Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema •Lov om offentlige anskaffelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema •Lov om offentlige anskaffelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema •Lov om offentlige anskaffelser

2 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. Kommunale og interkommunale virksomheter – opsjon. Innkjøpsenheten:Består av 6 årverk Styret for GKI: Rådmennene i Grenlandskommunene Samarbeidsrådet for GKI:En nøkkelperson i hver kommune, rådgivende Arbeidsoppgaver •Informasjon •Gjennomføring av felles rammeavtaler – varer og tjenester •Kontraktsoppfølging •Bistand og rådgivning til kommunene •E-Handel •Kompetansebygging •Rutiner og utvikling •Miljø og samfunnsansvar

3 Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Grunnleggende krav, LOA §5 og FOA Del 1, §3-1 (gjelder alle innkjøp uavhengig av anskaffelsens art og verdi) •Krav til konkurranse •Ikke diskriminering (nasjonalitet eller lokal tilhørighet) •Ikke oppdeling av konkurranser •Likebehandling og forutberegnelighet •Forholdsmessighet •God anbuds- og forretningsskikk •Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet •Livssykluskostnader, universell utforming og miljø

4 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Del 1 – Alminnelige bestemmelser (gjelder også for del 2 og 3) Del 2 – Anskaffelser under EØS-terskelverdiene + uprioriterte tjenester Del 3 – Anskaffelser over EØS-terskelverdiene Terskelverdier, NOK, ekskl. mva. -nasjonal, varer og tjenester:kr 500.000 – 1.600.000 -nasjonal, bygg/anlegg:kr 500.000 - 40.000.000 -EØS, varer og tjenester: over kr 1.600.000 -EØS, bygg/anlegg:over kr 40.000.000

5 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Del 1 – Alminnelige bestemmelser Anskaffelsesprosedyrer •Åpen anbudskonkurranse •Begrenset anbudskonkurranse •Konkurransepreget dialog •Konkurranse med forhandling Nasjonal kunngjøring • Velge prosedyre, Doffin, tidsrammer mer fleksible, tildelingskriterier «litt rom» EØS kunngjøring •Hovedregel er åpen eller begrenset anbudskonkurranse – unntak begrunnes •Doffin + TED •Mer tidkrevende •Tildelingskriterier skal vektes

6 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Del 2 (under EØS terskelverdi) og Del 3 (over EØS terskelverdi) Kvalifikasjonskrav – relatert til leverandøren Skatteattester (obligatorisk – ikke eldre enn 6 måneder) •skatteattest for mva. •skatteattest for skatt HMS-egenerklæringsskjema (obligatorisk ved arbeid) Lærlingeordning (for norske leverandører, dersom klart definert behov i bransjen) Økonomi Komplett årsregnskap, styre- og revisjonsberetning, kredittraiting, garantier, forsikringer, annen relevant dokumentasjon.

7 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Kvalifikasjonskrav – relatert til leverandøren, fortsetter Tekniske og faglige personell •Disponering av personell •Prøver, beskrivelser, fotografier, sertifikater •Metoder for kvalitetssikring og ansvarlig for kvalitetskontroll •Viktigste leveranser siste 3 år, verdi, tidspunkt, kunde •Produksjonskapasitet / kapasitet •Andel av kontrakt til underentreprenører / underleverandører •Gjennomsnittlig arbeidsstyrke og administrativt personell •Redskaper, maskiner, utstyr, verktøy, materiell disponeres •Utdanning og faglige kvalifikasjoner mht. utføre kontrakten / tjenesten Godkjenninger •Faglig register, handelsregister, foretaksregister Oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder Standarder for miljøledelsessystemer

8 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) -Del 2, nasjonalt: varer, tjenester, bygg/anlegg Tildelingskriterier •Laveste pris (forutsatt at konkurransegrunnlagets spesifikasjoner og krav er oppfylt) •Det økonomisk mest fordelaktige tilbud (tilknytning til kontraktsgjenstanden) -Kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som legges til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver på forhånd har bestemt prioriteringen eller vektingen av kriteriene, skal dette angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.

9 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) -Del 3, EØS: varer, tjenester og bygg/anlegg Tildelingskriterier •Laveste pris (forutsatt at konkurransegrunnlagets spesifikasjoner og krav er oppfylt) •Det økonomisk mest fordelaktige tilbud (tilknytning til kontraktsgjenstanden) -Kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som legges til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag.

10 Evaluering – ERP System TildelingskriteriumVektPoengScore Økonomi:35%1-10x Produktmessige egenskaper:50%1-10x Tjenestemessige egenskaper:15%1-10x Sum100% Beregningsmodell For hvert kriterium rangeres det enkelte tilbud på en poengskala fra 1 – 10, der 10 er høyest. Beste tilbud innenfor hvert kriterium oppnår 10 poeng. Hvor stor del av poengskalaen som benyttes ved poenggivningen avhenger av hvor store forskjeller det er mellom tilbudene på de enkelte kriteriene. Poeng pr. kriterium multipliseres med kriteriets vekt. Det tilbud som oppnår høyest ”totalscore”, defineres som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og er vinner av konkurransen. (Bruk av elektronisk innkjøpsverktøy 1-100)

11 Evaluering – Tekniske rådgivertjenester Tildelingskriterium VektPoengScore Pris: 60%1-10x Kompetanse:40%1-10x Sum100% Kompetanse (Siv. ingeniør, ingeniør, teknisk fagskole). Erfaring fra relevante oppdrag. Beregningsmodell som tidligere.

12 Evaluering – Håndverkertjenester Tildelingskriterium VektPoengScore Pris: 100%1-10x Sum100% For vurdering av pris inngikk følgende: •Timepriser •Produktpriser + påslag •Produktpakker (timepris x timeforbruk + vareforbruk) Beregningsmodell som tidligere.

13


Laste ned ppt "Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema •Lov om offentlige anskaffelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google