Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser 8 Forvaltningsloven og offentleglova med hovedfokus på anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser 8 Forvaltningsloven og offentleglova med hovedfokus på anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser 8 Forvaltningsloven og offentleglova med hovedfokus på anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Førstelektor Ingun Sletnes

2 Forvaltningslovens anvendelse — Forvaltningsloven gjelder for forvaltningsorganer jf. fvl. § 1 - dvs. for stat, kommuner og fylkeskommuner uavhengig av hva de faktisk driver med — Forvaltningsloven gjelder i en viss utstrekning også for egne rettssubjekter som er opprettet eller eid av stat eller kommune - ut fra en helhetsvurdering - et viktig element i vurderingen er hva selskapet faktisk sett driver med og markedssituasjonen - forholdet til forvaltningsloven kan være regulert i særlov

3 Forvaltningslovens anvendelse fortsatt — Forvaltningslovens regler om habilitet og taushetsplikt (kap. II og III) gjelder for organer som er omfattet av forvaltningsloven — FOA §§ 3-6 og 3-7 gir habilitetsreglene og i en viss utstrekning taushetspliktreglene i fvl. tilsvarende anvendelse – Hvorfor behov for slike regler i FOA? — Reglene om informasjonsplikt og veiledningsplikt i fvl. § 11 har noe begrenset betydning i anskaffelsessaker, jf. likebehandlingsprinsippet og forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser se Rt. 1998 s. 1951 (Klubben) (Obs denne dommen er avsagt før anskaffelsesregelverket regulerte anskaffelser under terskelverdiene/uprioriterte tjenester, men dette poenget er like relevant)

4 Forvaltningslovens anvendelse fortsatt — Fvl. regler om enkeltvedtak gjelder når det treffes enkeltvedtak, helt uavhengig av valg av organisasjonsform, se siste setning i fvl. § 1 — Tildelingsbeslutninger i en anskaffelsesprosess er som hovedregel ikke enkeltvedtak, jf. forarbeidene og Klubben-saken nevnt foran — Mange typer tildeling av tjenestekonsesjoner (faller i utgangspunktet utenfor anskaffelsesregelverket) - er enkeltvedtak (utøving av offentlig myndighet) f.eks. tildeling av en rutekonsesjon etc., men ikke alle. Tildeling av en tjenestekonsesjon kan bygge på eiendomsretten også, for eksempel drift av en parkeringsplass — Tildeling av en fysioterapiavtale er også enkeltvedtak

5 Forvaltningslovens anvendelse fortsatt — Regelsettene enkeltvedtak og anskaffelsesreglene kan i noen situasjoner kombineres – problematisk? — Eksempel - Etter yrkestransportlova (lov 2002-06-21 nr. 45) § 8 skal det benyttes konkurranse ved tildeling av rutekonsesjoner og bestemmelsen henviser til anskaffelsesregelverket

6 Taushetsplikt – fokus av hensyn til leverandøren — Oppdragsgiver taushetsplikt om - ”opplysninger” om - ”tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold” - som det er av ”konkurransemessig betydning” å hemmeligholde — Fare for økonomisk tap eller redusert gevinst om opplysningene kommer ut (forretningshemmeligheter)

7 Taushetsplikt fortsatt — Typiske opplysninger innenfor (altså taushetsplikt) - produksjonsmetoder, nye produkter som utvikles (varer) - strategier (tjenester) - arbeidsteknikker (bygging) - markedsanalyser etc. — Opplysninger som normalt faller utenfor: - alminnelige kjente opplysninger om priser, produkter og tilvirkningsmetoder - totalpriser, annerledes med delpriser - opplysninger om selskapets økonomisk stilling, produksjonskapasitet, administrative forhold, forvaltningsvedtak — Ved tvil – konkret vurdering — Tiden som er gått

8 Taushetsplikt om ”personlige forhold” — Oppdragsgivers taushetsplikt er regulert i fvl. § 13 sammenholdt med særlov, eventuelt også i helselovgivningen — Slik taushetsplikt er ikke regulert i anskaffelsesforskriften — Spørsmål om taushetsplikt kan reise seg ift. leverandøren, f. eks hvis han eller hun er siktet eller dømt for straffbare forhold, hvis det er reist tilsynssak etc. — Problemstillinger knyttet til taushetsplikt kan og reise seg for å beskytte brukere i en konkurranse, oppdragsgiver har taushetsplikt om brukere etter pasientrettighetsloven jf. helsepersonelloven, etter lov om sosiale tjenester i NAV, etter barnevernloven osv.

9 Habilitetsregler — Forvaltningsloven regulerer hvem som kan være med i behandlingen av en anskaffelsessak på oppdragsgiversiden, for å sikre tillit, ikke ta utenforliggende hensyn — Loven gjelder i alle faser av en anskaffelsesprosess (planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og i kontraktsperioden) — Anskaffelsesregelverket gjelder først og fremst i gjennomføringsfasen — FOA § 3-7 henviser til forvaltningslovens habilitetsregler – har selvstendig betydning - for oppdragsgivere som ikke faller inn under reglene i fvl. - har en prosessuell side (Bl.a. kan KOFA uttale seg i slike spørsmål) — Anskaffelsesregelverket har en spesialregel i forhold til habilitet knyttet til mulige leverandører (FOA § 3-8) – ut fra hensynet til likebehandling - gjelder ved tilretteleggelsen av en anskaffelsesprosess – altså i planleggingsfasen — Bruken av rådgivere i gjennomføringsfasen reguleres av forvaltningslovens regler og hensynet til likebehandling

10 Habilitetsregler fortsatt — Den vanskelige regelen å håndtere i forvaltningsloven er fvl. § 6 andre ledd — - ordlyd ”særegne forhold” ”egnet til å svekke tilliten” - strengere praktisering av habilitetsreglene i konkurransesituasjoner jf. Rt. 1998 s. 1398 (Torghatten) - rollekombinasjoner kan være problematisk - økonomiske forbindelser - opptrådt for en annen leverandør tidligere - konfliktsituasjoner - Momentene i lovteksten

11 FOA § 3-8 — Regelen retter seg mot oppdragsgiver -plikt — Gjelder spesifikasjoner – hva menes? betydning? — Hensynet til likebehandling sentralt — Kan ikke søke råd fra en potensiell leverandør når dette skjer på en måte som ”vil kunne utelukke konkurranse” — Kan dette tolkes bokstavlig? Hvor strengt? Krav til vesentlighet? — Konsekvens dersom slik rådgiver benyttet – må avvises som leverandør jf. forskriften § 11-10 og 20-12 — Bør opplyse om dette der inhabilitet vil inntre pga. § 3-8

12 Nærmere om vurderingstemaet i FOA § 3-8 — Konkret vurdering — Momenter i veilederen - hvor lett er det for andre å tilfredsstille de tekniske spesifikasjonene? - er spesifikasjonene ”naturlige”? - får rådgiveren en stor tidsfordel? - har rådgiveren informasjon som ikke er tilgjengelig for de andre tilbyderne? - hvordan påvirker rådgivervalget utsiktene for at rådgiver skal vinne konkurransen

13 Mer om vurderingstemaet i anskaffelsesforskriften § 3-8 — Dragsten; bl.a: - ikke diskvalifiserende i seg selv å ha vært leverandør før - ikke krav til at oppdraget rent faktisk har vridd konkurransen - markedsundersøkelser rammes ikke så ofte - utarbeider rådgiver konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon rammes dette ofte - hvordan er kravsspesifikasjonene formulert? (tilpasset leverandøren som har medvirket?) - omfanget av bistanden fra leverandøren - hvor vanskelig er det å finne uavhengige leverandører? — Måter å utligne forskjeller på - ha dialog i forkant med flere - gi informasjonen til alle der det er mulig for eksempel som vedlegg til konkurransegrunnlaget, ved informasjonsmøte osv - gi bedre tid - annet

14 Offentleglovas anvendelsesområde (§ 2) — staten, fylkeskommuner og kommuner(som i fvl.) — andre rettssubjekt i saker der de treffer enketvedtak eller gir forskrifter(som i fvl.) — egne rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet i rettssubjektet — egne rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverste organet i rettssubjektet — De to siste punktene gjelder ikke rettssubjekter som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på same vilkår som private, for eksempel Statoil og Telenor

15 Sentrale regler i offentleglova ift anskaffelsesprosesser — Saksdokumenter er som hovedregel offentlige, jf. offl. § 3 — Tilbud fra leverandørene og protokoller for prosessen er i utgangspunktet offentlige, men kan unntas til leverandør er valgt jf. offl. § 23 tredje ledd — Taushetsbelagte opplysninger skal unntas jf. offl. § 13 og gjennomgangen foran

16 Sentrale regler i offentleglova ift anskaffelsesprosesser fortsatt — Rett til å unnta organinterne dokumenter (forberedende dokumenter) forutsatt at vilkårene i offl. § 14 er oppfylt, f. eks. tilrådinger fra organinterne fagavdelinger, juridiske avdelinger — Innstillinger fra kommuneadministrasjonen til et politisk utvalg, for eksempel en byggekomité i en anskaffelsessak er ikke organinterne jf. offl. § 16 a — Heller ikke anskaffelsesdokumenter som legges fram for kontrollutvalget kan unntas jf. offl. § 16 c — I en viss utstrekning rett til å unnta deler av dokument der en har innhentet råd jf. offl. § 15 andre ledd, - unntaksretten gjelder råd og vurderinger - også faktaopplysninger? De må vel i hvert fall leverandørene ha krav på å få se såfremt de ikke er taushetsbelagt - må være påkrevd å unnta

17 Sentrale regler i offentleglova ift. anskaffelsesprosesser fortsatt — Opplysninger om oppdragsgivers økonomi- lønns og personalforvaltning kan unntas jf. offl. § 23 første ledd - en unntaksregel for å beskytte oppdragsgiver – ikke leverandør - ofte bare aktuelt i en periode, f. eks fordi det føres forhandlinger - unntak kan tenkes over en lengre periode, for eksempel dersom det er aktuelt å lyse ut konkurransen på nytt — Meroffentlighet jf. offl. § 11


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser 8 Forvaltningsloven og offentleglova med hovedfokus på anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google