Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning
Førstelektor Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Forvaltningsloven og offentleglova med hovedfokus på anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

2 Forvaltningslovens anvendelse
Forvaltningsloven gjelder for forvaltningsorganer jf. fvl. § 1  - dvs. for stat, kommuner og fylkeskommuner uavhengig av hva de faktisk driver med Forvaltningsloven gjelder i en viss utstrekning også for egne rettssubjekter som er opprettet eller eid av stat eller kommune - ut fra en helhetsvurdering - et viktig element i vurderingen er hva selskapet faktisk sett driver med og markedssituasjonen - forholdet til forvaltningsloven kan være regulert i særlov En del av kommunen

3 Forvaltningslovens anvendelse fortsatt
Forvaltningslovens regler om habilitet og taushetsplikt (kap. II og III) gjelder for organer som er omfattet av forvaltningsloven FOA §§ 3-6 og 3-7 gir habilitetsreglene og i en viss utstrekning taushetspliktreglene i fvl. tilsvarende anvendelse – Hvorfor behov for slike regler i FOA? Reglene om informasjonsplikt og veiledningsplikt i fvl. § 11 har noe begrenset betydning i anskaffelsessaker, jf. likebehandlingsprinsippet og forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser se Rt s (Klubben) (Obs denne dommen er avsagt før anskaffelsesregelverket regulerte anskaffelser under terskelverdiene/uprioriterte tjenester, men dette poenget er like relevant) En del av kommunen

4 Forvaltningslovens anvendelse fortsatt
Fvl. regler om enkeltvedtak gjelder når det treffes enkeltvedtak, helt uavhengig av valg av organisasjonsform, se siste setning i fvl. § 1 Tildelingsbeslutninger i en anskaffelsesprosess er som hovedregel ikke enkeltvedtak, jf. forarbeidene og Klubben-saken nevnt foran Mange typer tildeling av tjenestekonsesjoner (faller i utgangspunktet utenfor anskaffelsesregelverket) - er enkeltvedtak (utøving av offentlig myndighet) f.eks. tildeling av en rutekonsesjon etc. , men ikke alle. Tildeling av en tjenestekonsesjon kan bygge på eiendomsretten også, for eksempel drift av en parkeringsplass Tildeling av en fysioterapiavtale er også enkeltvedtak En del av kommunen

5 Forvaltningslovens anvendelse fortsatt
Regelsettene enkeltvedtak og anskaffelsesreglene kan i noen situasjoner kombineres – problematisk? Eksempel - Etter yrkestransportlova (lov nr. 45) § 8 skal det benyttes konkurranse ved tildeling av rutekonsesjoner og bestemmelsen henviser til anskaffelsesregelverket En del av kommunen

6 Taushetsplikt – fokus av hensyn til leverandøren
Oppdragsgiver taushetsplikt om - ”opplysninger” om - ”tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold” - som det er av ”konkurransemessig betydning” å hemmeligholde Fare for økonomisk tap eller redusert gevinst om opplysningene kommer ut (forretningshemmeligheter) En del av kommunen

7 Taushetsplikt fortsatt
Typiske opplysninger innenfor (altså taushetsplikt) - produksjonsmetoder, nye produkter som utvikles (varer) - strategier (tjenester) - arbeidsteknikker (bygging) - markedsanalyser etc. Opplysninger som normalt faller utenfor: - alminnelige kjente opplysninger om priser, produkter og tilvirkningsmetoder - totalpriser, annerledes med delpriser - opplysninger om selskapets økonomisk stilling, produksjonskapasitet, administrative forhold, forvaltningsvedtak Ved tvil – konkret vurdering Tiden som er gått En del av kommunen

8 Taushetsplikt om ”personlige forhold”
Oppdragsgivers taushetsplikt er regulert i fvl. § 13 sammenholdt med særlov, eventuelt også i helselovgivningen Slik taushetsplikt er ikke regulert i anskaffelsesforskriften Spørsmål om taushetsplikt kan reise seg ift. leverandøren, f. eks hvis han eller hun er siktet eller dømt for straffbare forhold, hvis det er reist tilsynssak etc. Problemstillinger knyttet til taushetsplikt kan og reise seg for å beskytte brukere i en konkurranse, oppdragsgiver har taushetsplikt om brukere etter pasientrettighetsloven jf. helsepersonelloven, etter lov om sosiale tjenester i NAV, etter barnevernloven osv. En del av kommunen

9 Habilitetsregler Forvaltningsloven regulerer hvem som kan være med i behandlingen av en anskaffelsessak på oppdragsgiversiden, for å sikre tillit, ikke ta utenforliggende hensyn Loven gjelder i alle faser av en anskaffelsesprosess (planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og i kontraktsperioden) Anskaffelsesregelverket gjelder først og fremst i gjennomføringsfasen FOA § 3-7 henviser til forvaltningslovens habilitetsregler – har selvstendig betydning - for oppdragsgivere som ikke faller inn under reglene i fvl. - har en prosessuell side (Bl.a. kan KOFA uttale seg i slike spørsmål) Anskaffelsesregelverket har en spesialregel i forhold til habilitet knyttet til mulige leverandører (FOA § 3-8) – ut fra hensynet til likebehandling - gjelder ved tilretteleggelsen av en anskaffelsesprosess – altså i planleggingsfasen Bruken av rådgivere i gjennomføringsfasen reguleres av forvaltningslovens regler og hensynet til likebehandling

10 Habilitetsregler fortsatt
Den vanskelige regelen å håndtere i forvaltningsloven er fvl. § 6 andre ledd - ordlyd ”særegne forhold” ”egnet til å svekke tilliten” - strengere praktisering av habilitetsreglene i konkurransesituasjoner jf. Rt s (Torghatten) - rollekombinasjoner kan være problematisk - økonomiske forbindelser - opptrådt for en annen leverandør tidligere - konfliktsituasjoner - Momentene i lovteksten

11 FOA § 3-8 Regelen retter seg mot oppdragsgiver -plikt
Gjelder spesifikasjoner – hva menes? betydning? Hensynet til likebehandling sentralt Kan ikke søke råd fra en potensiell leverandør når dette skjer på en måte som ”vil kunne utelukke konkurranse” Kan dette tolkes bokstavlig? Hvor strengt? Krav til vesentlighet? Konsekvens dersom slik rådgiver benyttet – må avvises som leverandør jf. forskriften § og 20-12 Bør opplyse om dette der inhabilitet vil inntre pga. § 3-8

12 Nærmere om vurderingstemaet i FOA § 3-8
Konkret vurdering Momenter i veilederen - hvor lett er det for andre å tilfredsstille de tekniske spesifikasjonene? - er spesifikasjonene ”naturlige”? - får rådgiveren en stor tidsfordel? - har rådgiveren informasjon som ikke er tilgjengelig for de andre tilbyderne? - hvordan påvirker rådgivervalget utsiktene for at rådgiver skal vinne konkurransen

13 Mer om vurderingstemaet i anskaffelsesforskriften § 3-8
Dragsten; bl.a: - ikke diskvalifiserende i seg selv å ha vært leverandør før - ikke krav til at oppdraget rent faktisk har vridd konkurransen - markedsundersøkelser rammes ikke så ofte - utarbeider rådgiver konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon rammes dette ofte - hvordan er kravsspesifikasjonene formulert? (tilpasset leverandøren som har medvirket?) - omfanget av bistanden fra leverandøren - hvor vanskelig er det å finne uavhengige leverandører? Måter å utligne forskjeller på - ha dialog i forkant med flere - gi informasjonen til alle der det er mulig for eksempel som vedlegg til konkurransegrunnlaget, ved informasjonsmøte osv - gi bedre tid - annet

14 Offentleglovas anvendelsesområde (§ 2)
staten, fylkeskommuner og kommuner(som i fvl.) andre rettssubjekt i saker der de treffer enketvedtak eller gir forskrifter(som i fvl.) egne rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet i rettssubjektet egne rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverste organet i rettssubjektet De to siste punktene gjelder ikke rettssubjekter som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på same vilkår som private, for eksempel Statoil og Telenor

15 Sentrale regler i offentleglova ift anskaffelsesprosesser
Saksdokumenter er som hovedregel offentlige, jf. offl. § 3 Tilbud fra leverandørene og protokoller for prosessen er i utgangspunktet offentlige, men kan unntas til leverandør er valgt jf. offl. § 23 tredje ledd Taushetsbelagte opplysninger skal unntas jf. offl. § 13 og gjennomgangen foran

16 Sentrale regler i offentleglova ift anskaffelsesprosesser fortsatt
Rett til å unnta organinterne dokumenter (forberedende dokumenter) forutsatt at vilkårene i offl. § 14 er oppfylt, f. eks. tilrådinger fra organinterne fagavdelinger, juridiske avdelinger Innstillinger fra kommuneadministrasjonen til et politisk utvalg, for eksempel en byggekomité i en anskaffelsessak er ikke organinterne jf. offl. § 16 a Heller ikke anskaffelsesdokumenter som legges fram for kontrollutvalget kan unntas jf. offl. § 16 c I en viss utstrekning rett til å unnta deler av dokument der en har innhentet råd jf. offl. § 15 andre ledd, - unntaksretten gjelder råd og vurderinger - også faktaopplysninger? De må vel i hvert fall leverandørene ha krav på å få se såfremt de ikke er taushetsbelagt - må være påkrevd å unnta

17 Sentrale regler i offentleglova ift. anskaffelsesprosesser fortsatt
Opplysninger om oppdragsgivers økonomi- lønns og personalforvaltning kan unntas jf. offl. § 23 første ledd - en unntaksregel for å beskytte oppdragsgiver – ikke leverandør - ofte bare aktuelt i en periode, f. eks fordi det føres forhandlinger - unntak kan tenkes over en lengre periode, for eksempel dersom det er aktuelt å lyse ut konkurransen på nytt Meroffentlighet jf. offl. § 11


Laste ned ppt "Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google