Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgiver Geir Aasgaard Konferanse for kommunale råd for likestilling 25.09.2013 Veien til egen bolig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgiver Geir Aasgaard Konferanse for kommunale råd for likestilling 25.09.2013 Veien til egen bolig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgiver Geir Aasgaard Konferanse for kommunale råd for likestilling 25.09.2013 Veien til egen bolig

2 25. jun. 2014 2 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

3 Boligpolitiske utfordringer Store demografiske utfordringer. Flere gamle, flere unge Bare 7 prosent av dagens bygningsmasse er tilgjengelig for rullestolbrukere 6 000 bostedsløse – økende antall ungdom Økende utfordringer for unge barnefamilier og enslige uten kapital Flyktninger som skal bosettes, mellom 5000 og 10 000 de nærmeste årene. Mange mindreårige Andre vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsektoren: En av miljøverstingene Urbanisering: Opphopning av levekårsproblemer Fraflytting: Manglende investeringer i områder med lav vekst

4 8 10/10/12 8 Alle skal bo godt og trygt Statsbudsjettet 2010 – 2013 (mill. kr.) 2010201120122013 Låneramme (grunn-, start- og barnehagelån) 15 00020 000 Bostøtte3 5923 7703 2502 970 Bolig-, by- og områdeutvikling434647,549 Boligtilskudd820 Tilskudd til etabl. og tilpasning400435527 Tilskudd til utleieboliger405430489 Kompetansetilskudd/forskning105110117109 Investeringstilskudd1 3481 5551 2021 715

5 Husbankens virkemidler En vanlig finansieringsmodell for eide boliger Samlokalisering / store bofellesskap Boligsosial planlegging 19-mars-12 2

6 Husbankens virkemidler Finansieringsmodeller for eide boliger Samlokalisering / store bofellesskap 19-mars-12 3

7 Husbankens økonomiske virkemidler Tilskudd til utredning og prosjektering Tilskudd til etablering og tilpasning Tilskudd til utleieboliger Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Bostøtte Startlån Grunnlån 19-mars-12 6

8 Tilskudd til utredning og prosjektering Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 12.000,-. Det kan også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr 12.000,-. I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd.

9 Tilskudd til etablering Bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Gis til kjøp av ny eller brukt bolig Gis til refinansiering for å beholde boligen Ordningen er sterkt behovsprøvd og gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig Rente og avdragsfritt lån med 20 års avskriving Kommunen behandler søknader 25. jun. 2014 9

10 Tilskudd til tilpasning Ved behandling av søknader skal det legges spesielt vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

11 Tilskudd til utleieboliger Tilskuddet skal bidra til fler egnede utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet Tilskuddsutmåling kan være inntil 40% av prosjektkostnadene. Ordningen administreres av Husbanken

12 Husbankens investeringstilskudd Videreføring av tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem 12.000 omsorgsplasser fram til 2015

13 Satser De maksimale tilskuddssatsene for 2013; For omsorgsboliger 840.000 kroner, og 1.120.000 kroner for sykehjemsplasser og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp innenfor en maksimal anleggskostnad på 2,8 mill. kroner.

14 Husbankens økonomiske virkemidler Bostøtte Mål for bostøtten: Bidra til at husstander med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig –Bostøtte er en rettighetsbasert støtteordning –Gir husstander med svak økonomi sikkerhet for at husleien kan betales. Kan gå til å dekke husleie, renter på lån, eid eller leid bolig –Husbanken og landets kommuner er i fellesskap pålagt å administrerer ordningen 25. jun. 2014 14

15 25. jun. 2014 15 Startlån –Forvaltes av kommunene –Gjør det lettere for vanskeligstilte å etablere seg –Kan gis til blant annet: –førstegangsetablering –enslige forsørgere –barnefamilier –funksjonshemmede –flyktninger og mennesker med opphold på humanitært grunnlag –andre økonomisk vanskeligstilte –Kan kombineres med grunnlån, boligtilskudd og bostøtte, samt med lån i privat bank.

16 Grunnlånet Bidra til universell utforming, miljø/energi-kvaliteter og god byggeskikk i nye og eksisterende boliger Bidra til et godt finansieringstilbud for vanskeligstilte Bidra til at det bygges og utbedres boliger i distrikter hvor det er vanskelig å oppnå finansiering

17 Husbankens virkemidler Finansieringsmodeller for eide boliger Hvor mange bor sammen 19-mars-12 4

18 Foreldregrupperinger som bygger boliger for sine barn med funksjonshemminger kan få tilskudd og lån

19 To mulige modeller Bruk av videretildelingsmidler Bruk av investeringstilskuddet

20 Kommunenes samarbeide med private aktører Kommunene kan etablere borettslag i egen regi, hvor de kan overføre investerings-tilskuddet til den enkelte beboer Har kommunen spørsmål i forhold til inngåelse av modeller skal KS advokatene kontaktes

21 Prosjekter for å etablering i eide boliger Start tidlig - det tar mange år Involver kommune - still krav til kommune Søk råd hos Husbanken / kommune / BBL / Juridisk Hold dere oppdatert - offentlige retningslinjer og satser endres MVA kompensasjonen mulig, men prosjektet må legges opp riktig. Kommunen er den sentrale aktøren Husbanken: Veien til egen bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser (april 2013)

22 Husbankens virkemidler Finansieringsmodell for eide boliger Samlokalisering / store bofellesskap 19-mars-12 12

23 Aktuelt Husbankens tildelingsbrev 2013: Departementet viser til Fafo-rapport 2012:48 Samlokaliserte bustader og store bufellesskap. Det er viktig at samlokaliserte bustader ikkje får eit institusjonsliknande preg, og at talet på bueiningar som blir lokaliserte saman difor ikkje skal vere for stort. Bueiningane bør også bli plasserte i ordinære bumiljø slik at prinsippa om integrering og normalisering blir følgt opp. Ulike brukargrupper skal ikkje samlokaliserast på ein uheldig måte. Brukarmedverknad er viktig når slike bustader skal planleggjast. Desse føringane må kome tydeleg fram i Husbanken si rettleiing til kommunane og i Husbanken si eiga vurdering av søknader om tilskot. 19-mars-12 13

24 Dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger Unngå institusjonsliknende preg –Lokalisering –Unngå omsorgskompleks –Organisering av tjenester –utforming Dimensjonering –Type boliger –Antall boliger i prosjektet Beboerne –Blanding av målgrupper –Øvrige tilbud i kommunen –Brukermedvirkning

25 25. jun. 2014 25 Organisering Hvem skal bo? Funksjonsnivå? Finansiering, økonomi Eierform (kommune, privat) Husbankens virkemidler Kommunale budsjetter Boligfremskaffelse Egnet bolig Lokalisering Forvaltning, drift og vedlikehold Tverrfaglig samarbeid

26 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Geir Aasgaard@husbanken.no 25. jun. 201425. jun. 2014 26


Laste ned ppt "Seniorrådgiver Geir Aasgaard Konferanse for kommunale råd for likestilling 25.09.2013 Veien til egen bolig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google