Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst 1 Fidelityskala og håndbok Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst 1 Fidelityskala og håndbok Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst"— Utskrift av presentasjonen:

1 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst 1 Fidelityskala og håndbok Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst amund.aakerholt@helse-stavanger.no

2 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Framdrift TMACT er gitt norsk språkdrakt. Skal sjekkes ut med forfatterne i august. Mulige justeringer etter det. TMACT – muligheter og begrensinger, det å jobbe modelltro. Håndboka med vedlegg trykkes i sommer, blir en grunninnføring i ACT, ikke lærebok i alt som må kunnes for å jobbe oppsøkende og fleksibelt. Men vi lager en litteraturliste som en begynnende kunnskapsbase for ACT.

3 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst 3 Hovedområder i fidelityskalaen (46 skalaer) Arbeidsform og struktur (12), team og teamarbeid, målgruppe, inntak og utskrivning, innleggelser, merkantil ansatt Basisteam (7), leder, psykiater og sykepleier – roller og oppgaver Spesialister i teamet (8), arbeid, rus og bruker – roller og oppgaver Basisoppgaver (8), der pasientene bor og lever, engasjerte og pågående, helhetlig ansvar for alle tjenester Kunnskapsbasert praksis (7) dobbeltdiagnosebehandling, supported employment, arbeide med brukers nettverk og evne til mestring, kunnskapsbasert psykoterapi Individuelt tilpasset behandling (4) Brukers ønske og ressurser skal inn i behandlingsplaner og IP. Styrke brukers selvbestemmelse

4 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst hvorfor ACT?

5 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst fordi noen brukere har lidd eller ikke fått behandling fordi systemene rundt har manglet fleksibilitet og er vært preget av kontraproduktiv samhandling eller blitt restkategori fordi et system inndelt i linjer, etater og sørge-for ansvar lett produserer slike og disse brukerne står ikke fremst på barrikadene

6 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst så etablerer vi ACT som skal gi Et tjenestetilbud fra 1- og 2. linjen som skal gi et helhetlig ansvar for behandling og rehabilitering Teamet må og skal gå tungt inn både mht behandling, rehabilitering og annen oppfølging og samle nødvendige tjenester ett sted.

7 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst helhetlig ansvar Bestemme inntak / utskriving Klar målgruppe (nye som faller utenfor?) Åpen varighet av tilbudet Tar de fleste oppgavene, men jobber for å få godt samarbeid med systemene rundt, f.eks. ACT-styrte sengeplasser og tett samarbeid med akutt-team og NAV (act-person i NAV, ansatt med vedtaksmyndighet i teamet ?)

8 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Utfordrer ansatte og etablerte yrkesroller, teamene må ha folk som liker å jobbe utradisjonelt og og kan tenke seg å jobbe i team hvor en blir sett og utfordret hele tiden og ikke har kontor å gjemme seg på. (samtidig ha en leder som holder ”soloryttere i ørene )

9 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Hva skal teamet gjøre? ”Handler ikke så mye om hva vi skal, men hva vi kan og hva som kan være lurt eller fornuftig i en aktuell situasjon,” (fritt etter Deborah Allness)

10 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst metode om assertive outreach og recovery Caroline Cupitt ed.:”Reaching out” The psychology of assertive outreach”, Routledge, London 2010 Mike Slade: ” Personal Recovery and Mental Illness”, Cambridge University Press 2009 P.Ryan and S. Morgan: ”Assertive Outreach: a strenght approach to policy and practice”, Edinburg 2004 www.nfao.orgwww.nfao.org ”Assertive Outreach Handbook

11 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Å skape engasjement (CP2) Teamet bruker ulike metoder for å oppsøke brukere som er vanskelige å engasjere, blant annet:1) Tilby samarbeid rundt praktiske tjenester og tiltak. Dette kan bidra til å engasjere brukere og skape motivasjon for å motta andre tjenester fra teamet. 2) Ved behov; inngrep eller styrende intervensjoner som anses nødvendige for at brukeren eller andre ikke skal utsettes for skade. Bruk av styrende intervensjoner har også et terapeutisk siktemål: Å fremme brukers råderett og styring over egen situasjon.3) I tillegg til å ha kompetanse på en rekke intervensjoner for å skape engasjement, har teamet velfunderte metoder for fortløpende å identifisere slike behov, måle effektiviteten av metodene som brukes, og endre disse når dette anses som nødvendig.

12 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Å skape engasjement. ( Det er vår jobb og vårt ansvar å ivareta motivasjonsarbeid (Linderoth, Holmen 2010)) Tar tid, å avslutte et engasjements-arbeid skal diskuteres grundig i teamet Konstruktive (gi praktisk hjelp, delta i brukerstyrte aktiviteter) Informative: (møte opp, sjekke hvordan det går, snakke med utleier, venner ) Restriktive (tvunget ettervern) Gjentatte drøftinger i teamet om hvordan jobbe i en engasjementsfase, (metodeutvikling)

13 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst ”Den andres territorium” (Petter Lohne i Dialog nr.1/2010) Vi er gjest og på besøk Mindre beskyttet enn på eget kontor Er vi den tøffe som kommer inn, pågående, og ordner opp. Påfører vi nye krenkelser ? Tar vi for mye styring: gjør ting for bruker, ikke sammen med

14 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Kontrollør eller en som bryr seg? (brukerne vil ha det siste) Komme inn å sjekke (medisiner) kan bli rutinebesøk, noen som stikker innom. Å bry seg betyr å sette seg ned å snakke om vanskelige ting. Vi kommer nært (for tett?). Hvordan bruker vi informasjon vi ikke har bedt om og hva skriver vi i journalen?

15 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Hvordan styrke brukers selvbestemmelse og uavhengighet når vi arbeider oppsøkende og aktivt pågående? EP3: Helhetlig ansvar for å styrke brukernes evne til å utvikle og ivareta egenomsorg og øke deres mestring.

16 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst PP 4 BRUKERNES SELVBESTEMMELSE OG UAVHENGIGHET: ACT-teamet fremmer brukernes uavhengighet og selvbestemmelse ved å: 1) hjelpe brukerne til å utvikle større bevissthet om meningsfulle og mulige valg 2) om mulig respektere daglige valg og 3) undervise brukerne i de ferdighetene de trenger for å fungere selvstendig. Teamet anerkjenner brukernes varierende behov og funksjonsnivå. Grad av tilsyn og pleie samsvarer både med brukers behov, og brukers mål og ønske om å styrke og utvikle selvbestemmelse Ingen av de 3 praksisene brukes. Teamet yter høy grad av oppsyn, styrer brukernes valg og daglige aktiviteter, og lærer ikke brukerne ferdigheter som styrker uavhengigheten. Teamet har tendens til å gjøre ting for brukerne og underminerer brukernes selvbestemmelse og uavhengighet.

17 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst OS1LAVT FORHOLDSTALL BRUKERE/ ANSATTE (CASE- LOAD): OS2TEAM - TILNÆRMING:. OS3 DAGLIG TEAMMØTE OS4 INNHOLD I TEAMMØTENE: Teamet bruker det daglige møtet både til å: 1) Foreta en kort, men klinisk relevant gjennomgang av alle brukerne i teamet og kontakter foregående døgn. 2) Registrere status for alle brukere. Videre lager teamet en plan for dagens kontakter basert på: 3) Ukeplaner for brukere 4) Nye eller nyoppståtte behov 5) Behov for oppsøkende kontakt for å forebygge kriser. 6) Personalet fordeler ansvar for oppfølging.

18 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst OS6 MÅLGRUPPE: ACT- teamenes målgruppe er voksne med alvorlig psykisk lidelse og omfattende behandlingsbehov. Teamene må ha mulighet til å fatte beslutning om hvem som skal behandles av teamet. 1) Teamet har spesifikke inntakskriterier, som inkluderer schizofreni, bipolar lidelse og andre psykotiske lidelser i kombinasjon med betydelige funksjonssvekkelser og kontinuerlige, omfattende behandlingsbehov. Pasienter med ruslidelse, psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller akse II-lidelser som ene - eller primærdiagnose inkluderes ikke. 2) Teamet har inntaksmyndighet og utskrivingsmyndighet for pasienter i teamet.

19 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst OS7 AKTIV REKRUTTERING: OS8 GRADVIS INNTAK: OS9 IKKE TIDSBEGRENSET TILBUD: 1 ) Teamet foretar regelmessig kartlegging av behov for fortsatt ACT-behandling. 2) Teamet har klare kriterier eller indikasjoner for overføring til et mindre intensivt alternativ. 3) Overgangen iverksettes gradvis og individualisert, med garanti om fortsatt behandling og oppfølging om nødvendig 4) Ved behov følges pasientens utvikling og status etter overføring. 5) Det er mulighet for å komme tilbake til teamet ved behov. OS10 TILSTREBER LAV DROP-OUT: Teamet opprettholder behandlingskontakten med en høy andel av brukerne. Henvisning til en mer behandlingsintensiv enhet (f.eks. døgnenhet) vurderes vanligvis som et negativt resultat.

20 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst OS12R. MERKANTIL ANSATT ØREMERKET ACT: Teamet har 1,0 årsverk med oppgave å tilrettelegge den daglige virksomheten både for team og brukere. Primærfunksjonene omfatter: 1) Gi direktestøtte til personale, bl.a. ajourføre og koordinere teamets timeplaner og bistå personalet både på kontoret og når de er ute. 2) Være kontaktpunkt mellom brukere og personale, for eksempel betjene besøkende og motta telefoner fra brukere/ pårørende og andre i pasientens nettverk OS11 KOORDINERING VED INNLEGGELSE

21 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Bemanning leder (bare denne funksjonen) psykiater sykepleier rusfaglig spesialist spesialist på arbeid og rehabilitering brukerspesialist - psykolog - bred helse- og sosialfaglig bakgrunn - pedagogisk bakgrunn osv Utfordringen i å tilegne ACT – kompetanse samtidig som en er god på eget fagfelt ( miste kommunekompetanse etter 2 år i ACT)

22 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Basisoppgaver (CP) CP1 Lokalbaserte tjenester (minst 75% ute) CP2 Å skape engasjement CP3 Tjenestenes intensitet (2 t /uke) CP4 Kontakthyppighet (3 eller flere pr. uke) CP5 Omfanget av kontakt med pasientens nettverk (2 g. mnd for 90%) CP6 Ansvar for krisehåndtering (24 timer i døgnet) CP7 Helhetlig ansvar for psykiatriske tjenester CP8 Helhetlig ansvar for rehabiliteringstjenester

23 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Kunnskapsbasert praksis (EP) EP2Helhetlig ansvar for arbeid og rehabilitering EP3Helhetlig ansvar for å styrke brukernes evne til å utvikle og ivareta egenomsorg og øke deres mestring. EP4Modell for integrert behandling av dobbeltdiagnose EP5Arbeid med støtte EP6Engasjere og veilede brukernes sosiale nettverk EP7Kunnskapsbasert psykoterapi

24 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Individuelt tilpasset behandling (PP) PP1Brukers muligheter tas hensyn til i behandlingsplanen, ikke bare opptatt av diagnoser og elendighet, kartlegge ressurser og hva bruker mestrer. NB Nevropsykologisk kartlegging PP2Individbasert planlegging, aktiv deltagelse fra bruker og event. familie, støtte og oppmuntre mestring hos bruker PP3Intervensjoner rettet mot ulike mål helse, utdanning, arbeid, bolig, medisinering, mestring av symptomer. PP4Brukernes selvbestemmelse og uavhengighet Modell-læring, støtte daglige valg. Hjelpe til å velge riktig !!? Respekt for brukers valg!

25 KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst Mål på bedring? Klinisk recovery vs Personal recovery


Laste ned ppt "KoRus-Øst Kompetansesenter rus - region øst 1 Fidelityskala og håndbok Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google