Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund. Innhold –Inntektsføring – bevilgninger –Inntektsføring – kontrakter (BOA) –Inntektsføring – annet –Refusjon av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund. Innhold –Inntektsføring – bevilgninger –Inntektsføring – kontrakter (BOA) –Inntektsføring – annet –Refusjon av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund

2 Innhold –Inntektsføring – bevilgninger –Inntektsføring – kontrakter (BOA) –Inntektsføring – annet –Refusjon av utgifter – hvordan ? –Videreformidling i henhold til kontrakt –Videreformidlingskonti/Protyper/Artikkelnr –Ompostering 5 og 7 serien –9 serien

3 Bevilgning Som bevilgning bokføres: –Tilskudd fra KD – eget kapittel (260) –Tilskudd fra KD – andre kapittel (f.eks 281) –SAK midler –Norgesuniversitetet –Tilskudd fra andre departement Bevilgningene føres på tiltak med protype: –KD eget kapittel – protype 10, 12 eller 13 –KD andre kapittel – protype 14 –Andre departement – protype 15 Normalt utbetales bevilgningen uten fakturering

4 Inntekstkonti - bevilgninger Følgende inntektskonti brukes: –3900 – bevilgning fra KD, rammetildeling (kap 260) –3901 – bevilgning fra KD ramme, via statlige utdanningsinstitusjoner (for eksempel SAK- midler) –3902 – bevilgning fra KD, andre kapitler (f.eks 281) –3980 – bevilgning fra andre departement –Bevilgning regnes ikke som omsetning (det er ikke krav om leveranse) (jfr. MVA loven § 1), det beregnes ikke MVA og MVA- koden er 0

5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Finnes alltid en kontrakt med tilhørende dokumentasjon (BOA regelverket) Hver kontrakt har sitt eget prosjektnummer som starter på A Bare inntekter knyttet til kontrakten føres på prosjektet Utgående faktura skal henvise til kontrakten, spesifisering i vedlegg Fakturering jfr. kontrakt

6 Inntektskonti BOA Prosjekt klassifiseres i forbindelse med registrering Inntektskonto styres av protype –Unntak: EU – protype og oppdrgiv styrer valg av inntektskonto Oppdrag – innenlands eller utlandet Bidrag føres i kontogruppe 34 Oppdrag i kontogruppe 30, 31 eller 32 (husk MVA) Ved fakturering skal artikkelnr. stemme med de 3 første sifrene i kontonr. VIKTIG for MVA rapporteringen.

7 BOA - oversikt over protyper og inntektskonto ProtypeProtype (T)OppdrgiverInntektskontoTekst 25Andre statlige etater3410Tildelinger fra andre statlige virksomheter 26Kommunale og fylkeskommunale etater3430Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 27Organisasjoner og stiftelser3440Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 28Næringsliv/private3450Tilskudd fra næringsliv/private 29Tilskudd fra utlandet3490Tilskudd fra andre 32EU - UiT partner 8 - EU - rammeprogram for forskning3422Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning via andre 33EU - UiT koordinator 8 - EU - rammeprogram for forskning3420Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning 34EU - Øvrige 8 - EU - rammeprogram for forskning3420Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning 32EU - UiT partner9 - EU - undervisning og annet3425Andre tilskudd fra EU 33EU - UiT koordinator9 - EU - undervisning og annet3425Andre tilskudd fra EU 34EU - Øvrige9 - EU - undervisning og annet3425Andre tilskudd fra EU 35NFR - UiT partner3402Tilskudd fra NFR via andre 36NFR - UiT koordinator3400Tilskudd fra NFR 37NFR - Øvrige prosjekt3400Tilskudd fra NFR 38Regionale forskingsfond3435Tilskudd fra regionale forskingsfond 41OppdragInnenlands3030Avgiftspliktig inntekt - oppdrag - høy sats 41Oppdrag Utlandet inkl. Svalbard og Jan Mayen3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet inkl Svalbard og Jan Mayen (utenfor fastlands Norge) 42 Etter- og videreutdanning (EVU) oppdrag (ikke fradrag for MVA)3230Kurs-/studieinntekt - oppdrag 43Gaver3460Gaver som utløser gaveforsterkning 43Gaver3466Andre gaver 44Gaveforsterkning3465Gaveforsterkning

8 Finne prosjektets protype Agresso Felles Begreper og relasjoner Begrepsverdier Dobbeltklikk på prosjektnr (begrepsverdi)

9 Finne prosjektets protype forts. Arkfane 3 – Relasjon viser blant annet protype

10 Andre inntekter Inntekter som ikke er knyttet til kontrakter inntektsføres i bevilgningsøkonomien MVA-regelverket: –Salg av tjeneste er omsetning og dermed merverdiavgiftspliktig, jfr MVA loven § 3.1. (for eksempel timelønn, trykketjenester, laboratorieundersøkelser) –Inntekter vedr undervisning og annet utenfor MVA området, avgiftsunntak i MVA loven kap 3.2-3.20 –Inntekter som kommer under avgiftsfritak, jfr MVA loven kap 6 –Det er arten av varer/tjenester vi selger som bestemmer MVA behandlingen, ikke fakturamottaker.

11 Inntektsføring – refusjon av utgifter Viderefakturering: når UiT har betalt en faktura på vegne av andre og hele beløpet skal viderefaktureres. Bruttobeløpet på fakturaen faktureres (inkl MVA) jfr. MVA loven §4-1.2a Kopi av originalfaktura legges ved fakturaen Riktig inntektskonto er 3678 – Viderefakturering utlegg (MVA kode 6) Inntekten flyttes fra konto 3678 til kostnadskontoen der den viderefakturerte fakturaen er kostnadsført. Konto 3678 skal gå i 0,-

12 Kostnadsdeling Når to eller flere enheter går sammen om å anskaffe en vare/tjeneste i fellesskap. En av partene står som fakturamottaker og belaster deretter de øvrige partene for deres andel. Kostnadsdeling anses normalt ikke som omsetning. UiT fakturerer bruttobeløp på konto 3678 – Viderefakturering utlegg. Inntekten flyttes fra konto 3678 til kostnadskontoen der den viderefakturerte kostnaden er belastet.

13 Refusjon av reiseregninger Refusjon av reiseregninger inntektsføres på inntektskonto 3678 Viderefakturering utlegg (MVA kode 6) Husk at dokumentasjon må vedlegges fakturaen, også vedleggene til reiseregningen Omposteres deretter til konto 7197 – Refusjon av reisekostnader som er forskuttert av institusjonen og fakturert til f.eks andre høgskoler eller universitet. NB: konto 7197 skal bare brukes når vi skal føre reduksjon av reiseregninger.

14 Ompostering lønn og reiseregning Konto 5509-Ompostering lønn og konto 7139-Ompostering reise –Kan ikke føres på opprinnelig konto, siden lønn og reisegodtgjørelse er innberetningspliktig og registreres via PAGA. –Føres til debet og kredit på samme konto

15 Salg fra varelager Salg av rekvisita, kjemikalier osv fra våre varelager Dette er omsetning av varer og dermed MVA-pliktig, jfr MVA loven § 3.1.1 Faktureres med MVA Fradragsrett for MVA på den del av leverandørfaktura som gjelder videresalg.

16 UiT – koordinator på prosjekt Andel av bevilgningen som, i henhold til kontrakten, skal videreformidles til partnere utenfor UiT skal føres slik: Beløpet, som skal videreformidles, føres: – debet konto for videreformidling/avd/pro og kredit konto 2999 – Annen kortsiktig gjeld/avd/pro. Ved utbetaling til partnere belastes fakturaen 2999/avd/pro Enhetene er selv ansvarlig for at riktige beløp er ført på videreformidlingskonto og konto 2999 Fordeling internt ved UiT bokføres på inntektskontoen HUSK: alle utbetalinger som IKKE gjelder konsortieavtale skal kostnadsføres

17 Videreformidling - eksempel UiT mottar kr 1 500 000,- fra NFR vedr. en kontrakt som vi er koordinator på. Av dette beløpet skal 500 000,- videreformidles til NTNU ihht konsortieavtale. Bokføring av innbetalingen: Debet konto 1501100000 100000kr 1 500 000,- Kredit konto 3400 311141 A20281 kr 1 500 000,- Bokføring av beløp til videreformidling: Debet konto 3401 311141 A20281kr500 000,- Kredit konto 2999 311141 A20281kr 500 000,- Bokføring av utbetaling ihht kontrakt: Kredit konto 2401 100000 100000kr 500 000,- Debet konto 2999 311141 A20281 kr 500 000,-

18 Videreformidlingskonti BOA 3401Videreformidling tilskudd fra NFR 3411Videreformidling av tilskudd fra andre statlige virksomheter 3421 Videreformidling av tilskudd EU rammeprogram for forskning 3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU 3431 Videreformidling av tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 3436 Videreformidling av tilskudd fra regionale forskingsfond 3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private 3491 Videreformidling av tilskudd fra andre

19 9-serien Ikke en del av den offisielle kontoplan, brukes til interne overføringer Enklere rapportering og mer oversiktlig med egne kontoer for inntekt og kostnader Alltid en motkonto! Skille mellom godskrivning og belastning –90* - godskrivning (kredit) –91* - belastning (debet) Unntak: Korrigering av feilføring BilagsnrBilagsdatoPeriodeKontoDim1Dim2TekstBeløp 1140302028.01.20142014019141331500A42164DEKNINGSBIDRAG 44 T (210,- PR TIME)9240 1140302028.01.20142014019041311226A21407DEKNINGSBIDRAG 44 T (210,- PR TIME)-9240

20 Konto-motkonto på 9 serien KontoBeskrivelseMotkontoBeskrivelse 9000Interne tilskudd, godskrevet9100Interne tilskudd, belastet 9001Fakultetsinterne tilskudd, godskrevet9101Fakultetsinterne tilskudd, belastet 9009Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet9109Omdisponering av tidligere års midler, belastet 9010Refusjon lønnskostnader mellom fakultet/enheter, godskrevet9110Refusjon lønnskostnader mellom fakultet/enheter, belastet 9011Refusjon lønnskostnader fakultetsinternt, godskrevet9111Refusjon lønnskostander fakultetsinternt, belastet 9019Midlertidig ompostering lønn, godskrevet9119Midlertidig ompostering lønn, belastet 9020Internhusleie, godskrevet9120Internhusleie, belastet 9028Diverse varer, godskrevet9128Diverse varer, belastet 9029Diverse tjenester, godskrevet9129Diverse tjenester, belastet 9030Inversteringskostnader, godskrevet9130Inversteringskostnader, belastet 9040Sentralt dekningsbidrag, godskrevet9140Sentralt dekningsbidrag, belastet 9041Indirekte kostnader fakultet/enhet, godskrevet9141Indirekte kostnader fakultet/enhet, belastet 9042Indirekte kostnader internt ansatte, godskrevet9142Indirekte kostnader internt ansatte, belastet 9051Egeninnsats BOA-prosjekt, godskrevet9151Egeninnsats BOA-prosjekt, belastet 9052Egeninnsats 4. året NFR-stipendiater, godskrevet9152Egeninnsats 4. året NFR-stipendiater, belastet 9053Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte, godskrevet9153Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte, belastet 9054Egeninnsats internt ansatte, godskrevet9154Egeninnsats internt ansatte, belastet 9060Lisense, godskrevet9160Lisenser anskaffelse 9061Bygg godskrevet9161Bygg anskaffelse 9062Transportmidler, godskrevet9162Transportmidler anskaffelse 9063Forsknings- og undervisningsutstyr, godskrevet9163Forsknings- og undervisningsutstyr anskafelser 9064Inventar og div. utstyr, godskrevet9164Inventar/Diverst utstyr anskaffelser 9065Verktøy og instrumenter, godskrevet9165Verktøy og instrumenter anskaffelser 9066Data-, kontor- og AV-utstyr9166Data, AV og kontorutstyr 9200Avslutning internt tiltak9210Midler fra avsluttede interne tiltak 9201Avslutning bidragsprosjekt9211Midler fra avsluttede bidragsprosjekt 9300Kompensasjon oppdragsprosjekter, fakultet9311Kompensasjon oppdragsprosjekter, UiT felles

21 Protyper Protype Beskrivelse 10 Regnskapsmessig oppfølging 12 Interne avsetninger 13 Øremerkede midler 14 KD-andre kapittel 15 Andre departement 25 Andre statlige etater 26 Kommunale og fylkeskommunale etater 27 Organisasjoner og stiftelser 28 Næringsliv/private 29 Tilskudd fra utlandet 32 EU - UiT partner 33 EU - UiT koordinator 34 EU - Øvrige 35 NFR - UiT partner 36 NFR - UiT koordinator 37 NFR - Øvrige prosjekt 38 Regionale forskingsfond 41 Oppdrag 42 Etter- og videreutdanning (EVU) oppdrag 43 Gaver 44 Gaveforsterkning

22 Artikkelnummer ArtikkelBeskrivelseKonto intervall 300Salgsinntekt varer, avgiftspliktig3000-3009 303Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig3030-3039 310Salgsinntekt varer, avgiftsfri3100-3109 313Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri3130-3139 320Salgsinntekt varer, unntatt mvaloven3200-3209 323Salgsinntekt tjenester, unntatt mvaloven3230-3239 340Tilskudd fra NFR3400-3409 341Tilskudd fra andre statlige virksomheter3410-3419 342Tilskudd fra EU3420-3429 343Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater3430-3439 344Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser3440-3449 345Tilskudd fra næringsliv og private3450-3459 346Gaver og gaveforsterkninger3460-3469 349Andre tilskudd og overføringer3490-3499 360Leieinntekt fast eiendom3600-3609 363Leieinntekter andre varige driftsmidler3630-3639 364Andre leieinntekter3640-3449 367Annen driftsrelatert inntekt3670-3679


Laste ned ppt "Bruk av inntektskonti Per-Åge Berglund. Innhold –Inntektsføring – bevilgninger –Inntektsføring – kontrakter (BOA) –Inntektsføring – annet –Refusjon av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google