Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The effectiveness of Individual Placement and Support (IPS) for people with severe mental illness: A systematic review and meta-analysis. Matthew Modini.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The effectiveness of Individual Placement and Support (IPS) for people with severe mental illness: A systematic review and meta-analysis. Matthew Modini."— Utskrift av presentasjonen:

1 The effectiveness of Individual Placement and Support (IPS) for people with severe mental illness: A systematic review and meta-analysis. Matthew Modini 1, Leona Tan 1, Beate Brinchmann 2, Min-Jung Wang 1, Eoin Killackey 3, 4, Nicholas Glozier 5 Arnstein Mykletun 1, 6, Samuel B Harvey 1, 7, 8 1.School of Psychiatry, University of New South Wales, Sydney, Australia 2.Nordland Hospital Trust, Bodø, Norway 3.Centre for Youth Mental Health, The University of Melbourne 4.Orygen Youth Health Research Centre 5.Brain & Mind Research Institute, The University of Sydney, Sydney, Australia 6.Norwegian Institute of Public Health, University of Bergen, Norway 7.Black Dog Institute, Sydney, Australia 8.St George Hospital, Kogarah, Australia Manuskript innsendt for publisering, Submitted, 18.11.2014, The Lancet

2 Alvorlige psykiske lidelser og arbeid Rehabilitering tilbake til arbeid: Individual Placement and Support Metaanalyse – Resultater – Diskusjon

3 Alvorlige psykiske lidelser og arbeid Store utfordringer : Avbrutt utdannelse (Waghorn et al 2012) Stigmatiserende holdninger på arbeidsplassen (Glozier, 1998) Kronisk/gjentagende natur av symptomene på lidelsen Klare fordeler (Harvey, 2013) Økonomi (Waddel og Burton, 2006) Bedre selvfølelse ( Lehman, 1995) Bedre sosial integrering (Bond, 2004) Redusert bruk av kommunale helsetjenester rettet mot psykiske lidelser (Bush et al, 2009) Bra for fysisk og psykisk helse (Waddell & Burton,2006; Rueda S, et al, 2012) Ca 65% av de med alvorlige psykiske lidelser ønsker å jobbe, men bare ca 15% gjør det (Bond GR, Drake RE, 2014; Waghorn et al, 2012; Secker et al, 2009) Helsetjenesten blir ofte anklaget for ikke å ivareta arbeidsintegrering som en integrert del av behandlingen (Harvey et al, 2009)

4 Rehabilitering til arbeid To ulike tradisjoner Tradisjonell rehabilitering Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Fontenehus ”Train-place” modell: trening, forberedelse Supported Employment Arbeid med bistand (AB) SE - Individual Placement and support/Individuell jobbstøtte Umiddelbar plassering i arbeid med støtte på arbeidsplassen

5 IPS bygger på åtte grunnleggende prinsipper (Drake, Bond & Becker, 2012) 1.Ordinært arbeid er målet 2.Tilbudet gis basert på klientens eget ønske; man kan ikke ekskluderes med bakgrunn i diagnose, symptomer, rus eller sykdomshistorie 3.IPS integreres i team med klinikere med vanlig fokus på den psykiske helsen 4.Arbeidssøk skal basere seg på den enkeltes interesser og ferdigheter 5.Oppfølgingen inkluderer rådgivning om søknader om offentlige ytelser og trygd 6.Hurtig jobbsøk: Man skal ikke ha lengre perioder med forberedelse, trening eller rådgivning før man prøver seg i arbeid 7.Systematisk Jobbutvikling: IPS-jobbspesialisten bruker en stor andel av tiden sin på å bygge nettverk blant arbeidsgivere basert på finne aktuelle jobber som passer den enkelte 8.Individuell oppfølging uten tidsbegrensning

6 Hva vet vi? Gjennomført flere randomiserte trials og reviews. (Crowther et al 2001; Bond et al 2007; Drake et al 1996; Twamley et al 2003) Pasienter som tilbys IPS kommer i større grad i ordinært arbeid, øker antall timer, lønn og reduserte helsekostnader (Bond et al 2008; Bod et al 2012; Crowther et al 2007; Twamley et al2003) Bedret selvfølelse, livskvalitet, reduserte symptomer og færre reinnleggelser (Bond et al., 2001; Bush et al., 2009; Kukla, Bond & Xie 2012; Mueser et al., 1997) Data tyder ikke at IPS og lønnsarbeid fører til forverret helsesituasjon blant mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

7 Hvert tema graderes på en 5-punkts skala Kvalitetsskala Modellen er operasjonalisert gjennom en kvalitetsskala (Bond, Becker, Drake & Vogler 1997). Består av 15 programspesifikke temaer. – Bemanning – Organisasjon – Tjenester IPS ser ut til gi best resultater når prinsippene følges nøye (Bond, Drake & Becker 2012)

8 IPS viser god effekt, men er det overførbart? En tidligere review har sammenlignet studier utført i USA vs. utenfor USA, og har konkludert med at IPS lar seg overføre/tilpasse internasjonalt 1 Ikke tidligere gjennomført metaanalyse eller analyse på moderator variabler. Kan gode resultater fra USA overføres til land med helt andre helsetjenester, velferdsordninger og arbeidsledighet? Trials i USA gjennomført i en periode med økonomisk vekst lav arbeidsledighet 1. Bond GR, Drake RE, Becker DR. Generalizability of the Individual Placement and Support (IPS) model of supported employment outside the US. World Psychiatry. 2012;11(1):32-9.

9 Målsetning Er IPS effektiv i å bedre utfallet på oppnåelse av ordinært arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser I ulike land Med ulike økonomiske betingelser Vedvarende effekten over 2 år

10 Metode Systematisk gjennomgang og metaanalyse av randomiserte kontrollerte trials som sammenligner IPS med tradisjonell arbeidsrehabilitering. Utfallsmål: ordinært arbeid Kontekst: Sammenligne USA – utenfor USA Økonomiske betingelser

11 Søkestrategier Litteratursøk i elektroniske databaser – MEDLINE, PsychINFO og EMBASE (kombinasjon av ”severe mental illness”, ”supported employment”, ”randomized controlled trials”) Avsluttet 21.11.2013. – Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Kombinasjon av “individual placement and support” or “supported employment.” – Referanselistene til alle inkluderte studier ble gjennomgått

12 Inklusjons- og eksklusjonskriterier Alvorlige psykisk lidelse (psykotisk lidelse eller bipolar lidelse) Randomisert kontrollert trial som sammenligner IPS til tradisjonell arbeidsrettet rehabilitering (Kvalitet vurdert etter Downs and Black checklist) IPS med moderat til høy kvalitet, målt ved kvalitetsskalaen til IPS 1 Publisert etter 1/1/1993, engelskspråklig 1. Bond G, Becker D, Drake R. Measurement of fidelity of implementation of evidence- based practices: case example of the IPS Fidelity Scale. Clinical Psychology: Science and Practice. 2011;18:126-41.

13

14 Data Karakteristikker ved utvalgene Land studien ble gjennomført i Oppfølgingslengde Oppnåelse av ordinært arbeid (intervensjon/kontroll) årlig arbeidsledighet årlig vekst i BNP (United Nations Economic Commission for Europe, the Australian Bureau of Statistics, U.S. Bureau of Labor Statistics, World Development Indicators) 1. Downs SH, Black N. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care interventions. Journal of Epidemiology Community Health. 1998;52(6):377-84.

15 Resultater Er IPS effektiv totalt i å øke andelen i ordinært arbeid? Pooled risk ratio (PRR) for ordinært arbeid ved IPS var 2,51 (95% CI: 2.03, 3.10). Dette tilsvarer ”Number needed to treat (NNT) til 3. Moderat heterogenitet i gruppa (Q=36.12; I² = 52.9%; p = 0.004) (Gj.snitt estimert arbeidsdeltagelse i gruppa generelt i landene er 23%) Blir effekten av IPS påvirket av (USA – Non-USA) og økonomiske betingelser? årlig arbeidsledighet ( p=0.09) årlig vekst i bruttonasjonalprodukt (, p=0.86) hvilket land studien ble gjennomført i (p=0.05, RR 2,94 vs RR 2,26) Er effekten av IPS stabil over en periode på 1-12 mnd til 13-24 mnd? Effektiviteten av IPS var lik i studier som hadde oppfølgingstid på 1-12 mnd. (PRR 2.54, 95% CI: 1.80, 3.59) og oppfølgingstid mellom 12-24 mnd. (PRR 2.50, 95% CI: 1.97, 3.18).

16

17 Konklusjon Resultatene indikerer at IPS er effektiv i å bistå mennesker med alvorlige psykiske lidelser ut i ordinært arbeid over ulike internasjonale kontekster – De som mottar IPS har mer enn dobbelt så stor sjanse for å oppnå ordinært arbeid som de som mottar tradisjonell arbeidsrettet rehabilitering – Vårt estimat av NNT indikerer at du får en ekstra i jobb for hver tredje person som mottar IPS – Effektivt både i USA og utenfor, men noe mer i USA. Hvorfor?

18 Takk for oppmerksomheten! Beate Brinchmann psykologspesialist/leder PhD student E-post: beate.brinchmann@nordlandssykehuset.no

19 Gamle vaner vonde å vende……..


Laste ned ppt "The effectiveness of Individual Placement and Support (IPS) for people with severe mental illness: A systematic review and meta-analysis. Matthew Modini."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google