Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tønsberg - oppvekstkommunen Felles organisering – felles mål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tønsberg - oppvekstkommunen Felles organisering – felles mål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tønsberg - oppvekstkommunen Felles organisering – felles mål

2 En kommunal erkjennelse

3 En antatt kjent problemstilling En grunn til at hjelpeapparatet kommer for sent inn med relevante tiltak, er at barnehager og skoler (og andre) nøler med å henvise barn en henvisning relateres oftest til graden av belastning barnet er for systemene og foreldrene – ikke nødvendigvis til barnet selv (grad av belastning øker ofte med barnas alder)

4 Statlige føringer – tidlig intervensjon Andelen barn og unge med psykososiale vansker øker Økt press på hjelpeapparatet Flere barn i barnehage og skole trenger tilrettelegging Mer sammensatte vansker Myndighetskrav om helhetlig tenkning, koordinering av tjenester og tverrfaglig samarbeid Myndighetskrav om større ansvar for kurativt arbeid i kommunene Forskning dokumenterer at vansker oppstår tidligere enn antatt, og er en vesentlig begrunnelse for tidlig intervensjon Nødvendig kompetanseheving for å ivareta statlige føringer

5 Gjennomføring – videregående skole skoleåret 2011/2012 – fra undomsskolene i Tønsberg 76%

6 Prioriterte områder – kommuneplanen 2008- 2020 TIDLIG INNSATS OG FORBYGGING –Tidlig innsats og forebygging skal fokuseres gjennom helhetlig planlegging og samarbeid KVALITET I OPPVEKST- OG LÆRINGSMILJØ –Trygge og inkluderende oppvekstarenaer –Øke barn og unge sin faglige og sosiale kompetanse

7 KRITISK SUKSESSFAKTOR: Alle nivåer må være enda tettere på !!!

8 Organisering – oppvekst i Tønsberg Kommunaldirektør Fagenhet oppvekst – Stab/støtteenhet Virksomhet barn og unge – Samlet alle støttetjenester Skoler Barnehager

9 Møteplasser - oppvekst Oppvekstledersamlinger minst 4 ganger i året ledermøter hver uke – strategier – kort/lang sikt Rektormøter Hver mnd Virksomhetsledermøter – barnehager hver mnd Ledermøter BOU hver uke Tverrfaglige møter

10 Kommuneplanens samfunnsdel – 12 år 1.Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge 2.Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats 3.Vi vil sikre robuste og kostnadseffektive barnehager, skoler og hjelpetjenester, tilpasset befolkningens vekst og sammensetning. 4.Vi vil legge til rette for at barn og unge får delta i planlegging og påvirke beslutninger 5.Vi vil sikre et godt helsetilbud til barn og unge, forankret i folkehelseperspektivet. 6.Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn og kjønn – kan delta.

11 Hva vi har gjort Valgt og implementert kartleggingsverktøy Valgt og implementert tiltaksmetoder Utarbeidet og implementert prosedyreperm ved bekymring for barns og unges psykososiale utvikling (omarbeidet til å omfatte spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning) Gjennomført tverrfaglig kompetanseheving gjennom implementering av Kvellomodell i barnehager og skoler

12 Prosjektarbeidet har vært vellykket fordi Et rådmannsinitiert prosjekt Et politisk vedtatt prosjekt En faglig sterk styringsgruppe En prosjektleder med legitimitet fra styringsgruppe og rådmann Prosjektmålene er en del av lederavtalen Tid avsatt til prosjektet Forankring ned i nivåene, ser verdien av tverrfaglig samarbeid, utnytter ressursene bedre Balanse mellom prosess og resultat - milepælsplan Ressurser til ”belønning” for innsats og kompetanseheving

13 Tiltak for funksjonshemmede (TFF) En tjeneste i utvikling Ressursene brukes utradisjonelt –Eks. Autime-/atferdsteam –Jobber turnus, men gjennom stordriftsfordeler kan dagvaktene brukes til å overføre kompetansen ut i barnehager og skoler –Observasjon, veiledning, rådgivning og direkte arbeid med barna

14 Tiltak for funksjonshemmede (TFF) En tjeneste i utvikling Ressursene brukes utradisjonelt –Eks. Autsime-/atferdsteam –Jobber turnus, men gjennom stordriftsfordeler kan dagvaktene brukes til å overføre kompetansen ut i barnehager og skoler –Observasjon, veiledning, rådgivning og direkte arbeid med barna og tettere oppfølging av pårørende.

15 Avlastning > 14 døgn pr mnd Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Info til foreldre Aktivitetsgrupper Foreldretreff Ettermiddagsavlastning TrygghetsNett ART FmB Støttesamtaler PMTO Forelderveiledning i hjemmet IP Døgnavlastning Individuell støttekontakt

16 Vi er på rett vei KONFERANSE 24. – 25. SEPTEMBER 2013 Hotell Klubben Tønsberg FOREBYGGING OG TIDLIG INNSATS I BARNEHAGEN OG VED SKOLESTART For ledere, ansatte med lederfunksjoner og nøkkelpersonell i barnehage og skole

17 PROGRAM 24. september 08:45 – 09:00 Åpning av konferansen 09:00 – 09:20 Statsråd Inga Marte Thorkildsen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 09:20 – 09:30 Kultur 09:30 – 11:00 Vold og konflikter i hjemmet v/ Tina Gerdts - Andresen 11:15 – 12:15 Nye veier i tverrprofesjonelt samarbeid for å oppdage barn i risiko i barnehagen v/Asbjørg Bekkevold 12:15 – 13:15 Lunsj 13:15 – 14:15 Den viktige og vanskelige meldeplikten v/Kari Evensen 14:15 – 15:00 Erfaringer fra Kvellomodellen v/ Øyvind Kvello 15:00 – 16:00 Parallellsesjoner 16:00 – 17:00 Samling for prosjektledere 25. september 08:45 – 10:15 Hva kjennetegner virkningsfulle tiltak for barn i førskolealder? v/Are Karlsen 10:15 – 10:30 Pause 10:30 – 12:30 Den utfordrende foreldresamtalen v/Therese Varvin Fredriksen og Helene Thrana 12:30 – 12:50 Pause 12:50 – 13:45 Forskningsnytt om barn i målgruppa v/Øyvind Kvello 13:45 – 14:00 Avslutning 14:00 Lunsj og avreise


Laste ned ppt "Tønsberg - oppvekstkommunen Felles organisering – felles mål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google