Produkt/ basisdata- spesifikasjon. Produksjons- beskrivelser Produksjonssamarbeid/ Kontraktsforhold Utstyrskalibrering, sertifisering Basis- komponenter Objekt katalog Beskrivelse av geografiske objekter Administrativ og faglige retningslinjer Grensesnitt- spesifikasjoner Presentasjoner/ symboler Teknologi

9 Forholdet mellom standarder
Ramme verk Produkt/ basisdata- spesifikasjon. Produk- sjons- beskrivelser Produksjonssamarbeid/ Kontraktsforhold Utstyrskalibrering, sertifisering Basis- komponenter Objekt katalog Beskrivelse av geografiske objekter Administrativ og faglige retningslinjer Grensesnitt- spesifikasjoner Presentasjoner/ symboler Teknologi

10 Training course , Zimbabwe
/04-02 SOSI-secretariat

11 Nyheter SOSI-DEL1 (1 av 3) Presiseringer
I alle objektene (datagruppene) i en SOSI fil skal alltid egenskapene og relasjonene komme før koordinatene. GEOSYS sidestilles med KOORDSYS, ikke bare egnet for internasjonal bruk. Bruken av “.. “ utgår fra og med versjon 3.1. Bruker ..REF. Det er presisert prinsipper knyttet til deling av geometri samt retning ved nøsting. Bedre forklaring på utvalgsmetoder og prikk-nivåer for styring av utvalg. Definisjoner i kapittel 11 forsøkt harmonisert med Geodatastandarden Feil i definisjoner i kapittel 11 rettet opp. Kapittel 11 har nå fulle definisjoner grunnet generering fra SOSI-DB. Bare inkonsistens i definisjoner rettet opp. Kodeverdier utender MÅLEMETODE og H-MÅLEMETODE innenfor domene GOS/treghet er endret i samsvar med standarden Satellittbasert Posisjonsbestemmelse: Eksemplene i kap og 12.1 endret i henhold til standard kompaktifisering i kapittel 11 generelt. Alle objekttyper er nå entydig definert gjennom OBJTYPE som blir standard i neste versjon.

12 Nyheter SOSI-DEL1 (2 av 3) Datamodell Nye gruppe- basiselementer
Nytt grafisk element (SYMBOL) er innført. Symboler kan ikke lenger spesifiseres under det grafiske elementet TEKST. Nye gruppe- basiselementer RFLATE - Referansepunkt for flate. F-STRENG - Formatert streng ENDRET - Benyttes for å angi at instans av en objekttype i datasettet er endret LINK - Link til dokument/bilde/etc. ID - Unik identifikajon på instanser av objekttyper som blant annet benyttes for oppdatering, innenfor et klart definert og begrenset univers.

13 Nyheter SOSI-DEL1 (3 av 3) Endring av gruppe- og basiselementer
SYMBOL som gruppeelemet med SYMB-BIB og SYMB-NR utgår. Det grafiske elementet SYMBOL skal være identisk med det grafiske elementet .PUNKT, bortsett fra at den kan ha plasserings og retningskoordinat. Noen av de andre presentasjonsegenskapene (DIM og TDIM) som kan forekomme på .TEKST bør også kunne forekomme. Det er nå utvalg mot egenskapene avgjør hvilket symbol som blir tegnet.

14 SOSI-del 2 Objektkatalogen (37)
INNL Inntroduksjon FM Fastmerker TERR Terreng og høydeinformasjon KYST Kyst og sjø (S57) VANN Vann, elver FISK Fiskeri OLJE Olje DEK Eiendomsdata SERV Servitutter ABAS Administrative og statistiske omr. DMK Markslagsdata LREG Landbruksregister JREG Jordregister DJD Jordsmonn GEOI Introduksjon - geologi RAAST Råstoffer BERG Berggrunn LOESM Løsmasser GKJEM Geokjemi GFYS Geofysikk GVERN Verneverdige geol. Omr. GROT Grotter (speleologi) REIN Reindrift NATR Naturressurs SKOG Skogbruksplan - bestand AREAL Annen arealbruk BYGG Bygn. og bygn. messige anlegg FORN Fornminner VBAS Vegdata VSIT Vegsituasjon BANE Jernbane SAMF Generell samferdsel ADR Adresser LUFT Lufthavn LEDN Ledningsnett NAVN Stedsnavn PLAN Planlegging PROSJ Prosjektering

15 SOSI-del 3 og del 4 SOSI - del3 FKB og produktbeskrivelser
Kun oppdateringer jfr endringer i objektkatalogen SOSI - del4 Datainnsamlingsintruks Kun oppdateringer jfr endringer i objektkatalogen Det arbeides for tiden med å utarbeide en mal for produktspesifikasjoner, samt beskrive FKB og AREALIS i henhold til denne.

16 Distribusjon av SOSI SOSI-utgivelse Utgivelses-medium
EDB-lesbart (WWW/CD) Versjon Utgitt Papir (ant sider) Tekst SOSI_db 1.0 87/10 112 Nei 1.2 88/05 120 1.3 89/06 137 1.4 90/03 135 Nei 2.0 92/03 335 2.1 94/01 833 2.2 95/06 N/A JA 3.0 97/12 1319 JA Nei 3.1 99/11 Nei JA JA

17 SOSI Database (SOSI-DB)
Målsetting: Implementere SOSI versjon 3.0 i en relasjonsdatabase SOSI er en omfattende standard, som dekker mange fagområder og beskrivelsesteknikker. For å sikre konsistens mellom de ulike databeskrivelseskapitler i objektkatalogen (SOSI del2) samt mellom denne og de generelle mekanismene (SOSI - del1), er det utviklet en konseptuell model, implementert i MS-ACCESS. Prosjektteam: SINTEF Skogan NLH/HIG Onstein (prosjektleder) /Tveite/Skagestein SK SOSI-sekretariatet (prosjekteier) Foreløpig er bare de deler av standardene som er innbyrdes avhengig av hverandre fullstendig implementert. I basen ligger det også rapporter for utskrift av oppslagstabeller for AREALIS.

18 SOSI logisk modell (UML)

19

20

21 Training course , Zimbabwe
/04-02 SOSI - forvaltning SOSI-Del 2 SOSI-” template SOSI_db Kap 1 Del 2 (delvis) Kap 2 Kap 3 Generert Kap 4 automatisk Kap 5 manuelt Kap 6.1 Kap 6.2 Kap 6.3 Kap 6.4 HTML-konvertering Parameter Tema- SOSI- Fase 2 ??? -filer koder elementer SOSI- ver. ?.? KVAKK SOSI-secretariat

22 ISO/TC 211 Framdrift Part 1 - Reference model ..…………………………...
1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part Reference model ..…………………………... Part Overview ..……………………………………. Part Conceptual schema language ……………. Part Terminology ………………………………….. Part Conformance and testing ………………….. Part Profiles ……………………………………….. Part Spatial schema ………………………………. Part Temporal schema …………………………... Part Rules for application schema ……………... Part 10 - Feature cataloguing methodology ………… Part 11 - Spatial referencing by coordinates ………… Part 12 - Spatial referencing by geographic identifiers Part 13 - Quality principles …………………………….. Part 14 - Quality evaluation procedures ……………... Part 15 - Metadata ……………………………………... Part 16 - Positioning services …………………………. Part 17 - Portrayal ……………………………………... Part 18 - Encoding ……………………………………... Part 19 - Services ……………………………………… Covergae geometry and functions …………………… Simple feature access - SQL option …………………. Scale from start of ISO/TC 211, November 1994 pre WD CD CD DIS FDIS IS

23 SOSI-forvaltningssystem
ISO/TC 211 Feature Catalogue Methodology ACCESS -base ISO 19110 compliant Parameter -filer Tema- koder SOSI-elementer KVAKK

24 Fokus på produktspesifikasjoner
Den virkelige verden En modell av den virkelige verden (A) En modell av den virkelige verden (B) En modell av den virkelige verden Ramme verk Basis- komp. Kvalitet (ikke målbar) Anvendelse A Anvendelse B Objekt- katalog f.eks SOSI Produkt- spesifikasjon Behov A Behov B (SOSI-del2) (SOSI-del3) Egnethet Kvalitet (målbar) (vurderes) DATA-PRODUSENT DATA BRUKER Meta- data DATASETT (SOSI-fil)

25 Produktspek / objektkatalog
. DEL2 Geodatastandarden (Kvalitetsikring av oppmåling, kartlegging og geodata) SOSI- objektkatalog Objektklasse: ..OBJTYPE SOSI-koding std / opsjon Merknad Grafisk element/ objekt SOSI-navn - verdi Berggrunnsflate FLATE FTEMA 4580 S DEL1 HBERGKODE S HBERGNAVN BERGKODE BERGNAVN BEKORNSTR O BESTRUKTUR BETEKSTUR BERGFARGE GEOPOSISJN GEOTIDSKAL GEOALDER GEOTIDSROM Berggrunnsflate Metadata Kvalitet FTEMA HBERGKODE HBERGNAVN BERGKODE BERGNAVN LOSLIGKO LOSLIGKL RADIOAKTKO RADIOAKTKL GEOKARTNR TEGNFORKL VERDIVURD BEALDERBST O DATERMETOD FOSSILTYPE DEKKEKODE DEKKENAVN OVERGRUPPE GEOGRUPPE GEOFORMASJ LOSLIGKO LOSLIGKL BEKJSAMSET METAGRADKO METAGRADKL Avledning Tilrette- legging INDEKSMIN O RADIOAKTKO O RADIOAKTKL O GEOKARTNR O AREALIS TEGNFORKL O VERDIVURD O

26 Kvalitetssikring - produktspek (SOSI-DB KVAKK)
Styringsparametere fra brukeren SOSI-fil(er) ACCESS -base KVAKK Parameterfiler DEL1 DEL2 Loggfil SOSI-rapport Rapportfil

27 Hva skjer videre med SOSI
Stortingsmelding ”Noreg digitalt” NGIS Strategi for konvergering fra SOSI mot internasjonale standarder (Standard 2000) ?


Laste ned ppt "SOSI- status og videre utvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google