Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark 2010 - 2014 Tidlig innsats for barn og unge i Solør Skaslien 02.10.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark 2010 - 2014 Tidlig innsats for barn og unge i Solør Skaslien 02.10.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark 2010 - 2014 Tidlig innsats for barn og unge i Solør Skaslien 02.10.2014

2  Større andel av barn fanges opp, og gis nødvendig hjelp i tidlig alder.  Barn, unge og deres familier opplever å få god og meningsfylt hjelp ved kontakt med hjelpeapparatet.  Engasjement hos ansatte for temaet tidlig innsats og handle på risiko ivaretas ved felles fokus og kompetansehevende tiltak. Hovedmål for prosjektet

3  Kompetanseheving på tvers av yrkesgrupper  Tverrfaglig samarbeid  Tidlig innsats  Foreldreveiledning  Brukermedvirkning/-evaluering Nøkkelbegreper

4  Kvellomodellen  ICDP – International Child Development  COS – Circle of security (Trygghetssirkelen)  KOR - Klient og resultatstyrt praksis Valgte modeller/ verktøy

5  Tverrfaglige rutinebeskrivelser  Informasjonsmøter med barnevernstjenesten for andre virksomheter i Solør  Kursdager med tema som blant annet: - Taushetsplikt - «Fra bekymring til handling» - Den vanskelige/nødvendige foreldresamtalen - Barns utvikling - Observasjon osv Områder/kurs som er vektlagt for å nå målene

6  97 % av barnehagene og deltakerne i observasjonskorpset ønsket at vi skulle fortsette arbeidet med Kvello modellen.  De mest positive effektene ved innføringen av Kvello modellen så svarte flertallet som følger:  Tverrfaglig observasjon og refleksjon omkring tiltak for barn sikrer kvaliteten i barnehagen.  Man kommer tidligere i gang med tiltak for barn og foreldre, og på en raskere og mer effektiv måte.  Mer og bedre tverrfaglig samarbeid.  Bedre kjennskap til hverandres fag- og ansvarsområder.  Felles kompetanseheving blant de ansatte i barnehagen ved kurs, lesesirkler, refleksjoner og diskusjoner. Resultat av evaluering

7  De største utfordringene/hindringene ved innføringen av Kvello modellen svarte flertallet følgende:  Mye tid og ressursbruk  Ønskelig med enda mer observasjoner  Få til møtetidspunkt som passer for alle  Reservasjonsretten for foreldre  Små kommuner der alle kjenner alle. Utfordringer i forhold til taushetsplikten  Ulikt hvor godt de enkelte barnehager var forberedt

8 1. Barna trenger ikke noen spesiell tilrettelegging. 2. Barnehagen følger opp med observasjoner og tettere foreldresamarbeid rundt barna. 3. Foreldrene får tilbud i hjelpeapparatet, slik som for eksempel foreldreveiledning, henvisning til barne- og familieteam, PPT, helsestasjon, logoped osv. I noen tilfeller kan det være aktuelt å sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Det er tre konklusjoner som kan gjøres på stormøte

9 I de oppmeldte sakene ved gjennomføringen i Solør, så var det en ganske jevn fordeling i forhold til de ulike konklusjonene og hvilke hjelpetiltak som var aktuelle. Men vi så klart et stort behov for å kunne tilby foreldreveiledning i våre kommuner.

10  Nyttig, lærerik og tankevekkende  Får bedre samspill med barn  Se barna med nye øyne  Bedre samarbeid mellom foreldre i deres oppdragerrolle  Foreldre ønsker videre individuell veiledning Evaluering COS og ICDP

11  Skyndet oss langsomt  Implementering  Nye rutiner/praksis i den ordinære driften  Forebyggende innsats ser man ikke effekt av før etter en tid  Bedre kjennskap til hverandre  Mer og bedre tverrfaglig samarbeid  Felles kompetanse – felles språk – bedre samarbeid Samlet vurdering av nytte og effekt av valgte mål, strategier og metoder

12  Koordineringsgruppe med 2 ansatte fra hver kommune, til sammen utgjør de en nettverksgruppe. Aktivitetene som observasjoner i forhold til Kvellomodellen, ICDP og COS er lagt inn i et årshjul i hver kommune. Dette er forankret i ulike handlingsplaner i kommunene. Informasjonsfolder til alle foreldre. Skal inn på kommunenes hjemmesider. Forankring, Implementering og veien videre

13  Hvis vi som jobber i forhold til barn og foreldre får til et bedre samspill med barn og «SER» barn, så vil dette være av stor betydning for barns utvikling og psykiske helse.  Valgene vi har tatt krever mye i tid og ressurser, men på sikt tror vi dette skal bli en mer effektiv og fruktbar måte å jobbe på. Både med tanke på forebygging, komme tidlig inn for å kunne hindre større vansker for barn og foreldre. Barnets beste

14  Mange innen helse og barnehage har blitt sertifisert for å jobbe med ICDP ( totalt 35 stk når de siste er ferdige).  Jobbet/jobber med veiledning overfor ansatte i barnehagesektoren og foreldre. ICDP i Solør

15  Hovedsak ansatte fra barnevernstjenesten og stillinger knyttet opp mot helsestasjon. Totalt 14 ansatte har fått denne opplæringen som gir de kompetanse til å kunne jobbe med COS veiledning i forhold til foreldre. * Alle barnehager og deltakere i observasjonskorps bruker boka «Se barnet innenfra – hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen». COS i Solør

16 ca. 40 – 50 stk deltatt på 2 dagers opplæring i juni 2014. 10 ansatte «utdanner» seg for å få økt kompetanse, og for å kunne lære opp andre igjen. KOR i Solør

17 Alle barnehager har hatt en runde med observasjoner i sine barnehager (Totalt 16 barnehager) Nye runder med observasjoner starter nå i høst Det er utarbeidet maler og skjemaer, som skal brukes i dette arbeidet. Kvellomodellen i Solør


Laste ned ppt "Fagsamling Prosjekt barn og unge i Hedmark 2010 - 2014 Tidlig innsats for barn og unge i Solør Skaslien 02.10.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google