Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5 Knut Bjørkelo, Norsk institutt for skog og landskap November 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5 Knut Bjørkelo, Norsk institutt for skog og landskap November 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5 Knut Bjørkelo, Norsk institutt for skog og landskap http://www.skogoglandskap.no/ar5 November 2006

2 Foto: Oskar Puschmann, Skog og landskap AR5 - et nytt landsdekkende, detaljert ressurskart som skal være á jour og dekke mange behov. Foto: Oskar Puschmann, Skog og landskap

3 Hvorfor AR5 ? >Tiltak for bedre ajourhold av DMK: >Ortofoto >Gårdskartprosess >Opplæring, motivasjon >Programvaretilpasninger >+>+ >+>+ >Forenkling av klassifikasjonssystemet

4 Målsettinger for AR5 : >Data fra eksisterende markslagsmodell (DMK) skal kunne løftes over i ny modell. >Ivareta behovet for bruk av markslagsdata i tilskuddsforvaltning og lovanvendelse. >Data skal på sikt være heldekkende for fastlands-Norge >Ha en bredest mulig anvendelse i samfunnet >Legge til rette for hensiktsmessige ajourføringsrutiner >Ajourførte data skal raskt gjøres tilgjengelig for alle brukere

5 AR5: >Hovedprinsippet for å ta med klasser i AR5 er at informasjonen har høy nytteverdi og at den skal og kan holdes à jour. >AR5 skal være enklere å bruke enn DMK, bl.a mindre kompliserte regler for kombinasjoner av egenskaper. >Erstatter DMK i FKB/Geovekst fra 2007

6 DMK: >Produktet DMK skal fortsatt finnes >Førstegangs etablering av DMK skal fullføres for hele ØK- arealet >Etablert DMK legges i sentral database og sikres for fremtidig bruk >Kartlegging utafor ØK-areal bør inntil videre gjøres etter markslagsinstruksen >Skal ikke bli holdt à jour >Gjør minimalt med endringer i SOSI 4.0, evt. fullføre i versjon 3.4 >Det skal lages lett tilgjengelige temakart som kan lastes ned eller vises sammen med AR5 og andre data

7 DMK: >Disse opplysningene blir ikke med i AR5: >Dyrkingsjord og inndeling etter driftsforhold på fulldyrka jord >Detaljert jordklassifikasjon >Detaljert myrklassifikasjon >H40-bonitet >Tilleggsopplysningene for skogreising

8 DMK - temakart :

9 Tilbake til AR5: >AR5 er et nytt produkt som har enklere innhold enn DMK >SOSI objektkatalog for fagområdet Arealressurs har vært til høring (Definerer også egenskapstyper og - verdier som skal brukes i andre arealressurskart, bl.a. AR50, AR250) >FKB produktspesifikasjon for AR5 har vært til høring >Standardene for AR5 er ennå ikke offisielle, forventes å bli det i november 2006 >Første versjon av AR5 etableres ved generalisering av DMK >AR5 skal holdes kontinuerlig à jour

10 AR5 egenskapstyper og -verdier

11 Generalisering fra DMK til AR5: >Omkoding av DMK >Sammenslåing av flater med like egenskaper i AR5 >Geometrisk nøyaktighet og detaljering er den samme i AR5 som i DMK

12 ...AR5... >Eksempel på kart som viser AR5 arealtype:

13 ...AR5... >Eksempel på kart som viser AR5 skogbonitet:

14 ...AR5 symboler:

15 ...AR5... >AR5 skal være heldekkende (store områder vil ha arealtypen ’ikke kartlagt ’) >Alle objekter skal ha angitt verdi for alle egenskaper (for å unngå forvirring med null-verdier) >Stedfestingsnøyaktighet tilpasses øvrig kartlegging i området. >Det er definert en enkel klassifisering (kun arealtype) for FKB-D som gjør det mulig å registrere jordbruksareal der det ikke er ØK-dekning

16 ...AR5: >Forvaltning av AR5 vil ”skje i Geovekst” >Løpende ajourhold lokalt >Periodisk ajourhold fra ortofoto >Sentral distribusjonsbase >Tester forvaltning av originaldata i NGIS (QNT) >Vi arbeider for å oppnå sømløshet og unngå tidkrevende operasjoner ved kommunegrensene

17 Gårdskartprosessen : Arealtype Fulldyrka jord Posisjonskvalitet 45 * 0 Verifiseringsdato 2006-10-24

18 Ajourhold av AR5: >Vi gjennomfører forsøk med administrativt ajourhold og originaldataforvaltning (høsten 2006) >Pilotprosjekter med 3 kommuner og 3 systemleverandører. >Rutinene for AR5 m å bli mer effektive enn de som eksisterer for DMK. >Dersom det viser seg at endringer i retningslinjer, avtaler eller rutiner kan fremme godt ajourhold vil vi foreslå det. >Vi tror samarbeid ved kommunegrensene er mer effektivt enn avanserte tekniske løsninger.

19 Originaldataforvaltning AR5: >Tester forvaltning av originaldata i NGIS (QNT) >Vi har ikke noen ferdig løsning som gir alle brukere rask tilgang til ajourført AR5. (Matrikkelsystemet vil med sin sentrale løsning tilby dette for eiendomskart neste år.) >QNT tilbyr korrekt forvaltning iht SOSI og FKB objektkatalog, med nedlasting og oppdatering via NGIS-API. QNT mangler fungerende grensesnitt for kartvisning (WMS) og objektinformasjon (WFS) som er nødvendige for å betjene applikasjoner. WMS forventes å fungere i løpet av 2006. >Innen realistiske tekniske, økonomiske og organisatoriske rammer ser allikevel QNT ut til å være den mest lovende løsning for effektiv forvaltning av AR5.

20 Overgangen til AR5: >Vi må skille mellom a)konvertering av DMK til AR5, b)oppstart av kontinuerlig ajourhold (DMK eller AR5) c)overgang fra forvaltning av DMK til AR5. >Etablering av datasettet AR5 kan skje når erfaringene fra pilotprosjektene er tatt hensyn til og standardene er endelig vedtatt. >Kontinuerlig ajourhold kan starte når det har vært gjennomført kvalitetsheving gjennom periodisk ajourhold og gårdskartprosessen. >Overgangen til AR5 kan starte før eller etter gårdskartprosessen.

21 Overgangen til AR5: >Hvis hele landet skal i gang med forvaltning av AR5 fra januar 2007 vil det kreve et svært effektivt teknisk og organisatorisk apparat. Å få dette til i løpet av ett år er kanskje mulig (jfr. Matrikkelprosjektet), men det er sannsynligvis fornuftig å bruke noe lenger tid. >Å utsette overgang til AR5 for alle kommuner til etter gårdskartprosessen medfører at overgangen tar lang tid. De siste kommunene vil da kunne starte forvaltning av AR5 i 2012. >Tidspunktet for overgang til forvaltning av AR5 må avtales for hver enkelt kommune.

22 Oppsummering: >AR5 er et enklere klassifikasjonssystem som erstatter DMK. >Eksisterende DMK vil fortsatt være tilgjengelig. >AR5 skal forvaltes og holdes løpende á jour på samme måte som andre datasett i FKB / Geovekst. >AR5 er et sømløst datasett, uten kommunegrenser. >Skog og landskap vil utføre periodisk ajourhold av AR5 basert på ortofoto, men kommuner uten ajourført DMK vil bli prioritert. >Standardene for AR5 blir endelig vedtatt i november 2006. >AR5 lanseres januar 2007. >Første versjon av datasettet AR5 vil være basert på eksisterende DMK. >Overgangen fra DMK til forvaltning av AR5 vil knyttes opp mot gårdskartprosessen. >Målet er at AR5 skal være bedre á jour enn de nyeste ortofoto.

23 ?


Laste ned ppt "Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5 Knut Bjørkelo, Norsk institutt for skog og landskap November 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google