Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund

2 Innhold Inntektsføring – bevilgninger
Inntektsføring – kontrakter (BOA) Inntektsføring – annet Refusjon av utgifter – hvordan ? Videreformidling i henhold til kontrakt Videreformidlingskonti/Protyper/Artikkelnr Ompostering 5 og 7 serien 9 serien

3 Bevilgning Som bevilgning bokføres:
Tilskudd fra KD – eget kapittel (260) Tilskudd fra KD – andre kapittel (f.eks 281) SAK midler Norgesuniversitetet Tilskudd fra andre departement Bevilgningene føres på tiltak med protype: KD eget kapittel – protype 10, 12 eller 13 KD andre kapittel – protype 14 Andre departement – protype 15 Normalt utbetales bevilgningen uten fakturering

4 Inntekstkonti - bevilgninger
Følgende inntektskonti brukes: 3900 – bevilgning fra KD, rammetildeling (kap 260) 3901 – bevilgning fra KD ramme, via statlige utdanningsinstitusjoner (for eksempel SAK- midler) 3902 – bevilgning fra KD, andre kapitler (f.eks 281) 3980 – bevilgning fra andre departement Bevilgning regnes ikke som omsetning (det er ikke krav om leveranse) (jfr. MVA loven § 1), det beregnes ikke MVA og MVA-koden er 0

5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Finnes alltid en kontrakt med tilhørende dokumentasjon (BOA regelverket) Hver kontrakt har sitt eget prosjektnummer som starter på A Bare inntekter knyttet til kontrakten føres på prosjektet Utgående faktura skal henvise til kontrakten, spesifisering i vedlegg Fakturering jfr. kontrakt

6 Inntektskonti BOA Prosjekt klassifiseres i forbindelse med registrering Inntektskonto styres av protype Unntak: EU – protype og oppdrgiv styrer valg av inntektskonto Oppdrag – innenlands eller utlandet Bidrag føres i kontogruppe 34 Oppdrag i kontogruppe 30, 31 eller 32 (husk MVA) Ved fakturering skal artikkelnr. stemme med de 3 første sifrene i kontonr. VIKTIG for MVA rapporteringen.

7 BOA - oversikt over protyper og inntektskonto
Protype (T) Oppdrgiver Inntektskonto Tekst 25 Andre statlige etater 3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter 26 Kommunale og fylkeskommunale etater 3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 27 Organisasjoner og stiftelser 3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 28 Næringsliv/private 3450 Tilskudd fra næringsliv/private 29 Tilskudd fra utlandet 3490 Tilskudd fra andre 32 EU - UiT partner 8 - EU - rammeprogram for forskning 3422 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning via andre 33 EU - UiT koordinator 3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning 34 EU - Øvrige 9 - EU - undervisning og annet 3425 Andre tilskudd fra EU 35 NFR - UiT partner 3402 Tilskudd fra NFR via andre 36 NFR - UiT koordinator 3400 Tilskudd fra NFR 37 NFR - Øvrige prosjekt 38 Regionale forskingsfond 3435 Tilskudd fra regionale forskingsfond 41 Oppdrag Innenlands 3030 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag - høy sats Utlandet inkl. Svalbard og Jan Mayen 3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet inkl Svalbard og Jan Mayen (utenfor fastlands Norge) 42 Etter- og videreutdanning (EVU) oppdrag (ikke fradrag for MVA) 3230 Kurs-/studieinntekt - oppdrag 43 Gaver 3460 Gaver som utløser gaveforsterkning 3466 Andre gaver 44 Gaveforsterkning 3465

8 Finne prosjektets protype
Agresso Felles Begreper og relasjoner Begrepsverdier Dobbeltklikk på prosjektnr (begrepsverdi)

9 Finne prosjektets protype forts.
Arkfane 3 – Relasjon viser blant annet protype

10 Andre inntekter Inntekter som ikke er knyttet til kontrakter inntektsføres i bevilgningsøkonomien MVA-regelverket: Salg av tjeneste er omsetning og dermed merverdiavgiftspliktig, jfr MVA loven § 3.1. (for eksempel timelønn, trykketjenester, laboratorieundersøkelser) Inntekter vedr undervisning og annet utenfor MVA området, avgiftsunntak i MVA loven kap Inntekter som kommer under avgiftsfritak, jfr MVA loven kap 6 Det er arten av varer/tjenester vi selger som bestemmer MVA behandlingen, ikke fakturamottaker.

11 Inntektsføring – refusjon av utgifter
Viderefakturering: når UiT har betalt en faktura på vegne av andre og hele beløpet skal viderefaktureres. Bruttobeløpet på fakturaen faktureres (inkl MVA) jfr. MVA loven §4-1.2a Kopi av originalfaktura legges ved fakturaen Riktig inntektskonto er – Viderefakturering utlegg (MVA kode 6) Inntekten flyttes fra konto 3678 til kostnadskontoen der den viderefakturerte fakturaen er kostnadsført. Konto 3678 skal gå i 0,-

12 Kostnadsdeling Når to eller flere enheter går sammen om å anskaffe en vare/tjeneste i fellesskap. En av partene står som fakturamottaker og belaster deretter de øvrige partene for deres andel. Kostnadsdeling anses normalt ikke som omsetning. UiT fakturerer bruttobeløp på konto 3678 – Viderefakturering utlegg. Inntekten flyttes fra konto 3678 til kostnadskontoen der den viderefakturerte kostnaden er belastet.

13 Refusjon av reiseregninger
Refusjon av reiseregninger inntektsføres på inntektskonto 3678 Viderefakturering utlegg (MVA kode 6) Husk at dokumentasjon må vedlegges fakturaen, også vedleggene til reiseregningen Omposteres deretter til konto 7197 – Refusjon av reisekostnader som er forskuttert av institusjonen og fakturert til f.eks andre høgskoler eller universitet. NB: konto 7197 skal bare brukes når vi skal føre reduksjon av reiseregninger.

14 Ompostering lønn og reiseregning
Konto 5509-Ompostering lønn og konto 7139-Ompostering reise Kan ikke føres på opprinnelig konto, siden lønn og reisegodtgjørelse er innberetningspliktig og registreres via PAGA. Føres til debet og kredit på samme konto

15 Salg fra varelager Salg av rekvisita, kjemikalier osv fra våre varelager Dette er omsetning av varer og dermed MVA-pliktig, jfr MVA loven § 3.1.1 Faktureres med MVA Fradragsrett for MVA på den del av leverandørfaktura som gjelder videresalg.

16 UiT – koordinator på prosjekt
Andel av bevilgningen som, i henhold til kontrakten, skal videreformidles til partnere utenfor UiT skal føres slik: Beløpet, som skal videreformidles, føres: debet konto for videreformidling/avd/pro og kredit konto 2999 – Annen kortsiktig gjeld/avd/pro. Ved utbetaling til partnere belastes fakturaen 2999/avd/pro Enhetene er selv ansvarlig for at riktige beløp er ført på videreformidlingskonto og konto 2999 Fordeling internt ved UiT bokføres på inntektskontoen HUSK: alle utbetalinger som IKKE gjelder konsortieavtale skal kostnadsføres

17 Videreformidling - eksempel
UiT mottar kr ,- fra NFR vedr. en kontrakt som vi er koordinator på. Av dette beløpet skal ,- videreformidles til NTNU ihht konsortieavtale. Bokføring av innbetalingen: Debet konto kr ,- Kredit konto A20281 kr ,- Bokføring av beløp til videreformidling: Debet konto A20281 kr ,- Kredit konto A20281 kr ,- Bokføring av utbetaling ihht kontrakt: Kredit konto kr ,- Debet konto A20281 kr ,-

18 Videreformidlingskonti BOA
3401 Videreformidling tilskudd fra NFR 3411 Videreformidling av tilskudd fra andre statlige virksomheter 3421 Videreformidling av tilskudd EU rammeprogram for forskning 3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU 3431 Videreformidling av tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 3436 Videreformidling av tilskudd fra regionale forskingsfond 3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private 3491 Videreformidling av tilskudd fra andre

19 9-serien Ikke en del av den offisielle kontoplan, brukes til interne overføringer Enklere rapportering og mer oversiktlig med egne kontoer for inntekt og kostnader Alltid en motkonto! Skille mellom godskrivning og belastning 90* - godskrivning (kredit) 91* - belastning (debet) Unntak: Korrigering av feilføring Bilagsnr Bilagsdato Periode Konto Dim1 Dim2 Tekst Beløp 201401 9141 331500 A42164 DEKNINGSBIDRAG 44 T (210,- PR TIME) 9240 9041 311226 A21407 -9240

20 Konto-motkonto på 9 serien
Beskrivelse Motkonto 9000 Interne tilskudd, godskrevet 9100 Interne tilskudd, belastet 9001 Fakultetsinterne tilskudd, godskrevet 9101 Fakultetsinterne tilskudd, belastet 9009 Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet 9109 Omdisponering av tidligere års midler, belastet 9010 Refusjon lønnskostnader mellom fakultet/enheter, godskrevet 9110 Refusjon lønnskostnader mellom fakultet/enheter, belastet 9011 Refusjon lønnskostnader fakultetsinternt, godskrevet 9111 Refusjon lønnskostander fakultetsinternt, belastet 9019 Midlertidig ompostering lønn, godskrevet 9119 Midlertidig ompostering lønn, belastet 9020 Internhusleie, godskrevet 9120 Internhusleie, belastet 9028 Diverse varer, godskrevet 9128 Diverse varer, belastet 9029 Diverse tjenester, godskrevet 9129 Diverse tjenester, belastet 9030 Inversteringskostnader, godskrevet 9130 Inversteringskostnader, belastet 9040 Sentralt dekningsbidrag, godskrevet 9140 Sentralt dekningsbidrag, belastet 9041 Indirekte kostnader fakultet/enhet, godskrevet 9141 Indirekte kostnader fakultet/enhet, belastet 9042 Indirekte kostnader internt ansatte, godskrevet 9142 Indirekte kostnader internt ansatte, belastet 9051 Egeninnsats BOA-prosjekt, godskrevet 9151 Egeninnsats BOA-prosjekt, belastet 9052 Egeninnsats 4. året NFR-stipendiater, godskrevet 9152 Egeninnsats 4. året NFR-stipendiater, belastet 9053 Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte, godskrevet 9153 Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte, belastet 9054 Egeninnsats internt ansatte, godskrevet 9154 Egeninnsats internt ansatte, belastet 9060 Lisense, godskrevet 9160 Lisenser anskaffelse 9061 Bygg godskrevet 9161 Bygg anskaffelse 9062 Transportmidler, godskrevet 9162 Transportmidler anskaffelse 9063 Forsknings- og undervisningsutstyr, godskrevet 9163 Forsknings- og undervisningsutstyr anskafelser 9064 Inventar og div. utstyr, godskrevet 9164 Inventar/Diverst utstyr anskaffelser 9065 Verktøy og instrumenter, godskrevet 9165 Verktøy og instrumenter anskaffelser 9066 Data-, kontor- og AV-utstyr 9166 Data, AV og kontorutstyr 9200 Avslutning internt tiltak 9210 Midler fra avsluttede interne tiltak 9201 Avslutning bidragsprosjekt 9211 Midler fra avsluttede bidragsprosjekt 9300 Kompensasjon oppdragsprosjekter, fakultet 9311 Kompensasjon oppdragsprosjekter, UiT felles

21 Protyper Protype Beskrivelse 10 Regnskapsmessig oppfølging
Interne avsetninger Øremerkede midler KD-andre kapittel Andre departement Andre statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner og stiftelser Næringsliv/private Tilskudd fra utlandet EU - UiT partner EU - UiT koordinator EU - Øvrige NFR - UiT partner NFR - UiT koordinator NFR - Øvrige prosjekt Regionale forskingsfond Oppdrag Etter- og videreutdanning (EVU) oppdrag Gaver Gaveforsterkning

22 Artikkelnummer Artikkel Beskrivelse Konto intervall 300
Salgsinntekt varer, avgiftspliktig 303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri 313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 320 Salgsinntekt varer, unntatt mvaloven 323 Salgsinntekt tjenester, unntatt mvaloven 340 Tilskudd fra NFR 341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter 342 Tilskudd fra EU 343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 345 Tilskudd fra næringsliv og private 346 Gaver og gaveforsterkninger 349 Andre tilskudd og overføringer 360 Leieinntekt fast eiendom 363 Leieinntekter andre varige driftsmidler 364 Andre leieinntekter 367 Annen driftsrelatert inntekt


Laste ned ppt "Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google