Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av rådmannens forslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av rådmannens forslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av rådmannens forslag 31.10.2013
Budsjett 2014 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

2 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer.
Kobling mot kommuneplanen – tiltak. Økonomisk driftsramme Investeringsbudsjettet Budsjettrammer – seksjoner og enheter. Vedlegg

3 «Det store bildet» Fortsatt usikker verdensøkonomi
Norge i en særstilling Kommunesektoren må regne med strammere tider Flere eldre og hjelpetrengende Færre folk til å utføre tjenestene

4 Vår hovedoppgave: For å lykkes med dette:
Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

5 Økonomisk status Årene 2009-13 Stram men stabil økonomi.
Gode regnskapsresultater har gitt mulighet for avsetninger Store og viktige investeringsprosjekter.

6 Hovedlinjer Opptrapping av helse- og omsorgstjenestene – demografi Behov for flere barnehageplasser Ressurskrevende brukere - rettinghetslovgivningen Store investeringer Pensjonsutgiftene vokser raskt og kraftig

7 Hovedlinjer 2014-2017 Innsparingstiltak:
Ca. 7,2 mill. kr. i 2014. Ca. 10,3 mill. kr. i 2015. Ca. 11,6 mill. kr. i 2016. Ca. 13,6 mill. kr. i 2017 Økt eiendomsskatt fra 2014 (0,5 promille). Effekt kr ,-. 7

8 Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Kommunen som samfunnsutvikler
Kommunen som tjenesteyter Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som forvaltningsorgan

9 Samfunnsutvikling - status
Mål om vekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 4 årene: Ca. 1,7 % Sannsynlig vekst på ca. 2 % pr. år (SSB)? Hvis veksten fortsetter – i 2032 Ca. 125 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter – lang sikt 25 år.

10 Samfunnsutvikling - viktige tiltak:
Ny svømmehall m.m. – 80 mill. – ferdig i 2015. Strandsti langs Venneslafjorden – 3 mill. i 2014/15 Videre satsing på skiløypene. Plasthall på Moseidmoen – 2,4 mill. i 2014. Utvidelse av gågata/torg i sentrum – 15 mill. i 2017 Bedre parkeringsforholdene i sentrum.

11 Kommunens tjenester - status
Høy ressursbruk på sosial – 20% over beregnet utgiftsbehov. Høy ressursbruk på barnevern – 26 % over beregnet utgiftsbehov. Vi bruker forholdsvis mye penger på skole. Vi bruker forholdsvis lite penger på pleie og omsorg. Vi bruker omtrent som snitt på barnehage. 11

12 Oppvekst - tiltak Kvalitet og utvikling i skoler og barnehager.
5 nye lærerstillinger til Vennesla ungdomsskole – 4-årig prosjekt med statlig finansiering. Oppfølging av revisjonsrapport vedr. spesialundervisning. Stor utbygging av barnehageplasser – økte driftsutgifter pr. år på til sammen ca. 18 mill. i løpet av perioden. Investeringer på 54 mill. i perioden. Skoleinvesteringer på 28 mill. i perioden. 12

13 Helse- og omsorgstjenester - tiltak
Drift av16 boliger samt dagsenter for demente fra 2. halvår 2016. Opptrappingsplan med kr. 2,5 mill. i 2014, 5 mill. i 2015, 12,5 mill. i 2016 og 20 mill. i 2017. Nytt botilbud for utviklingshemmede – fra 2. halvår 2016 – helårsvirkning på 6 mill. Opptrappingsplan – rus/psykiatri – 2,5 mill. fra 2014. Økte utgifter til særlig ressurskrevende brukere på netto ca. 3-4 mill.

14 Kommunen som arbeidsgiver - tiltak
Vurdere nytt lederrekrutteringsprogram. Kompetanseheving – IT-plan. Redusere ufrivillig deltid. Kontinuerlig arbeid med å holde et lavt sykefravær Kontinuerlig arbeid med organisasjonskulturen Lønnspolitisk plan

15 Kommunen som forvaltningsorgan - status
Lav andel av kommunens utgifter går til administrasjon. 77% av landsgjennomsnitt. 86% av KOSTRA-gruppe 8. Veldig lav gjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesaker. Vennesla: 14 dager Knutepunkt Sørlandet: 29 dager Landet: 38 dager

16 Inntektsforutsetninger
Realvekst i frie inntekter på ca. 1,75 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS 13,6 mill. i 2014 (utfra et resultat på 800 mill.) 14,8 mill. i 2015 – 2017 (utfra et resultat på 900 mill.) Konsesjonskraft på 5,4 mill. kr. pr. år. Stabil avkastning på finanskapital på ca. 4,1 % Økning av eiendomsskattesatsen på boliger: fra 4,0 til 4,5 promille fra 2014.

17 Kommunale avgifter – 2013

18 Gebyr og betalingssatser
Kommunale avgifter: økt med 5 % Generell prisøkning: 3,0 %

19 Utgifter Sentrale forutsetninger
Full kompensasjon for lønnsveksten Avsatt 3,1 % til lønnsvekst i 2014 Pensjonskostnadene øker med 12,5 % Ikke kompensert for prisvekst. Lagt til grunn en flytende rente på 2,5 % i 2014 gradvis økende til 4,0 % i 2017. 19

20 Nye tiltak / utgiftsøkninger -hovedpunkter
Opptrappingsplan – helse- og omsorgstjenestene Økt barnehagetilbud Økte ressurser til utviklingshemmede Opptrappingsplan – rus/psykiatri

21 Opptrappingsplan – helse og omsorg
Fra 2014 – 2,5 mill.: Styrking - Hægelandsheimen: kr Styrking – Venneslaheimen: kr Ikke fordelt: - kr

22 Opptrappingsplan – helse og omsorg
Fra 2. halvår 2016: Drift av dagsenter for demente: Kr Drift av 16 demensboliger: Kr Drift av boliger for utviklingshemmede: kr ,-.

23 Barnehagesatsing Fra 2014: 2016:
Helårsvirkning av 2 nye avdelinger ved Djupmyra barnehage (privat). Utvidelse av Klokkerstua barnehage med 2 avd. 2016: Ny kommunal 6-avdelings barnehage i nedre Vennesla. 2 avdelinger tas i drift.

24 Innsparings- og effektiviseringskrav
Skolene: 1,2 mill. i 2014 – helårsvirkning 3 mill. fra 2015. Ingen kompensasjon for prisvekst – 2 mill. fra 2014. Renholds- og vaktmestertjenesten – 0,58 mill. fra 2014. Redusert tilskudd til Vennesla Næringsforening – 0,1mill. fra 2014. Rammereduksjon – rus: 0,25 mill. fra 2014. ENØK-tiltak: 0,4 mill. fra 2014. Div. mindre tiltak på ca. 0,67 mill. fra 2014. Generellt effektivisering/sparekrav: fra 2 mill. i 2014 til 6 mill. i 2017.

25 Innsparings- og effektiviseringskrav
Samlet innsparing i 2014: 7,2 mill. kr. Samlet innsparing i 2015: 10,3 mill. kr. Samlet innsparing i 2016: 11,6 mill. kr. Samlet innsparing i 2017: 13,6 mill. kr. 25

26 Pensjon

27 Akkumulert premieavvik i 1000 kr

28 Netto driftsresultat i 1000 kroner
2014 2015 2016 2017 Netto driftsresultat 3.466 10.147 677 Korrigert med pensjon -8.584 1.297 -6.673

29 Resultatgrad Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

30 Disponering av netto driftsresultat i 2014
Avsetning til disposisjonsfond – 2,6 mill. Avsetning til bufferfond, finans – 1,0 mill. Avsetning til bundet fond – 0,6 mill. Bruk av bundne fond – 0,6 mill. Bruk av disp.fond – enhetene – 0,1 mill.

31 Disponering av netto driftsresultat i 2014-2017
Til sammen ca. 3,4 mill. kr. Avsetning til disposisjonsfond – 10,7 mill. Avsetning til bufferfond finans – 1,0 mill. Avsetning til bundne fond – 3,4 mill. Bruk av bundne fond – 1,9 mill. Bruk av disposisjonsfond – 9,7 mill.

32 Investeringer i 2014 Til sammen ca. 150 mill.
IKT-investeringer: 3,4 mill. Lydlogg - legevakt: 0,15 mill. Innløsning/grunnerverv: 1,0 mill. Næringsarealer - Støleheia: 1,9 mill. Gulv, Vennesla u-skole: 3,0 mill. Maskiner/utstyr – Park og idrett: 0,8mill. Egenandeler anleggsplan for idrett og friluft: 0,8 mill. Oppgradering av skolegårder: 0,65 mill. Skiløyper, Moseidheia: 0,1 mill. Strandsti - Venneslafjorden: 1,5 mill. (+1,5 mill. i 2015) Oppgradering av lysløyper: 0,85 mill.

33 Investeringer i 2014-forts.
Plasthall - Moseidmoen: 2,4 mill. Div. biler: 1,56 mill. Inventar – Eikeland grendehus: 0,1 mill. Utfasing oljefyr: 0,1 mill. Venneslaheimen – el.anlegg: 0,1 mill. Forskottering VA – Smååsane II: 0,5 mill. Skarpengland skole – rehabilitering: 10,6 mill. (18,6 mill. totalt) Svømmehall/Vennesla ungdomsskole/Venneslahallen: 59,5 mill. (Til sammen 98,5 mill. i 2013/14/15) Forprosjekt barnehage : 0,5 mill. Klokkerstua barnehage – utvidelse: 14,0 mill. (18 mill. totalt).

34 Investeringer i 2014-forts.
Vennesla kirke, kirkegårdsmur: 0,3 mill. Hægelandsheimen – sprinkleranlegg: 0,75 mill. (ovf. 2013) Verksted – teknisk: 3,5 mill. (Til sammen 4,0 mill. i 2013/14). Vegskilting: 0,25 mill. Maskiner/utstyr – teknisk: 1,5 mill. Trafikksikkerhetsplan/hovedplan – veg: 0,35 mill. (ovf. 2013) Støavegen – utbedring: 0,9 mill. (Til sammen 1,0 mill. i 2013/14) Veg – Rakkestad: 0,6 mill. (ovf. 2013) 34

35 Investeringer i 2014-forts.
Bru – Åsvegen: 4,5 mill. (ovf. fra 2013) Bru Tveite: 4,0 mill. Sandsilo: 0,3 mill. Rassikring: 0,5 mill. Asfaltering: 0,2 mill. Veglysanlegg, oppgradering: 0,2 mill. Hengebruer – rehabilitering: 0,5 mill. Vann- og avløpsprosjekter: 12,35 mill. Egenkapitaltilskudd – KLP: 1,6 mill. Avdragsutgifter – formidlingslån: 5,3 mill. Utlån – formidlingslån: 10,0 mill. 35

36 Viktige investeringer i perioden 2015-2017
Ny barnehage i Nedre Vennesla: 40,1 mill. i 2015/16. Flytting av «Byggforvaltning» til «Gamle bibliotek/brannstasjon»: 2,7 mill. i 2016. Ombygging – Herredshuset: 4,5 mill. i 2017. Terasse + uteareal – Hægelandsheimen: 1,3 mill i 2016/17. Opprusting av gågata: 15,0 mill. i 2017 Utvidelse av Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i 2017. Nytt toppdekke – kunstgressbane: 2,5 mill. i 2017. 36

37 Finansiering av investeringer 2014-17

38 Lånegjeld

39 Økonomiske risikofaktorer
For svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Pensjonsutgiftene.

40 Oppsumering Videreføring av opplegget fra gjeldende økonomiplan
Forsøkt å ta høyde for demografiske endringer – eldre + barnehager Stor usikkerhet rundt pensjon!!

41 Viktige prosesser! Kommunereform – viktig å ta debatten.
Oppgavefordelingen. Kommunestrukturen. Kommuneøkonomi. Strategiplan for Sørlandet Sykehus 2030 Kommuneplanprosess Bærekraftig utvikling. Grunnleggende diskusjon om hvilke oppgaver vi skal utføre.


Laste ned ppt "Presentasjon av rådmannens forslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google