Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unni Espenakk / TRAS1 TRAS Tidlig registrering av språkutvikling Unni Espenakk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unni Espenakk / TRAS1 TRAS Tidlig registrering av språkutvikling Unni Espenakk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unni Espenakk / TRAS1 TRAS Tidlig registrering av språkutvikling Unni Espenakk

2 Unni Espenakk / TRAS2 TRAS TRAS er et samarbeid mellom: –Bredtvet kompetansesenter –Eikelund kompetansesenter –Senter for leseforsking, Universitetet i Stavanger –Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger –Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

3 Unni Espenakk / TRAS3 TRAS TRAS består av skjema og håndbok Informasjonen som ligger i skjemaets spørsmål, er redegjort for i 8 bakgrunnsartikler i håndboken I TRAS ser vi på de tradisjonelle områdene som har relevans for språk, som språkforståelse, uttale, ordproduksjon, setningsproduksjon og språklig bevissthet.

4 Unni Espenakk / TRAS4 TRAS I TRAS er det også satt fokus på kommunikative aspekter ved språket, som samspill og kommunikasjon TRAS setter også fokus på oppmerksomhet De aktiviteter som observeres i TRAS er i kontinuerlig utvikling hos barnet Aktivitetene registreres etter mestring, delvis mestring eller ingen mestring

5 Unni Espenakk / TRAS5 Spørreundersøkelse TRAS gruppen gjennomførte en spørreundersøkelse høsten 2000 til 10% av alle landets helsestasjoner og barnehager –Hvordan kan en på et tidlig tidspunkt i barnets liv bli oppmerksom på de barna som strever med språktilegnelsen? –Hvem har ansvaret for å registrere de barna som har behov for ekstra hjelp? –Hvordan mestres denne oppgaven?

6 Unni Espenakk / TRAS6 Resultat spørreundersøkelse…….. Svarprosenten var ca. 30%, 272 besvarte Stor mangel på systematiske observasjonsmetoder Fra 3-5 år oppga ca 10% av førskolelærerne at de brukte et kartleggingsmateriell. 5% brukte Askeladden mens 5% oppga ikke hvilket materielle de benyttet Over 90% av førskolelærerne uttrykte et stort behov for et observasjonsverktøy

7 Unni Espenakk / TRAS7 TRAS TRAS er prøvet ut på 450 barn TRAS er oversatt til flere nordiske språk, som dansk, svensk, islandsk, færøyisk TRAS er også oversatt til samisk TRAS er validert med andre språktester (TROG, BPVS, Setningsminne WPPSI). Resultatene viser at TRAS er et godt egnet instrument til å følge barns språkutvikling og til å bli oppmerksom på barn som strever med sin språktilegnelse

8 Unni Espenakk / TRAS8 TRAS Intensjonen med TRAS er tredelt: TRAS et pedagogisk redskap for observasjon av språkutvikling TRAS et redskap for kompetanseheving blant personalet TRAS er redskap for å sette i gang forebyggende tiltak

9 Unni Espenakk / TRAS9 TRAS Hvordan komme i gang? Velge et barn som åpenbart har vansker? Velge seg et ’lure’ barn? Velge alle 5 åringene? Velge å gjennomføre TRAS på alle barn?

10 Unni Espenakk / TRAS10 TRAS TRAS arbeidsmåter: - er sirkelen fylt ut i full fart? - et resultat av gjentatte observasjoner? - et resultat av tilrettelagte situasjoner? - to eller flere pedagoger observert samme barn? - deltakende/passiv observasjon? - perspektivmodellen (førskolelærer trekke seg tilbake og betrakte observasjonen gjort av en annen)? - modellobservasjon (nå vil jeg se på deg som førskolelærer hvordan du gjør observasjonen…

11 Unni Espenakk / TRAS11 TRAS -viktig å skrive logg. Hva så jeg i dag? Er det noen forandring fra forrige gang, eller til neste gang det observeres? -observasjonen bør skje kontinunuerlig (vi må følge med utviklingen!) -viktig å fokusere på pedagogens kompetanse- ikke bare barnets!

12 Unni Espenakk / TRAS12 TRAS Hva sier TRAS? –Er sirkelen god nok til å kunne mene noe om barnets utvikling? –Får TRAS frem sterke og mindre sterke sider hos barnet? –Kan vi stole på det vi ser er riktig? –Blir pedagogene hjulpet av TRAS?

13 Unni Espenakk / TRAS13 TRAS Tiltak. –Er det satt i gang tiltak på bakgrunn av TRAS observasjonen? –Har tiltakene i så fall gitt resultat? –TRAS være grunnlag for nye innspill i det pedagogiske arbeidet

14 Unni Espenakk / TRAS14 TRAS Implementering Muligheter TRAS et kompetanseløft for personalet Pedagogene aktivt involvert i barns språkutvikling Pedagogene får et felles språk Barnets problemområde blir synlig Pedagogisk leder blir en sentral person som sørger for at TRAS blir brukt

15 Unni Espenakk / TRAS15 TRAS Rapporterte vanskeligheter Spørsmål om pedagogene har nok faglig bakgrunn i språkutvikling? Hvor mye skal foreldrene involveres? Manglende brobygging til skolen Mangler tid og økonomi Hvordan inspirere pedagogene til å bryte med vanetenkning?


Laste ned ppt "Unni Espenakk / TRAS1 TRAS Tidlig registrering av språkutvikling Unni Espenakk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google