Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dansk/svensk konferanse i Malmø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dansk/svensk konferanse i Malmø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dansk/svensk konferanse i Malmø 20.11.2014
Børn er også pårørende Dansk/svensk konferanse i Malmø Vibecke Ulvær Vallesverd

2 Hverdagens superhelter http://www. bufetat

3 2007: Den norske regjeringen velger å satse på barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre
Aamodt, L.G. & Aamodt, I. (2005) Tiltak for barn med psykisk syke foreldre. Regionsenteret for barn og unges psykisk helse. Helseregion Øst og Sør Solbakken, B., Lauritzen, G. & Lund, M.Ø. (2005) Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer. Rapport nr. 5/2005. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning Solbakken, B. & Lauritzen, G. (2006) Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer. Rapport nr. 1/2006. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning

4 Satsingens tre retninger
Tidligere og langsiktig hjelp gjennom tiltak rettet mot tidlig intervensjon. Kompetansehevende og administrative tiltak i spesialisthelsetjenesten for å identifisere barn som pårørende. Tiltak som kommer barna direkte til gode.

5 2007 ”Departementet har besluttet å opprette et nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykiske syke og rusmiddelavhengige foreldre. Sørlandet sykehus HF skal lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå.” BarnsBeste

6 Lovbestemmelser om barn som pårørende i helselovgivningen
Lov om helsepersonell § 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende § 25, 3. ledd. Opplysninger til samarbeidende personell Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-7a. Om barneansvarlig helsepersonell mv. Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende

7 BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nytt mandat Alvorlig somatisk sykdom og skade inkluderes BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

8 Oppsummering av satsingen 2007-2010
”Det er ennå for tidlig å uttale seg om regjeringens målsetting om et nasjonalt likeverdig tilbud til barn som pårørende er innfridd. Omfanget av tiltak og prosjekter har utvilsomt økt betydelig i perioden , men det gjenstår fortsatt et langsiktig nasjonalt systematisk arbeid i helseregionenes spesialisthelsetjeneste og spesielt i kommunene dersom målsettingene med satsingen skal innfris.” (Helsedirektoratet, 2011)

9 Oppsummering av satsingen 2007-2010
Utfordringer Manglende samhandling om barn som pårørende. Troen på barnevernet som primærtiltak for barn som pårørende. Begrenset langsiktig hjelp i kommunene for barn som pårørende mellom 7 og 10 år. Begrenset grad av brukermedvirkning på systemnivå for barn som pårørende.

10 BARN OG UNGE SOM PÅRØRENDE - FOREKOMST
Folkehelseinstituttet estimerte i 2011 at (23,1%) norske barn har foreldre med en psykisk lidelse som kan gå ut over daglig fungering. Ca (6,5%) har foreldre med et alkoholmisbruk som sannsynligvis går ut over daglig fungering. Årlig opplever nesten 3500 barn under 18 år at en av foreldrene får kreft. Rundt 700 barn under 18 år opplever at en forelder dør av kreft i løpet av ett år. Årlig opplever mellom norske barn at mor eller far fengsles.

11 BarnsBeste - Mandatet Sørlandet sykehus HF skal lede og koordinere kompetansenettverket i tråd med følgende føringer, der BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende skal ivareta følgende formål og oppgaver: Bidra til at barn som pårørende får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag.  Samle, systematisere og formidle kunnskap om barn som pårørende i Norge og fra andre relevante land.  Samle, systematisere og formidle erfaring om barn som pårørende i Norge og fra andre relevante land.  Legge til rette for at barn som pårørende blir hørt og at erfaringskompetanse vektlegges i arbeid med barn som pårørende.  Bidra til å styrke ivaretakelsen av barn som pårørende i familier med minoritetsbakgrunn og øke kompetansen på dette området.  Bidra til at sped- og småbarn blir inkludert i barn som pårørende arbeidet. Bidra til at tjenestene kan etterfølge aktuelle lovkrav, og kontinuerlig oppdateres i henhold til de nye lovkrav som stilles til de ulike tjenestene. Legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygning gjennom forskning og fagutvikling.  Bidra med rådgivning til sentrale myndigheter og aktuelle tjenester og samarbeidspartnere. Bidra til en gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom BarnsBeste og aktuelle kompetansemiljøer. Bidra til økt samhandling om barn som pårørende mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, aktuelle kompetansemiljøer og andre aktører. Bidra til forankring og implementering av arbeid med barn som pårørende i alle regionale og lokale helseforetak samt gjøre aktuell og oppdatert kompetanse tilgjengelig.   Bidra til å øke kompetansen om hvordan det er å leve med foreldres sykdom eller skade og hvordan barna best kan ivaretas. Kompetanseoppbygning som kommer barn og unge direkte til gode skal prioriteres.

12 BARNSBESTE – HVORDAN ARBEIDER VI?
Nettverk Koordinatornettverket Forskernettverket Somatikknettverket Minoritetsnettverket Internasjonale nettverk

13 BARNSBESTE – HVORDAN ARBEIDER VI?
Rådgivning Deltar i og leder ulike styringsgrupper, Referansegrupper og arbeidsgrupper Henvendelser fra alle nivåer Formidling Nettside Sosiale medier: Facebook/Twitter / Blogg Radio / Tv/ aviser Kunnskapsark Artikler Foredrag/Undervisning Bøker Film

14 PROSJEKTER BARNS HVERDAG KUNNSKAPSBASERTE PROSEDYRER BOKPROSJEKTER
E-LÆRING FORSKNING NAV UTDANNINGENE SNAKKETØYET

15 Camilla – I for store sko http://www. sshf

16

17

18 Registrering og oppfølging av barn som pårørende ved Sørlandet sykehus

19 Spør vi pasienten om de har barn? JA – 87 prosent Nei – 13 prosent

20 24 prosent av pasienten har mindreårige barn
20 prosent av disse blir registrert rutinemessig

21

22

23 BarnsBeste i 2015: Implementering Formidling

24 Hvad kan vi lære af Norge?
HVA KAN VI LÆRE AV HVERANDRE?

25 HVORDAN KAN VI DRA NYTTE AV HVERANDRE?
Skandinavisk nettverk Deling av kunnskap, informasjon og metoder Samarbeid omkring forskning Samarbeid omkring prosjekter Veilede hverandre – gi råd Vise til hverandre som gode eksempler

26


Laste ned ppt "Dansk/svensk konferanse i Malmø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google