Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet Mål:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet Mål:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet Mål: • En første innføring i SOSI-arbeidet

2 2SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet http://www.statkart.no/sosi

3 3 Kursinnhold oIntroduksjon til SOSI oMål med SOSI-arbeidet oOrganisering av SOSI-arbeidet oInnholdet i SOSI-standarden oPremisser for videreutvikling av SOSI-standarden

4 4SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI Mandat Kilde: http://www.statkart.no/sosi

5 5SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI Mandat o Arbeidet med SOSI-standarden har som mål oå etablere og vedlikeholde oet strukturert sett av standarder o for informasjon vedrørende objekter eller fenomener som er direkte eller indirekte stedfestet. oArbeidet er onært knyttet opp mot internasjonale standarder utviklet eller under utvikling i regi av ISO/TC 211, og ovil utgjøre profiler, retningslinjer eller utfyllende spesifikasjoner til disse, tilpasset norske forhold. oDet er en klart uttrykt strategi at dagens SOSI skal konvergere mot internasjonale standarder. oEn viktig del av SOSI-arbeidet er utarbeidelse av en generell objektkatalog med obeskrivelser av objekttyper, egenskaper, forhold samt oeventuelle funksjoner (operasjoner) innenfor ulike fagområder, og som igjen kan være utgangspunkt for en eller flere produktspesifikasjoner. oDet presiseres at en av målsettingen for arbeidet er en generell objektkatalog, men det skal også anbefales løsninger for produktspesifikasjoner med hovedvekt på spesifikasjonenes objektkatalog. oSOSI bør samordnes med aktuelle utfyllende standarder for informasjonsteknologi." (Vedtatt i Standardiseringsringen 30.nov 2004)

6 6SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Organisering av arbeidet oDaglig drift: oSOSI-sekretariatet i Statens kartverk oFaglig styring: oArbeidsgrupper (se neste foil) oAdministrativ styring oStandardiserings-koordinator i Statens kartverk oOppgave: Vedta mandat for SOSI-sekretariatet og SOSI- arbeidsgruppene Arbeidet med SOSI-standarden er en kontinuerlig prosess

7 7SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI – faglig organisering SOSI- sekretariatet Terreng og Fastmerke AG3 Kyst og sjø AG4 Kommunalinformasjon AG5 Naturressurs AG6 Samferdsel AG7a Ledningsnett AG7b Stedsnavn AG8 Plandata AG9 Teknikker og Modeller AG1

8 8SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Behov som ikke er dekket i standarden meldes inn til SOSI-sekretariatet oNye objekttyper, egenskaper, koder osv. må meldes inn med en definisjon oInnmeldingene vurderes og evt. godkjennes formelt i SOSI-arbeidsgruppene oBeslutningene legges ut på http://www.statkart.no/SOSI oEr behovet godkjent tatt inn i standarden oppgraderes standarden oSOSI-standarden får en mer dynamisk oppgradering Sosi-sekretariatet@statkart.no Morten Borrebæk (leder), Gerd Mardal, Geir Myrind, Thorolf Trolsrud, Erling Onstein Hvordan melde behov og når kommer de evt inn i standarden

9 9SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI standarden - innhold oSOSI Del 1 Generell del oGenerelle prinsipper og føringer for arbeidet oSOSI Del 2 Generell objektkatalog oStandardiserte informasjonsmodeller for alle sentrale fagområder oSOSI Del 3 Produktspesifikasjoner oProduktspesifikasjoner som baseres på den generelle objektkatalogen

10 10SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI Del 1 Generell del Mer om dette: Se SOSI nettkurs, del 3

11 11SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet •Introduksjon – geologi •Råstoffer •Berggrunn •Løsmasser •Geokjemi •Geofysikk •Verneverdige geol. Omr. •Grotter (speleologi) •Reindrift •Annen arealbruk •Bygninger •Bygningsmessige anlegg •Vegdata •Vegsituasjon •Introduksjon •Generelle typer •Fastmerker •Terreng og høydeinformasjon •Kyst og sjø (S57) •Vann, elver •Fiskeri •Olje •Eiendomsdata •Servitutter •Administrative og statistiske omr. •Markslagsdata •Landbruksregister •Jordregister •Jordsmonn •Jernbane •Generell samferdsel •Adresser •Lufthavn •Ledningsnett •Stedsnavn •Planlegging ? •Frilulftsliv •Ortofoto og vertikalbilder •Skogbestand •Utmarksbeite •Landskap •Kulturminner / kulturmiljø •Verneområder •Biologisk mangfold •Jordskifteplan •Forurensing •Skred SOSI Del 2 Generell objektkatalog

12 12SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI Del 2 Generell objektkatalog oGenerelle modeller for fagområder oModellerings-språk: UML (Umified Modelling Language) oRealisering av modellene (hvordan datasett som produseres skal se ut). For tiden to ulike dataformat (realiseringer): oSOSI-format oGML-format (Geography Markup Language)

13 13SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Fra UML-modell til GML-format og SOSI-format.KURVE..OBJTYPE Teiggrense..IDENTIFIKASJON DEK4..OMTVISTET "Ja"..FØLGER_TERRENGDET SG..ADM_GRENSE K..NØH 23282675 -2425967..NØH 23283899 -2428450

14 14SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Hvordan bli kjent med SOSI standarden? oSOSI-standarden finnes i forskjellige utgaver oDe ulike utgavene inneholder i prinsippet det samme, men er tilpasset ulike brukerbehov oUtgavene er: oTekst oEn sammenstilling av ”hele standarden” med innledende forklaringer og utlistinger av innholdet i UML-modellene, SOSI-realiseringen og GML-skjemaene oUML-modeller oNavigerbare (”klikkbare”) modeller oDatabase (SOSI-db) oSe egen demo laget for SOSI-db 4 Innsyn

15 15SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Fra SOSI Del 2 Generell objektkatalog til SOSI Del 3 Produktspesifikasjon Stasjon + posisjon : Punkt + stasjonsnavn [0..1] : Navn + stasjonsnummer [0..1] : CharacterString + stasjonstype [0..1] : Stasjonstype + stasjonsformål [0..*] : Stasjonsformål + sporkilometer [0..1] : Real + strekningsnummer [0..1] : Integer SOSI Generell objektkatalog Produktspesifikasjon N50.PUNKT..OBJTYPE Stasjon..NAVN..STASJONSNR..OPPDATERINGSDATO..STASJONSFORMÅL G,P..KVALITET …MÅLEMETODE …NØYAKTIGHET..DATAFANGSTDATO SOSI_objekt + førsteDatafangstdato [0..1] : DateTime + førsteDigitaliseringsdato [0..1] : DateTime + verifiseringsdato [0..1] : DateTime + datafangstdato [0..1] : DateTime + oppdateringsdato [0..1] : DateTime + datauttaksdato [0..1] : DateTime + endringsflagg [0..1] : Endringsflagg + kvalitet [0..1] : Posisjonskvalitet + status [0..1] : Status + medium [0..1] : Medium + identifikasjon [0..1] : CharacterString + opphav [0..1] : CharacterString + nøyaktighetsklasse [0..1] : Nøyaktighetsklasse + stedfestingVerifisert [0..1] : Boolean + digitaliseringsmålestokk [0..1] : Integer + prosesshistorie [0..*] : CharacterString + kopidata [0..1] : Kopidata + kommune [0..*] : Kommunenummer + informasjon [0..*] : CharacterString + registreringsversjon [0..1] : Registreringsversjon + link [0..1] : Link

16 16SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Statistikk SOSI (versjon 4/2008) standarden består nå av følgende: Fagområder48 Objekttyper m/definisjon ca 1.000 Egenskaper til objekttypene m/definisjonca 3.500 Egenskapsverdier (koder) m/definisjonca 16.300 Håndtering av innmeldinger LOTUS NOTESLOTUS NOTES Nye kapitler i SOSI 4 Arealressurs Ortofoto og vertikalbilder Friluftsliv Forurensing Generelle typer Utgåtte kapitler Prosjektering

17 17SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Premisser for utviklingen av SOSI SOSI 4.0 NS ISO EN 191xx Brukerbehov: Stat, kommune, fylkeskommune, private, system/dataleverandør, undervisning/forskning Prosjekter: Matrikkelen, FKB, Vegvesenets vegdatabank, nye lover

18 18SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Norge digitalt Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon. Norge digitalt-samarbeidet har sin forankring i Stortingsmelding nr. 30 (2002-2003), ”Norge digitalt” – et felles fundament for verdiskapning. http://www.statkart.no/?_to=914

19 19SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Felles rammeverk og prinsipper for en nasjonal geografisk infrastruktur  Form å let med dokumentet er å gi anbefalinger og f ø ringer p å hvilke metoder, teknologier og standarder som skal ligge til grunn for Norge digitalt samarbeidet.  Rammeverksdokumentet skal ogs å beskrive sentrale teknologiske komponenter i infrastrukturen som bygges opp gjennom Norge digitalt samarbeidet http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Teknologi/Te knisk_rammeverk/

20 20SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet •Inspire ble regulert av Europaparlaments og rådsdirektiv 2007/2/EF 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet •Felles beskrivelser av geografisk informasjon på tvers av Europa http://www.ec-gis.org/inspire/ INSPIRE Infrastructure for spatial information in Europe

21 21SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI – ambisjonsnivå og framtidige påbygninger SOSI-standarden tilpasses internasjonale standarder utviklet av ISO/TC11. I SOSI 4.0 er det lagt betydelig vekt på denne konvergeringen, samtidig som en i størst mulig grad ønsker å beholde selve SOSI- formatet slik den er i dag. I SOSI 4.0 er det derfor beskrevet to utvekslingsformater for data i henhold til objektkatalogen, SOSI-format og GML. Strategien er at SOSI-formatet som utvekslingsformat etter hvert erstattes helt av GML

22 22SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet Forkortelser UML - Unified Modeling Language (modelleringsspråk) GML - Geography Markup Language (utvekslingsspråk) FKB - Felles KartdataBase INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe ISO - International standardisation organisation CEN - European Committee for Standardization ( felles europeisk standardiseringsorganisasjon som per mars 2007 består av 30 medlemsland) NS - Norsk standard


Laste ned ppt "1SOSI grunnkurs Introduksjon - SOSI-sekretariatet SOSI grunnkurs SOSI Introduksjon Gerd Mardal, NGIS, Rammeverk og og standarder - SOSI-sekretariatet Mål:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google