Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon
Mål: En første innføring i SOSI-arbeidet Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

2 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

3 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Kursinnhold Introduksjon til SOSI Mål med SOSI-arbeidet Organisering av SOSI-arbeidet Innholdet i SOSI-standarden Premisser for videreutvikling av SOSI-standarden SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

4 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
SOSI Mandat Kilde: SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

5 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
SOSI Mandat Arbeidet med SOSI-standarden har som mål å etablere og vedlikeholde et strukturert sett av standarder for informasjon vedrørende objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet. Arbeidet er nært knyttet opp mot internasjonale standarder utviklet eller under utvikling i regi av ISO/TC 211, og vil utgjøre profiler, retningslinjer eller utfyllende spesifikasjoner til disse, tilpasset norske forhold. Det er en klart uttrykt strategi at dagens SOSI skal konvergere mot internasjonale standarder. En viktig del av SOSI-arbeidet er utarbeidelse av en generell objektkatalog med beskrivelser av objekttyper, egenskaper, forhold samt eventuelle funksjoner (operasjoner) innenfor ulike fagområder, og som igjen kan være utgangspunkt for en eller flere produktspesifikasjoner. Det presiseres at en av målsettingen for arbeidet er en generell objektkatalog, men det skal også anbefales løsninger for produktspesifikasjoner med hovedvekt på spesifikasjonenes objektkatalog. SOSI bør samordnes med aktuelle utfyllende standarder for informasjonsteknologi." (Vedtatt i Standardiseringsringen 30.nov 2004) SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

6 Organisering av arbeidet
Daglig drift: SOSI-sekretariatet i Statens kartverk Faglig styring: Arbeidsgrupper (se neste foil) Administrativ styring Standardiserings-koordinator i Statens kartverk Oppgave: Vedta mandat for SOSI-sekretariatet og SOSI-arbeidsgruppene Arbeidet med SOSI-standarden er en kontinuerlig prosess SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

7 SOSI – faglig organisering
Plandata AG9 Teknikker og Modeller AG1 SOSI- sekretariatet Terreng og Fastmerke AG3 Stedsnavn AG8 Kyst og sjø AG4 Ledningsnett AG7b Kommunalinformasjon AG5 Samferdsel AG7a Naturressurs AG6 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

8 Hvordan melde behov og når kommer de evt inn i standarden
Behov som ikke er dekket i standarden meldes inn til SOSI-sekretariatet Nye objekttyper, egenskaper, koder osv. må meldes inn med en definisjon Innmeldingene vurderes og evt. godkjennes formelt i SOSI-arbeidsgruppene Beslutningene legges ut på Er behovet godkjent tatt inn i standarden oppgraderes standarden SOSI-standarden får en mer dynamisk oppgradering Morten Borrebæk (leder), Gerd Mardal, Geir Myrind, Thorolf Trolsrud, Erling Onstein SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

9 SOSI standarden - innhold
SOSI Del 1 Generell del Generelle prinsipper og føringer for arbeidet SOSI Del 2 Generell objektkatalog Standardiserte informasjonsmodeller for alle sentrale fagområder SOSI Del 3 Produktspesifikasjoner Produktspesifikasjoner som baseres på den generelle objektkatalogen SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

10 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
SOSI Del 1 Generell del Mer om dette: Se SOSI nettkurs, del 3 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

11 SOSI Del 2 Generell objektkatalog
Jernbane Generell samferdsel Adresser Lufthavn Ledningsnett Stedsnavn Planlegging ? Frilulftsliv Ortofoto og vertikalbilder Skogbestand Utmarksbeite Landskap Kulturminner / kulturmiljø Verneområder Biologisk mangfold Jordskifteplan Forurensing Skred Introduksjon Generelle typer Fastmerker Terreng og høydeinformasjon Kyst og sjø (S57) Vann, elver Fiskeri Olje Eiendomsdata Servitutter Administrative og statistiske omr. Markslagsdata Landbruksregister Jordregister Jordsmonn Introduksjon – geologi Råstoffer Berggrunn Løsmasser Geokjemi Geofysikk Verneverdige geol. Omr. Grotter (speleologi) Reindrift Annen arealbruk Bygninger Bygningsmessige anlegg Vegdata Vegsituasjon SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

12 SOSI Del 2 Generell objektkatalog
Generelle modeller for fagområder Modellerings-språk: UML (Umified Modelling Language) Realisering av modellene (hvordan datasett som produseres skal se ut). For tiden to ulike dataformat (realiseringer): SOSI-format GML-format (Geography Markup Language) SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

13 Fra UML-modell til GML-format og SOSI-format
.KURVE ..OBJTYPE Teiggrense ..IDENTIFIKASJON DEK4 ..OMTVISTET "Ja" ..FØLGER_TERRENGDET SG ..ADM_GRENSE K ..NØH SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

14 Hvordan bli kjent med SOSI standarden?
SOSI-standarden finnes i forskjellige utgaver De ulike utgavene inneholder i prinsippet det samme, men er tilpasset ulike brukerbehov Utgavene er: Tekst En sammenstilling av ”hele standarden” med innledende forklaringer og utlistinger av innholdet i UML-modellene, SOSI-realiseringen og GML-skjemaene UML-modeller Navigerbare (”klikkbare”) modeller Database (SOSI-db) Se egen demo laget for SOSI-db 4 Innsyn SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

15 Fra SOSI Del 2 Generell objektkatalog til
SOSI Del 3 Produktspesifikasjon SOSI Generell objektkatalog Produktspesifikasjon N50 Stasjon + posisjon : Punkt + stasjonsnavn [0..1] : Navn + stasjonsnummer [0..1] : CharacterString + stasjonstype [0..1] : Stasjonstype + stasjonsformål [0..*] : Stasjonsformål + sporkilometer [0..1] : Real + strekningsnummer [0..1] : Integer .PUNKT ..OBJTYPE Stasjon ..NAVN ..STASJONSNR ..OPPDATERINGSDATO ..STASJONSFORMÅL G,P ..KVALITET …MÅLEMETODE …NØYAKTIGHET ..DATAFANGSTDATO SOSI_objekt + førsteDatafangstdato [0..1] : DateTime + førsteDigitaliseringsdato [0..1] : DateTime + verifiseringsdato [0..1] : DateTime + datafangstdato [0..1] : DateTime + oppdateringsdato [0..1] : DateTime + datauttaksdato [0..1] : DateTime + endringsflagg [0..1] : Endringsflagg + kvalitet [0..1] : Posisjonskvalitet + status [0..1] : Status + medium [0..1] : Medium + identifikasjon [0..1] : CharacterString + opphav [0..1] : CharacterString + nøyaktighetsklasse [0..1] : Nøyaktighetsklasse + stedfestingVerifisert [0..1] : Boolean + digitaliseringsmålestokk [0..1] : Integer + prosesshistorie [0..*] : CharacterString + kopidata [0..1] : Kopidata + kommune [0..*] : Kommunenummer + informasjon [0..*] : CharacterString + registreringsversjon [0..1] : Registreringsversjon + link [0..1] : Link SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

16 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Statistikk SOSI (versjon 4/2008) standarden består nå av følgende: Fagområder Objekttyper m/definisjon ca 1.000 Egenskaper til objekttypene m/definisjon ca 3.500 Egenskapsverdier (koder) m/definisjon ca Nye kapitler i SOSI 4 Arealressurs Ortofoto og vertikalbilder Friluftsliv Forurensing Generelle typer Utgåtte kapitler Prosjektering Håndtering av innmeldinger LOTUS NOTES SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

17 Premisser for utviklingen av SOSI
NS ISO EN 191xx SOSI 4.0 Brukerbehov: Stat, kommune, fylkeskommune, private, system/dataleverandør, undervisning/forskning Prosjekter: Matrikkelen, FKB, Vegvesenets vegdatabank, nye lover SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

18 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Norge digitalt Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon. Norge digitalt-samarbeidet har sin forankring i Stortingsmelding nr. 30 ( ), ”Norge digitalt” – et felles fundament for verdiskapning. SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

19 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Felles rammeverk og prinsipper for en nasjonal geografisk infrastruktur Formålet med dokumentet er å gi anbefalinger og føringer på hvilke metoder, teknologier og standarder som skal ligge til grunn for Norge digitalt samarbeidet. Rammeverksdokumentet skal også beskrive sentrale teknologiske komponenter i infrastrukturen som bygges opp gjennom Norge digitalt samarbeidet SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

20 INSPIRE Infrastructure for spatial information in Europe
Inspire ble regulert av Europaparlaments og rådsdirektiv 2007/2/EF 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet Felles beskrivelser av geografisk informasjon på tvers av Europa SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

21 SOSI – ambisjonsnivå og framtidige påbygninger
SOSI-standarden tilpasses internasjonale standarder utviklet av ISO/TC11. I SOSI 4.0 er det lagt betydelig vekt på denne konvergeringen, samtidig som en i størst mulig grad ønsker å beholde selve SOSI-formatet slik den er i dag. I SOSI 4.0 er det derfor beskrevet to utvekslingsformater for data i henhold til objektkatalogen, SOSI-format og GML. Strategien er at SOSI-formatet som utvekslingsformat etter hvert erstattes helt av GML SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet

22 SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet
Forkortelser UML - Unified Modeling Language (modelleringsspråk) GML - Geography Markup Language (utvekslingsspråk) FKB - Felles KartdataBase INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe ISO - International standardisation organisation CEN - European Committee for Standardization (felles europeisk standardiseringsorganisasjon som per mars består av 30 medlemsland) NS - Norsk standard SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet


Laste ned ppt "SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google