Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Presentasjon av rådmannens forslag 31.10.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Presentasjon av rådmannens forslag 31.10.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Presentasjon av rådmannens forslag 31.10.2013

2 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen – tiltak. Økonomisk driftsramme 2014-2017. Investeringsbudsjettet 2014 -2017. Budsjettrammer – seksjoner og enheter. Vedlegg

3 «Det store bildet» Fortsatt usikker verdensøkonomi Norge i en særstilling Kommunesektoren må regne med strammere tider Flere eldre og hjelpetrengende Færre folk til å utføre tjenestene

4 Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

5 Økonomisk status Årene 2009-13 –Stram men stabil økonomi. –Gode regnskapsresultater har gitt mulighet for avsetninger –Store og viktige investeringsprosjekter.

6 Hovedlinjer 2014-2017 Opptrapping av helse- og omsorgstjenestene – demografi Behov for flere barnehageplasser Ressurskrevende brukere - rettinghetslovgivningen Store investeringer Pensjonsutgiftene vokser raskt og kraftig

7 Hovedlinjer 2014-2017 Innsparingstiltak: Ca. 7,2 mill. kr. i 2014. Ca. 10,3 mill. kr. i 2015. Ca. 11,6 mill. kr. i 2016. Ca. 13,6 mill. kr. i 2017 Økt eiendomsskatt fra 2014 (0,5 promille). Effekt kr. 1.750.000,-.

8 Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som tjenesteyter Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som forvaltningsorgan

9 Samfunnsutvikling - status Mål om vekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 4 årene: Ca. 1,7 % Sannsynlig vekst på ca. 2 % pr. år (SSB)? Hvis veksten fortsetter – 20000 i 2032 Ca. 125 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter – lang sikt 25 år.

10 Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Ny svømmehall m.m. – 80 mill. – ferdig i 2015. Strandsti langs Venneslafjorden – 3 mill. i 2014/15 Videre satsing på skiløypene. Plasthall på Moseidmoen – 2,4 mill. i 2014. Utvidelse av gågata/torg i sentrum – 15 mill. i 2017 Bedre parkeringsforholdene i sentrum.

11 Kommunens tjenester - status Høy ressursbruk på sosial – 20% over beregnet utgiftsbehov. Høy ressursbruk på barnevern – 26 % over beregnet utgiftsbehov. Vi bruker forholdsvis mye penger på skole. Vi bruker forholdsvis lite penger på pleie og omsorg. Vi bruker omtrent som snitt på barnehage.

12 Oppvekst - tiltak Kvalitet og utvikling i skoler og barnehager. 5 nye lærerstillinger til Vennesla ungdomsskole – 4- årig prosjekt med statlig finansiering. Oppfølging av revisjonsrapport vedr. spesialundervisning. Stor utbygging av barnehageplasser – økte driftsutgifter pr. år på til sammen ca. 18 mill. i løpet av perioden. Investeringer på 54 mill. i perioden. Skoleinvesteringer på 28 mill. i perioden.

13 Helse- og omsorgstjenester - tiltak Drift av16 boliger samt dagsenter for demente fra 2. halvår 2016. Opptrappingsplan med kr. 2,5 mill. i 2014, 5 mill. i 2015, 12,5 mill. i 2016 og 20 mill. i 2017. Nytt botilbud for utviklingshemmede – fra 2. halvår 2016 – helårsvirkning på 6 mill. Opptrappingsplan – rus/psykiatri – 2,5 mill. fra 2014. Økte utgifter til særlig ressurskrevende brukere på netto ca. 3-4 mill.

14 Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Vurdere nytt lederrekrutteringsprogram. Kompetanseheving – IT-plan. Redusere ufrivillig deltid. Kontinuerlig arbeid med å holde et lavt sykefravær Kontinuerlig arbeid med organisasjonskulturen Lønnspolitisk plan

15 Kommunen som forvaltningsorgan - status Lav andel av kommunens utgifter går til administrasjon. 77% av landsgjennomsnitt. 86% av KOSTRA-gruppe 8. Veldig lav gjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesaker. –Vennesla: 14 dager –Knutepunkt Sørlandet: 29 dager –Landet: 38 dager

16 Inntektsforutsetninger Realvekst i frie inntekter på ca. 1,75 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS –13,6 mill. i 2014 (utfra et resultat på 800 mill.) –14,8 mill. i 2015 – 2017 (utfra et resultat på 900 mill.) Konsesjonskraft på 5,4 mill. kr. pr. år. Stabil avkastning på finanskapital på ca. 4,1 % Økning av eiendomsskattesatsen på boliger: –fra 4,0 til 4,5 promille fra 2014.

17 Kommunale avgifter – 2013

18 Gebyr og betalingssatser  Kommunale avgifter: økt med 5 %  Generell prisøkning: 3,0 %

19 Utgifter Sentrale forutsetninger  Full kompensasjon for lønnsveksten  Avsatt 3,1 % til lønnsvekst i 2014  Pensjonskostnadene øker med 12,5 %  Ikke kompensert for prisvekst.  Lagt til grunn en flytende rente på 2,5 % i 2014 gradvis økende til 4,0 % i 2017.

20 Nye tiltak / utgiftsøkninger - hovedpunkter  Opptrappingsplan – helse- og omsorgstjenestene  Økt barnehagetilbud  Økte ressurser til utviklingshemmede  Opptrappingsplan – rus/psykiatri

21 Opptrappingsplan – helse og omsorg Fra 2014 – 2,5 mill.: –Styrking - Hægelandsheimen: kr. 500.000 –Styrking – Venneslaheimen: kr. 1.200.000 –Ikke fordelt: - kr. 800.000

22 Opptrappingsplan – helse og omsorg Fra 2. halvår 2016: –Drift av dagsenter for demente: Kr. 3.000.000 –Drift av 16 demensboliger: Kr. 11.000.000 Fra 2. halvår 2016: –Drift av boliger for utviklingshemmede: kr. 6.000.000,-.

23 Barnehagesatsing Fra 2014: –Helårsvirkning av 2 nye avdelinger ved Djupmyra barnehage (privat). –Utvidelse av Klokkerstua barnehage med 2 avd. 2016: –Ny kommunal 6-avdelings barnehage i nedre Vennesla. 2 avdelinger tas i drift.

24 Innsparings- og effektiviseringskrav  Skolene: 1,2 mill. i 2014 – helårsvirkning 3 mill. fra 2015.  Ingen kompensasjon for prisvekst – 2 mill. fra 2014.  Renholds- og vaktmestertjenesten – 0,58 mill. fra 2014.  Redusert tilskudd til Vennesla Næringsforening – 0,1mill. fra 2014.  Rammereduksjon – rus: 0,25 mill. fra 2014.  ENØK-tiltak: 0,4 mill. fra 2014.  Div. mindre tiltak på ca. 0,67 mill. fra 2014.  Generellt effektivisering/sparekrav: fra 2 mill. i 2014 til 6 mill. i 2017.

25 Innsparings- og effektiviseringskrav  Samlet innsparing i 2014: 7,2 mill. kr.  Samlet innsparing i 2015: 10,3 mill. kr.  Samlet innsparing i 2016: 11,6 mill. kr.  Samlet innsparing i 2017: 13,6 mill. kr.

26 Pensjon

27 Akkumulert premieavvik i 1000 kr

28 Netto driftsresultat i 1000 kroner 2014201520162017 Netto driftsresultat3.46610.147677-10.901 Korrigert med pensjon-8.5841.297-6.673-14.651

29 Resultatgrad Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

30 Disponering av netto driftsresultat i 2014 Avsetning til disposisjonsfond – 2,6 mill. Avsetning til bufferfond, finans – 1,0 mill. Avsetning til bundet fond – 0,6 mill. Bruk av bundne fond – 0,6 mill. Bruk av disp.fond – enhetene – 0,1 mill.

31 Disponering av netto driftsresultat i 2014-2017 Til sammen ca. 3,4 mill. kr. –Avsetning til disposisjonsfond – 10,7 mill. –Avsetning til bufferfond finans – 1,0 mill. –Avsetning til bundne fond – 3,4 mill. –Bruk av bundne fond – 1,9 mill. –Bruk av disposisjonsfond – 9,7 mill.

32 Investeringer i 2014 Til sammen ca. 150 mill. –IKT-investeringer: 3,4 mill. –Lydlogg - legevakt: 0,15 mill. –Innløsning/grunnerverv: 1,0 mill. –Næringsarealer - Støleheia: 1,9 mill. –Gulv, Vennesla u-skole: 3,0 mill. –Maskiner/utstyr – Park og idrett: 0,8mill. –Egenandeler anleggsplan for idrett og friluft: 0,8 mill. –Oppgradering av skolegårder: 0,65 mill. –Skiløyper, Moseidheia: 0,1 mill. –Strandsti - Venneslafjorden: 1,5 mill. (+1,5 mill. i 2015) –Oppgradering av lysløyper: 0,85 mill.

33 Investeringer i 2014-forts. –Plasthall - Moseidmoen: 2,4 mill. –Div. biler: 1,56 mill. –Inventar – Eikeland grendehus: 0,1 mill. –Utfasing oljefyr: 0,1 mill. –Venneslaheimen – el.anlegg: 0,1 mill. –Forskottering VA – Smååsane II: 0,5 mill. –Skarpengland skole – rehabilitering: 10,6 mill. (18,6 mill. totalt) –Svømmehall/Vennesla ungdomsskole/Venneslahallen: 59,5 mill. (Til sammen 98,5 mill. i 2013/14/15) –Forprosjekt barnehage : 0,5 mill. –Klokkerstua barnehage – utvidelse: 14,0 mill. (18 mill. totalt).

34 Investeringer i 2014-forts. –Vennesla kirke, kirkegårdsmur: 0,3 mill. –Hægelandsheimen – sprinkleranlegg: 0,75 mill. (ovf. 2013) –Verksted – teknisk: 3,5 mill. (Til sammen 4,0 mill. i 2013/14). –Vegskilting: 0,25 mill. –Maskiner/utstyr – teknisk: 1,5 mill. –Trafikksikkerhetsplan/hovedplan – veg: 0,35 mill. (ovf. 2013) –Støavegen – utbedring: 0,9 mill. (Til sammen 1,0 mill. i 2013/14) –Veg – Rakkestad: 0,6 mill. (ovf. 2013)

35 Investeringer i 2014-forts. –Bru – Åsvegen: 4,5 mill. (ovf. fra 2013) –Bru Tveite: 4,0 mill. –Sandsilo: 0,3 mill. –Rassikring: 0,5 mill. –Asfaltering: 0,2 mill. –Veglysanlegg, oppgradering: 0,2 mill. –Hengebruer – rehabilitering: 0,5 mill. –Vann- og avløpsprosjekter: 12,35 mill. –Egenkapitaltilskudd – KLP: 1,6 mill. –Avdragsutgifter – formidlingslån: 5,3 mill. –Utlån – formidlingslån: 10,0 mill.

36 Viktige investeringer i perioden 2015-2017 –Ny barnehage i Nedre Vennesla: 40,1 mill. i 2015/16. –Flytting av «Byggforvaltning» til «Gamle bibliotek/brannstasjon»: 2,7 mill. i 2016. –Ombygging – Herredshuset: 4,5 mill. i 2017. –Terasse + uteareal – Hægelandsheimen: 1,3 mill i 2016/17. –Opprusting av gågata: 15,0 mill. i 2017 –Utvidelse av Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i 2017. –Nytt toppdekke – kunstgressbane: 2,5 mill. i 2017.

37 Finansiering av investeringer 2014-17

38 Lånegjeld

39 Økonomiske risikofaktorer For svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Pensjonsutgiftene.

40 Oppsumering Videreføring av opplegget fra gjeldende økonomiplan Forsøkt å ta høyde for demografiske endringer – eldre + barnehager Stor usikkerhet rundt pensjon!!

41 Viktige prosesser! Kommunereform – viktig å ta debatten. –Oppgavefordelingen. –Kommunestrukturen. –Kommuneøkonomi. Strategiplan for Sørlandet Sykehus 2030 Kommuneplanprosess - 2014. –Bærekraftig utvikling. –Grunnleggende diskusjon om hvilke oppgaver vi skal utføre.


Laste ned ppt "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Presentasjon av rådmannens forslag 31.10.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google