Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til digitale plandata Rutiner for mottak og kontroll Trøndelagskartdagan 2007 – Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til digitale plandata Rutiner for mottak og kontroll Trøndelagskartdagan 2007 – Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til digitale plandata Rutiner for mottak og kontroll Trøndelagskartdagan 2007 – Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune

2 Agenda Oppstarten Tidlige planer Tiltak og virkemidler for endring Dagens rutiner Byplankontoret i samråd med utbygger Konsulent på vegne av utbygger Kart- og oppmåling på vegne av Byplan

3 Historiens begynnelse… Vektorisering av omriss for alle reguleringsplaner startet første halvdel 1990-tallet Databeskrivelse plan klar i SOSI MDs veileder for digitale planer klar PBL i endring, kartforskrift underveis Noen få planer digitaliseres for demonstrasjon Enkelte planer allerede innsendt som digital fil Enighet om at dette er ”framtida”…

4 Tidlige planer Mye ”spaghettidata”, kompliserte å bearbeide Tidkrevende å etablere full topologi – behov for ”tolking”  Ikke sammenfallende linjer/flater  Ikke sammenhengende linjer  Ingen/lite koding i hht SOSI Noen planer leveres digitalt, andre kun analogt

5 Typiske feil Flateavgrensninger ikke sammenfallende der dette var hensikten Linjeobjekter doble/ikke sammenhengende Buer delt opp i mange små, ingen gjennomgående radius Linjeforløp ikke riktig geometrisk (parallellitet, overganger rettlinje/kurve) Avgrensning etter eiendomsgrenser ikke eksakt Ingen strukturering av innhold, tilfeldig egenskaps-/ temakoding Skaleringsfeil, rotasjon, georeferansefeil

6

7 Konsekvenser Planprosessen gikk sin gang, plankartet ble ”hengende” etter Svært krevende å sikre god kvalitet på innsendte data Analoge planer måtte digitaliseres i ettertid Vanskelig å holde kartbase for gjeldende planer ajour – upålitelig ved saksbehandling

8 Behov for tiltak Etablere/endre rutiner for kartdel av planen  Eget kartgrunnlag som basis  Digital fil inn tidlig i prosessen  Kontroll av data for godkjenning Krav at ALT leveres digitalt

9 Hva kan vi kreve? PBL § 5. Kart og stedfestet informasjon Kommunen kan i samsvar med forskrift etter fjerde ledd gi bestemmelser eller fatte vedtak om krav til teknisk utforming og innhold, herunder i større saker kreve at data leveres i digital form. Kommunen kan innarbeide slike kart i det offentlige kartgrunnlaget Kartforskriften § 5. Pålegg om å levere data i digital form Kommunen kan pålegge den som fremmer forslag til reguleringsplan, tomteinndeling eller bebyggelsesplan, å levere geodata i digital form dersom geodata kommunen skal stille til rådighet, også foreligger i digital form

10 Standardisering? Kartforskriften § 9. Utveksling av digitale data og digitale dokumenter Utveksling av digitale geodata, herunder digital arealplan og digitalt plankart, skal skje i henhold til nasjonal eller tilsvarende internasjonal standard eller etter avtale Utveksling av geodata skal i utgangspunktet følge kravene i den til en hver tid gjeldende SOSI-standarden. Det innebærer at data må settes opp som en gyldig SOSI-fil, og med gyldig SOSI syntaks. Offentlige etater må være i stand til på forespørsel å levere og motta data etter SOSI-standarden. Sender og mottaker kan avtale å benytte annet utvekslingsformat.

11 Digital arealplan Kartforskriftens §7. Krav til digital arealplan Digital arealplan skal inneholde nødvendig informasjon for å behandle og anvende planen med hjelp av elektronisk databehandling, herunder presentere planen som et entydig plankart MDs veileder om Kartforskriftens §7  Digital arealplan skal kodes i henhold til Miljøverndepartementets spesifikasjon.MDs spesifikasjon i denne betydningen er gjeldende SOSI Plan (…)  (…) Spesifikasjonen innebærer at plandata må struktureres og kodes i henhold til denne objektkatalogen.

12 Kunngjøring Internett Adresseavisa Oppstartsmøte Lokal veileder  Både planprosess og teknisk utførelse  Henvise til SOSI og MDs veileder, påpeke spesielle momenter

13

14 Virkemidler? Redusert gebyr Økt gebyr Redusert behandlingstid

15 Behov for ytterligere tiltak Strengere krav i fht saksbehandlingstid Komplett planforslag bør gjelde både kart (også digitalt) og øvrige dokumenter  Streng kontroll, dialog med konsulent  Tett dialog planbehandler - geodata  Planskisse innføres som begrep  Milepæl for godkjent digital plan i sakssystem (teknisk innhold – SOSI/MD)  Vedtakskart og innsendte endringer?

16 Prosess i dag Digital fil snarest mulig inn til kontroll (SOSI/DXF/DWG) Hovedoppgave for 1 person Dialog via kontrollskjema/telefon/mail (også ved senere endringer) Digital fil OK? Milepæl komplett forslag Planomriss ut i ”forslagsbasen” (skisse/forslag) TK ferdigstiller vedtakskart, har ”kontroll” på alle endringer Endringer skal sendes inn, format/teknisk innhold skal ikke endres underveis Melding om vedtak kartfil er umiddelbart klar

17 Kontrollskjema

18 Digital fil må kontrolleres og godkjennes tidlig i prosessen (viktig ressurs) Både analogt og digitalt plankart må være entydig og klart Datamateriale godkjent? PLANFORSLAG!!! Kilde: ByggSøk-plan (et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Systemet skal bidra til standardisering, forenkling og effektivisering av plan- og byggesaksprosessen) Konklusjon Fortsatt rutineutvikling


Laste ned ppt "Krav til digitale plandata Rutiner for mottak og kontroll Trøndelagskartdagan 2007 – Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google