Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark 2010 - 2014
Tidlig innsats for barn og unge i Solør Skaslien

2 Hovedmål for prosjektet
Større andel av barn fanges opp, og gis nødvendig hjelp i tidlig alder. Barn, unge og deres familier opplever å få god og meningsfylt hjelp ved kontakt med hjelpeapparatet. Engasjement hos ansatte for temaet tidlig innsats og handle på risiko ivaretas ved felles fokus og kompetansehevende tiltak.

3 Nøkkelbegreper Kompetanseheving på tvers av yrkesgrupper
Tverrfaglig samarbeid Tidlig innsats Foreldreveiledning Brukermedvirkning/-evaluering

4 Valgte modeller/ verktøy
Kvellomodellen ICDP – International Child Development COS – Circle of security (Trygghetssirkelen) KOR - Klient og resultatstyrt praksis

5 Områder/kurs som er vektlagt for å nå målene
Tverrfaglige rutinebeskrivelser Informasjonsmøter med barnevernstjenesten for andre virksomheter i Solør Kursdager med tema som blant annet: - Taushetsplikt - «Fra bekymring til handling» - Den vanskelige/nødvendige foreldresamtalen - Barns utvikling - Observasjon osv

6 Resultat av evaluering
97 % av barnehagene og deltakerne i observasjonskorpset ønsket at vi skulle fortsette arbeidet med Kvello modellen. De mest positive effektene ved innføringen av Kvello modellen så svarte flertallet som følger: Tverrfaglig observasjon og refleksjon omkring tiltak for barn sikrer kvaliteten i barnehagen. Man kommer tidligere i gang med tiltak for barn og foreldre, og på en raskere og mer effektiv måte. Mer og bedre tverrfaglig samarbeid. Bedre kjennskap til hverandres fag- og ansvarsområder. Felles kompetanseheving blant de ansatte i barnehagen ved kurs, lesesirkler, refleksjoner og diskusjoner.

7 De største utfordringene/hindringene ved innføringen av Kvello modellen svarte flertallet følgende:
Mye tid og ressursbruk Ønskelig med enda mer observasjoner Få til møtetidspunkt som passer for alle Reservasjonsretten for foreldre Små kommuner der alle kjenner alle. Utfordringer i forhold til taushetsplikten Ulikt hvor godt de enkelte barnehager var forberedt

8 Det er tre konklusjoner som kan gjøres på stormøte
1. Barna trenger ikke noen spesiell tilrettelegging. 2. Barnehagen følger opp med observasjoner og tettere foreldresamarbeid rundt barna. 3. Foreldrene får tilbud i hjelpeapparatet, slik som for eksempel foreldreveiledning, henvisning til barne- og familieteam, PPT, helsestasjon, logoped osv. I noen tilfeller kan det være aktuelt å sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten.

9 I de oppmeldte sakene ved gjennomføringen i Solør, så var det en ganske jevn fordeling i forhold til de ulike konklusjonene og hvilke hjelpetiltak som var aktuelle. Men vi så klart et stort behov for å kunne tilby foreldreveiledning i våre kommuner.

10 Evaluering COS og ICDP Nyttig, lærerik og tankevekkende
Får bedre samspill med barn Se barna med nye øyne Bedre samarbeid mellom foreldre i deres oppdragerrolle Foreldre ønsker videre individuell veiledning

11 Samlet vurdering av nytte og effekt av valgte mål, strategier og metoder
Skyndet oss langsomt Implementering Nye rutiner/praksis i den ordinære driften Forebyggende innsats ser man ikke effekt av før etter en tid Bedre kjennskap til hverandre Mer og bedre tverrfaglig samarbeid Felles kompetanse – felles språk – bedre samarbeid

12 Forankring, Implementering og veien videre
Koordineringsgruppe med 2 ansatte fra hver kommune, til sammen utgjør de en nettverksgruppe. Aktivitetene som observasjoner i forhold til Kvellomodellen, ICDP og COS er lagt inn i et årshjul i hver kommune. Dette er forankret i ulike handlingsplaner i kommunene. Informasjonsfolder til alle foreldre. Skal inn på kommunenes hjemmesider.

13 Barnets beste Hvis vi som jobber i forhold til barn og foreldre får til et bedre samspill med barn og «SER» barn, så vil dette være av stor betydning for barns utvikling og psykiske helse. Valgene vi har tatt krever mye i tid og ressurser, men på sikt tror vi dette skal bli en mer effektiv og fruktbar måte å jobbe på. Både med tanke på forebygging, komme tidlig inn for å kunne hindre større vansker for barn og foreldre.

14 ICDP i Solør Mange innen helse og barnehage har blitt sertifisert for å jobbe med ICDP ( totalt 35 stk når de siste er ferdige). Jobbet/jobber med veiledning overfor ansatte i barnehagesektoren og foreldre.

15 COS i Solør Hovedsak ansatte fra barnevernstjenesten og stillinger knyttet opp mot helsestasjon. Totalt 14 ansatte har fått denne opplæringen som gir de kompetanse til å kunne jobbe med COS veiledning i forhold til foreldre. * Alle barnehager og deltakere i observasjonskorps bruker boka «Se barnet innenfra – hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen».

16 KOR i Solør ca. 40 – 50 stk deltatt på 2 dagers opplæring i juni 2014.
10 ansatte «utdanner» seg for å få økt kompetanse, og for å kunne lære opp andre igjen.

17 Kvellomodellen i Solør
Alle barnehager har hatt en runde med observasjoner i sine barnehager (Totalt 16 barnehager) Nye runder med observasjoner starter nå i høst Det er utarbeidet maler og skjemaer, som skal brukes i dette arbeidet.


Laste ned ppt "Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google