Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RAMMEAVTALER Innlegg på fagseminar: Valg av reklamebyrå Torsdag 1. november 2007 v/Vera Hovelsen Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RAMMEAVTALER Innlegg på fagseminar: Valg av reklamebyrå Torsdag 1. november 2007 v/Vera Hovelsen Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 RAMMEAVTALER Innlegg på fagseminar: Valg av reklamebyrå Torsdag 1. november 2007 v/Vera Hovelsen Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

2 Desentralisert innkjøpsorganisasjon med mer enn 4000 innkjøpere Virksomhetsleder er ansvarlig Vi handler for 10 mrd eksternt Vi handler for 3 mrd internt Ca. 1 mrd på rammekontrakter Oslo kommune

3 Hva er en anskaffelse? Ikke definert fullt ut i verken regelverket om offentlige anskaffelser eller i Oslo kommunes interne regelverk Kjøp, leie eller leasing av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider Både fra eksterne og interne leverandører ALT SOM GENERERER FAKTURA!

4 Anskaffelsesregelverket Eksternt regelverk: Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Internt regelverk: Oslo kommunes regelverk for virksomhetens ansvar for gjennomføring av anskaffelsesprosessen

5 Formål Lovens § 1, forskriftens § 1-1 Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med høy integritet, slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

6 Grunnleggende krav i regelverket Lovens § 5, forskriftens § 3-1 God forretningsskikk og høy forretningsmessighet Likebehandling/ikke forskjellsbehandle Konkurranse Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Objektive og ikke-diskriminerende kriterier

7 Ressurs- og miljøbevisste anskaffelser Lovens § 6, forskriftens § 3-1(8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til; livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen

8 Overtredelsesgebyr Lovens § 7b, egen forskrift Ulovlig direkte anskaffelser Skjæringspunktet er kunngjøring Anskaffelser over kr 500 000 skal kunngjøres med mindre eksplisitt unntak i forskriften Inntil 15 % av anskaffelsens verdi Ilegges av KOFA

9 Oslo kommunes regelverk om virksomhetens ansvar for gjennomføring av anskaffelsesprosessen Vedtatt av byrådet 9. mars 2006, sak 1046/06 Fremkommer i rundskriv 8/2007 Intern instruks Formålet er å tydeliggjøre den enkelte virksomhets ansvar for å gjennomføre anskaffelsesprosessen Internt regelverk

10 Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Forsyningsforskriften OK regelverk om virksomhetens ansvar i anskaffelsesprosessen

11 Hva er en rammeavtale? Definisjon (forskriftens § 4-2, bokstav f): En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Avtalen har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.

12 Hvorfor rammeavtale? Stordriftsfordeler Økt samordning Bedre pris og kvalitet Ivaretakelse av miljøkrav Ressurseffektivt Tidsbesparende Reduksjon i omkostninger

13 Behovet oppstår Behovet mettet RAMMEAVTALER AVROP/BESTILLING Planlegging Hvorfor rammeavtale? Anskaffelsesprosessen Kontrakts- oppfølging Inngåelse av kontrakt Evaluering/ forhandling Konkurranse Åpen/begrenset Forhandling Direkte osv KunngjøringFaktura/ betaling

14 Inngåelse av rammeavtale Behovsvurdering Markedsundersøkelse Valg av prosedyre Kunngjøring av konkurransen Kvalifikasjonsvurdering Tildelingsvurdering Kontraktsinngåelse

15 Særskilte vilkår Maksimal varighet på fire år, med mindre særskilt unntak Partene må være definert i rammeavtalen og kontraktene innenfor avtalen kan kun inngås mellom disse Kan ikke gjøres vesentlige endringer Oppdragsgiver må ikke misbruke rammeavtaler eller anvende dem på en måte som hindrer konkurranse

16 Særskilt om varighet Hovedregelen er at varigheten ikke kan være lenger enn 4 år, verken for rammeavtalen eller tildeling av enkeltkontrakten Kontrakts- undertegning - rammeavtalen Bestilling/ avrop Ferdig levering 4 år Hvor lang tid (mnd/år)?

17 Tre ”typer” rammeavtaler En rammeavtale med en enkelt leverandør En rammeavtale med flere leverandører om den samme ytelsen, der alle vilkårene er fastlagt i rammeavtalen En rammeavtale med flere leverandører om den samme ytelsen, der ikke alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen → Rammeavtaler med flere leverandører = parallelle

18 Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler En leverandør og alle vilkår fastsatt på forhånd: 1. Først inngåelse av rammeavtalen som fastsetter alle vilkårene med leverandørene. 2. Så tildeling av enkeltkontrakter innenfor rammeavtalen, på grunnlag av vilkårene fastsatt i rammeavtalen. Ikke ny konkurranse.

19 forts. tildeling av kontrakter En leverandør og alle vilkår ikke fastsatt på forhånd Tilbudet kan suppleres eller presiseres Vilkår: det skal foregå skriftlig og partene må ikke foreta vesentlige endringer i avtalevilkårene

20 forts. tildeling av kontrakter Flere leverandører og alle vilkår fastsatt på forhånd: 1. Først inngåelse av rammeavtalen: Del III: Rammeavtalen fastsetter alle vilkårene med leverandørene, minimum 3 leverandører dersom ”tilstrekkelig egnede tilbud” – tildelingskriterier. Del II: Ikke krav til 3 leverandører. Må foreta konkret vurdering – tildelingskriterier.

21 forts. tildeling av kontrakter 2. Tildeling av enkeltkontrakter på grunnlag av vilkårene fastsatt i rammeavtalen Må være en mekanisme for fordeling av de enkelte kontrakter mellom rammeavtaleleverandørene A/B/C – leverandører Hoved-/supplerende leverandører Prosentvis fordeling Tidsmessig fordeling

22 forts. tildeling av kontrakter Flere leverandører og alle vilkår er ikke fastsatt på forhånd: 1.Først inngåelse av rammeavtalen med minimum 3 leverandører, tildelingskriterier 2. Etterfølgende minikonkurranse mellom rammeavtaleleverandørene

23 Minikonkurranse Kan presiseres hva som etterspørres – obs ”vesentlighetskravet” Kan være andre tildelingskriterier enn ved tildeling av rammeavtalen, eller de kan presiseres - må fremgå av kunngjøring eller konkurransegrunnlag Rammeavtaleleverandørene gis en viss frist for å utarbeide tilbudet - fortrolig

24 Felles for rammeavtaler Hvem som er parter i rammeavtalen må fremgå av kunngjøringen Ikke mulig å føye til nye leverandører til en inngått parallell rammeavtale Meddelelse om tildeling av rammeavtale ihht. § 13-3 og § 22-3 (begrunnelsesplikt) Meddelelse om tildeling av det enkelte kontrakt i minikonkurranse: god forvaltningsskikk tilsier at de enkelte leverandører får tilbakemelding

25 Eks: Rammeavtale med minikonkurranse Konsulenttjenester – inngåelse av avtaler med flere leverandører innen et visst område Tildelingskriterier for rammeavtalen: Pris, oppdragsforståelse/metode, evne til å overføre kompetanse, leveransesikkerhet Tildelingskriterier for den enkelte kontrakt: Pris, leveringstid, tilbudt personell, løsningsforslag, oppdragsforståelse

26 Særskilt om reklamebyrå Kategori (13) Prioritert tjeneste Terskelverdi på 1,7 millioner kroner ekskl. mva.

27 Reklamebyrå Ett byrå per konkurranse? Ett byrå til alle oppdrag? Ett byrå til visse oppdrag og enkeltkonkurranser om resten?


Laste ned ppt "RAMMEAVTALER Innlegg på fagseminar: Valg av reklamebyrå Torsdag 1. november 2007 v/Vera Hovelsen Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google