Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONGSVINGER KOMMUNE Ledelse barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONGSVINGER KOMMUNE Ledelse barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONGSVINGER KOMMUNE Ledelse barnehage

2 Mandat Utvikle ledelse i Barnehagene i Kongsvinger.
Hva slags ledelse vil fremme læring / brukerperspektivet i barnehagen? Beskrivelse av ulike lederroller innen barnehagen ift ansvar og styringslinjer. Hvordan kan en ledelsesmodell med teamledere utvikles og implementeres i barnehagene. Hvordan operasjonalisere roller/ansvar/oppfølging på ulike nivåer? Er det andre ledelsesmodeller som er mer hensiktsmessige? Anbefaling av fremtidig ledelsesmodell for barnehagene i Kongsvinger

3 Prosjektgruppe Jorunn Arnesen (Sentrum) Liv Sutterud (Marikollen)
Theresa Jacobsen (Marikollen) Inger Leer Sandstad (Vangen) Annette Wilhelmsson (Vangen) Grethe Bråthen (Sentrum) Kristine Mellem –Grønnerud (Vinger) Tove Nygårdseter (Vinger) 3

4 Hvordan har vi jobbet, hvordan har vi tenkt
Vi har sett på ulike modeller for ledelse. Ved å innhente informasjon fra andre kommuner så vi at det ikke bare er ledelse i barnehagen som blir avgjørende, men den totale organiseringen av barnehagesektoren. Dette gjorde at vi startet i en annen ende. Vi startet med ”oss selv”. Hva har vi i dag? Hvem er vi i dag?

5 Hvordan vi har jobbet, hvordan har vi tenkt
Barnehageloven bestemmer at det skal være en ped.leder pr. gruppe barn, og ellers en pedagog pr. 9/18 barn. I Kongsvinger kommune har det i snart 20 år bare vært tilsatt ped.ledere. Kommunestyrevedtak i desember bestemte at vi nå skal ha 1 ped.leder pr. avdeling, men følge pedagognormen om en pedagog pr. 9/18 barn. Etter sammenslåingen av barnehager i 2009 har det nødvendigvis blitt utviklet noe forskjellig praksis for ped.lederne i de kommunale barnehagene. 5

6 Prosjektgruppa har utfordret hverandre ved å se på praksis i dag.
Så har vi diskutert hva er nødvendig ledelse for at ped.leder skal få gjort sin jobb? Vi har risikovurdert og suksessanalysert I barnehagesektoren er det ikke bare endringer i form av ledelsesmodell som er framtiden. Nedleggelse av 4 avdelinger. Medarbeidere i fare for oppsigelser. Nedbemanning som følge av kommunestyrevedtak om ikke å dekke opp for ½ times åpningstid pr. dag for alle avdelinger. Ufrivillig oppsigelse av ped.leder funksjon. Og som for alle andre – kutt og endring i merkantil ressurs. I tilegg til alle andre endringer/prosjekter som berører direkte og indirekte.

7 Fokus på barna, og hvilken ledelse de profitterer på.
Alle planlagte endringer vil få konsekvenser i en ny ledelsesmodell. En stor utfordring i dette arbeidet er: Å klare å holde mandatet fremst i hodet når vi reflekterer. Fokus på barna, og hvilken ledelse de profitterer på. Det er lett å ha sin egen stilling, egen rolle og egne behov fremst i hodet når store endringer skal komme.

8 Tanker Prosjektgruppa er på langt nær ferdig med å se på ulike modeller. Teamledermodell kontra andre modeller Erfaringer fra Vinger og Sentrum i forhold til prosessen rundt forrige endring, basert på kutt har gitt verdifull praksisendring. Pedagogisk leders myndiggjøring og bevissthet/profesjonalitet i rollen. Noe som samsvarer godt med KK´s øvrige mål – myndige medarbeidere, og selvledelse på alle nivå. Dette er starten på Pedagogisk leders rolle i forhold til lovverk ligger tett opp til teamleders rolle slik det defineres i omstilling 2012. Også for enhetsleders rolle har den forrige endringen gitt erfaringer som for ped.ledere. 8

9 I forhold til økonomiplan og mandat for prosjektet er kvalitetssikring av det faglige innholdet for barna det overordna, og faglig utvikling for personalet de viktigste perspektivene for tankegangen. Med alle andre endringsprosesser i Kongsvinger kommune mener vi teamledermodellen ikke gagner barna pr.nå. Blant annet har vi ikt løsninger som ikke er gode nok til å forsvare all tid og tilstedeværelse som må fjernes fra barna som konsekvens av dette. Modellen vi foreløpig mener er best, mener vi vil ivareta prinsipper i omstilling 2012 i forhold til praksisendring som målsetting for å gi barna best mulig læringsutbytte/barnehagetid:

10 Modell Modellen vi foreløpig mener er best, mener vi vil ivareta prinsipper i omstilling 2012 i forhold til praksisendring som målsetting for å gi barna best mulig læringsutbytte/barnehagetid: Organisering: 2 store barnehager – 1 på hver side av elva (Marikollen og Vinger med 1 enhetsleder, Vangen og Sentrum med 1 enhetsleder) 1 pedagogisk leder pr avdeling 1 til 2 årsverk fagleder/faglig veileder som jobber med utvikling overordna for alle barnehagene. (ikke ferdigregnet) 10

11 Modell I forhold til summer som er lagt inn i økonomiplan vil ikke denne modellen koste mer. Med endring, kutt og endring av organisering av støtteressurser ser vi det som nødvendig at det fortsatt er 2 enhetsledere. Med blant annet manglende ikt løsninger i barnehagene, tid til opplæring av personale i forhold til alle fagsystemer, tid til oppfølging av sykemeldte (med alle krav fra NAV), og flere oppgaver lagt til enhetene, vil det slik vi ser det ikke være med på å støtte opp under mandat og mål slik verden ser ut i dag, og slik vi mener å oppfatte den realistiske situasjonen i økonomiplanperioden.

12 Modell Enhetslederne vil i den tenkte modell kunne etterfølge krav til
Administrative oppgaver og overordna strukturell utvikling. Oppgaver vil i hovedsak være som i dag. Pedagogisk leder har ansvar for sin avdeling. Være en del av lederteamet for barnehagen. Ansvar for daglig drift av avdelingen, pedagogisk ansvar, ansvar for foreldrearbeid, veiledningsansvar og personaloppfølging for avdelingspersonalet.

13 Modell Fagleder/faglig veileder for alle barnehagene skal kun ha faglig utvikling og veiledning som oppgaveområde. Det vil være med å kvalitetssikre at alle barn i kommunale barnehager i denne modellen har oppdaterte voksne rundt seg, Altså et mer likeverdig tilbud. Fagleder/veileder tenkes lokalisert i en av barnehagene, og være underlagt de to enhetslederne.


Laste ned ppt "KONGSVINGER KOMMUNE Ledelse barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google