Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5
Knut Bjørkelo, Norsk institutt for skog og landskap November 2006

2 Foto: Oskar Puschmann, Skog og landskap
AR5 - et nytt landsdekkende, detaljert ressurskart som skal være á jour og dekke mange behov.

3 Hvorfor AR5 ? Tiltak for bedre ajourhold av DMK: Ortofoto
Gårdskartprosess Opplæring, motivasjon Programvaretilpasninger + Forenkling av klassifikasjonssystemet

4 Målsettinger for AR5 : Data fra eksisterende markslagsmodell (DMK) skal kunne løftes over i ny modell. Ivareta behovet for bruk av markslagsdata i tilskuddsforvaltning og lovanvendelse. Data skal på sikt være heldekkende for fastlands-Norge Ha en bredest mulig anvendelse i samfunnet Legge til rette for hensiktsmessige ajourføringsrutiner Ajourførte data skal raskt gjøres tilgjengelig for alle brukere

5 AR5: Hovedprinsippet for å ta med klasser i AR5 er at informasjonen har høy nytteverdi og at den skal og kan holdes à jour. AR5 skal være enklere å bruke enn DMK, bl.a mindre kompliserte regler for kombinasjoner av egenskaper. Erstatter DMK i FKB/Geovekst fra 2007

6 DMK: Produktet DMK skal fortsatt finnes
Førstegangs etablering av DMK skal fullføres for hele ØK- arealet Etablert DMK legges i sentral database og sikres for fremtidig bruk Kartlegging utafor ØK-areal bør inntil videre gjøres etter markslagsinstruksen Skal ikke bli holdt à jour Gjør minimalt med endringer i SOSI 4.0, evt. fullføre i versjon 3.4 Det skal lages lett tilgjengelige temakart som kan lastes ned eller vises sammen med AR5 og andre data

7 DMK: Disse opplysningene blir ikke med i AR5:
Dyrkingsjord og inndeling etter driftsforhold på fulldyrka jord Detaljert jordklassifikasjon Detaljert myrklassifikasjon H40-bonitet Tilleggsopplysningene for skogreising

8 DMK - temakart :

9 Tilbake til AR5: AR5 er et nytt produkt som har enklere innhold enn DMK SOSI objektkatalog for fagområdet Arealressurs har vært til høring (Definerer også egenskapstyper og -verdier som skal brukes i andre arealressurskart, bl.a. AR50, AR250) FKB produktspesifikasjon for AR5 har vært til høring Standardene for AR5 er ennå ikke offisielle, forventes å bli det i november 2006 Første versjon av AR5 etableres ved generalisering av DMK AR5 skal holdes kontinuerlig à jour

10 AR5 egenskapstyper og -verdier

11 Generalisering fra DMK til AR5:
Omkoding av DMK Sammenslåing av flater med like egenskaper i AR5 Geometrisk nøyaktighet og detaljering er den samme i AR5 som i DMK

12 ...AR5... Eksempel på kart som viser AR5 arealtype:

13 ...AR5... Eksempel på kart som viser AR5 skogbonitet:

14 ...AR5 symboler:

15 ...AR5... AR5 skal være heldekkende (store områder vil ha arealtypen ’ikke kartlagt ’) Alle objekter skal ha angitt verdi for alle egenskaper (for å unngå forvirring med null-verdier) Stedfestingsnøyaktighet tilpasses øvrig kartlegging i området. Det er definert en enkel klassifisering (kun arealtype) for FKB-D som gjør det mulig å registrere jordbruksareal der det ikke er ØK-dekning

16 ...AR5: Forvaltning av AR5 vil ”skje i Geovekst”
Løpende ajourhold lokalt Periodisk ajourhold fra ortofoto Sentral distribusjonsbase Tester forvaltning av originaldata i NGIS (QNT) Vi arbeider for å oppnå sømløshet og unngå tidkrevende operasjoner ved kommunegrensene

17 Gårdskartprosessen : Arealtype Fulldyrka jord Posisjonskvalitet 45 * 0
Verifiseringsdato

18 Ajourhold av AR5: Vi gjennomfører forsøk med administrativt ajourhold og originaldataforvaltning (høsten 2006) Pilotprosjekter med 3 kommuner og 3 systemleverandører. Rutinene for AR5 må bli mer effektive enn de som eksisterer for DMK. Dersom det viser seg at endringer i retningslinjer, avtaler eller rutiner kan fremme godt ajourhold vil vi foreslå det. Vi tror samarbeid ved kommunegrensene er mer effektivt enn avanserte tekniske løsninger.

19 Originaldataforvaltning AR5:
Tester forvaltning av originaldata i NGIS (QNT) Vi har ikke noen ferdig løsning som gir alle brukere rask tilgang til ajourført AR5. (Matrikkelsystemet vil med sin sentrale løsning tilby dette for eiendomskart neste år.) QNT tilbyr korrekt forvaltning iht SOSI og FKB objektkatalog, med nedlasting og oppdatering via NGIS-API. QNT mangler fungerende grensesnitt for kartvisning (WMS) og objektinformasjon (WFS) som er nødvendige for å betjene applikasjoner. WMS forventes å fungere i løpet av 2006. Innen realistiske tekniske, økonomiske og organisatoriske rammer ser allikevel QNT ut til å være den mest lovende løsning for effektiv forvaltning av AR5.

20 Overgangen til AR5: Vi må skille mellom konvertering av DMK til AR5,
oppstart av kontinuerlig ajourhold (DMK eller AR5) overgang fra forvaltning av DMK til AR5. Etablering av datasettet AR5 kan skje når erfaringene fra pilotprosjektene er tatt hensyn til og standardene er endelig vedtatt. Kontinuerlig ajourhold kan starte når det har vært gjennomført kvalitetsheving gjennom periodisk ajourhold og gårdskartprosessen. Overgangen til AR5 kan starte før eller etter gårdskartprosessen.

21 Overgangen til AR5: Hvis hele landet skal i gang med forvaltning av AR5 fra januar 2007 vil det kreve et svært effektivt teknisk og organisatorisk apparat. Å få dette til i løpet av ett år er kanskje mulig (jfr. Matrikkelprosjektet), men det er sannsynligvis fornuftig å bruke noe lenger tid. Å utsette overgang til AR5 for alle kommuner til etter gårdskartprosessen medfører at overgangen tar lang tid. De siste kommunene vil da kunne starte forvaltning av AR5 i 2012. Tidspunktet for overgang til forvaltning av AR5 må avtales for hver enkelt kommune.

22 Oppsummering: AR5 er et enklere klassifikasjonssystem som erstatter DMK. Eksisterende DMK vil fortsatt være tilgjengelig. AR5 skal forvaltes og holdes løpende á jour på samme måte som andre datasett i FKB / Geovekst. AR5 er et sømløst datasett, uten kommunegrenser. Skog og landskap vil utføre periodisk ajourhold av AR5 basert på ortofoto, men kommuner uten ajourført DMK vil bli prioritert. Standardene for AR5 blir endelig vedtatt i november 2006. AR5 lanseres januar 2007. Første versjon av datasettet AR5 vil være basert på eksisterende DMK. Overgangen fra DMK til forvaltning av AR5 vil knyttes opp mot gårdskartprosessen. Målet er at AR5 skal være bedre á jour enn de nyeste ortofoto.

23 ?


Laste ned ppt "Overgang fra DMK til kontinuerlig ajourhold av AR5"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google