Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring i ny kontoplan - oppbygging og forståelse Prosjektgruppa: Elin K Andersen Lajla Johansen Helene Wang Mortensen Per-Åge Berglund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring i ny kontoplan - oppbygging og forståelse Prosjektgruppa: Elin K Andersen Lajla Johansen Helene Wang Mortensen Per-Åge Berglund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring i ny kontoplan - oppbygging og forståelse Prosjektgruppa: Elin K Andersen Lajla Johansen Helene Wang Mortensen Per-Åge Berglund

2 Agenda •Ny kontoplan – bakgrunn •Oppbygging •Roller, ansvar og fullmakter •Hvordan lese og forstå? •Endringer kontoklassene og tilhørende regelverk •Teknisk løsning 25.06.20142

3 Bakgrunn – Finansdep. •Finansdepartementet har utarbeidet ny standard kontoplan for alle statlige virksomheter  Tilpasset statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon  Utgangspunkt i Norsk standard kontoplan •Forvaltes av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 25.06.20143

4 Bakgrunn – Finansdep. •Formål: legge til rette for mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter •Målgruppe: alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person 25.06.20144

5 Bakgrunn – Kunnskapsdep. (KD) •Ny felles kontoplan i UH-sektoren 01.01.2013 •KD har fastsatt felles kontoplan på 3-siffer nivå for sektoren som er i samsvar med standard kontoplan •Anbefalt føringskontoplan på 4-siffer nivå  UiT følger denne  Ny kontoplan består av 4-siffer 25.06.20145

6 Inndeling og oppbygging av standard kontoplan for statlige virksomheter •Kontoplanen er inndelt i 8 kontoklasser: •Balanse  1 Eiendeler  2 Virksomhetskapital og gjeld •Resultat  3 Salgs- og driftsinntekt  4 Varekostnad  5 Lønn og godtgjørelser  6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning  7 Annen driftskostnad, fortsettelse  8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 25.06.20146

7 Inndeling og oppbygging av standard kontoplan for statlige virksomheter •Bygd opp som et desimalklassifikasjonssystem  Systemet angir kontoens stilling i kontoplanen gjennom sifferposisjoner (nivåer) •Kontoens første siffer angir kontoklasse •To første sifrene angir kontogruppe •Tre første sifre angir konto 25.06.20147

8 Eksempel •Kontoklasse3Salgs- og driftsinntekt •Kontogruppe31Salgsinntekt avgiftsfri •Konto310Salgsinntekt varer,avg.fri •Konto 4-siffer3100Salg kompendier/bøker/ hefter 25.06.20148

9 Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 2 2.5.1 Generelt om transaksjonskontroller •Kontroll av utgifter og inntekter er et element i den interne kontrollen. Kontrollen skal sikre at inntekter, anskaffelser, tilskudd og lønn og andre oppgavepliktige ytelser blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler, og at inntekter og utgifter følges opp i forhold til virksomhetens budsjetter og fastsatte planer. 25.06.20149

10 Roller, ansvar og fullmakter •Budsjettdisponeringsmyndighet  Ansvaret for at disposisjonen er lovlig, økonomisk forsvarlig og at det er budsjettmessig dekning •Innkjøpsattestant  Det innkjøpsfaglige ansvaret  Oppgaver: innhente tilbud, godkjenne innkjøp og innkjøpsprosedyre, kontering, varemottak, registrering og merking av utstyr, samt kassasjon 25.06.201410

11 Roller, ansvar og fullmakter •Attestasjonsfullmakt  Fullmakter for generell attestasjon av lønn, reiser og andre regnskapsbilag  Utstedes av dekan, fakultetsdirektør eller enhetsleder  Oppgaver: kontrollere gyldighet og kontering av transaksjonene, jf. bestemmelsene om økonomistyring i staten, pkt. 2.5.2.2 s 21 25.06.201411

12 Kontoplan – hvordan lese og forstå? •Kan leses alle veier – fra laveste til øverste nivå og omvendt •Men: Viktig at man sjekker alle nivåene!  Kun da er man sikker på at konteringen blir korrekt •Nødvendig for å sikre god kvalitet i regnskap og rapportering 25.06.201412

13 Kontoplan – hvordan lese og forstå? •Laveste nivå -> konto = 4 siffer  6521 – undervisningsutstyr kjøp •Konto = 3 siffer  652 – IT og audiovisuelt utstyr •Kontogruppe = 2 siffer  65 – Verktøy,material,driftsmateriell – ikke aktiveres •Kontoklasse = 1 siffer  6 – Andre driftskostnader 25.06.201413

14 Ny standard kontoplan •Anbefalt på 4-siffernivå  Gjelder hele sektoren -> ikke alt vi har bruk for  Få ledige nummer - ikke alle konti kan videreføres  Gjenbruk •Kommentarfelt med god og nyttig informasjon  •Ulike versjoner tilpasset brukergrupper •Maler og skjema endres som følge av ny kontoplan 25.06.201414

15 Opplæring i ny kontoplan - endringer - tilhørende regelverk

16 3 Salgs- og driftsinntekter •30*Salgsinntekt, avgiftspliktig •31* Salgsinntekt, avgiftsfri •32*Salgsinntekt, unntatt mva. loven •34*Tilskudd og overføringer (BOA) •36*Leieinntekt og annen driftsinntekt •38*Gevinst ved avgang av anleggsmidler •39*Inntekt fra bevilgninger 25.06.201416

17 Inntekter Ordinær virksomhet •Bevilgninger - Kontogruppe 39*  Grunnbevilgning (fra KD)  Bevilgninger fra andre dept. •Salgsinntekter – Kontogruppe 30*-32* og36*  Salg = Krav om motytelse 25.06.201417

18 Bidragsfinansiert aktivitet •Prosjekter der støtte er hentet fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder uten at avtaleforholdet er gjensidig bebyrdende(ingen krav om motytelse)  Eks: NFR og EU •Krav  Skal organiseres som prosjekt  Krav om egne avtaler, prosjektregnskap og prosjektbudsjett  Skal synliggjøre alle direkte og indirekte kostnader •Føres på kontogruppe 34* 25.06.201418

19 Oppdragsfinansiert aktivitet •Prosjekter institusjonen utfører mot vederlag fra eksterne oppdragsgivere, der avtaleforholdet er gjensidig bebyrdende med krav om motytelse ved kontrakts/avtaleinngåelse •Krav  Skal organiseres som prosjekter  Krav om egne avtaler, prosjektregnskap og prosjektbudsjett •oppdragsgiver skal dekke alle direkte og indirekte kostnader, og dette skal dokumenteres i prosjektbudsjett og prosjektregnskap •Føres som salg i kontogruppe 30*-32* 25.06.201419

20 Inntektskontoer kontoklasse 3 •Ta stilling til om det har vært omsetning av en vare eller en tjeneste •Hvis ja, skal følgende kontogruppe brukes  Kontogruppe 30* hvis momspliktig  Kontogruppe 31* hvis innenfor loven, men fritatt •Jfr. §6 mva. loven  Kontogruppe 32* hvis utenfor loven jfr. §3 mva. loven  Kontogruppe 36* hvis leieinntekter 25.06.201420

21 25.06.201421 Innenfor områdetUtenfor området Avgiftsplikt Kontogruppe 30* Avgiftsfritak (Mval. kap. 6) Kontogruppe 31* Avgiftsunntak (Mval. Kap. 3 §§ 3-2 til 3-20) Kontogruppe 32* Eksempler: - Forskningstjenester - Konsulent/rådgivning - Kopiering - Utleie av utstyr - Laboratorie- og feltundersøkelser - Trykketjenester - Oppdragsforskning Eksempler: - Eksport av varer og tjenester - Bøker i siste omsetningsledd - Tidsskrifter under gitte forutsetninger - Enkelte tjenester til off. veg i siste omsetningsledd - Blod og organer ifm forskning (antistoffer, enzymer, serum) Eksempler: - Undervisning - Helsetjenester - Offentlig myndighetsutøvelse - Guidetjenester - Forvaltning av kulturminner jf. kulturminneloven § 10 - Bidragsforskning Fradragsrett for inngående mva. på leverandørfaktura Ikke fradragsrett for inngående mva. på leverandørfaktura

22 Endring mye brukte kontoer 30-32 •Salgsinntekt varer (25% mva)konto 3004 •Avgiftspliktig inntekt - Oppdragkonto 3030 •Avgiftspliktige tjenester(konsulent)konto 3031 •Konferanseavgift, avgiftspliktigkonto 3032 •Kurs/studieinntekt - Oppdragkonto 3230 •Konferanseavgift unntatt mva. lovenkonto 3238 •OBS! 3221 Inntekter fra bidragsforskning -skal føres på 34* fra 1.1.2013 25.06.201422

23 Endringer kontogruppe 36 Leieinntekt fast eiendom 360* •3600Husleie statens bygg •3601Husleie egne/andre leide bygg •3609Tilfeldig leie •3630Leieinntekter andre varige driftsmidler f.eks. maskiner, skip, fly, inventar osv. 25.06.201423

24 Endringer i kontogruppe 34 •Bidrag (BOA) samlet i 34*  Spesifisert etter finansieringskilde  Tilskudd, videreformidling og periodisering fortløpende  Småinntekter som ikke er nevnt i avtalen, føres som ordinær inntekt kontogruppe 30*-32* Eks: •Tilskudd fra NFRkonto 3400  Videreformidlingkonto 3401  Periodiseringkonto 3409 25.06.201424

25 Inndeling i kontogruppe 34 •Tilskudd fra NFR konto 340* •Tilskudd andre statligekonto 341* •Tilskudd fra EUkonto 342* •Tilskudd fra Kommunal/fylkesk.konto 343* •Tilskudd fra organisasjoner/stift. konto 344* •Tilskudd fra næringsliv/privatekonto 345* •Gaver og gaveforsterkningkonto 346* •Tilskudd fra andrekonto 349* 25.06.201425

26 Endringer i kontogruppe 34(forts) •3419 Andre inntekter og refusjoner(f.eks. refusjon av lønn) opphører f.o.m. 1.1.2013  Hvis innenfor avtale/kontrakt, skal dette med på fakturagrunnlag og konteres på 34*  Hvis ikke, er det et ordinært salg og konteres f.eks. Konto 3031 - Salg av tjenester, momspliktig. 25.06.201426

27 Endringer i kontogruppe 39 •Bevilgning i kontogruppe 39*  Også videreformidling og periodisering •Bevilgninger fra KD til ordinær drift konto 3900 •Bevilgninger fra KD via statlige utdanningsinst. f.eks SAK-midlerkonto 3901 •Øvrige bevilgninger fra KD, andre kap.Konto 3902 •Videreformidling bevilgninger fra KD.Konto 3908 •Periodisering av forskudd fra KDKonto 3909 •Bevilgninger fra andre dept.Konto 3980 25.06.201427

28 Anleggsmidler •Def:En eiendel som er bestemt brukt i foretaket i mer enn et regnskapsår. Ment til varig eie eller bruk.  Immaterielle eiendeler: En eiendel uten fysisk substans, eks. programvare, patenter mv  Varige driftsmidler: En fysisk eiendel som er anskaffet til varig eie og bruk i mer enn et regnskapsår. •Bygninger, tomter og eiendommer •Transportmidler, inventar og maskiner 25.06.201428

29 Kontogruppe 47*-49* •Kontogruppe 47* - Immaterielle eiendeler  Kjøp av programvare •Kontogruppe 48* - Tomter, bygninger og eiendom  Skiller mellom egne og leide bygg •Kontogruppe 49* - Transportmidler, inventar og maskiner  Slått sammen 4 anleggsgrupper til 1 på IKT  Faglig-/vitenskapeligutstyr og forskningsutstyr slått sammen. 25.06.201429

30 Påkostning •Påkostning – en utgift som øker driftsmiddelets verdi utover opprinnelig kostpris.  Levetiden endres  Standarden økes •Utgiften skal bokføres som en eiendel på kontogruppe 47*-49* 25.06.201430

31 Vedlikehold •Vedlikehold – en utgift som opprettholder driftsmiddelets verdi.  Nødvendige reparasjon  Utskiftning av deler  Service •Utgiften skal kostnadsføres direkte på kontogruppe 65* eller 66*. 25.06.201431

32 Driftskostnader •Reparasjon og vedlikehold:  En eiendel som er under terskelverdiene for aktivering. Eller service og vedlikeholdsavtaler.  Kontogruppe 65*-66* •Leiekostnad:  Avtaler som gir oss rettigheter til bruk av driftsmateriell.  Lisenser på programvare  Leie av kopimaskiner med mer  Kontogruppe 64* 25.06.201432

33 •Fremmede tjenester:  Kjøp av konsulenttimer til utviklingsoppgaver eller driftsoppgaver.  Kontogruppe 67* 25.06.201433

34 Kontoklasse 5 - Lønn og godtgjørelser •Viktigste endringer i kontoklasse 5 er skille mellom faste og midlertidige tilsatte •Kontogruppe 50 Lønn faste tilsatte  her konteres også lønn til fast tilsatte som midlertidig vikarierer i annen stilling i virksomheten  lønnen til den fast ansattes vikar konteres i kontogruppe 51 lønn midlertidig tilsatt 25.06.201434

35 Kontogruppe 51 •Kontogruppe 51 Lønn midlertidige tilsatte konto 510Midlertidig tilsatt konto 4-siffer 5105 Vikarer  brukes ved vikariat for en tilsatt i virksomheten eller vakant stilling, jfr. Tjenestemannsloven § 3 nr. 2 C 25.06.201435

36 Kontering overtid, timelønn og tillegg •Kontering av overtid, timelønn for deltidstilsatte og tillegg konteres i henhold til ansettelsesforhold eks. overtid for fast tilsatt konto 505 overtid fast tilsatte konto 4-siffer 5051 overtid fast tilsatte konto 4-siffer 5009 fast tilsatte tillegg her føres B-tillegg, felttillegg, tokttillegg 25.06.201436

37 Kontering overtid, timelønn og tillegg eks. overtid midlertidig tilsatte konto 515 overtid midlertidig stilling konto 4- siffer 5151 lønn overtid konto 4 –siffer 5119 midlertidige stillinger tillegg her føres B-tillegg osv. 25.06.201437

38 Kontogruppe 51 •Konto 511 Midlertidig tilsatte konto 4-siffer 5111 Gjesteforeleser, her føres Enkeltstående forelesninger som et supplement til den ordinære forelesningsrekken jfr. Forskrift til Tjml 1 L 25.06.201438

39 Kontogruppe 52 og 53 •Kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold her kostnadsføres alle innberetningspliktige naturalytelser i arbeidsforhold •Kontogruppe 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse her kostnadsføres ytelser til styrer, råd og utvalg. Kompensasjonstillegg utenlandsreiser føres her 25.06.201439

40 Kontogruppe 59 •Kontogruppe 59 Annen personalkostnad Gaver til ansatte føres på 590* Kostnader ved å arrangere kurs, konferanser, møter og lignende konteres på 686*,men ansattes deltakeravgift på kurs og konferanser skal føres på 594* Bevertning interne møter føres 599* 25.06.201440

41 Kontoklasse 6 og 7 – andre driftskostnader •Ingen endringer på 2-siffernivå, men det er flere endringer på 3-siffernivå •Vil oppleve gjenbruk av konti - samme kontonummer får ny betydning  6542 – inventar til leiligheter, kjøp (gml)  6542 – kunst, utsmykking (ny)  6592 – innkjøp til TMU’s samlinger (gml)  6592 – annet driftsmateriale (ny) 25.06.201441

42 Endringer diverse kontoklasser •Kontoklasse 1  D 1511 viser fakturerte ikke mottatte inntekter •Kontoklasse 2  Flere avregningskonti på 216* enn i dag •Kontoklasse 9  Ikke en offisiell del av kontoplanen  Vil bli en del av vår kontoplan som tidligere 25.06.201442


Laste ned ppt "Opplæring i ny kontoplan - oppbygging og forståelse Prosjektgruppa: Elin K Andersen Lajla Johansen Helene Wang Mortensen Per-Åge Berglund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google