Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav til digitale plandata

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav til digitale plandata"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav til digitale plandata
Rutiner for mottak og kontroll Krav til digitale plandata Trøndelagskartdagan 2007 – Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune

2 Agenda Oppstarten Tidlige planer Tiltak og virkemidler for endring
Dagens rutiner Byplankontoret i samråd med utbygger Konsulent på vegne av utbygger Kart- og oppmåling på vegne av Byplan

3 Historiens begynnelse…
Vektorisering av omriss for alle reguleringsplaner startet første halvdel 1990-tallet Databeskrivelse plan klar i SOSI MDs veileder for digitale planer klar PBL i endring, kartforskrift underveis Noen få planer digitaliseres for demonstrasjon Enkelte planer allerede innsendt som digital fil Enighet om at dette er ”framtida”…

4 Tidlige planer Mye ”spaghettidata”, kompliserte å bearbeide
Tidkrevende å etablere full topologi – behov for ”tolking” Ikke sammenfallende linjer/flater Ikke sammenhengende linjer Ingen/lite koding i hht SOSI Noen planer leveres digitalt, andre kun analogt

5 Typiske feil Flateavgrensninger ikke sammenfallende der dette var hensikten Linjeobjekter doble/ikke sammenhengende Buer delt opp i mange små, ingen gjennomgående radius Linjeforløp ikke riktig geometrisk (parallellitet, overganger rettlinje/kurve) Avgrensning etter eiendomsgrenser ikke eksakt Ingen strukturering av innhold, tilfeldig egenskaps-/ temakoding Skaleringsfeil, rotasjon, georeferansefeil

6

7 Konsekvenser Planprosessen gikk sin gang, plankartet ble ”hengende” etter Svært krevende å sikre god kvalitet på innsendte data Analoge planer måtte digitaliseres i ettertid Vanskelig å holde kartbase for gjeldende planer ajour – upålitelig ved saksbehandling

8 Behov for tiltak Etablere/endre rutiner for kartdel av planen
Eget kartgrunnlag som basis Digital fil inn tidlig i prosessen Kontroll av data for godkjenning Krav at ALT leveres digitalt

9 Hva kan vi kreve? PBL § 5. Kart og stedfestet informasjon
Kommunen kan i samsvar med forskrift etter fjerde ledd gi bestemmelser eller fatte vedtak om krav til teknisk utforming og innhold, herunder i større saker kreve at data leveres i digital form. Kommunen kan innarbeide slike kart i det offentlige kartgrunnlaget Kartforskriften § 5. Pålegg om å levere data i digital form Kommunen kan pålegge den som fremmer forslag til reguleringsplan, tomteinndeling eller bebyggelsesplan, å levere geodata i digital form dersom geodata kommunen skal stille til rådighet, også foreligger i digital form

10 Standardisering? Kartforskriften § 9.  Utveksling av digitale data og digitale dokumenter Utveksling av digitale geodata, herunder digital arealplan og digitalt plankart, skal skje i henhold til nasjonal eller tilsvarende internasjonal standard eller etter avtale Utveksling av geodata skal i utgangspunktet følge kravene i den til en hver tid gjeldende SOSI-standarden.  Det innebærer at data må settes opp som en gyldig SOSI-fil, og med gyldig SOSI syntaks. Offentlige etater må være i stand til på forespørsel å levere og motta data etter SOSI-standarden. Sender og mottaker kan avtale å benytte annet utvekslingsformat.

11 Digital arealplan Kartforskriftens §7. Krav til digital arealplan
Digital arealplan skal inneholde nødvendig informasjon for å behandle og anvende planen med hjelp av elektronisk databehandling, herunder presentere planen som et entydig plankart MDs veileder om Kartforskriftens §7 Digital arealplan skal kodes i henhold til Miljøverndepartementets spesifikasjon.MDs spesifikasjon i denne betydningen er gjeldende SOSI Plan (…) (…) Spesifikasjonen innebærer at plandata må struktureres og kodes i henhold til denne objektkatalogen.

12 Kunngjøring Internett Adresseavisa Oppstartsmøte Lokal veileder
Både planprosess og teknisk utførelse Henvise til SOSI og MDs veileder, påpeke spesielle momenter

13

14 Redusert behandlingstid
Virkemidler? Redusert gebyr Økt gebyr Redusert behandlingstid

15 Behov for ytterligere tiltak
Strengere krav i fht saksbehandlingstid Komplett planforslag bør gjelde både kart (også digitalt) og øvrige dokumenter Streng kontroll, dialog med konsulent Tett dialog planbehandler - geodata Planskisse innføres som begrep Milepæl for godkjent digital plan i sakssystem (teknisk innhold – SOSI/MD) Vedtakskart og innsendte endringer?

16 Prosess i dag Digital fil snarest mulig inn til kontroll (SOSI/DXF/DWG) Hovedoppgave for 1 person Dialog via kontrollskjema/telefon/mail (også ved senere endringer) Digital fil OK? Milepæl komplett forslag Planomriss ut i ”forslagsbasen” (skisse/forslag) TK ferdigstiller vedtakskart, har ”kontroll” på alle endringer Endringer skal sendes inn, format/teknisk innhold skal ikke endres underveis Melding om vedtak kartfil er umiddelbart klar

17 Kontrollskjema

18 Konklusjon Digital fil må kontrolleres og godkjennes tidlig i prosessen (viktig ressurs) Både analogt og digitalt plankart må være entydig og klart Datamateriale godkjent? PLANFORSLAG!!! Fortsatt rutineutvikling Kilde: ByggSøk-plan (et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Systemet skal bidra til standardisering, forenkling og effektivisering av plan- og byggesaksprosessen)


Laste ned ppt "Krav til digitale plandata"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google