Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakemeldinger hjemmelekser Målekort tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakemeldinger hjemmelekser Målekort tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakemeldinger hjemmelekser Målekort tjenester

2 Nettverk overordnet styring. Hjemmelekser til samlingen 13-14 januar Hjemmelekse Ha dialog med ytterligere (minst 6-8?) antall tjenester; og avklar hva det skal være mål på inkl. ønsket, planlagt ambisjonsnivå. Bruk det måleskjema som dere har utformet. Våre råd er;  2-3 enkeltspørsmål fra brukerundersøkelsen på tjenesten. Hvis dere ikke har egne resultater, se på snitt land som en referanse når eget ambisjonsnivå avklares  3-4 indikatorer på målt, objektiv kvalitet, grunnskole bør ha flere, se krav tilstandsrapport  2-4 enkeltspørsmål medarbeiderundersøkelse, alle tjenester bør ha mål på samme spørsmål Frist for oversendelse av hjemmeleksen er onsdag 7. januar. Hjemmeleksen sendes på word-filer til; geir.halstensen@ks.nogeir.halstensen@ks.no (916 09 405)

3 Fått fra: Nøtterøy, vedtatt økplan, gitt tilbakemelding til kommunen Snillfjord, noen tjenester, ikke ambisjonsnivå Bø, flere tjenester Verran; Kommunal barnehage, gitt tilbakemelding Sula; Utkast strategidokument, ingen målekart Leirfjord; Strateginotat, ingen målekart Sørreisa, fremdriftsplan, ingen mål Tar bare opp mål her/nå

4 Vi har vurdert og gitt tilbakemelding på; Valg av indikator – relevant? – berører hovedhensikten med tjenesten? Påvirkningsbart av tjenesten? Ambisjonsnivå – realistisk? Mangler viktige indikatorer? Presisjonsnivå/språk, kan alle skjønne dette? Måler på enkeltspørsmål brukerundersøkelser Målebegrep, snitt, andel, bør være likt på tvers av tjenester

5

6 NrNr Styringsindikatorer Status (2013 – der ikke annet år er angitt) Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde 1a1a Befolkningsutvikling i prosent (SSB) ok 1,44 % vekst1 % vekstStatistisk sentralbyrå (SSB) 1b1b Befolkningsandelen over 67 år ligger lavere enn befolkningsfremskrivning, dette er ren demografi, mål på dette? + forutsetter raskere vekst 0-67 år enn 1% 0,2 %-poeng over Under MMMM Forklar dette bedre SSB og MMMM 2012 1c1c Andel igangsettelsestillatelser regnet som fortetting ihht definisjon i RPBA, er det en overordnet strategi her, eller summen av saker i utvalget? Ikke kjentFlere enn 30 %Egen vurdering av SSB tall, Kommuneutvikli ngs-seksjonen 1d1d Valgdeltakelse kommunestyrevalg, lite ambisiøst? 67,2 %Flere enn 68 % (2015) SSB 1e1e Antall fullførte boliger, gir 150 boliger 1% i bef. vekst? 94150SSB 1f1f Poengsum og rangering Kommunebarometerets brukerperspektiv, fortelle hva dette er?, relevant? Plass nr 65Bedre enn nr 65Kommunebarom eteret

7 NrNr Styringsindikatorer Status (2013 – der ikke annet år er angitt) Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde 3aEgendekning arbeidsplasser i Nøtterøy kommune, noe avhengig av arbeidsplassutviklingen i Tønsberg, men ok 59,7 %Bedre enn 61 % SSB (tabell 07984) 3bArbeidsledighet i Nøtterøy kommune 2,8 %Færre enn 2,8 % SSB/NAV (Forklaring til tabell: MMMM = SSB befolkningsprognose middels nasjonal vekst) Samfunnsmål 2 – Kommuneorganisasjonen Samfunnsmål 3 – Vekst og verdiskapning

8 NrNr Styringsindikatorer Ok, vi har ikke merknader her, se enkeltjenester. Sjekket om det er samsvar mellom mål her og akkumulert mål tjenester? Status (2013 – der ikke annet år er angitt) Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde 2aTilstedeværelsesprosent94 %Over 94%Egen telling fra personal 2bTurnover6,7 %Ikke over 6 % Egen telling fra personal 2cHelhetsvurdering av arbeidsmiljøet i medarbeiderundersøkelse 4,7Minimum 4,7 Medarbeiderundersøkelse 2dOmdømme: «Stolthet over egen arbeidsplass.» 5,0Bedre enn 5,0 Bedre kommune. (Score 1-6) 2eKompetanse: «Har du nødvendig kompetanse?» 4,9Bedre enn 5,0 Bedre kommune. (Score 1-6)

9 Styringsindikatorer Flott med retning mål i teksten/skryt Status (2013 – der ikke annet år er angitt) Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i PPT fra henvisning til ferdig utredning for barnehagebarn, reduseres. 110 dager90 dager Ambisiøst nok? Manuell telling Andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage øker av alle barn fra… 70 %Mer enn 80 %Kommunebaromete ret KOSTRA Nøtterøy kommune bedrer sin plassering på Kommunebarometerets vurdering av grunnskolene i landet. Si litt hva dette er? Plass nr. 71Bedre enn nr. 40Kommunebaromete ret Antall elever med 10-20 dager fravær i ungdomsskolen reduseres. ok 31 % av elevene Mindre enn 20 %Egen telling ved ungdomskolen Trivselsundersøkelse i 7. trinn forbedres 4,5Bedre enn 4,7Elevundersøkelsen (Skala 1-6) 1-5 Andel ungdom på videregående skole som rapporterer opplevd dårlig psykisk helse reduseres 26 %Færre enn 20 %, iverkettes tiltak? Ungdata undersøkelsen Antall Nøtterøy elever som ikke fullfører eller består videregående skole etter 5 år. Andel, mål på positive? 24 %Færre enn 20 %Kommunebaromete ret KOSTRA

10 NrNr Styringsindikatorer Har retningen/ønsket ambisjon i teksten? Status (2013 – der ikke annet år er angitt) Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde 5a5a Antall på ventelister kulturskolen. ok 68Færre enn 50 Egen telling 5b5b Antall barn og unge tilknyttet frivillige lag og foreninger (Norges idrettsforbund). Kommer det frem at dette bare er idrett 2439 (desember 2012) Flere enn 2 540 Måle på andel? Egen telling 5c5c Antall organisasjoner som deltar i dialogmøte og på mønstring. Hva er mønstring? 0Flere enn 10 Egen telling

11 Styringsindikatorer Har retningen/ønsket ambisjon i teksten? Status (2013 – der ikke annet år er angitt) Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde Antall barnefamilier som har behov for sosialhjelp over 6 måneder. Påvirkningsbart? 117Færre enn 105 Andel? Egen telling, NAV Antall som mottar sosialhjelp som hovedinntektskilde mer enn 6 måneder. Se over 211180 KOSTRA Brukertilfredshet med NAV- kontoret. «Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg på nav-kontoret.» Flere spørsmål? – mer relevante? – hva? 4,9Mer enn 5Brukerunder- søkelse, NAV. (Score 1-6) Andel av introduksjonsdeltakere med overgang til arbeid eller utdanning. (Tiltak medregnes ikke.) Kom i arbeid/utdanning? 40%75%, litt høyt?Egen telling. NAV Andelen heltidsansatte i helsesektoren 22%28%Egen telling, personal

12 Andel korttidsplasser i institusjon Er det faktisk bruk; Andel liggedøgn? Påvirkningsbart? 27%30%Telling 31.12 Tjenestekontoret Antall overliggerdøgn på sykehus12Færre enn 100 Litt høyt? Egen telling, tjenestekontoret Andel eldre med langtidsplass i institusjon med BMI over 23. Si mer hva 23 er. Måle på uønsket vekttap? 70% (Gipø)? Flere enn 75 % Egen måling Antall utredninger demenspoliklinikk årlig. Hva er utredning? 15 pr 4 mnd i 2014 – litt utydelig 50Egen telling. Antall listepasienter i Nøtterøy kommunes legesenter. Utydelig målebegrep. Hensikt? Tema i plenum. 10381250HELFO Antall pasienter hos sykepleier ved sykepleierklinikk. Hensikt? Tema i plenum 550Egen telling Kartlegging av brannrisiko hos hjemmeboende som mottar kommunale helsetjenester og (/eller) bor i kommunale boliger. Hva med de uten tjeneste? 100 % boligteamet, hjemmetjenesten, tjenester for psykisk helse og rus og miljøarbeidertjenest en.

13 Antall leietakere i kommunale boliger som kjøper egen bolig. Andel? Diskutere i plenum om det er påvirkningsbart. 2Egen telling, boligsosialt team Antall husleierestanser. Andel? Tre måneder eller mer? Diskutere i plenum om dette er påvirkningsbart. 117 Færre enn 55 Egen telling, boligsosialt team Antall timer frivillig innsats i Frivilligsentralen. Flott! Noe for andre? 1083211000 (ca 6 årsverk – mulig med mer?) Egen telling, Frivilligsentralen. Antall frivillige i Frivilligsentralen. Flott igjen! Andre tilbydere? 6875Egen telling, Frivilligsentralen. Antall brukere av Frivilligsentralen. I hvilken grad dekkes behovet? 9961000Egen telling, Frivilligsentralen. Miljøsertifiserte tjenestesteder Burde dette stått andre steder? 02 av hvor mange? Helsehuset og Bjønnes Bo- og aktivitetssenter

14 Styringsindikatorer Dele opp i flere skjema? = flere mål Status)Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde Antall meter gang- og sykkelvei. Kommunestyrets ansvar 16 km400 meter økning Egen måling Påkjørsel av fotgjenger/syklist. Påvirkningsbart? 70 TRAST trafikkskade- statistikk Antall påstigninger på VKTs holdeplasser i kommunen. Påvirkningsbart? 819 321 860 000 VKT Lekkasje på vannforsyningsnettet. Påvirkningsbart? 36 %Færre enn 36 % Egen måling, Drifts- og anleggsseksjonen Vannkvalitet. Hva måles det på? God God Egen prøvetaking, Drifts- og anleggsseksjonen Leveringsstabilitet i vann- forsyningen. Ikke planlagte avbrudd 0,3 timer / innbyg ger/år Mindre enn 0,5 timer / innbygger/år Hvorfor redusere amb.nivå? Egen måling, Drifts- og anleggsseksjonen

15 7g Leveringsstabilitet i vannforsyningen. Totale avbrudd 1,2 time/inn bygger/å r Mindre enn 1 time/innbygger/år Egen måling, Drifts- og anleggsseksjon en 7h Tilknytningsprosent avløpsnett Påvirkningsbart? Måle på antall boliger? 92 %Flere enn 92 % Egen telling, Drifts- og anleggsseksjon en 7i Utslipp fra overløp Mangler data Mindre enn 5 % av forurensingen Hva menes med forurensning? Egen måling, Drifts- og anleggsseksjon en 7j Avfallsmengde Hvilken avfallsmengde, husstander? Totalt 5247 tonn 250 kg/innby gger Mindre enn 250 kg/innbygger VESAR 7k Prosent materialgjenvunnet avfall Si mer hva dette er 62 %Mer enn 62 % VESAR 7l Prosent gjenvunnet avfall til energigjenvinning 38 % Mer enn 38 % På begge to, mer enn 100 %? VESAR

16 NrNr Styringsindikatorer Status (2013 – der ikke annet år er angitt) Mål (2015 – der ikke annet år er angitt) Datakilde 8a Antall dekar omdisponert dyrket mark av høy verdi Hvor mye utgjør dette? (Kommune plan 2011: ca 42 dekar) Neste kommunepl an: kun ved tungtveiend e samfunnshe nsyn. Oversikt kommuneplanens samlede konsekvenser, Kommuneutviklings- seksjonen 8b Antall formålsbygg hvor oljefyr er hovedenergikilde Kommunale bygg? Andel? 9 pr 20146 pr 2016Egen telling, Eiendomsforvaltningen

17 Mulige andre indikatorer pleie og omsorg Hjemmetjeneste i Nøtterøy? Indikatorer institusjon/gjelder alle; – Brukertilfredshet – pårørende og beboere? – Saksbehandlings- og iverksettingstid? – Fravær av omgjøring tildeling tjeneste? – Fravær av alvorlige avvik – Tilstedeværelse, turnover, medarbeidertilfredshet, kompetanse Se tidligere samlinger og utsendte dokumenter

18 Snillfjord Bra at dere har kommet i gang med flere tjenester. Dette er et fint utgangspunkt for å gå videre med å konkretisere målene med tallfestede indikatorer. KS sine kommentarer er markert i rødt. Måleindikator, navn:DatakilderIndikatortypePåvirkningsbar? Antall bruker av tjenestenEgen statistikkAntallNei Tilfredse brukere Kan ha enkeltspørsmål fra brukerundersøkelser Brukerundersøk else Opplevd kvalitetJa ArbeidsnærværEgen statistikkMålt kvalitet/kvantitetJa / delvis Avviksrapportering Alvorlighetsgrad av avvik, sortere på type avvik. Egen statistikkMålt kvalitetJa Medarbeider tilfredshet Nyttig med enkeltspørsmål fra medarbeiderundersøkelsen. Hva er viktigst for kommunen som arbeidsgiver? Hva er viktigst for medarbeider? Plukk ut de mest relevante enkeltspørsmålene. Medarbeiderun dersøkelse Opplevd kvalitetJa Saksbehandlingstid på vedtak Bra!Egen statistikkMålt kvalitet/kvantitetJa Tjeneste:Habiliteringstjenesten

19 Måleindikator, navn:Datakilder Indikator type Påvirknings- bar? Antall brukere av tjenesten Kan bruke KOSTRA tall på dette. F.eks Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO Enhet : Prosent Egen statistikk Antall Andel? Tilfredse brukere Plukk ut de mest relevante enkeltspørsmålene for det som er viktig for brukeren. Brukerundersøk else Opplevd kvalitet Ja Tilfredse foresatte Nyttig med enkeltspørsmål fra brukerundersøkelse. Er foresatte fornøyd med barnets trivsel, åpningstider, tilbudet om kost, aktivitetstilbudet? Brukerundersøk else Opplevde kvalitet Ja Tilfredse medarbeidereSe kommentar Habilitering over. Medarbeider undersøkelse Opplevde kvalitet Ja ArbeidsnærværEgen statistikk Målt kvalitet Ja/delvis Ventetid på å få plassEgen statistikk Opplevd kvalitet Ja/ delvis Avvik / HMS Fravær av alvorlige hendelserEgen statistikkMålt kvalitet Ja Tjeneste: SFO

20 Måleindikator, navn:DatakilderIndikatortypePåvirkningsbar? Overholde rapporteringsfrister Egen statistikkMålt kvalitetJa Overholde egne budsjettrammer Egen statistikkMålt kvalitetJa Oppfølging av budsjettansvarlige Kan være nyttig med enkeltspørsmål fra brukerundersøkelse. BrukerundersøkelseOpplevd kvalitetJa AvviksbehandlingEgen statistikkMålt kvalitetJa ArbeidsnærværEgen statistikkMålt kvalitetJa Tjeneste: Økonomiavdelingen Neste skritt; Planlagt ambisjonsnivå? Flere deltjenester?

21 StyringsindikatorarStatusMÅL BØ 2014*2015201620172018 Medarbeidarperspektivet – like mål for heile organisasjonen Nærværsprosent93,892,592,792,893,0 Innhald i jobben Oppleving av mestring (1-6 6 er best )4,8 5,0 Samarbeid og trivsel med kollegane Løyser felles arbeidsoppgåver (1-6 6 er best ) Se på konkret spørsmålsstilling her, ikkje helt riktig ordlyd her 4,5 5,0 Næraste leiar Eg veit kva som forventas av meg i jobben (1-6 6 er best ) Ta med snitt land i parentes? 4,8 5,0

22 Oppvekst Godt leiarskap: Kommunale leiarar som har styrar/ rektorutdanning (%) 166680 100 Realis tisk? 100 Brukarperspektivet barnehage (1-6 6 er best )  Har barnet et godt samspel med dei vaksne 5,0 5,2  Har barnet godt vennskap med andre barn 5,0 5,4  Barnehagens samarbeid med heimen  Ta med snitt land i parentes? Se på ambisjonsnivå/score  Fleire? Nå avklarte språkmål, sosial ferdighet? 5,0 5,2

23 Brukarperspektiv SFO (1-6 6 er best )  Trivsel til barnet 5,0 5,2  Samarbeid SFO/heim 5,0 5,2  Variert tilbod med lek og aktiviteter inne 5,0 5,2  Variert tilbod med lek og aktiviteter ute  Andre på målt kvalitet;  Antall fritidsaktiviteter i SFO-tiden?  Fravær av alvorlige avvik, ulykker, gå frå SFO/Stikke av ?  5,0 5,2 Utdanningsnivå i barnehagen  Andel tilsette med barnehagelærarutdanning (%) 3940 424345  Andel assistentar med barne- og ungdomsarbeiderfag (%)  Tillegg; andel på disp. utdanning? 20 222527

24 Læringsmiljø i skulen: (1-5 1 er best )  Mobbing i skolen, trinn 7, snu, måle på fravær av mobbing (formel; 6-1,4=4,6)  Mobbing i skolen, trinn 10, se over  Oppleving av meistring, trinn 7  Oppleving av meistring, trinn 10  Elevane kjenner mål og kjenneteikn for måloppnåing,(VFL) 7. trinn  Elevane kjenner mål og kjenneteikn for måloppnåing,(VFL) 10. trinn  Obs; det er fleire enkeltspørsmål, tema i krav til tilstandsrapporten. 1,4 1,2 3,8 3,9 3,7 3,1 1,4 1,2 3,8 3,9 3,8 3,2 1,3 1,2 4,0 3,9 4,0 3,4 1,3 1,2 4,0 4,0 4,0 3,6 1,2 1,2 4,0 4,0 4,1 3,9  Leseferdigheit, 5. trinn, nivå 2- 3  Leseferdigheit, 8. trinn, nivå 3-5  Rekneferdigheit, 5. trinn, nivå 2-3  Rekneferdigheit, 8. trinn, nivå 3-5  Grunnskulepoeng (max 60)  Eksamensresultat matte, skriftleg (1-6 6 er best ) 79,1 72,8 89,5 69,7 40,8 2,29 80 80, høyt? 80, ned? 80, høyt? 40,8 2,5 80 80 80 80 41,0 3,0, høyt? 80 80 80 80 41,0 3,0 80 80 80 80 41,0 3,1

25 Teknisk Byggesak Sakshandsamingstid når alt er på plass (Dagar) «på plass»?, kva menes 14 Planarbeid Frå motteke plan til planen er ferdig handsama i kommunestyret (Dagar) 150 Avlaupsreinsing, reinsing av fosfor i % 94 95 Produksjon av drikkevatn, avvik i forhold til forskrift 0000 Grøftereinsk, lm pr. år 2000 Opprusting av bustadar pr. år. Hva boliger? Avhengig av budsjettet 5555 Nærværsprosent teknisk 95 Brukarundersøking byggesak, dere bør ha mål på enkeltspørsmål her, se score land x x Brukarundersøking, vatn og avlaup, Vi mener at det kanskje ikke er nødvendig å ta denne undersøkelsen hvis det ikke spesiell støy internt i Bø x

26 Kultur og fritid Sal av kinobillettar 39000 Medieutlån i bibliotek per innbyggar Besøk? 6666 Kulturskuleelvar % av elevmassen i grunnskule 30 Nærværsprosent 98 Brukarundersøking bibliotek, her bør dere ha mål på enkeltspørsmål x Brukarundersøking Kulturskulen, se over x x

27 Helse og velferd StyringsindikatorarStatusMÅL 20132015201620172018 Sosialtenesta Antall sosialhjelpsmottakere, andel? Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år, se over Gjsnitt stønadslengde (mnd) Gjsnitt stønadslengde mottakere 18-24 år (mnd) Medhold i vedtak klaget til fylkesmann (%), antall? 217 85 4,5 4,3 200 75 4,4 4,1 90 175 60 4,3 3,8 90 175 60 4,3 3,8 90 175 60 4,3 3,8 90 Vaksenopplæringa?? Flyktningtenesta Sysselsatte innvandrere 15-74 år, botid 5-9 år (% 2012) Direkte i jobb/utd siste tre år 2011-13 (%) Hva menes med direkte? påvirkningsbart? Flott grunnlag, Andel med tilfredsstillende bolig? 61,3 54,3 62 55 65 60 65 60 65 60

28 Institusjon/Heimesjukepleie Institusjon - del av netto driftsutg til PLO, budsjettsak, lite hensiktsmessig/også demografi, se materiale førre samling/Turid ? Tenester til heimebuande – de lav netto driftsutg til PLO, se over Antall døgn overliggere på sjukehus Andel årsv i brukerrettede tjenester m/fagutdanning (%) Gjennomføre oppfølgingssamtale sammen med pårørende, 1 pr år (%) Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (timer) Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste (%) Score? Gjennomføre brukerundersøkelse, 3 enkeltspørsmål  Heimesjukepleie, kan ha mål på spørsmålene likevel  Institusjon, se over Medhold i vedtak klaget til fylkesmann (%), antall, uklar tekst hvem får medhold, Antall saker som fikk medhold av fylkesmannen under klagebehandlingen Mulige supplerende indikatorer;  Saks- og iverksettingstid  Fravær alvorlige avvik, se materiale tidligere samling  Andel pårørende med samtale med tjenesten årlig 48 46 0 72 ? 0,33 12,6 ? 46 48 0 73 100 0,37 10 Vår 90 43 50 0 75 100 0,45 8,5 Vår 90 43 50 0 75 100 0,45 8,5 Vår 90 43 50 0 75 100 0,45 8,5 Vår 90

29 Psykisk helse Gjennomføre brukerundersøkelse, 3 enkeltspørsmål Medhold i vedtak klaget til fylkesmann (%) Bør ha mål på enkeltspørsmål likevel Målt kvalitet;  Andel som bruker aktivitetstilbud/dagsenter  Andel som når avklarte mål på daglig funksjonsnivå, f.eks komme seg ut, besøke slekta ? Vår 90 90 Vår 90 90 PU Gjennomføre brukerundersøkelse, 3 enkeltspørsmål Medhold i vedtak klaget til fylkesmann (%) Her bør dere også ta med mål på enkeltspørsmål Målt kvalitet; Nå avklarte mestringsmål? Fravær avlvorlige avvik, vold, selvskading, ikkje legitimert tvang ? Vår 90 90 Vår 90 90

30 StyringsindikatorarStatusMÅL 2014*2015201620172018 Helsestasjon, tar dette i plenum Legesenteret, tar vi i plenum

31 Sula KS-nettverk om overordna styring Sula kommune deltar i eit KS-nettverk om overordna styring og effektivisering, med ordføraren og leiargruppa til rådmannen som deltakarar frå Sula. Nettverket er i regi av KS, og forutan Sula deltar Nøtterøy, Bø, Snillfjord, Verran, Leirfjord og Sørreisa kommune. Nettverket har til no gjennomført 3 av 5 samlingar, og fokus for samlingane er:  Å styrke den operative arbeidsdelinga mellom politisk og administrativt nivå  Finne handlingsrom og gjennomføre endringar i tråd med ønska utvikling  Systematisk oppfølging av vedtatte mål, resultat og avvik På bakgrunn av desse tre punkta vil rådmannen presentere eit strategidokument tidleg på nyåret. Her vil målstyring som system vere hovudtema, og vil involvere leiarar, organisasjonane og dei tilsette så vel som den politiske leiinga i kommunen. Ei viktig side ved målstyring er å fremme heilskapstenkinga i organisasjonen. Målstyring kan altså vere eit viktig verktøy for både politikarane og administrasjonen til å sjå heile verksemda, og å bidra til ei best mulig fordeling og fokusering av innsatsen. Hovudmålet er å utvikle tilnærmingsmåtar og system for å gi effektive og kvalitativt gode tenester til innbyggjarane.

32 FokusområdeBrukarar og tenesterTilsette og organisasjonØkonomi MålB1: Gode tenester B2: Tilgjengeleg informasjon om tenestene B3: Høg brukarmedverknad T1: Godt arbeidsmiljø T2: Ansvarlege tilsette som bidrar på tvers T3: Kompetente tilsette Ø1: God økonomistyring Ø2: Effektiv tenesteproduksjon Måleindikatora r (MI) B1.1 Nøgde brukarar B2.1 Tal tenester med sørviserklæring B3.1 Nøgde brukarar T1.1 Nøgde tilsette T1.2 Sjukefråver T2.1 Leiar si oppleving av tilsette sine bidrag T2.2 Underordna si oppfatning leiar sin delegasjonsvilje T3.1 Formal- og realkompetanse i høve til mål og oppgåver Ø1.1 Budsjettavvik Ø2.1 Kostnad pr eining/brukar Ø2.2 Auka produktivitet (?) MålemetodeB1.1 Brukarundersøking B2.1 Faktisk tal B3.1 Brukarundersøking T1.1: Tilsettundersøking T1.2: Faktisk utvikling T2.1: Medarbeidarsamtale T2.2: Tilsettundersøking T3.1: CV + medarbeidarsamtale Ø1.1 Budsjettkontrollrapport Ø2.1 KOSTRA- samanlikning Ø2.2 KOSTRA-utvikling (Sula kommune) ResultatmålMI B1.1 B2.1 B3.1 Ønska ? Nedre ? MI T1.1 T1.2 T2.1 T2.2 T3.1 Ønsk a ? <5% ? Nedre ? landssnitt ? MI Ø.1 Ø2.1 Ø2.2 Ønska 0,5% betre enn gr 7 >0 Hva kan problemet være her?

33 Hei og godt nytt år. Oversender hjemleksene fra Verran kommune. Vi har ikke kommet lengre på leksene denne gangen. Kommunestyret vedtok strateginotatet(måleskjema for helseenhetene og framdriftsplan), i des 2014. Vi har ikke startet med arbeidet knyttet til skole, og heller ikke avklart spørsmål på brukerundersøkelsene. Barnehagen har imidlertid jobbet fram et måleskjema, og er spent på din tilbakemelding…. De opplever dette med objektiv kvalitet i barnehage som vanskelig, … for hva kan det være..? Mvh Anita Ulstad

34 StyringsindikatorerStatus Mål Res- ultat Gjenno msnitt egne tall Brukerperspektivet 20142015 VENNSKAP. Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad synes foresatte at sitt barn opplever godt vennskap med andre barn i barnehagen? Se på denne undersøkelsen i bedrekommune/selve ordlyden, da er det lettere å tolke resultater Snitt land? 100% av svarene skal være bra eller svært bra. Ikke realistisk, se snitt land. Heller bruke snitt tilfredshet? Hva skal denne kolonne n vise? SAMARBEID. Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad er foresatte fornøyd med barnehagens samarbeid med foresatte? Se over 90% av svarene skal være bra eller svært bra. Se over LÆRING: Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad er foresatte fornøyd med hvordan barnehagen tilrettelegger for barns læring? Se over 90% av svarene skal være bra eller svært bra. Se over OMSORG. Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad synes foresatte at ansatte gir barna god nok omsorg? Se over 100% av svarene skal være bra eller svært bra. Se over

35 Målt/objektiv kvalitet; Hva med;  Utdanningsnivå  Tilstedeværelse  Nå avklarte språkmål og sosiale ferdigheter  Oppmøteprosent foreldremøter  Fravær av alvorlige avvik, ulykker m.v. OPPFØLGING AV ENKELTBARN. Objektiv kvalitet: I hvor stor grad følger barnehagen opp sine rutiner knyttet til barn som har et behov for oppfølging på vesentlige utviklingsområder? Vanskelig for oss å mene noe siden vi ikke vet hva slags rutiner dette er + hvordan har dere tenkt å måle avvik? 100% score på oppfølging i tråd med rutinene. Se over

36 Medarbeider-perspektivet 201 4 2015 Overordnet styringsindikator er arbeidsmiljø. SAMARBEID. Opplevd kvalitet: Samarbeidet mellom meg og kolleger er godt? 100% score på "helt" eller "delvis"enig. TID. Opplevd kvalitet: Jeg har tid nok til å utføre mine arbeidsoppgaver på en god måte? 100% score på "helt" eller "delvis"enig. TILBAKEMELDING. Opplevd kvalitet: Jeg får tilbakemelding fra min nærmeste leder på hvordan jeg utfører jobben min? Alle tjenester i Verran bør ha samme tema/ordlyd på medarbeiderundersøkelsen. Isolert er dette svært relevante spørsmål som er tatt med 100% score på "helt" eller "delvis"enig. Her bør dere bruke snitt tilfredshet (1-6) Planlagte bruker-/ medarbeiderunders ø kelser i 2015 : Brukerunders ø kelse rettet mot foresatte. Januar 2015. Flott

37 Nytt skjema/mål etter vår tilbakemelding, flott

38 Hei Geir Viser til mail ang "hjemmelekser" i forkant av nettverks-samlingen neste uke. Nedenfor har vi satt opp en framdriftsplan i fht å få på plass målkortene. Utover det har vi ikke gjort så veldig mye i fht det vi sendte deg pr 28.10.14. Vi har i strategisk drøftet en del hvilke mål som evt bør være felles for alle tjenester, og dette med nærvær er ett av dem. Videre har vi drøftet hvor mange mål det skal være. Framdriftsplanen viser hvordan vi pr nå tenker om dette. Pga at Fylkesmannen har sitt årlige januarmøte der rådmenn og ordførere deltar, vil undertegende dessverre ikke delta på samlingen, men begge mine utmerkede kommunalsjefer kommer :-) Vennlig hilsen Ann Kristin Trondsen rådmann Sørreisa kommune Tlf 99204611 Send inn mål til siste samling

39 Dette er litt utenfor hjemleksene denne gang, men jeg spør allikevel om ditt synspunkt. I tradisjonens tro vedtar kommunestyret hvert år et sett med budsjettkommentarer, jf. vedlegg 1. Som du ser er det mange ønsker og ikke alle bestillingene / målene er like presise. I fjor var budsjettkommentarene på fire sider( ganske lik årets for øvrig). For å systematisere bestillingen fra kommunestyret bestemte administrasjonen "å bryte" opp kommentarene og sette dem inn i skjema, jf. siste vedlegg. Dette for å synliggjøre at bestillingene og forventningene er ganske omfattende, men ikke minst for å systematisere kommentarene, men om dette er en riktig veg å gå er vi litt usikker på. Vår deltakelse i styringsnettverket er at kommunen skal styre på en måte som sikrer at kommunen når vedtatte mål, at målene er realistisk innenfor alle områder. Hvor realistisk alle ønsker i budsjettkommentarene er vanskelig å si, men hvordan ville du jobbet videre med et slikt dokument ? Det blir ganske omfattende også satt inn i et skjema, jf. siste vedlegg. (her er det med +/ - konsekvenser, og også tiltak for å nå målene( dette skjema er et samarbeid mellom formannskap og administrasjonen). Etter hvert vil kanskje måleskjema for hver enhet kunne erstatte budsjettkommentarene ( prosadelen), men kommunestyret har kanskje et ønske om begge deler……. Anita Ulstad [mailto:anita.ulstad@verran.kommune.no] Vi tar en prinsippsak fra Verran

40

41 Fokusområder Mål for Verransamfunnet og organisasjonen Hvordan måleTiltakKonsekvenser Samfunn Verransamfunnet skal være en god kommune å vokse opp i, tilbringe fritid i, og ha en god alderdom i Arbeidsplasser skal sikres, nye skal skapes og yrkesdeltakelsen skal økes. Utvikle Verransamfunnet og vårt omdømme, i samarbeid med andre samfunnsaktører  Økt innflytting og redusert utflytting (Befolknings- vekst)  Gode fritids og aktivitetstilbu d, for alle grupper  Antall nye nærings- etableringer/ "tiltak" for å beholde eksisterende  Økt yrkesdeltakel se, redusert arbeidsledigh et  Gjennom en helhetlig plan(gruveområdet) skal man utvikle nærmiljøet/ området, og legge til rette for fysisk aktivitet, og bruk av naturen.  Attraktive bomuligheter. Legge til rette for at tomtene i kommunen blir større og beliggenheten er tilpasset den enkeltes behov, jf. arelplan. Dette fordrer blant annen en riktig saksbehandling ift det som er vedtatt i arealplanen, og ikke skjønnsmessige vurderinger av saksbehandlere.  Samarbeid med næringslivet i kommunen og regionale samarbeidspartnere /myndigheter. Unytte den økte ressursen på næringsavdelingen  Økt dialog med næringsforumet (delta aktivt i møtene)  Vedta strategisk næringsplan  Finansiere næringsavdelingen med eksterne midler  Planlegge, og bygge boliger for utsatte grupper- herunder flyktninger og særomsorgen  Samarbeid med Attførings- og vekstbedriften. Bidra aktivt til at mulige oppgaver og arenaer blir stilt til disposisjon  Skape en kultur for å ta i mot folk holdninger ift mennesker med nedsatt funksjonsevne mv. Hvordan( konkretisere tiltak)  Samarbeid med blant annet Distriktssenteret og økt bevissthet hos politikere og administrasjon  Etablere prosjektgruppe for omdømmebygging  Framsnakke vår kommune og våre tjenester, i møte med andre  For å få et godt samarbeid med næringslivet må vi opptre med ryddighet og ærlighet. Praktisere hva vi sier, og ha en saksgang som er effektiv. Positive Fornøyde innbyggere Negative Positive Bygger opp under kommunen sin vekstbedrift sin virksomhet Negative Kan oppleves som negativt dersom dette ikke er i tråd med eierstrategien. Kan innebære økt sykefravær og økt utgifter for driftsenheter som tar inn folk med helseplager…. Positive Negative Streng prioritering av administrative ressurser med tilhørende konsekvenser

42 Fokusområde r Mål for Verransamfunnet og organisasjonen Hvordan måleTiltakKonsekvenser Politikk Tydelig politisk styring gjennom realistiske rammer og forutsetninger. Administrasjonen skal legge til rette for at gitte politiske signal og føringer gjennomføres. Dialog med innbyggerne Sammenheng mellom politiske vedtak og administrative leveranser  Komiteene bør være samtalepartnere for administrasjonen for å sikre gode forankrede forslag  Utviklingssamtale med rådmannen  Dialog (arenaer for dialog, folkemøter, komitemøter og besluttede organer).  Utvikle treffpunkter i hele kommunen. Konkret innebærer dette at vi må etablere et fysisk treffpunkt i Malm og i Folla, hvor rådmannen og ordføreren møter, og andre aktuelle personer fra administrasjonen. Her vil den uformelle dialogen stå i sentrum, gjerne kombinert med kaffe og vafler, eller noe annet å bite i.  Reetablere ungdomsrådet Oppnevne en administrativ ressurs, til sekretariat Positive Gjennom den gode dialogen og prosessene vil man skape større forståelse, gitt riktig informasjon(internt og eksternt) mindre misforståelser som igjen reduserer støy. Negative Økt behov for å bruke de kommunale ressursene til andre tiltak enn lovpålagte. Kan få konsekvenser for servicenivået for eksempel generell saksbehandlingstid mv Positive Dialog med ungdommen Tjenesteyting Optimal tjenesteyting og forenklet byråkrati. Kommunestyret har forventning til at omstillingsprosjektet som startes i helse og omsorg i 2014 har som overordnet strategi å vri ressurser fra behandling til forebygging også innen eldreomsorgen God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Servicevennlig tjenesteyting Brukertilfredshet / serviceundersøk elser Brukermedvirkni ng Tilgjengelighet Informasjon(flyt)  Videreutvikle en forenklet byråkratisk behandling. Prioritering og standard på tjenestene.  Avklaring og tydeliggjøring av hvilken standard ulike tjenester skal ha. Dette for eksempel gjennom serviceerklæringer. Gjennomgang av Kostratall ift om vi tilbyr flere og bedre tjenester enn hva sammenlignbare kommuner gjør, og i tilf. om dette er fordyrende  Nye arbeidsformer (Velferdsteknologi), e- kommunikasjon  Gjennomføre brukerundersøkelser  Brukermedvirkning- La brukere være deltakere i egne prosesser, innebærer konkret at ansatte må snakke med de om de tjenestene som evt. skal gi, hva som er tenkt osv. Positive Kommunen blir oppfattet som en Ja-kommune. Fornøyde innbyggere Vesentlig mer ubyråkratisk. Utnytte Plan- og bygningsloven maksimalt. Innføre et foreløpig svar ift byggesaker Negative Økt arbeidsmengde under planlegging og i en startfase. Positive Medvirkning, informasjon og dialog reduserer misnøye. Negative

43 Mål for Verransamfunnet og organisasjonen Hvordan måleTiltakKonsekvenser Organisasjon Forsterke arbeidet med å implementere det forebyggende og folkehelsearbeidet i hele organisasjonen. Redusere ufrivillig deltid Økt fokus på nærværsarbeid Øke antallet lærlinger til et antall som KS angir, innenfor de rammene som er i budsjett Skape muligheter for fysisk aktivitet gjennom ulike tiltak Planverk Andel heltidsstillinger Sykefraværsove rsikt Antall lærlinger per år. Ferdig utarbeidede planer Forebyggende enhet og oppvekstsektoren bør videreutvikle og styrke samarbeidet rundt forebygging i forhold til barn og unge. Etablere månedlige møter hvor konkrete tiltak bestemmes og iverksettes. Øke andelen stillinger over en viss stillingsprosent. Dette ved å blant annet innføre årsplan…. (eller andre turnuser som kan bidra til å redusere uønsket deltid). Benytte samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter i større grad Kommunen bør arbeide for å rekruttere og beholde arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I Gjennomgang av driftsenhetene for å klargjøre hvem som kan ta imot læringer. Deltakelse i Follaheiløpet og i St. Olavsloppet. Sette opp lag innenfor de ulike enhetene. Prioritere lovpålagte planverk og planverk som utløser tilskudd Positive Økt tverrfaglig/ enhetlig samarbeid. Negative Positive Færre ansatte i ufrivillig deltid. Bedre arbeidsmiljø- Økt samhold Redusert fravær Negative Økte krav til oppfølging av sykemeldte kan i en overgangsperiode føre til at driftsledere må nedprioritere andre oppgaver. Positive En kommune som er flinkt til å ta imot lærlinger sender positive signaler til ungdommen i bygda, og kan bidra til at flere tar utdanningsvalg som gir dem arbeid i egen kommune. Negative Evt. overtallighet / oppsigelser av ordinære ansatte fordi utgiftene det må tas innenfor driften. Positive Bedre trivsel, bedre helse, samhold osv Negative Positive Kommunen forholder seg til lovpålagte krav vedr. planverk mv. Negative Nedprioritering av andre oppgaver

44 Fokusområde r Mål for Verransamfunnet og organisasjonen Hvordan måleTiltakKonsekvenser Medarbeidere God arbeidsmiljø Lav sykefravær Attraktiv arbeidsgiver Sykefraværsutvi kling Turnover i stillinger Antall kvalifiserte søkere på eksterne stillinger  Tett oppfølging av arbeidstakere  Økt bruk av tilretteleggingstiltak for sykemeldte eller ansatte som står i fare for å bli syk  Følge eksterne og interne retningslinjer ift sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær  Øke attraktiviteten i kommunen ved å satse på flere nærværstiltak.  Redusere støy og uro i organisasjonen ved gjennom dialog og god informasjon. Følge interne retningslinjer som omhandler saksgang i omstilling  Som et ledd i å sikre rekrutteringen til omsorgssektoren vil en for 2014 øremerke midlene til ungdomsarbeid til dette arbeidet.(bistand innenfor omsorgssektoren) Positive Samhold, trivsel, arbeidsglede Negative Økt arbeidsmengde til driftsledere som følge av tettere oppfølging Tilrettelegging av ansatte med nedsatt arbeidsfunksjon fordrer at andre medarbeidere er fleksibel, som igjen kan medføre ekstrabelastning. Kompetanse Være en arbeidsgiver som har gode ordninger for å vedlikeholde og fornye kompetansen. Kompetanseplan er på alle enheter  Gjennomførte videreutdanning og kompetansehevende tiltak  Strategisk kompetanseplan  Søke eksterne midler til videreutdanning/ kompetanseheving i tråd med egne kompetanseplaner  Gjennomføre det egne kompetanseplaner sier Positive Økt kompetanse Fokus på riktig kompetanse ift behov Negative Fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Omorganisering/ endringer Gjennomførte tiltak Endring og utvikling av organisasjonen Økt elektronisk samhandling  e-kommunikasjon  opprette kommunal profil på Twitter  Øke samhandlingen med innbyggerne via FB Positive Fornøyd innbyggere Økt info og samhandling Negative Økt nettmobbing Frivillig sektor Økt samarbeid med lag og foreninger Utarbeide en "frivillighetspoliti kk". Utarbeide en oversikt over områder som er naturlig og ønskelig å samarbeide om Klargjøre forventninger med frivilligheten Innkalle til et dialogmøte med utvalgte lag og foreninger for å avklare det videre samarbeidet Positive Økt realisme i forventninger og godt samarbeid Negative Økt arbeidsmengde, nedprioritering av andre oppgaver

45 Til siste samling Send inn styringskort resterende tjenester – inn i økplan 2016 Frist 10.6, rettet til 20.8 På samlingen Blir siste sjanse for tilbakemelding fra oss Tema på siste samling, felles læring osv

46 Hvor er utfordringene hos oss? Hvordan kommer vi videre? Hvem gjør hva når for å få utkast til siste samling/økonomiplanarbeidet til høsten? Refleksjon i kommunegrupper; IGP … minutter Tema: Hvis vi får tid etter tilbakemeldingene:

47 Sette virksomhetsledere i stand til å utøve resultatansvar og lykkes Et opplegg vi hadde i tidligere Robek-nettverk, ikke justert pt. Er egentlig lagd for dialog med alle tjenesteledere Hensikt her; Sette i gang refleksjon hos dere, passe på noe? Lederopplæring styre/lede, resultatansvar? +Dere kan komme med innspill til særtemaer på området/senere samling, vi kan hente inn spesialkompetanse utenifra

48 Forutsetninger for ledere ; Har avklart ansvar og myndighet Det er mål på områder de ansatte kan gjøre noe med – de som skal nå målene. påvirkningsbart Har riktig ambisjonsnivå; hvor godt resultat Får bistand til å tolke og analyse resultater, velge tiltak som virker Griper inn tidsnok, tidlige varsler på at noe kan gå galt

49 Kritisk/sentralt for å lykkes; Riktig ambisjonsnivå mål Ha dialog med ansatte/brukere før ambisjonsnivå avklares Velg målområder som den enkelte ansatte/flertallet kan gjøre noe med Faglig, relevant sammenheng ønsket resultat/mål og valg av tiltak/handling Tjenestene må kunne forvente bistand fra staben (metode, tolke, velge relevant tiltak m.v) Inspirer lederne til å snakke om planlagte/oppnådde resultater/tiltak internt hele året Ta planlagte/oppnådde resultater/tiltak inn i alle medarbeidersamtaler Skryt av gode resultater (til alle?)!!! ”Videredeleger” resultatansvar nedover i tjenesten- ansvar nærmest bruker La det få konsekvenser når planlagte resultater uteblir over tid Avklare tidlige varsler for når noe kan gå galt på i forhold til planlagte resultat

50 Store forskjeller internt Hva betyr det for dere?

51 Riktig ambisjonsnivå: Godt nok er godt nok!!!!! Når/hvor bør tjenesten være bedre enn snitt land? Avklar generell ønsket standard pr. tjeneste – la det være retningsgivende Hvem hos skal begrense – passe på ambisjonsnivået hos lederne?

52 Realistisk, eller fare for å gå på «rompa»?

53 Ha dialog med ansatte/brukere før ambisjonsnivå avklares Brukerundersøkelse; Dialog om resultat; Hva var bra/kan vi gjøre bedre? Hvilket ambisjonsnivå skal vi ha? Hvordan kan vi få det til (tiltak) Hvem har/har ikke slik dialog med ansatte/brukere? Hva er verdien/formålet med denne dialogen?

54 Hvilke spørsmål er mest/minst påvirkningsbare Velg målområder som den enkelte ansatte/flertallet kan gjøre noe med

55 Faglig, relevant sammenheng ønsket resultat/mål og valg av tiltak/handling Her er det mange troende og mye synsing Nær sammenheng mellom hva tjenester/ansatte gjør og resultat? Hva viser forskning/analysen? Hva er andre kommuners/egne erfaringer? Hva mener ansatte? Hva mener brukerne/elever?

56

57 Hva vet vi? Hva vet vi ikke?

58 Hva betyr dette for rektor og skoler?

59 Hvordan skal vi fortolke?

60 Hva kan vi bruke dette til?

61

62

63

64 Hva betyr dette for kommunene/ledere

65 Summing, velg ett eller flere tema og diskuter ulike tiltak for å forbedre/endre: Lav tilfredshet elevmedvirkning eller opplevd brukermedvirkning sosial For lavt nivå matte barnetrinn en skole over tid Mange avlyste/forskjøvete besøk i hjemmetjeneste Synkende utlån pr. innbygger bibliotek Mange klager på hull i veiene For lav tilfredshet hos ansatte med overordnet ledelse (rådmannsnivået)

66 Forvent bistand fra staben (metode, tolke, sette opp resultater m.v) Alle dere bør/må ha spisskompetanse i: Brukerdialog Tolke KOSTRA, brukerundersøkelser, Elementær statistikk Ta ut og sette opp resultater/diagrammer Har dere avklart stabens rolle? Hvem bistår? Hva gjenstår?

67 Snakk om planlagte/oppnådde resultater/tiltak internt hele året Gjøre dere dette/kommer til å gjøre? Sum litt sammen om: Hva er hensikten med slikt fokus?

68 Ta planlagte/oppnådde resultater/tiltak inn i alle medarbeidersamtaler Hva er hensikten med dette? Hva er status i dag i slike samtaler? Hvordan kan dere komme videre- gjøre det? Sum litt sammen om dette

69 Skryt av gode resultater (til alle?)!!! Gjøre dere dette/kommer til å gjøre? Hva er et godt resultat- når skal vi skryte? Hvordan kan vi skryte? Hvordan bruker dere pressen?

70 ” Videredeleger” resultatansvar nedover i tjenesten- ansvar nærmest bruker Avdelings- og fagledernivået Redusere lederspennet, færre ansatte å forholde seg til og ha ansvaret for Teamleder skole/trinnleder/lærer Er det her resultater og kvalitet skapes? Hvis ja; hva er lurt? Dette er vårt mål; det er det bare du og de ansatte som kan bidra på Er det noe å hente her for dere?

71 La det få konsekvenser når planlagte resultater uteblir over tid Hva er en konsekvens? Rapportering på måloppnåelse vil føre til at noen ledere ikke ”får det til” – over tid Hva da???? Må reguleres i lederavtalene – det formelle Har dere ambisjoner om å ta planlagte resultater/mål inn i Lederavtalene? Kollegaveiledning/støtte - læring Rådmannsstøtte – må avklares i lederavtale Hvis svak ledelse bli tydelig i resultater fra medarbeiderundersøkelse/sykefravær?? Tema på mal lederavtale

72 ”Early warning” – varsler underveis som forteller at noe kan/er i ferd med å gå galt Rapporter – resultater kommer sent på året – for sent å gjøre noe – er historie!! Ledere må gjøre noe når det går gale veien tidligere på året – korrigeringskompetansen Varsel på resultatene på medarbeiderundersøkelsen kan bli dårlige???

73 Hva er ”early warning” på hver indikator, hvordan kan vi se/finne det ut?. Økonomisk resultat - % av budsjett Medarbeidertilfredshet på nærmeste leder Elevtilfredshet på trivsel Foreldres fornøydhet med SFO Saksbehandlingstid hjemmetjenesten Hjemmetjenestebrukernes fornøydhet på punktlighet Andelen sosialhjelpsmot. i forh. til innb. - alderen 16-66 år Leseferdighet 7. trinn Karakterene i ungdomskolen

74 Medarbeiderskapet; At lederne følges opp av rådmannen på oppnådde resultater og ikke på «gjøringer»/aktiviteter Eie sine egne mål og oppgaver – forutsetter at mål utarbeides fra tjenesten selv – de starter refleksjonen, «buildt up» Mulighet for å se egne mål i sammenheng med overordnete mål, helhet og del Egne ansatte kan få egne, individuelle mål i lys av tjenesten mål og blir fulgt opp på dette

75 Hvordan skal vi dyktiggjøre våre ledere? Hvilke temaer og arenaer er sentrale? Start med en refleksjon i grupper på tvers av kommuner om hvordan dere gjør det i dag og del erfaringene med hverandre (30 min.) Deretter oppsamling i kommunegruppene: Hva tar vi med oss hjem? (20 min) Refleksjon Individuelt i 2 min, så gruppediskusjon; runde rundt Tema: etter «Sette virksomhetsledere i stand til..

76 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Arbeidsgrupper på tvers av kommunene: Beate Darrud, Bø Anita Hopstad Vanebo, VerranTerje Killi, BøVidar Lofthus, Bø Leon Aurdal, Sula Magnus Campbell, Nøtterøy Karin Bosseng, Nøtterøy Øyvind Toft, Leirfjord Kjell Olav Lund, Leirfjord Åse Egeland, Bø Gunnar Trones, SulaBritt Blindheim, Sula Mildrid V Mæhle, Snillfjord Anne-Grethe Skjærseth, Sula Britt Jonassen, Leirfjord Anita Ulstad, Verran Anders Lindstrøm, VerranKjetil Fylling, Sula Ann Kristin Evenstad, Sørreisa Jacob Br.Almlid, Verran Heidi Ørnlo, Nøtterøy Roar Arne Reinhaug, Snillfjord Truls Meyer, SørreisaBjørn Skjelstad, Verran Synnøve Diez, Verran Torgeir Skevik, Verran


Laste ned ppt "Tilbakemeldinger hjemmelekser Målekort tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google