Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Bergen kommune Komite for helse og sosial 11. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Bergen kommune Komite for helse og sosial 11. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Bergen kommune Komite for helse og sosial 11. mars 2009

2 © Bergen kommune Samarbeidsformer Løpende samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Helsetjenestene Sosialtjenestene Byomfattende tjenester(Strax-huset/ Botreningsenter/Utekontakten)

3 © Bergen kommune Aktuelle prosjekter: Narkotikaprogram med domstolskontroll Din Bolig Etablering Ungdomsenhet Fra fengsel til kommune

4 © Bergen kommune Samarbeidsavtale Inngått mellom Bergen fengsel, Hordaland friomsorgskontor og Bergen kommune september 06. Bedre forberedelse til løslatelse gjennom: Klare rutiner Rask ansvarsavklaring Felles opptreden

5 © Bergen kommune Samarbeid på individplan: Fengselet/Kriminalomsorgen avklarer tidlig innsattes ønske om bistand fra kommunen Første samarbeidsmøte innen 3 uker Innsattes behov og ønsker ved løslatelse Muligheter for bistand Aktuelle samarbeidsinstanser Ansvars- og oppgavefordeling

6 © Bergen kommune 2. samarbeidsmøte innen 3 uker Konkretisering av innsattes ønsker og behov Konkretisering av ansvar for tjenester og oppfølging Arbeid med Individuell plan Videre oppfølging basert på individuell plan

7 © Bergen kommune Samarbeidsforum Følge opp avtalen Drøfte felles problemstillinger Informasjonsutveksling Gjensidig deltakelse kompetansetiltak

8 © Bergen kommune Utfordringer Revidere avtalen, forankre den bedre Mangler ved tjenestetilbudet, særlig boligtilgang Usikre løslatelsestidspunkt

9 Samhandling med fengsel Fungerer godt når –Samarbeid starter tidlig under soningen –De aktuelle fra fengselet er med –Samarbeidet er regelmessig Utfordringer –Informasjon om at brukerne er innsatt –Raske løslatelser –Bolig og ev behandlingstilbud © Bergen kommune

10 Generelle kuratortjenester Råd/veiledning -psykososiale støttesamtaler Tiltaksarbeid -gjøre bruker selvhjulpen Inntektssikring –Bistand til stønad fra NAV arbeid og trygd –Ytelser etter sosialtjenesteloven Midlertidig husvære ved bostedsløshet Bistå i å skaffe ordinær bolig Særlige tiltak for rusmisbruk Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning © Bergen kommune

11 Rehabiliteringstiltak vi driver selv FinnBack-huset Arbeidstreningsgruppe Jobbsøkerklubb © Bergen kommune

12 Booppfølgingstjeneste Oppfølging i egen bolig - praktisk hjelp og bistand Oppfølging i forhold –til rusmisbruk –fysisk og psykisk helse Særlige tilrettelagt botilbud –Kommunale leiligheter –Småhusene –Kvinnehuset Oppfølging av beboere i midlertidig botilbud Prosjekt boligfremskaffelse © Bergen kommune

13 LAR - Åsane Helsedel –Utdeling av medisin –Kontrollprøver –Lavterskel helsehjelp Psykososial oppfølging –Måltid –Individuell oppfølging –Individuell plan –Ansvarsgruppe © Bergen kommune

14 Kvalifiseringsprogram 37.5 timer opplegg pr uke Alle aktiviteter nevnt tidligere kan inngå Alle kvalifiseringstiltak inngår Kvalifiseringsstønad fra kommunen Kan motta det under soning © Bergen kommune


Laste ned ppt "© Bergen kommune Samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Bergen kommune Komite for helse og sosial 11. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google