Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målrettet endringsarbeid i samarbeid med brukerne Helhetlig behandling – suksesskriterier Rus-og psykisk helseforum Finnmark 2014 Alta, 4. November 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målrettet endringsarbeid i samarbeid med brukerne Helhetlig behandling – suksesskriterier Rus-og psykisk helseforum Finnmark 2014 Alta, 4. November 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målrettet endringsarbeid i samarbeid med brukerne Helhetlig behandling – suksesskriterier Rus-og psykisk helseforum Finnmark 2014 Alta, 4. November 2014 Bernadette Christensen og Nina Tollefsen

2 Hvem er vi? Psykologer- jobber på et kompetansesenter under UIO – Atferdssenteret - forskning og implementering av evidensbaserte metoder for barn og unge med atferdsproblemer og komorbiditet som ADHD, angst, traumer og depresjon Implementering av evidensbaserte programmer for familier med ungdom med alvorlige atferdsproblemer(MST, MTFC,FFT), tilbud til ca. 700 familier pr år, ca 85 % fullfører behandlingen med gode resultater. Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

3 Hva kan vi bidra med her? Lang er faring med å jobbe målrettet og systematisk for å oppnå gode resultater for en spesiell målgruppe. Erfaring med modeller som er familie- og nærmiljøbaserte, men også erfaring fra institusjoner for rus og psykisk helse og pårørende Erfaringer med hva som skal til for å etablere og opprettholde kvalitet i tjenester Vi håper at våre erfaringer og arbeidsmodell kan bidra i en systematisering av tjenester i kommunene innen rus og psykisk helse Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

4 Hvorfor gir våre metoder gode resultater? Behandlingen rettes mot kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer Kontinuerlig fokus på god samarbeidsallianse med brukeren Behandlingen er familie-drevet og foregår i deres naturlige miljø Er tilgjengelige 24/7 Tjenesteyter er ansvarlig for resultater/holder det de lover God opplæring og støtte til personalet Teambasert Ukentlig veiledning/omfattende kvalitetsikring/måler resultater Det arbeides kontinuerlig med å utvikle positive relasjoner med samarbeidspartnere

5 Er virkningsfulle Utnytter ressursene på en god måte Tilgjengelighet Involverer brukerne og gir dem reell innflytelse Er samordnet og preget av kontinuitet Er trygge Tjenester med god kvalitet Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

6 Et økologisk perspektiv Bernadette Christensen og Nina Tollefsen

7 Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014 Samfunn Tjenesteytere Skole/Arbeid Naboer Venner Utvidet familie Individ Nær familie

8 Kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling psykiske problemer (Folkehelseinstituttet 2014) Risikofaktorer Individuell sårbarhet Dårlig mestring og lav selvfølelse Utsatt for overgrep og omsorgssvikt Sosial isolasjon og ensomhet Traumatiske opplevelser som alvorlige ulykker vold mot en selv eller ens nærmeste Daglige og vedvarende belastninger – problemer med barna eller alvorlige økonomiske problemer Arbeidsledighet Dårlig bomiljø Beskyttelsesfaktorer Medfødt robusthet og kapasitet Trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen God selvfølelse, sosial kompetanse og framtidsoptimisme Følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer God kommunikasjon og godt samspill Sosial støtte og nærhet til andre mennesker Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

9 Kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av rusproblemer (Hole, R. 2014) Risikofaktorer Positive holdninger til rusmidler og tidlig debut. Individuell sårbarhet Lavt selvbilde,psykiske plager og tilknytningsproblemer Utsatt for overgrep og omsorgssvikt Dårlig samspill i familien og høyt konfliktnivå Venners antisosiale normer og aksept for kriminalitet Dårlig skolemiljø, mobbing og lese- og skrivevansker Dårlig bomiljø og fattigdom Beskyttelsesfaktorer Senere debut og relevant kunnskap om rusmidler Medfødt robusthet og kapasitet Godt selvbilde, sosial kompetanse og framtidsoptimisme God kommunikasjon og godt samspill Autorativ oppdragelse; kontroll og varme God og stabil omsorgssituasjon og tilhørighet Tydelige normer, tilknytning og prososiale venner Minst en betydningsfull voksen, prososiale venner og felles verdier

10 Defininisjon risiko- og besyttelsesfaktor: Risikofaktor: «En hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med negativ psykososial utvikling i fremtiden.» Beskyttelsesfaktor: «En hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynlighet for fremtidig negativ psykososial utvikling.» Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

11 Endringsmodell Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014 Behandling Risikofaktorer Bedre livskvalitet for brukerne Beskyttelses- faktorer redusere øke

12 Forutsetninger for arbeidet vårt Bernadette Christensen og Nina Tollefsen

13 Viktige antagelser og forutsetninger: Brukeren er ekspert på seg selv og den viktigste endringsagenten Det er i brukerens naturlige miljø at problemer etableres og opprettholdes En god samarbeidsallianse mellom bruker og behandler er en forutsetning for å få til endring Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

14 Brukermedvirkning-hva er det? Autonomi og verdighet Samarbeid om mål og arbeidsmåter Handler om behandlingsallianse/samarbeidsallianse Vise respekt, lytte og ta på alvor Bruke sin faglige kompetanse på en måte som bidrar til myndiggjøring av «klienten», ansvarliggjøring Accountability – Etterrettelighet/gjør det du lover Terapeuten har ansvar for å motivere og fasilitere Likeverdighet i dialogen der den ene har en profesjonell bakgrunn Aldri legge skylden på brukeren for at det ikke skjer endring Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

15 3 antagelser som fanger kjernedialektikken i behandling/endringsarbeid 1.Mennesker gjør så godt de kan 2.Mennesker ønsker å få det bedre 3.Mennesker trenger å utfordre seg selv og tørre å gjøre noe de ikke har fått til tidligere Den tredje antagelsen kan se ut til å være i motsetning til den første. Men selv om man gjør så godt man kan og ønsker å bli bedre, betyr det ikke at de får til å ta de nødvendige skrittene Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

16 Hvordan jobber vi? Bernadette Christensen og Nina Tollefsen

17 Kartlegging i samarbeid med bruker og nettverk Måle Utvikling av intervensjon Utvikling av intervensjon ARBEIDSMODELL Ny evaluering Prioritering Delmål Systemiske analyser av problemer Systemiske analyser av problemer Vurdering av framskritt og hindringer i forhold til måloppnåelse Vurdering av framskritt og hindringer i forhold til måloppnåelse Gjennomføring av intervensjon Gjennomføring av intervensjon Kasus formulering Kasus formulering Overordnede mål Overordnede mål Ønsket resultat fra bruker og nøkkel- deltakere Ønsket resultat fra bruker og nøkkel- deltakere I samarbeid med bruker og nettverk Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

18 Kartlegging av styrker og behov på ulike arenaer Familie/nettverk Jobb/skole/dagaktivitet Venner/fritid Nærmiljø Individ Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

19 Styrker/beskyttelsesfaktorer Behov/Risikofaktorer Individuelt Familie Skole/Arbeid/Dagaktivitet Venner Nærmiljø Kartlegging av risiko og beskyttelsesfaktorer

20 Kasusformulering En kortfattet oversikt over de viktigste opplysningene som har kommet fram i kartleggingen. Beskrivelsen gir grunnlag for hypoteser om hvilke betingelser som kan skape endringer. Formuleringen gir grunnlag for å gi tilbakemelding til klienten om den forståelse en som terapeut har dannet seg av vanskene, og om hvilken arbeidsform og hvilke rammer for arbeidet en oppfatter som egnet.(Skjerve, J.) Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

21 Kartlegging i samarbeid med bruker og nettverk Måle Utvikling av intervensjon Utvikling av intervensjon ARBEIDSMODELL Ny evaluering Prioritering Delmål Systemiske analyser av problemer Systemiske analyser av problemer Vurdering av framskritt og hindringer i forhold til måloppnåelse Vurdering av framskritt og hindringer i forhold til måloppnåelse Gjennomføring av intervensjon Gjennomføring av intervensjon Kasus formulering Kasus formulering Overordnede mål Overordnede mål Ønsket resultat fra bruker og nøkkel- deltakere Ønsket resultat fra bruker og nøkkel- deltakere I samarbeid med bruker og nettverk Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

22

23 Hvordan skape en god samarbeidsallianse? Vise tillit og empati Gi håp Normalisere Akseptere og respektere den andre Støtte og bekrefte Oppmuntre Lede uten å dominere Veksle mellom å spørre, lytte, bekrefte og lede samtalen framover Følge brukerens tempo (kommunikasjonstempo) Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

24 Gode samarbeidsmøter: Struktur og forutsigbarhet(agenda) Foregår i brukerens hjem/på brukerens hjemmebane Fokus på styrker og bruke dette systematisk i endringsarbeidet Evaluering av det som har skjedd siden sist Planer for det som skal skje videre Sørge for tilstrekkelig støtte Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

25 “Bruker spør bruker”- brukertilfredshetsundersøkelsen 28.okt 2014 Brukere med erfaringskompetanse ble brukt som intervjuere av 77 brukere av ACT modellen -“Endelig noen som ser hele mennesket og samler alle trådene” - Brukerene har tillit til behandlerne og setter pris på å bli møtt utenfor kontoret, enten hjemme eller på andre møteplasser - Har et mer positivt syn på seg selv og egen bedringsprosess - Det brukerene har satt pris på er å bli sett, hørt og opplevd gode relasjoner - Hjelp til bolig og økonomi - Større grad av deltagelse I samfunnet Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

26 Mål og intervensjoner Bernadette Christensen og Nina Tollefsen

27 Overordnede mål Bestemmer hovedretningen for behandlingen Har klar sammenheng med kasusbeskrivelsen Tar hensyn til brukerens og andre nøkkelpersoners ønsker om endring Er skrevet ned mest mulig objektivt, spesifikt og i atferdstermer Kan evalueres Viser suksesskriterier Er skrevet slik at de oppfattes likt av alle involverte Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

28 Hvordan jobbe fram gode behandlings/endringsmål? Få fram brukerens drømmer og ønsker for framtiden Forutsetninger og muligheter Fokus på her og nå Er de realistiske og gjennomførbare? Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

29 Multisystemisk analyse: Analysesirkel Individ Famille Skole/Arbeid/Dagaktivitet Venner Nærmiljø

30 Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

31 Delmål Være positive reformuleringer av prioritert problem Beskrive de logiske neste skrittene mot de overordnete målene Være delt opp i klart definerte trinn som viser hvordan endringen skal skje (definerer hvem, hva, når, hvor og hvordan) Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

32 Intervensjoner Baseres på brukerens styrker Øker brukerens ansvarlighet God sannsynlighet for å lykkes(forutse mulige hindringer og problemløse sammen med bruker) Gir tilstrekkelig støtte Følges opp Gir mestringsopplevelser Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

33 Eksempel på en behandlingsplan for en 2-ukers periode: I. Overordnet mål Marianne skal delta i mer aktiviteter utenfor hjemmet Vist ved registrering på aktivitetsplan II. Delmål 1. Øke kontakt med nettverket Intervensjonsplan - kartlegge nettverket - finne en person Marianne har lyst å besøke/invitere - lage en konkret plan sammen med Marianne(hvem, hva, når, hvor) 2.Finne en dagaktivitet for Marianne Intervensjonsplan: - kartlegge interesser og ønsker - undersøke sammen aktuelle tilbud(bruke nettet, infomateriell) - kartlegge muligheter og hindringer for å komme seg dit - identifisering av hjelpebehov - kartlegging av muligheter for sosial støtte og oppmuntring i nettverket - planlegge et besøk Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

34 Kartlegging i samarbeid med bruker og nettverk Måle Utvikling av intervensjon Utvikling av intervensjon ARBEIDSMODELL Ny evaluering Prioritering Delmål Systemiske analyser av problemer Systemiske analyser av problemer Vurdering av framskritt og hindringer i forhold til måloppnåelse Vurdering av framskritt og hindringer i forhold til måloppnåelse Gjennomføring av intervensjon Gjennomføring av intervensjon Kasus formulering Kasus formulering Overordnede mål Overordnede mål Ønsket resultat fra bruker og nøkkel- deltakere Ønsket resultat fra bruker og nøkkel- deltakere I samarbeid med bruker og nettverk Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

35 I: Overordnede mål:NåddDelvis nåddIkke nådd Ukentlig arbeidsplan II: Forrige ukes delmål og intervensjonsplaner:NåddDelvis nåddIkke nådd III Barrierer for oppnåelse av delmål: IV Framskritt i behandlingen: V Multisystemiske analyser av identifiserte framskritt og barrierer: VI Nye delmål og intervensjonsplaner for neste ukeDato og tidspkt

36 Sosial støtte Bernadette Christensen og Nina Tollefsen

37 Viktige spørsmål; «Hvorfor er det slik at vi pårørende aldri blir inkludert, men allikevel blir tatt for gitt når ingen andre kan stille opp?» «Hva er det som gjør at det gjennomføres så lite familiearbeid, når vi vet hvor gode resultater det gir?» «Hva er det som gjør at psykologene er så opptatt av at det er de som skal ha relasjonen med pasientene, men ikke ønsker å inkludere oss?» (Anne Grethe Terjesen, landsstyreleder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

38 Mobilisering av nettverk og sosial støtte Kartlegging av ressurser Psykoedukasjon Identifisering av bidrag Hvorfor? Endringsprosesser er hardt arbeid og må deles med andre Oppmuntring og støtte er en forutsetning Et uformelt nettverk er mer tilgjengelig og viktig for varige resultater Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

39 Betydningen av sosialt nettverk Sosial kapital Definisjon: Nyttige tilgjengelige ressurser individene har som resultat av sosial kontakt Forskning viser at sosial kapital gir signifikant beskyttelse mot livets opp- og nedturer De som lever i et nærmiljø med høy sosial kapital har bedre livskvalitet 39 Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

40 Økologisk perspektiv 40 Familie/ Venner/ Naboer Kollegaer/ Foreninger Frivillige organisasjoner/ sports- og fritidsklubber Selvhjelps-grupper NAV Kommune- helsetjenesten Psykisk helsevern Formell Uformell  Alle krefter bør brukes til å kartlegge og utvikle uformell støtte og ressurser før vi ser på støtte og ressurser fra formelle instanser. Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

41 Gjennomsnittsnettverket 22-25 personer med 5-6 i hver undergruppe Regelmessig kontakt med de fleste i nettverket Positive kontakter dominerer Gjensidige relasjoner Emosjonelt engasjement Nettverket er relativt stabilt Individer og grupper kommer til unnsetning i kriser Kontinuerlig strøm av positiv støtte Lett mobiliserbar praktisk støtte Relativt konfliktfritt – stressdempende Sammenbindende lenker mellom sektorene Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014

42

43 Kartlegging av sosial støtte Type støtteSpørsmålIdentifisert(e) person(er) InstrumentellHvis du trenger skyss hvem spør du da? Hvis du trenger å låne penger, hvem spør du da? Hvis du trenger annen praktisk hjelp, hvem spør du? EmosjonellHvem ringer du hvis du har behov for å snakke med noen? Hvem vil du gå til hvis du trenger en skulder å gråte på? Hvem deler du gode nyheter med? AnerkjennelseHvem sine meninger verdsetter du? Hvem har gitt deg gode råd? InformasjonHvis du trenger informasjon om noe i nærmiljøet, hvem spør du da? Hvor kan du finne ut om aktiviteter? Hvem kan hjelpe deg med å finne aktiviteter? Hvem kan gi deg råd hvis du trenger økonomisk hjelp?

44 www.atferdssenteret.no Bernadette Christensen og Nina Tollefsen Takk for oss!!

45 Nyttig litteratur Forebygging og behandling av rusproblemer, Universitetsforlaget Forfatter Reidar Hole (2014) Multisystemisk terapi for barn og unge med alvorlige atferdsvansker, Norsk utgave utgitt av Gyldendal, forfatter Scott Henggeler m.fl. (2013) Bernadette Christensen og Nina Tollefsen - Alta 2014


Laste ned ppt "Målrettet endringsarbeid i samarbeid med brukerne Helhetlig behandling – suksesskriterier Rus-og psykisk helseforum Finnmark 2014 Alta, 4. November 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google