Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli

2 • Formålet – lov om offentlige anskaffelser § 1: • Bidra til økt verdiskapning • Sikre effektiv ressursbruk • Forretningsmessighet og likebehandling • Gode interne rutiner i forbindelse med anskaffelser • Reduserer faren for korrupsjon • Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke alene korrupsjon • Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i EU/EØS har derfor betydning for hvordan de norske reglene tolkes. Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser?

3 • Lov om offentlige anskaffelser (loa) • Forskrift om offentlige anskaffelser (foa) • Forskrift om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene (vett) • Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (Kofa) • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 94) Hvilket regelverk?

4 kr 1 kr 500.000 kr 1,6/40,5 mill FOA del III FOA del II FOA del I, Særregler for Norge, nasjonale bestemmelser og uprioriterte tjenester Ikke kunngjøringspliktige anskaffelser Regler som vi er pliktige til å ha pga. EØS avtalen Systematikken i forskriften

5 • Ikke-diskriminering • Konkurranse • Likebehandling • Forutberegnelighet • Gjennomsiktighet • Etterprøvbarhet • Forretningsmessighet • Proporsjonalitet/forholdsmessighet Grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosedyren – LOA § 5

6 • Utslag av likebehandlingsprinsippet • Sikre like muligheter i konkurransen • Saklige og objektive kriterier • Proporsjonalitet • Forbud mot diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet • Også forbudt å hensynta lokaltilhørighet uten at det har direkte betydning for det som skal anskaffes Objektiv/ikke-diskriminerende

7 • Anskaffelsen ”skal så langt som mulig være basert på konkurranse” • Hva betyr så det? • Virkemiddel for effektive anskaffelser • Gjelder også ved direkte anskaffelser under terskelverdien (kr.500 000) Kravet til konkurranse

8 • Viktigste av de grunnleggende kravene • Alle skal ha like muligheter til å delta i konkurranse om oppdrag. • Gjelder overfor utenlandske og norske leverandører • Faktisk og formell likebehandling • Åpen og skjult forskjellsbehandling • MEN, det betyr ikke at kommunen ikke kan stille krav!!! Kravet til likebehandling

9 • Uten regler er utgangspunktet ingen forutberegnelighet (”spiller du fotball, så spiller du fotball”) • Alle liker positive overraskelser – det er de negative som bør unngås • Når flere konkurrerer må forutsetningene klargjøres • Krav til prosedyre • Klare krav til deltakelse i konkurransen • Krav til tildelingsvurdering/krav • Form og innhold graderes også etter krav til gjennomsiktighet og god forretningsskikk Kravet til forutberegnelighet

10 • Åpenhet i anbudsprosessen • Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i henhold til reglene • Kravet medfører at alt i anskaffelsesprosessen skal kunne dokumenteres. • Dokumentasjonen må være klar, entydig og utfyllende Gjennomsiktighet/etterprøvbarhet

11 • Et krav om saklig og forsvarlig saksbehandling • Saksbehandlingsreglene i forskriften om for eksempel taushetsplikt, habilitet, begrunnelse og regler for gjennomføring av forhandlinger skal ivareta dette • Offentlige ansatte ikke skal la seg lede av personlige sympatier, antipatier eller av tanke på egen vinning. God forretningsskikk og høy forretningsetisk standard

12 Pliktene øker etter verdi! Proporsjonalitetsprinsippet DEL I Del III Del II

13 • Når tilbudene først er kommet inn, kan ikke krav, spesifikasjon og tildelingskriterier (vilkår for valg av leverandør) endres! • Hvis det viser seg at oppdragsgiver har valgt feil/gjort en for dårlig jobb, er det to valg: • Forholde seg til konkurransen og få et dårligere produkt • Avlyse konkurransen og risiker å få erstatningskrav Hvilken betydning har regelverket?

14 Tillatte prosedyrer • Åpen anbudskonkurranse • prosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling • Begrenset anbudskonkurranse • prosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling • Konkurranse med forhandling • Kan gjennomføres i ett eller to trinn (anskaffelsens verdi avgjør) • Konkurransepreget dialog, • over EØS ved komplekse anskaffelser • Plan – og designkonkurranse Ulike anskaffelsesprosedyrer

15 Under EØS-terskel og uprioriterte tjenester: • Valgfrihet mellom åpen og begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i ett eller to trinn Anskaffelsesprosedyrer, FOA del II

16 Over EØS-terskel • Hovedregel – Skal benytte enten åpen eller begrenset anbudskonkurranse • Kun unntaksvis mulig å benytte konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog Anskaffelsesprosedyre, FOA del III

17 • Konkurranse med forhandling etter kunngjøring • Mislykket konkurranse, feil med alle tilbud • Kontraktens art • Tjenestekontrakter når ikke kan fastsette nøyaktige spesifikasjoner • Konkurranse med forhandling uten kunngjøring • Mislykket konkurranse • Feil med alle( a) • Ingen tilbud/ ingen egnede tilbud( b) • Kun en leverandør • Hastekjøp Risiko-overtredelsesgebyr Kort om de viktigste unntakene i §§14-3 og 14-4

18 • Av leverandør, foa §§ 11-10/20-12 • Av tilbud, foa §§ 11-11/20-13 • Av unormalt lave tilbud, foa §§ 11-12/20- 14 Avvisning

19 • denne ikke oppfyller krav som er satt til deltakelse i konkurransen, (OBS! Tilleggsfrist for ettersending av dokumenter) • denne har unnlatt å levere skatteattest eller HMS-egenerklæring (OBS! Tilleggsfrist for ettersending av dokumenter) • denne har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling i samsvar med kapittel 7 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik forespørsel innen fristen, • oppdragsgiver kjenner til at leverandøren er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller • leverandøren har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med § 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner). Må avvise leverandør når:

20 • Leverandøren er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess • er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning • Er rettskraftig dømt i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, • skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje, • ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter, skatter og avgifter • gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren Kan avvise leverandør når:

21 • det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen • det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming • det er et alternativt tilbud avgitt i strid med § 11-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt, • det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene • det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, eller • det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. Må avvise tilbud når

22 • Som etter forsøk på avklaring etter § 12-1 (forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser), inneholder avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige • Som det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en konkurranse med forhandling kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. • Som virker unormalt lavt i forhold til ytelsen • Som ikke er signert eller på grunn av andre forbehold ikke kan anses bindende. Kan avvise tilbud:

23 • Må oppfylle formaliteter • Svar på det det spørres om (les konkurransegrunnlaget) • Lag fullstendige og komplette tilbud • Det er risikosport å ta forbehold Viktig i forhold til spørsmålet om avvisning

24 • Leverandørene har krav på en begrunnelse sammen med tildelingseslutningen • Begrunnelsens innhold – fra Prop. 12 L (2011–2012), pkt. 8.2.5: • «Begrunnelsen må således sette leverandørene i stand til, på et objektivt grunnlag, å vurdere om den konkrete anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med anskaffelsesregelverket, og følgelig om det er grunnlag for å klage. Dette må innebære at oppdragsgiver gir en beskrivelse av det vinnende tilbudets egenskaper i relasjon til hvert enkelt tildelingskriterium. En generell begrunnelse som for eksempel at ”etter en samlet vurdering ut i fra tildelingskriteriene var det vinnende tilbudet best” vil aldri være tilstrekkelig. Samtidig er det også viktig at kravet til begrunnelse ikke blir uforholdsmessig tyngende for oppdragsgiver.» Begrunnelsesplikten

25 • Ivaretakelse av krav til gjennomsiktige og etterprøvbarhet • Leverandørenes rettsikkerhet/effektiv håndhevelse • FAD: «Begrunnelsen må derfor være av en slik art at det er mulig å etterprøve om beslutningen er i samsvar med regelverket og de regler som er satt for konkurransen» • Kryssende hensyn; • leverandørens ønske om innsyn i prosessen og andre leverandørers rett til at innholdet i deres tilbud hemmeligholdes overfor konkurrenter. Se fortolkningsuttalelse fra FAD, 20.1.2011 Hvorfor begrunnelsesplikt?

26 • Anskaffelser over kr 500.000,foa §§ 11-14/20-16 • Ved avvisning av leverandør eller et tilbud • Ved utvelgelse av overtallige kvalifiserte • Ved avlysning av konkurranse/ ikke etablering av kunngjort dynamisk innkjøpsordning • Ved kontraktstildeling • Ved anmodning om nærmere begrunnelse • Anskaffelser under kr 500.000 • Foa § 3-1(7) jf foa § 3-1(6) • Krav til begrunnelse? • Kravet til proporsjonalitet Når gjelder begrunnelsesplikten?


Laste ned ppt "Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google