Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli

2 Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser?
Formålet – lov om offentlige anskaffelser § 1: Bidra til økt verdiskapning Sikre effektiv ressursbruk Forretningsmessighet og likebehandling Gode interne rutiner i forbindelse med anskaffelser Reduserer faren for korrupsjon Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke alene korrupsjon Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i EU/EØS har derfor betydning for hvordan de norske reglene tolkes. Hovedformålet fremgår av loven. I tillegg vil gode interne rutiner for håndtering av anskaffelser og kontraktsoppfølging redusere faren for korrupsjon. § 1. Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

3 Hvilket regelverk? Lov om offentlige anskaffelser (loa)
Forskrift om offentlige anskaffelser (foa) Forskrift om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene (vett) Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (Kofa) Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 94)

4 Systematikken i forskriften
FOA del III , Regler som vi er pliktige til å ha pga. EØS avtalen kr 1,6/40,5 mill FOA del II Særregler for Norge, nasjonale bestemmelser og uprioriterte tjenester kr FOA del I Ikke kunngjøringspliktige anskaffelser kr 1

5 Grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosedyren – LOA § 5
Ikke-diskriminering Konkurranse Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forretningsmessighet Proporsjonalitet/forholdsmessighet Sikre at formålet om kosteffektive anskaffelser ivaretas Ivareta leverandørenes rettsikkerhet Kan påberopes som selvstendig grunnlag for feil ved gjennomføringen Samtlige bestemmelser i forskriften ivaretar ett eller flere av de grunnleggende kravene Er retningsgivende for tolkningen av reglene i forskriften § 5. Grunnleggende krav Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a.diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b.bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c.dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse.

6 Objektiv/ikke-diskriminerende
Utslag av likebehandlingsprinsippet Sikre like muligheter i konkurransen Saklige og objektive kriterier Proporsjonalitet Forbud mot diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet Også forbudt å hensynta lokaltilhørighet uten at det har direkte betydning for det som skal anskaffes Det kan stilles krav som er objektive og saklige, og kravene må ha sammenheng med det som skal anskaffes. Det kan for eksempel stilles krav til responstid (den tid det tar leverandøren å stille med personell eller reservedeler hos kommunen), men du kan ikke stille krav om at leverandøren skal være lokal/norsk eller lignende.

7 Kravet til konkurranse
Anskaffelsen ”skal så langt som mulig være basert på konkurranse” Hva betyr så det? Virkemiddel for effektive anskaffelser Gjelder også ved direkte anskaffelser under terskelverdien (kr ) Utgangspunktet er at alle anskaffelser uansett verdi skal baseres på konkurranse. Men kravene til hvordan konkurransen gjennomføres øker med økende verdi på det som skal anskaffes. Forklare litt om terskelverdier (foa § 2-2): 1. Under (nasjonal terskelverdi) 2. Mellom og EØS-terskelverdiene 3. Over EØS-terskel Plikt til å sørge for at anskaffelser så langt det er mulig baseres på konkurranse Virkemiddel for å oppnå kosteffektive anskaffelser Gjelder uansett anskaffelsens verdi Kravet til konkurranse ivaretas ved å la flere leverandører få delta Sørge for effektiv og reell konkurranse i alle faser

8 Kravet til likebehandling
Viktigste av de grunnleggende kravene Alle skal ha like muligheter til å delta i konkurranse om oppdrag. Gjelder overfor utenlandske og norske leverandører Faktisk og formell likebehandling Åpen og skjult forskjellsbehandling MEN, det betyr ikke at kommunen ikke kan stille krav!!! Ikke forskjellsbehandle leverandørene Det viktigste grunnprinsippet Gjelder gjennom hele prosessen Skal sikre rettsikkerhet for leverandørene Alle leverandører skal få de samme mulighetene /like vilkår gjennom hele anskaffelsesprosessen

9 Kravet til forutberegnelighet
Uten regler er utgangspunktet ingen forutberegnelighet (”spiller du fotball, så spiller du fotball”) Alle liker positive overraskelser – det er de negative som bør unngås Når flere konkurrerer må forutsetningene klargjøres Krav til prosedyre Klare krav til deltakelse i konkurransen Krav til tildelingsvurdering/krav Form og innhold graderes også etter krav til gjennomsiktighet og god forretningsskikk Kravet til forutberegnelighet forklares veldig godt ved bruk av fotball: Alle kjenner reglene for fotball: Hva ville skjedd dersom dommeren på slutten av fotballkampen plutselig fant ut at han skulle avgjøre kampen på grunnlag av antall cornere minus antall tildelte gule kort? Det er det samme som hvis oppdragsgiver på slutten av egen evaluering av tilbudene, plutselig skulle bestemme seg for å avgjøre konkurransen på et annet grunnlag enn det de har oppgitt i konkurransegrunnlaget. Viktig å få frem at dette særlig har betydning for utformingen av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Hvorfor? Skape tillit og økt konkurranse ved å gi markedet informasjon om premissene, vilkårene for de prosedyrer som gjennomføres og de beslutninger som tas. Hva skal anskaffes? Ved å fortelle hva slags konkurranseform Hvordan vil anskaffelsesprosessen forløpe? Hvilke krav stilles til leverandørene? Hvordan vil selve tilbudene bli evaluert? Bare pris eller også andre kriterier? Samsvar med kunngjøring og konkurransegrunnlag GJENNOMFØRE I OVERENSTEMMELSE MED DET VI HAR BESKREVET!!!

10 Gjennomsiktighet/etterprøvbarhet
Åpenhet i anbudsprosessen Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i henhold til reglene Kravet medfører at alt i anskaffelsesprosessen skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen må være klar, entydig og utfyllende I tillegg til kravene i anskaffelsesregelverket har vi krav i offentleglova. Krav til innsyn i protokoll og samtlige tilbud etter at beslutning om tildeling er tatt. Her plikter kommunen å ta bort alle taushetspliktige opplysninger før protokoll og tilbud utleveres.

11 God forretningsskikk og høy forretningsetisk standard
Et krav om saklig og forsvarlig saksbehandling Saksbehandlingsreglene i forskriften om for eksempel taushetsplikt, habilitet, begrunnelse og regler for gjennomføring av forhandlinger skal ivareta dette Offentlige ansatte ikke skal la seg lede av personlige sympatier, antipatier eller av tanke på egen vinning.

12 Proporsjonalitetsprinsippet
Pliktene øker etter verdi! Del III Del II DEL I KS Omstilling og konkurranse

13 Hvilken betydning har regelverket?
Når tilbudene først er kommet inn, kan ikke krav, spesifikasjon og tildelingskriterier (vilkår for valg av leverandør) endres! Hvis det viser seg at oppdragsgiver har valgt feil/gjort en for dårlig jobb, er det to valg: Forholde seg til konkurransen og få et dårligere produkt Avlyse konkurransen og risiker å få erstatningskrav

14 Ulike anskaffelsesprosedyrer
Tillatte prosedyrer Åpen anbudskonkurranse prosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling Begrenset anbudskonkurranse prosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling Konkurranse med forhandling Kan gjennomføres i ett eller to trinn (anskaffelsens verdi avgjør) Konkurransepreget dialog, over EØS ved komplekse anskaffelser Plan – og designkonkurranse Hvilken anskaffelsesprosess bør velges? •Når jussen er avklart, er dette en ren anskaffelsesfaglig vurdering –Hva gjelder anskaffelsen? –Hvordan er markedssituasjonen? –Hvor ressurskrevende er konkurranseformen? –Tidsaspektet •Haster anskaffelsen? •Tidkrevende for leverandøren å utarbeide tilbud? •Tidkrevende for oppdragsgiver å evaluere tilbud? –Er det formålstjenlig å prekvalifisere leverandørene? –Blir konkurransen mest effektiv med eller uten forhandlinger?

15 Anskaffelsesprosedyrer, FOA del II
Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester: Valgfrihet mellom åpen og begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i ett eller to trinn

16 Anskaffelsesprosedyre, FOA del III
Over EØS-terskel Hovedregel – Skal benytte enten åpen eller begrenset anbudskonkurranse Kun unntaksvis mulig å benytte konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog Konkurransepreget dialog §§ 14-2/20-8 flg. •Konkurranse der oppdragsgiver fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det inngis konkurrerende tilbud, jf § 4-2 c •Kun omtalt over EØS-terskelverdi; snevre muligheter for konkurranse med forhandling → behov for en fleksibel løsning •Prosedyren kan benyttes for særlig komplekse kontrakter, oppdragsgiver objektivt ikke i stand til å: •presisere de tekniske vilkår eller •presisere de rettslige eller finansielle forhold

17 Kort om de viktigste unntakene i §§14-3 og 14-4
Konkurranse med forhandling etter kunngjøring Mislykket konkurranse, feil med alle tilbud Kontraktens art Tjenestekontrakter når ikke kan fastsette nøyaktige spesifikasjoner Konkurranse med forhandling uten kunngjøring Mislykket konkurranse Feil med alle( a) Ingen tilbud/ ingen egnede tilbud( b) Kun en leverandør Hastekjøp Risiko-overtredelsesgebyr § Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (1) Oppdragsgiver kan benytte konkurranse med forhandling ved tildeling av kontrakter etter å ha offentliggjort en kunngjøring i henhold til § 18-3 (kunngjøring av konkurranse), jf. § 18-1 (fremgangsmåten ved kunngjøringer) i følgende tilfeller: a. når tilbudene i en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurransepreget dialog er ukorrekte, eller dersom tilbudene er uakseptable i henhold til krav fastsatt i samsvar med § 17-4 (kvalifikasjonskrav) til § (HMS-egenerklæring), § 20-1 (fremgangsmåte ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter), § 20-3 (avvik), § 20-4 (alternative tilbud), § 22-2 (kriterier for valg av tilbud), forutsatt at det ikke foretas vesentlige endringer i de opprinnelige kontraktsvilkår, b. i særlige tilfeller hvor vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontraktens art eller tilknyttede risiko ikke tillater samlet prisfastsettelse på forhånd, c. Ved tjenestekontrakter hvor tjenestene som skal leveres er av en slik art at det ikke i tilstrekkelig grad kan fastsettes så nøyaktige spesifikasjoner, at valg av det beste tilbudet kan skje etter reglene for åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Dette gjelder særlig tjenesteytelser i vedlegg 5 (prioriterte tjenester) kategori 6 (finansielle tjenester) og intellektuelle tjenesteytelser, som for eksempel tjenesteytelser vedrørende prosjektering av arbeid, eller d. ved bygge- og anleggskontrakter hvor arbeidene skal utføres utelukkende til forsknings-, forsøks- eller utviklingsformål, og ikke for å sikre lønnsomhet eller inntjening av forsknings- eller utviklingskostnader. § Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring Oppdragsgiver kan benytte konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring i følgende tilfeller: a. når tilbudene i en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurransepreget dialog er ukorrekte, eller dersom tilbudene er uakseptable i henhold til krav fastsatt i samsvar med § 17-4 (kvalifikasjonskrav) til § (HMS-egenerklæring), § 20-1 (fremgangsmåte ved valg av leverandører og tildeling av kontrakter), § 20-3 (avvik), § 20-4 (alternative tilbud) eller § 22-2 (kriterier for valg av tilbud), forutsatt at det ikke foretas vesentlige endringer i de opprinnelige kontraktsvilkår og at alle leverandørene som oppfyller kravene for deltakelse i konkurransen, og som i den forutgående konkurransen har avgitt tilbud i samsvar med anskaffelsesprosedyrens formelle krav, inviteres til å delta, b. dersom det i en forutgående åpen eller begrenset anbudskonkurranse ikke foreligger tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet, forutsatt at det ikke foretas vesentlige endringer i de opprinnelige kontraktsvilkårene og at det på anmodning oversendes en rapport til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, c. dersom ytelsen av tekniske eller kunstneriske grunner eller for å beskytte en enerett, bare kan presteres av en bestemt leverandør, d. dersom det på grunn av særlige forhold som ikke skyldes oppdragsgiver og som oppdragsgiver ikke kunne forutse, er umulig å overholde fristene fastsatt i denne forskrift, e. dersom varene i en varekontrakt skal produseres kun med sikte på forskning, eksperimentering, undersøkelse eller utvikling. Dette gjelder ikke ved produksjon i større mengder for å påvise varens kommersielle muligheter eller for å dekke forsknings- og utviklingsomkostninger, f. ved tilleggsleveranser i en varekontrakt fra den opprinnelige leverandør til delvis fornyelse av normale leveranser eller installasjoner, eller til utvidelse av allerede foretatte leveranser eller installasjoner, dersom skifte av leverandør vil pålegge oppdragsgiveren å anskaffe utstyr som er teknisk uforenlig med eksisterende utstyr, eller som skaper uforholdsmessig store tekniske vanskeligheter ved drift og vedlikehold. Varigheten for den opprinnelige kontrakten og tilleggsleveransen må normalt ikke overstige tre år, g. dersom varene noteres og kjøpes på en varebørs, h. dersom varene anskaffes på særdeles fordelaktige vilkår, enten hos en leverandør som endelig innstiller sin virksomhet eller et konkursbo, tvangsakkord eller en tilsvarende behandling, i. ved tjenestekontrakter som skal tildeles vinneren eller en av vinnerne etter en gjennomført plan- og designkonkurranse jf. § 23-1 (plan- og designkonkurranse), og i samsvar med de regler som gjelder for denne. Alle vinnerne i konkurransen skal inviteres til å delta i forhandlingene, j. tilleggstjenester som ikke var med i det opprinnelige prosjektforslag eller i den opprinnelige kontrakten og tilleggsarbeider som ikke var med i den opprinnelige kunngjøring eller i den opprinnelige kontrakten, forutsatt at: 1.forhold oppdragsgiver ikke kunne forutse gjør det nødvendig å utføre tilleggstjenesten eller tilleggsarbeidet for å utføre de tjenestene som opprinnelig ble beskrevet, 2.tilleggsarbeidene eller tilleggstjenestene tildeles samme leverandør, 3.den samlede verdi av kontrakter som inngås om tilleggsarbeider eller tilleggstjenester ikke overstiger 50 prosent av verdien av den opprinnelige kontrakt, og 4. tilleggstjenestene eller tilleggsarbeidene ikke teknisk eller økonomisk kan skilles fra den opprinnelige kontrakt uten vesentlige ulemper for oppdragsgiver eller, dersom de kan skilles fra den opprinnelige kontrakt, likevel er strengt nødvendig for fullføring av denne, k. ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for nye arbeider, som er en gjentakelse av lignende arbeider utført i forbindelse med en tidligere kontrakt inngått i samsvar med hovedregelen i § 14-1 (tillatte anskaffelsesprosedyrer). Forutsetningen er at kontrakten tildeles til den opprinnelige leverandør og at arbeidene er i samsvar med det prosjekt som dannet utgangspunktet for tildelingen av den første kontrakten. Muligheten for at denne fremgangsmåte kan bli brukt, skal angis første gang det innhentes tilbud for prosjektet. Mulige senere arbeider skal tas med i beregningen av anskaffelsens verdi i forhold til terskelverdiene i kapittel 2 (anvendelsesområde for de ulike bestemmelsene i forskriften). Fremgangsmåten kan bare anvendes inntil tre år etter at den opprinnelige kontrakt ble sluttet, eller l. ved dekningskjøp som er nødvendig som følge av at en kontrakt er kjent uten virkning etter reglene i kapittel 22A, forutsatt at det er umulig å overholde fristene fastsatt i denne forskrift og kontrakt ikke inngås for en lengre periode enn det som er nødvendig for å gjennomføre en konkurranse i samsvar med forskriften.

18 Avvisning Av leverandør, foa §§ 11-10/20-12
Av tilbud, foa §§ 11-11/20-13 Av unormalt lave tilbud, foa §§ 11-12/20-14 Leverandørene bærer risikoen for å innlevere den dokumentasjonen oppdragsgiver etterspør, og at tilbudene er klart og korrekt utformet. Oppdragsgiver kan i visse tilfeller avvise leverandører på grunn av forhold ved leverandøren eller tilbudet. For å forenkle og redusere tvil og uklarheter er det er like avvisningsregler i forskriftens del II og III. Det er viktig å skille mellom de avvisningsbestemmelsene der oppdragsgiver plikter å avvise, og der oppdragsgiver får en rett til å avvise. Ofte omtalt som skal- og kan-avvisningsregler. Der oppdragsgiver har en avvisningsrett, er det i utgangspunktet opp til oppdragsgivers skjønn å avgjøre om en leverandør skal avvises. Oppdragsgivers skjønn er imidlertid ikke ubegrenset. Oppdragsgiver må sørge for å overholde de grunnleggende prinsippene, slik som for eksempel hensynet til god forretningsskikk, forutberegnlighet og likebehandling. Oppdragsgiver kan for eksempel ikke benytte avvisningsreglene for å diskriminere utenlandske leverandører. Dersom oppdragsgiver for eksempel velger å avvise én leverandør fordi tilbudet ikke er signert, må også andre leverandører som ikke har signert tilbudet avvises, jf. likebehandlingsprinsippet. Både av hensyn til at leverandørene har nedlagt store ressurser i utarbeidelsen av tilbudene, og for å forhindre at oppdragsgiver avviser gode tilbud, er det viktig at oppdragsgiver ved vurderingen av om kvalifikasjonskriteriene er oppfylt, vurderer om eventuelle mangler ved innlevert dokumentasjon mv. kan avhjelpes ved å sette en tilleggsfrist for ettersending av dokumenter, eller anmode om supplering eller utdyping av attester eller dokumenter. I visse tilfeller kan kravet til god forretningsskikk tilsi at oppdragsgiver bør sette en slik tilleggsfrist eller gi adgang til å supplere dokumenter.

19 Må avvise leverandør når:
denne ikke oppfyller krav som er satt til deltakelse i konkurransen, (OBS! Tilleggsfrist for ettersending av dokumenter) denne har unnlatt å levere skatteattest eller HMS-egenerklæring (OBS! Tilleggsfrist for ettersending av dokumenter) denne har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i samsvar med kapittel 7 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik forespørsel innen fristen, oppdragsgiver kjenner til at leverandøren er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller leverandøren har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med § 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner).

20 Kan avvise leverandør når:
Leverandøren er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning Er rettskraftig dømt i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje, ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter, skatter og avgifter gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren

21 Må avvise tilbud når det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming det er et alternativt tilbud avgitt i strid med § 11-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt, det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, eller det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene.

22 Kan avvise tilbud: Som etter forsøk på avklaring etter § 12-1 (forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser), inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige Som det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en konkurranse med forhandling kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Som virker unormalt lavt i forhold til ytelsen Som ikke er signert eller på grunn av andre forbehold ikke kan anses bindende.

23 Viktig i forhold til spørsmålet om avvisning
Må oppfylle formaliteter Svar på det det spørres om (les konkurransegrunnlaget) Lag fullstendige og komplette tilbud Det er risikosport å ta forbehold

24 Begrunnelsesplikten Leverandørene har krav på en begrunnelse sammen med tildelingseslutningen Begrunnelsens innhold – fra Prop. 12 L (2011–2012), pkt : «Begrunnelsen må således sette leverandørene i stand til, på et objektivt grunnlag, å vurdere om den konkrete anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med anskaffelsesregelverket, og følgelig om det er grunnlag for å klage. Dette må innebære at oppdragsgiver gir en beskrivelse av det vinnende tilbudets egenskaper i relasjon til hvert enkelt tildelingskriterium. En generell begrunnelse som for eksempel at ”etter en samlet vurdering ut i fra tildelingskriteriene var det vinnende tilbudet best” vil aldri være tilstrekkelig. Samtidig er det også viktig at kravet til begrunnelse ikke blir uforholdsmessig tyngende for oppdragsgiver.» •”Tilstrekkelig informasjon om det valgte tilbudet til at leverandøren kan vurdere om oppdragsgivers valg har vært saklig og forsvarlig, i samsvar med angitte tildelingskriterier” § 11-14/§ Oppdragsgivers begrunnelsesplikt 1.Oppdragsgiver skal i samsvar med § 13-3 (§22-3) (meddelelse om kontraktstildeling og karensperiode før inngåelse av kontrakt) annet ledd gi berørte leverandører en begrunnelse for tildeling av kontrakt eller rammeavtale. Oppdragsgiver skal i begrunnelsen opplyse navnet på den som fikk kontrakten eller rammeavtalen og gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar med angitte tildelingskriterier. 2.Oppdragsgiver skal snarest mulig gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: en leverandør blir avvist, jf. § ( § 20-12) (avvisning på grunn av forhold ved leverandøren), en forespørsel om å delta i konkurransen blir forkastet der oppdragsgiver har satt en øvre grense for antall deltakere, jf. § 8-6 (deltakelse i konkurranse hvor det settes en grense for antall deltagere), et tilbud blir avvist, jf. § (§ 20-13) (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet), konkurransen avlyses, jf. § 13-1 (§ 22-1) (avlysing av konkurransen og totalforkastelse), eller det ikke blir etablert en dynamisk innkjøpsordning som kunngjort. 3. Melding etter annet ledd bokstav d og e skal gis samtidig til alle deltakerne. §20-16 4. Ved avvisning av tilbud i tilfellene som nevnt i § 17-3 (krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) femte og sjette ledd, skal begrunnelsen redegjøre for hvorfor kravene ikke anses oppfylt på tilsvarende måte, eller hvorfor man har besluttet at vare, tjeneste, eller bygge- og anleggskontrakten ikke oppfyller kravene til ytelse eller funksjon.

25 Hvorfor begrunnelsesplikt?
Ivaretakelse av krav til gjennomsiktige og etterprøvbarhet Leverandørenes rettsikkerhet/effektiv håndhevelse FAD: «Begrunnelsen må derfor være av en slik art at det er mulig å etterprøve om beslutningen er i samsvar med regelverket og de regler som er satt for konkurransen» Kryssende hensyn; leverandørens ønske om innsyn i prosessen og andre leverandørers rett til at innholdet i deres tilbud hemmeligholdes overfor konkurrenter. Se fortolkningsuttalelse fra FAD, Kravet om at oppdragsgiver skal begrunne sine beslutninger, må sees i lys av formålet med anskaffelsesreglene om å sikre gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessene, og dermed leverandørenes rettssikkerhet. Hvorvidt leverandørene har mulighet til å få oppdragsgivers beslutninger overprøvd, avhenger i stor grad av begrunnelsesplikten. Begrunnelsen må derfor være av en slik art at det er mulig å etterprøve om beslutningen er i samsvar med regelverket og de regler som er satt for konkurransen. Videre vil slike tilbakemeldinger være et bidrag til forbedringer i den enkelte bedrift. FRA NOU 2010:2 pkt 13.1 Kravet om at oppdragsgiver skal begrunne sine beslutninger, må sees i lys av formålet med anskaffelsesreglene om å sikre gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessene, og dermed leverandørenes rettssikkerhet. Leverandørenes mulighet til å få oppdragsgivers beslutninger overprøvd, avhenger i stor grad av hvilke opplysninger de mottar om anskaffelsesprosessen. Oppdragsgivers begrunnelse må derfor være av en slik art at det er mulig å etterprøve om beslutningen er i samsvar med regelverket og de reglene som er satt for konkurransen. Videre vil slike tilbakemeldinger være et bidrag til forbedringer i den enkelte bedrift. En plikt til å utarbeide omfattende begrunnelser vil samtidig kunne representere en byrde for oppdragsgiver. Dette forsterkes av at leverandører som er misfornøyde med en avgjørelse vil kunne stille en rekke spørsmål til oppdragsgiver med utgangspunkt i kravene til begrunnelse, i håp om at svarene vil kunne avdekke feil i prosessen. Selv i anskaffelser der det ikke er noen egentlig grunn til å mistenke brudd på reglene, kan oppdragsgiver bli tvunget til å sette av betydelige ressurser for å behandle spørsmål som ikke leder til noe i praksis. Spørsmålet om rekkevidden og forståelsen av hvilke krav som stilles til oppdragsgivers begrunnelse er derfor av stor betydning, og det er flere hensyn som må balanseres. Leverandørene må gis tilstrekkelig informasjon til å kunne ivareta sine rettigheter, men uten at oppdragsgiverne pålegges unødvendige byrder knyttet til håndtering av begrunnelsesplikten. Når det gjelder spørsmålet om krav til begrunnelsen, er det i dag et sprik mellom - på den ene siden - de norske reglene, og særlig slik disse er utlagt i KOFA-praksis, og - på den andre siden - EØS-reglene. Det stilles nemlig større krav til oppdragsgivers begrunnelse etter norsk rett og KOFA-praksis enn hva som følger av EØS-retten.

26 Når gjelder begrunnelsesplikten?
Anskaffelser over kr ,foa §§ 11-14/20-16 Ved avvisning av leverandør eller et tilbud Ved utvelgelse av overtallige kvalifiserte Ved avlysning av konkurranse/ ikke etablering av kunngjort dynamisk innkjøpsordning Ved kontraktstildeling Ved anmodning om nærmere begrunnelse Anskaffelser under kr Foa § 3-1(7) jf foa § 3-1(6) Krav til begrunnelse? Kravet til proporsjonalitet Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. Rettsikkerhetsaspekt KOFA saker om at begrunnelse for valget under : 2009/25(37). ”Det følger av kravet til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i lovens § 5 at oppdragsgiver, også i konkurranser der forskriftens bestemmelser om begrunnelse ikke får anvendelse, må gi en begrunnelse for valg av leverandør som gjør det mulig å bedømme om tildelingen er foretatt i samsvar med reglene fastsatt for konkurransen, jf. klagenemndas sak 2008/83 (premiss 32) og sak 2008/153(premiss 60).


Laste ned ppt "Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google