Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukerforum – velkommen! 23.09.2013. Agenda 1.Nye rammeavtaler/endringer 2.Gjennomgang av formalkravene rundt anbudsprosesser 3.Elektronisk faktura.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukerforum – velkommen! 23.09.2013. Agenda 1.Nye rammeavtaler/endringer 2.Gjennomgang av formalkravene rundt anbudsprosesser 3.Elektronisk faktura."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukerforum – velkommen! 23.09.2013

2 Agenda 1.Nye rammeavtaler/endringer 2.Gjennomgang av formalkravene rundt anbudsprosesser 3.Elektronisk faktura 4.KGV /KAS 5.System –Miljømerking –Feiloppretting 6.Oppsummering fra forrige forum 7.Status bruk av bestillingssystemet 8.Diverse nyheter – fra nyhetsarkivet siden juni 323.09.2013Superbrukerforum 23.09.2013

3 1. Nye rammeavtaler/endringer -Rammeavtale juridisk bistand -Mat og drikke -Rekvisita -Bøker -Service Atea 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.20134

4 1. Nye rammeavtaler/endringer forts. Rammeavtale juridisk bistand •Forlenget et år frem til 23.11.14 med de 3 eksisterende leverandørene •Parallelle rammeavtaler hvor Kluge er primærleverandør •Ytterligere en opsjon på et år. •https://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/anskaffelser/avtaler/produk tgrupper/juridiske%20tjenester/Juridiske%20tjen ester.htmlhttps://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/anskaffelser/avtaler/produk tgrupper/juridiske%20tjenester/Juridiske%20tjen ester.html

5 Nye rammeavtaler/endringer forts. Mat og drikke •Er i gang med rammeavtale på fruktkurver •Har begynt arbeidet med å lage et eget kategoriteam på mat og drikke •SiO-avtalen fortsetter et år til, eller til ny avtale er på plass •Kaffeautomater •Vanndispensere

6 Nye rammeavtaler/endringer forts. Rekvisita •Dagens avtale går ut 01.05.2014 og arbeidet med ny avtale har startet. •Lyreco har kommet med miljøpakker med redusert pris. Disse er oppdatert i PM, og merket med miljømerke. •Miljøproduktene er noe dyrere enn avtaleprodukter, men overlater det til bestiller/bruker å avgjøre hva som er viktig for dem.

7 Nye rammeavtaler/endringer forts. Bøker •Ny rammeavtale på bøker. •Gjelder kun bøker med latinske bokstaver, og tilgjengelig litteratur. •Bøker på nordisk språk kjøpes fra Akademika. •Ikke nordisk språk kjøpes fra F. Delbanco. •UB benytter Bibsys for bestilling. •Andre enheter bruker bestillingssystemet PM for bestilling av bøker gjennom en tilrettelagt ekstern katalog. •Tidligere har det vært mulig å gå på Akademika, finne en bok og ta med seg. Er fremdeles mulig, men ikke anbefalt. •Logistikk

8 Nye rammeavtaler/endringer forts. Service Atea •Har hørt om noen problemer med service på printere fra Atea •Atea har forsøkt å rette opp •Ønsker tilbakemeldinger til innkjop@admin.uio.no innkjop@admin.uio.no

9 Nye rammeavtaler/endringer forts. Vikartjenester •Parallelle rammeavtaler innenfor vikartjenester inngått pr. 7. august 23.09.201310 Administrative/merkantile stillinger•Adecco, ISS og Backup Tekniske stillinger•Backup Driftsstillinger•Adecco, ISS og Backup Klinikkstillinger•Backup og Manpower Superbrukerforum 23.09.2013

10 2. Formelle krav til en anbudskonkurranse og litt om integritet og habilitet

11 Anskaffelsesprosedyrer •Definisjoner i FOA § 4-2 •Åpen anbudskonkurranse •Begrenset anbudskonkurranse •Konkurranse med forhandling •Konkurransepreget dialog •Plan- og designkonkurranse 12

12 De vanligste konkurranseformene •Åpen anbudskonkurranse –Forhandlingsforbud –Alle som ønsker det, kan levere tilbud •Begrenset anbudskonkurranse –Forhandlingsforbud –Prekvalifisering av leverandører •Konkurranse med forhandling –i ett og to trinn (“åpen” og “begrenset”) •Alltid to trinn over EØS-terskelverdi (del III)

13 Åpen anbudskonkurranse •En åpen anbudskonkurranse er en prosedyre som tillater alle interesserte leverandører å levere tilbud. Det skjer ingen prekvalifisering •Prekvalifisering vil si at oppdragsgiver velger hvilke leverandører som skal kunne delta i konkurransen blant de leverandørene som anses som kvalifisert •Oppdragsgiver må behandle alle tilbudene som kommer inn •Det er ikke tillatt å forhandle med leverandøren

14 Begrenset anbudskonkurranse •En begrenset anbudskonkurranse er en prosedyre som bare tillater de leverandørene som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. •Det foretas først en prekvalifisering, der alle interesserte leverandører kan levere inn forespørsel om å få delta i konkurransen, sammen med dokumentasjon på at de er kvalifisert. •Oppdragsgiver vurderer så om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene som er oppstilt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. •Deretter inviterer oppdragsgiver de kvalifiserte leverandørene, eller et utvalg av disse, til å levere inn tilbud.

15 •Oppdragsgiver må minimum kunngjøre den nedre grensen for hvor mange leverandører som skal inviteres, og hovedtrekkene i utvelgelsesmetoden eller kriteriene som vil bli lagt til grunn for valget. •Antall leverandører som plukkes ut må være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse •Ved begrenset anbudskonkurranse må minimum tre leverandører inviteres etter forskriftens del II, og minimum fem leverandører etter forskriftens del III, jf. § 8-6 tredje ledd og § 17-6 tredje ledd. •Det er ikke tillatt å forhandle med leverandørene. Begrenset anbudskonkurranse forts

16 Åpen anbudskonkurranse 17 Kunngjøring TilbudsfristMeddelelse om tildelings- beslutning Undertegning av kontrakt Evaluering av tilbud”Rimelig tid/10/15 dager” Bindende tilbud ”ikke lenger enn nødvendig” (Vedståelsesfristen er 30 dager fra tilbudsfristen hvis ikke annet er angitt) FORHANDLINGSFORBUD ”Tilstrekkelig tid” 45 dager (del III) Spørsmål og svar til konkurranse- grunnlaget Vedståel- sesfrist Volum pr. år Dokumentasjon forberedelse - kravspesifikasjon Publisering på Doffin EvalueringKarens-tidLevering og bestilling via PM Over EØS (<1,0 mill.) Denne fasen varierer avhengig av anskaffelsens kompleksitet Minimum 45 dagerVarierer med kompleksiteten og vil være en vurderingssak mellom oppdragsgiverer og saksbehandler. Vanligvis 2-3 uker 10 dagerDette vil bli avgjort mellom leverandøren og oppdragsgiver

17 Prekvalifisering -avvise ikke kval. leverandører -forkaste de dårligste leverandørene Begrenset anbudskonkurranse 18 Kunngjøring Utsending av konkurransegrunnlag Tilbudsfrist ”Tilstrekkelig tid” 30 dager til prekvalifisering + 40 dagers tilbudsfrist Tildeling av kontrakt Avvisning og evaluering av tilbud Beslutning om hvem som er prekvalifisert med begrunnelse -Evt. info om frist for å begjære midlertidig forføyning, jf, FOA §§ 8-6 / 17-6 Spørsmål og svar Innlevering kvalifisering

18 Skape og opprettholde tillit «Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.» Integritet, uskaddhet; helhet, uavhengighet; ukrenkelighet

19 Hvorfor krav til integritet? •Offentlige oppdragsgivere bruker fellesskapets penger: •Det må stilles særlige krav til innkjøperens integritet! »Habilitet – Norge er et lite land »Smøring/korrupsjon kommer tettere på »Oppgjør med ukultur 20

20 •Globaliseringen reduserer oppdragsgivers frihet: –Global handel setter etiske problemstillinger på dagsordenen, etikk i leverandørkjeden, etisk handel –Global handel innebærer etterlevelse av internasjonale regelverk som særlig retter seg mot anskaffelsesprosessen 21 Hvorfor krav til integritet?

21 Krav til habilitet •Forvaltningslovens regler om habilitet regulerer hvem som har adgang til å delta i avgjørelsesprosessen •Reglenes formål: –skal forhindre at personer som handler på forvaltningens vegne opptrer partisk i enkeltsaker –skal sikre omverdenens tillit til forvaltningens virksomhet generelt. 22

22 •Forvaltningslovens habilitetsregler gjelder for offentlige tjenestemenn og for andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan' •Gjelder for alle trinn i saksbehandlingen – men er av størst relevans etter at det er foretatt en beslutning om å gå til anskaffelse av en nærmere definert ytelse 23 Krav til habilitet

23 En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak; a) når han selv er part i saken b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for –1 et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken –2 et selskap som er part i saken. 24 Krav til habilitet

24 •Vær spesielt oppmerksom i tilfeller av –Nært vennskap –Ansettelsesforhold og kollegahabilitet –Nært faglig samarbeid –Personlig eller faglig motsetningsforhold –Eierskap –Konkurransesituasjoner –Partstilknytning hos nærstående 25 Krav til habilitet

25 ”Beslutninger skal fattes på bakgrunn av faktiske forhold som evalueringsresultater og rapportering i form av måling av synlige resultater” Kontinuerlige forbedringer

26 3. Elektronisk faktura til UiO •Fra 1.7.2012 skal statlige virksomheter kreve elektronisk faktura i nye avtaler og kravet gjelder for alle kjøp av varer og tjenester. •Elektronisk faktura er strukturerte data sendt fra selger til kjøper som importeres til kjøpers fakturasystem. (pdf er IKKE elektronisk faktura) •Elektronisk adresse er UiOs organisasjonsnummer. •Overføringen skjer uten manuell behandling. •Elektronisk faktura sikrer bedre kvalitet på grunnlagsdata, reduserer kostnader, tid og er miljøbesparende. •I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat – EHF. 2723.09.2013Superbrukerforum 23.09.2013

27 Elektronisk faktura til UiO forts. Prosjekt leverandøraktivering 2013/2014 •Papirfakturaens tid er forbi, muligheten for å sende papir forsvinner i løpet av 2014 •Faktura skal stiles til Universitet i Oslo •Sendes til elektronisk adresse, UiOs organisasjonsnummer (primært) •Sendes til fakturamottak@admin.uio.no (sekundært for de som ikke kan sende efaktura)fakturamottak@admin.uio.no 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201328

28 Elektronisk faktura til UiO forts. Prosjekt leverandøraktivering 2013/2014 •Universitetet i Oslo implementerte infrastruktur for mottak og sending av elektroniske fakturaer i november 2012, mottak av elektroniske fakturaer pr. August er 22 %. •Vi mottar våre elektroniske fakturaer via Baswares elektroniske postkontor (meldingsformidler/aksesspunkt) for e-fakturaer. •Innkjøp ivaretar at alle nye avtaler kun gir mulighet for å sende efaktura •Brev er sendt 300 leverandører juni 2013 •Epost er sendt 330 leverandører august 2013 2923.09.2013Superbrukerforum 23.09.2013

29 Elektronisk faktura til UiO forts Prosjekt leverandøraktivering 2013/2014 •Prosjektet er utvidet med bistand fra Basware f.o.m september 2013 •Endring av websider •Endring av bestillingsskjema •Oppfølging utsendte brev/epost/telefon> annen hver måned oktober 2013 – Juli 2014 •Alle ved UiO som er i dialog med leverandører, UiO vil bare ha efaktura! 3023.09.2013Superbrukerforum 23.09.2013

30 Elektronisk faktura til UiO forts •UiOs webside for elektronisk faktura og implementeringsguide for elektronisk faktura: •http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/okonomi/regnskapsforing/e fb/http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/okonomi/regnskapsforing/e fb/ •Leverandørenes kontaktpunkt for spørsmål om elektronisk faktura til UiO er: •elektronisk-faktura@admin.uio.noelektronisk-faktura@admin.uio.no 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201331

31 4. Verktøy for konkurransegjennomføring Implementeringsprosjektet

32 Bakgrunnen for KGV/KAS Visjon: «UiOs anskaffelser skal kjennetegnes ved etterrettelighet, verdiskapning og profesjonalitet»  Forenkling (prosessgevinst)  Ensartet gjennomføring av konkurranser (profesjonalisering)  Elektronisk gjennomføring av hele «B2B» prosessen

33 Prosjektorganisering Innkjøpssjef UiB Innkjøpssjef NTNU Innkjøpssjef UiO Adm Dir Amesto Felles styringsgruppe PL UiO PL NTNU PL UiB Lokal prosjektorganisering UiO Konsulenter Amesto PD UiO PD NTNU PD UiB Felles arbeidsgruppe

34 Prosjektorganisering •Roller / kompetanse i UiOs prosjektgruppe: –Anskaffelsesfaglig (evaluering av løsningen) –Koordinering mot UiOs applikasjonsdrift og forvaltning –Rapportering og Controller-rollen –Grensesnitt til andre systemer –Forvaltning av eksisterende avtaleportefølje –Forvaltning av maler og dokumenter –Juridisk kompetanse –Ledelse

35 Gjennomføringen – de enkelte fasene Evaluering og valg Analyse/design Testmiljø Opplæring Produksjonsmiljø Grensesnitt Eksisterende avtaler Oppstart Godkjenningsperiode Utlysning Test Okt 12 Mar 13Sep 13 28.09.13

36 Status i dag - 20.09.13 – kl. 14:00 •Amesto retter A og B-feil avdekket i test •Første sluttbrukerkurs neste fredag (27.09) •Produksjonsstart umiddelbart etter kurs •Produksjonsstart med C-feil •Videre jobbing med grensesnitt til DOFFIN –Leverandørportal, KGV og DOFFIN •Godkjenningsperiode •Pilot på UiO med IS og EA •Innledet samarbeid med Meteorologisk institutt

37 Løsningen – hva får vi Anskaffelses- sak KGV KAS Konkurranse Tilbud Evaluering Tildeling Forvaltning År 1År 2 Avtalearkiv (i løsningen og publisert på web) Input År 3, osv. Systemomgivelser:  Leverandørportal (en del av KGV)  DOFFIN og TED  Arkivsystem (e-Phorte)  Bestillingssystem

38 Løsningen – hva får vi •Elektronisk anbudsprosess •Kontraktoppfølging •Innenfor rammer gitt av LOA / FOA •Fremdriftsplan, også for forvaltningsfasen med varsling •Produksjon av dokumentasjon •Protokoll genereres under veis i prosessen •Evaluering av tilbud i systemet •Leverandørportal – og kommunikasjon gjennom denne •Enhetlig gjennomføring •Transparente og dokumenterte prosesser

39 5. Endringer i bestillingssystemet •Miljømerking i bestillingssystemet –Miljømerkede produkter vises i «Avansert søk» –Kan også søke på selve miljømerkenavnet –Oversikt over alle miljømerkenavn finnes på våre nettsider •Problemer med feil ved sletting av rad forventes rettet i løpet av uken 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201340

40 System forts •Annet –Problemer med feil ved sletting av rad forventes rettet i løpet av uken 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201341

41 6. Oppsummering fra forrige forum •Formidling av viktig informasjon fra innkjøper til rekvirent/varemottaker –Eksempelvis betingelser for betaling –Inntil videre må dette skrives inn i «Melding til leverandør-feltet» •Kommer fram til leverandør •Kan gjenfinnes av rekvirent/varemottaker 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201342

42 7. Status bruk av bestillingssystemet pr august 2013 23.09.201343Superbrukerforum 23.09.2013

43 Status bruk forts. •Rapporten sendes ut til de fleste enheter –Er dette ok? –Brukes rapporten? •Målsetting om 70% bruk 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201344

44 System forts. •Kobling til kontrakt ved kjøp fra katalog og ekstern katalog –To nye felt: «Kontrakt» og «Overstyr kontraktskrav» (i produktinformasjonsfanen) –Systemet vil automatisk foreslå kontrakten som er knyttet til katalog- /ekstern katalogleverandøren –Hvis kjøpet du gjør ikke dekkes av kontrakten som foreslås; gå inn i feltet «Overstyr kontraktskrav» og velg «Kjøp dekkes ikke av kontrakt» –Hvis det er flere avtaler knyttet til leverandøren; legg inn riktig avtale ved ekstern katalogkjøp og oppdater til den riktige avtalen ved katalog kjøp –Hva hvis du kjøper både avtaleprodukt og ikke avtale-produkt? 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201345

45 7. Diverse nyheter siden forrige gang Formidling av e-postadresse ved engangsleverandør •Når du oppretter en anmodning og bruker en engangsleverandør, er det viktig at du formidler hvilken e- postadresse innkjøperen skal sende bestillingen til. •Alternative måter å formidle e-postadressen på: –Bruk feltet «Kontaktperson leverandør» - MERK at dette feltet bare tar med seg 20 tegn videre til innkjøper –Legg inn e-postadressen som kommentar når du sender bestillingen til godkjenning hos BDM. E-postadressen vil da være synlig for innkjøper, som en kommentar i historikken på anmodningen. 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201346

46 Diverse nyheter forts. Ny tyverimerking for UiO •Det er kjøpers ansvar selv å få registrert nummerserien de mottar hos IBS security slik at produktene som blir merket kan spores tilbake til korrekt fakultet og kontaktperson •UiO har dermed fornyet tyverimerke for brukere.fornyet tyverimerke •Mer informasjon kan finnes på siden "Merking av utstyr".Merking av utstyr 23.09.2013Superbrukerforum 23.09.201347

47 Diverse nyheter forts. Informasjon om mva-satser og mva-koder i bestillingssystemet •Det er utarbeidet et informasjonsskriv om bruk av mva-satser og mva-koder i bestillingssystemetinformasjonsskriv 23.09.201348Superbrukerforum 23.09.2013


Laste ned ppt "Superbrukerforum – velkommen! 23.09.2013. Agenda 1.Nye rammeavtaler/endringer 2.Gjennomgang av formalkravene rundt anbudsprosesser 3.Elektronisk faktura."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google