Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen for framtidens luftfart Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Ansatte med medisinske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen for framtidens luftfart Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Ansatte med medisinske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen for framtidens luftfart Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Ansatte med medisinske eller fysiske krav til stilling i Brann og Redning Krav til ansettelse – hvordan unngå at ansatte ikke klarer kravene i stilling? Saksgang hvis medisinske eller fysiske krav ikke tilfredsstilles Avvikshåndtering Tilretteleggingsplikten ved sykdom

2 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Særavtaler  Særavtalene som eget rettsgrunnlag for omplasseringsplikt og økonomiske betingelser  Ulike avtaler for ulike stillinger  Stillingsvernsreglene i samspill med særavtalene og kjemikalieforskriften setter begrensninger for arbeidsgivers styringsrett

3 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Hvordan legge til rette for at personellet tilfredsstiller medisinske/fysiske krav til stilling? Hvordan legge til rette for at

4 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Krav til arbeidstaker - ved ansettelse  Krav varsles ved stillingsutlysningen, jf. mal for stillingsutlysinger  Innhenting av helseopplysninger, avhengig av stillingstype: Godkjent og bestått fysisk test og medisinsk test, jf kjemikalieforskriften, for alle i brann og redning

5 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Krav til arbeidstaker i brann og redning - presiseringer i arbeidsavtale/stillingsbeskrivelse  Hvilke fysiske og medisinske krav som stilles for stillingen.  Den ansatte må til enhver tid forholde seg til de krav som stilles for stillingen.  Arbeidstaker forplikter seg til å ta vare på sin egen helse. Å holde seg i tilstrekkelig god nok fysisk form er en del av jobben.  Arbeidstaker pålegges en særskilt rapporteringsplikt hvis vedkommende ikke oppfyller de medisinske krav.

6 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Krav til arbeidsgiver  Det er leders plikt å tilrettelegge for trening - trening er å anse som arbeid på lik linje med andre arbeidsoppgaver.  Bistå med tiltak for opptrening dersom den ansatte ikke klarer den fysiske testen.  Dokumentere avvikling av fysiske tester og hvem som har deltatt på denne, helt eller delvis. Avvik skal begrunnes i rapporteringen.

7 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Krav til arbeidstaker med fysiske krav til stilling – presiseringer i arbeidsavtalen/stillingsbeskrivelsen  Arbeidstaker pålegges å følge treningsprogram som dokumenteres gjennom føring av treningsdagbok.  Arbeidstaker er forpliktet til å gjennomføre fysiske tester etter fastsatt intervall.  Dersom den ansatte ikke består de fysiske testene vil særavtalen komme til anvendelse.

8 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Kontroll og rapportering  Egenrapportering jf. forpliktelse i arbeidsavtalen/stillingsbeskrivelse.  Årlige fysiske tester  Pålegge medisinske undersøkelser av arbeidstaker med særlige fysiske og medisinske krav, ref kjemikalieforskrift og veiledning til denne og tidligere BSL E 4-4, vedlegg 3.  Hver enkelt enhet skal kunne dokumentere gjennomføringsgrad av planlagt trening i arbeidstiden

9 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Håndtering trinn for trinn i fht medisinsk skikkethet (1-3) Arbeidstaker har varslingsplikt til nærmeste overordnede dersom han erklæres midlertidig eller endelig medisinsk uskikket for tjenesten. Nærmeste overordnede skal kontrollere at alle helsesertifikatene ved enheten er i orden. 2.Arbeidstakere som ikke består kravene i kjemikalieforskriften skal, for å fortsette i brann og redning, tilfredsstille medisinske krav etter tidligere BSL-E 4-4 vedlegg 3 i tillegg til de fysiske kravene som er satt for ansatte innen brann og redning. 3.Hvis arbeidstaker er erklært midlertidig/endelig medisinsk uskikket kan arbeidstakeren bli innkalt, eller selv be om å bli innkalt, til time hos lege ved flymedisinsk instititutt for vurdering av den medisinske skikkethet.

10 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Trinn for trinn (4-5) 4.Hvis arbeidstaker er erklært endelig medisinsk uskikket tilbys annet arbeid (merk: tilrettelegginsplikt, se bak) –Nærmeste leder kartlegger arbeidsplassens mulige ledige oppgaver i samarbeid med tillitsvalge –Arbeidstakers arbeidsevne kartlegges. 5.Hvis det eksisterer meningsfullt arbeid ved enheten som arbeidstaker, basert på sin arbeidsevne er kvalifisert for, skal dette arbeidet tilbys. Arbeidsgiver gir opplæring dersom det er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne kvalifisere seg for annet arbeid. Opplæringens lengde vil normalt begrenses oppad til ca 6 mndr.

11 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Trinn for trinn (6-8) 6.Hvis det ikke er meningsfullt arbeid ved enheten, kartlegger divisjonens HR-avdeling ledige arbeid ved andre enheter i Avinor. Hvis ledig meninsfullt arbeid eksisterer, tilbys det som ligger nærmest hjemstedet til arbeidstaker eller der den enkelte arbeidstaker ønsker å tjenestegjøre. Vurderingen gjøres i samarbeid med den ansatte og evt. tillitsvalgte. 7.Hver HR-avdeling har gjensidig rapporteringsplikt vedrørende ledig arbeid i sin divisjon. 8.Hvis annet arbeid innebærer at arbeidstaker må endre bosted, kompenseres dette etter de til enhver tid gjeldende regler for flyttegodtgjørelse, jf særavtaler og overenskomster.

12 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Trinn for trinn (9-11) 9.Ansatte som er fylt 55 år er fritatt for flytteplikt. 10.Dersom arbeidstaker ikke tar i mot tilbud om annet arbeid i Avinor vil oppsigelse bli vurdert.

13 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Avvikshåndtering – ansatte med fysiske krav til stilling 1.Personer som ikke består de årlige fysiske testene som er satt til stillingen vil i første omgang få et tilbud om trening og veiledning i tre måneder. Der det er krav til røykdykkerkompetanse gjøres det en vurdering av om den ansatte (røykdykker) fortsatt skal arbeide i brann og redningstjeneste i denne tre-månedersperioden (forutsatt medisinsk og fysisk godkjenning for tjeneste innen brann og redning) 2.Dersom krav ikke blir bestått etter tre måneder blir det tilrettelagt med veiledning og obligatorisk trening i ytterligere tre måneder. I denne perioden skal arbeidstaker unntas fra brann og redningstjeneste og utføre meningsfylte oppgaver på dagtid. Den ansatte opprettholder de faste og variable tillegg i disse seks månedene.

14 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Avvikshåndtering – ansatte med fysiske krav til stilling 3.Dersom den ansatte etter seks måneder ikke består de fysiske testene, ref pkt over, kommer særavtale til anvendelse. Dersom det er medisinske grunner til at den ansatte ikke kan gjennomføre testene kan det vurderes en lenger opptreningsperiode. 4.Dersom den ansatte mener at leder ikke tilrettelegger i tilstrekkelig grad tas det det opp med aktuell leder, evt. verneombud og/eller tillitsvalgt.

15 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Krav til Avinors HMS-arbeid Arbeidsgivers generelle tilretteleggingsplikt  Krav til ”fullt forsvarlig arbeidsmiljø” jf. aml. § 4-1  ”Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystem mv. skal være slik at arbeidstakerene ikke utsette for uheldige fysisk eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas” Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling  – ”arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidet, og ta hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger”  Samsvar mellom arbeidets risiko og grad av tilrettelegging  Minstekravene er ingen målsetting hvis man ønsker å redusere sykefraværet, antall skader og antall medisinsk uskikkede  HMS-arbeid en kontinuerlig prosess, man blir aldri ”ferdig”

16 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Tilretteleggingsplikten Arbeidsmiljøloven § 4-6:  Arbeidstakere med redusert arbeidsevne pga ulykke, sykdom, skade, slitasje eller lignende kan ha behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.  Gjelder uansett årsak; fysisk, psykisk, sosiale årsaker eller sammensatte årsaker.  Pliktens rekkevidde: ”..så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak” jf Aml § 4-6  Tilrettelegging kan omfatte både arbeidsoppgavene, arbeidstiden og selve arbeidsplassen.

17 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611  Virksomhetens art  Virksomhetens størrelse  Virksomhetens økonomi  Arbeidstakers forhold Det kreves ikke at arbeidsgiver oppretter stillinger som fører til at andre ansatte mister hele eller deler av sin jobb. Ved vurdering av alternative oppgaver vurderes også innleide tjenester hvor Avinor har mulighet til å bruke egne ansatte. - tilsier en skjønnsmessig vurdering og det må foretas en konkret helhetsvurdering. Plikten er vidtrekkende. ”Så langt det er mulig”

18 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Aktuelle virkemidler i sykefraværsoppfølging  Tilretteleggingstilskudd  Honorar til bedriftshelsetjenesten  Reisetilskudd  Arbeidsplassvurdering  Hjelpemidler til arbeidsplassen  Unntak fra arbeidsgiverperioden  Yrkesrettet attføring  Svangerskapspenger  Gradert sykmelding  Aktiv sykmelding  ”Raskere tilbake”  Se etter mulighetene på www. NAV.no

19 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Arbeidstakers plikter ved sykdom  medvirke ved utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner  delta i dialogmøter  gi opplysning om egen funksjonsevne  bidra til tiltak for å tilrettelegge arbeidet  bidra til at utprøving av funksjonsevnen

20 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Dokumentasjonskrav ved sykdom  Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan tidligst mulig i en sykemeldingsperiode og senest innen 4 uker.  Planen skal inneholde – beskrivelse av arbeidsoppgaver – vurdering av arbeidsevne – tiltak som skal iverksettes i bedriftens regi – tiltak med bistand fra myndighetene

21 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Eksempler på tilrettelegging  Hjelpemidler/bistand  Faglige funksjonsvurderinger  Vurdering av arbeidstidsordning  Opplæring eller omskolering- internt eller eksternt  Støtte/veiledning  Omplassering til annet arbeid – tillitsvalgte må tas med på råd  Ekstern attføring

22 Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Praktisering av særavtalene vedr. medisinsk uskikkethet  Dersom en ansatt blir erklært endelig medisinsk uskikket og som følge av det må slutte i Avinor tilstås lønn under sykdom i inntil 2 år, ref særavtaler. Dersom den ansatte er sykmeldt kommer de alminnelige reglene for sykdom til anvendelse.  Ved utløpet av medisinsk uskikket periode, ref pkt over, vurderes omplassering til annet arbeid, jf aml. Kap 15 og kjemikalieforskriften, før evt. oppsigelse blir vurdert.  Avinor er forpliktet til å bistå den ansatte i kontakten med NAV i forhold ekstern attføring.


Laste ned ppt "Sammen for framtidens luftfart Retningslinjer ansatte med medisinske eller fysiske krav til stillng i Brann og Redning Konsern PO 010611 Ansatte med medisinske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google