Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligpolitisk strategi 13.03.2015. Program > Velkommen v/ Ordfører Lene Conradi > Befolknings og boligstatistikk i Asker v / Rådgiver Kristine Andenæs,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligpolitisk strategi 13.03.2015. Program > Velkommen v/ Ordfører Lene Conradi > Befolknings og boligstatistikk i Asker v / Rådgiver Kristine Andenæs,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligpolitisk strategi 13.03.2015

2 Program > Velkommen v/ Ordfører Lene Conradi > Befolknings og boligstatistikk i Asker v / Rådgiver Kristine Andenæs, Asker kommune > Handlingsrom og føringer for en helhetlig boligpolitisk innsats v/ Avdelingsdirektør Per Erik Torp, Husbanken > Kommunenes tilrettelegging for boligbygging v/ Forsker Rolf Barlindhaug, NIBR > Hvordan jobber OBOS med å bygge rimelige boliger? v/ Adm. direktør Jon-Erik Lunøe, OBOS > Har vi behov for et profesjonalisert leiemarked v/ Esben Svalastog, Adm. direktør Selvaag Realkapital AS > Boligpolitisk strategi for Asker v/Rådgiver Kristine Andenæs, Asker kommune

3 Befolkningsutvikling i Asker

4 Befolkningsstatistikk Asker

5 Boligbygging i planperioden 2014 - 2026 (antall boliger) 800 2400 700 Kommuneplan for Asker 2014 - 2026

6 Boligpotensialet i kommuneplanen (antall boliger) 1200 600 1600 1000 + 500 5000? KDP Kommuneplan for Asker 2014 - 2026

7

8 Antall husholdninger etter personer 2011

9

10 Figur 5 Antall boliger 31.12.2012. Kilde Kompas

11 Aleneboende i enebolig i 2012

12 Nybygde boliger 2009-2013

13 Figur 3 Intern- og ekstern netto flytting 0-5 år i perioden 2009-2013.

14 Figur 5 Intern- og ekstern netto flytting 65-79 år i perioden 2009-2013.

15

16

17 Mål fra st. meld. nr 17 Byggje – bu - leve: > Boliger for alle i gode bomiljø > Trygg etablering i eid eller leid bolig > Boforhold som fremmer velferd og deltagelse

18 Mål fra Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020 > Alle skal ha et godt sted å bo > Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet > Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

19 Mål fra KP og HP > 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden > 350 nye boliger i året > 75 % leiligheter og rekkehus > 50 nye rimelige boliger årlig, inklusiv BOSO HP side 42 KP side 15 og 16

20 Kommunestyrets vedtak desember 2014 > I praktisering av vedtatt kommuneplan er det et mål at det i arbeidet med utforming av reguleringsplaner tas hensyn til utfordringer knyttet til segregering slik at man får et bærekraftig og variert miljø. Dette bør også legges til grunn og gjenspeiles i den kommende boligpolitiske strategien.

21 Virkemidler > Plan- og bygningsloven > Kommunal eiendomspolitikk > Kommunale tjenester og støtteordninger > Statlige låne og støtteordninger

22 Boligpolitisk strategi – Virkemidler Plan og bygningsloven > Kommuneplanbestemmelser/reguleringsbestemmelser Boligfordeling? –Hvilke utfordringer skal det løse –Identifidere områder det er aktuelt å regulere boligsammensetningen for å motvirke uønsket segregering. –Konkrete forslag til normer og bestemmesler som kan følges opp i plan Kvalitet –Økte kvalitetskrav –Reduserte kvalitetskrav: Parkering, utomhusareal, universell utforming Utnyttelse

23 Boligpolitisk strategi – Virkemidler > Plan og bygningsloven –Utbyggingsavtaler Forutsigbarhetsvedtak i kommuneplan Frivillig avtale Teknisk og grønn infrastruktur Boligpolitiske tiltak (antall boliger, størrelse og bygningens utforming, fortrinnsrett til kjøp til markedspris) Forskuttering MVA

24 Boligpolitisk strategi – Virkemidler > Kommunal eiendomspolitikk –Kjøp av eiendom for kommunal eiendomsutvikling –Kjøp for videresalg i markedet. –Salg av kommunal eiendom –Betinget salg av kommunal eiendom Tid, kvalitet, finanisiering, eie/leie, pris, kommunal forkjøpsrett, målgruppe Prisdempende Klausuler for 2. gangs kjøper må vurderes –Plan for bruk av eksisterende kommunale boliger –Bruk av tilvisningsavtaler

25 Boligpolitisk strategi – Virkemidler > Sandnesmodellen: Kjøper LNF områder, regulerer og selger gjennom prosjektkonkurranser. > Stavangermodellen: Selvbyggertomter og påskynder byggeprosesser. > Bergensmodellen: Tilvisningsrett og «Boliger for alle» > Springbrettboliger: Topplån finansiert av kommunen. > Asker: Risengatunet (prosjektkonkurranse)

26 Åmotåsen 27 365 kvm regulert til bolig Gullhella 89 241 kvm uregulert

27

28 Boligpolitisk strategi – Virkemidler > Asker Eiendomsforvaltning AS og Torstadtunet AS –Bankinnskudd ca kr 54 mill –Beholde midlene i selskapet og bruke selskapet som byggherre/eier Skatt: Usikkert om det er skattefritt om AS skal brukes til tilrettelegging for utleie/ salg av rimelige boliger. MVA: Likt for kommune og AS –AK kan ta ut utbytte skattefritt Selskapet beskattes av salgsgevinster og overskudd på utleieinntekter

29 Boligpolitisk strategi – Virkemidler Kommunale tjenester og støtteordninger > Ung i bolig –Bistår unge mellom 18-25 år å skaffe bolig > Ambulant boteam –Følger opp brukere med behov for oppfølging for å kunne bo > Økonomiske støtteordninger –Kommunal husleiestøtte (omsorgsboliger) –Sosialhjelp > Bolighjelpen

30 Boligpolitisk strategi – Virkemidler Videreutvikling av kommunale tjenester > Bistand til å fremskaffe privat leid bolig > Kan kommunen bli en attraktiv samarbeidspartner for private utleiere? > Leie til eie –Tilby beboere i kommunal bolig å kjøpe boligen de bor i

31 Boligpolitisk strategi – Virkemidler Statlige støtteordninger > Bostøtte fra Husbanken > Tilskudd til tilpasning av bolig > Startlån –Kommunen har utnyttet Startlån og vist at særlig vanskeligstilte kan kjøpe bolig med Startlån –Fokus på beboere i kommunal bolig – 2012-2014 har 27 beboere i kommunal bolig kjøpt bolig via Startlån.

32 Definisjon av rimelig bolig > Faktorer som påvirker boligprisen: –Etterspørseloverskudd –Befolkningsvekst –Rente –Lønnsvekst –Tilgang til kreditt –Område –Alder på bolig > Sandens kommune: Bygger rimelige boliger, definert som 5- 20 % under markedspris på nye boliger i området. > Leiebolig: gjengs leie

33 Startlån > Behovsprøvd låneordning > Ca. 70 innvilget i 2014 > 2 roms: 2 mill. kr > 3-4 roms: 2,5 mill. kr > Brukte boliger

34 Boligpolitisk strategi – politisk prosess > 1. gangs behandling mai /juni 2015, PSN - FSK > Høring (myndigheter, Husbank, boligutbyggere, boligforvaltere, interne råd/utvalg, ….) > 2. gangs behandling, PSN - FSK > Endelig behandling, Kommunestyret

35 Oppfølgende saker > Strategisk plan for kjøp og salg av kommunal eiendom > Organisering > Bruk av utbyggingsavtaler (egen sak eller i strategien) > Analyse for lokalisering av boliger i kommunen (egen sak eller i strategien) > Boligsosiale tiltak videreføres


Laste ned ppt "Boligpolitisk strategi 13.03.2015. Program > Velkommen v/ Ordfører Lene Conradi > Befolknings og boligstatistikk i Asker v / Rådgiver Kristine Andenæs,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google