Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Presentasjon av rådmannens forslag 11.11.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Presentasjon av rådmannens forslag 11.11.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Presentasjon av rådmannens forslag 11.11.10

2 Vår hovedoppgave Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler Med andre ord være med å legge til rette for det ”gode liv i Vennesla” – ”gjøre livet bedre for folk flest”.

3 Viktigste forutsetninger for å lykkes  Økonomisk handlefrihet  Dyktige og motiverte ansatte som trives med jobben sin

4 Økonomisk status Årene 2008-10 –Stram men stabil økonomi. –Gode regnskapsresultater har gitt mulighet for avsetning. –Strammere rammer fra staten. –Store og viktige investeringsprosjekter.

5 Hovedlinjer 2011-2014 Reduserte frie inntekter Usikkerhet rundt utbytte fra Agder Energi Store økonomiske utfordringer i pleie- og omsorgstjenestene Økte rente- og avdragsutgifter

6 Hovedlinjer 2011-2014 Innsparingstiltak: Ca. 2,5 mill. kr. i 2011. Ca. 10 mill. kr. i 2012. Ca. 13 mill. kr. i 2014. Grundig gjennomgang av pleie/omsorg Økt eiendomsskatt fra 2012 Lavere investeringstakt

7 Hovedutfordringer for kommunen Bidra til en god utvikling innen bosetting og næringsliv. Levekårsutfordringer. Økte kostnader og økte behov i helse og omsorg. Rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere

8 Bosetting og næringsutvikling Gjennomsnittlig vekst de siste 10 årene: Ca. 0,6 % Vekst siste 2-3 årene: Ca. 1,5 % - 13234 innbyggere. Sannsynlig vekst på ca. 1 % pr. år – 20 000 i 2050 ? Ca. 130 nye boliger pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter – lang sikt. Rullering av kommuneplanen – Arealprosjektet.

9 Bosetting og næringsutvikling tiltak: ”ET NYTT KAPITTEL” – Bibliotek/kulturhus – 53 mill. (2010) Parkeringsanlegg i sentrum – 10 mill. (2012) Ferdigstillelse av gågata – 8,5 mill. (2012) Utviklingstiltak/Stedsutvikling – 4 mill. (2011-14) Fokus på barnehagedekning.

10 Levekårsutfordringer Høyt antall på sosialhjelp og trygd. Lavt utdanningsnivå. Skoleresultater under landsgjennomsnittet. Lav likestilling.

11 Levekårsutfordringer - strategier Økt utdanningsnivå i befolkningen Økt likestilling i befolkningen Kvalitet og kompetanse i skoler og barnehager. Sterkt fokus på forebyggende arbeid med tidlig og samordnet innsats.

12 Helse og omsorgstjenestene - status Stadig økende behov – flere eldre – flere unge pleietrengende. Budsjettrammene sprekker år etter år. Samhandlingsreformen – økt ansvar på kommunene. Vennesla har lave driftsutgifter i forhold til andre kommuner. Fornøyde brukere – få klager.

13 Helse og omsorgstjenestene - tiltak Tjenestene trappes opp i forhold til vedtatt plan. –Økning til hjemmetjenesten med 1,8 mill. kr. hvert år (7,2 mill. kr. i slutten av perioden). –Økt satsing på rus/psykiatri med 2 mill. kr fra 2012/13. –Styrking av andre tiltak med 4,2 mill. kr. Ledelsesfunksjonen er styrket.

14 Helse og omsorgstjenestene - tiltak Samordning av saksbehandling. Utarbeidelse av nye tjenestebeskrivelser. Økt fokus på teknologiske hjelpemidler. Reduksjon av dagens kommunale aktivitetstilbud for eldre. Utvidet samarbeid med frivillige og pårørende Vurdere differensiering av oppgavene til sykehjemmene.

15 Rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere Kampen om framtidas arbeidskraft. Omdømmebygging Fokus på organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, lederutvikling, godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Konkrete tiltak: –Internt lederrekrutteringsprogram –Seniorprosjekter –Tilrettelegging –Høyt inntak av lærlinger

16 Inntektsforutsetninger Ingen realvekst i frie inntekter fra 2011 til 2012. Realvekst i frie inntekter på 1% resten av perioden. Befolkningsvekst som landsgjennomsnittet. Stabilt ordinært utbytte fra Agder Energi AS på 14 mill. kr. pr. år. Stabil inntekt på salg av konsesjonskraft på 5 mill. kr. pr. år. Stabil avkastning på langsiktig kapital på ca. 5%. Økning av eiendomsskattesatsen på boliger fra 3 til 4 promille fra 2012.

17 Kommunale avgifter – sammenlikning - 2010

18 Gebyr og betalingssatser  Kommunale avgifter: økt med 7,7 %  Foreldrebetaling, barnehage: uendret  Festeavgift på graver: uendret  Generell prisøkning: 2,8 %

19 Utgifter Sentrale forutsetninger  Full kompensasjon for lønnsveksten fra 2010 til 2011.  Avsatt 1,5 % til lønnsvekst i 2011.  Pensjonskostnadene øker med 4,8 %.  Kompensert for prisvekst på 2 %.  Lagt til grunn en flytende rente på 4 % i 2011 gradvis økende til 5 % i 2014.

20 Innsparings- og effektiviseringskrav  Grunnskole: 1 % innsparing fra skoleåret 2011/12.  Barnehage: 5 % innsparing fra barnehageåret 2011/12.  Psykisk helse: 1,5 % innsparing i 2011, 3 % i 2012.  Øvrige enheter: 1 % innsparing i 2011, 2 % i 2012.  Generelt effektiviseringskrav:  1 mill. kr. i 2012.  3 mill. kr. i 2013.  4 mill. kr. i 2014.  Diverse enkelttiltak som er foreslått kuttet kommer i tillegg.

21 Innsparings- og effektiviseringskrav  Samlet innsparing i 2011: 2,5 mill. kr.  Samlet innsparing i 2012: 10 mill. kr.  Samlet innsparing i 2014: 13 mill. kr.  Ingen rammereduksjon på enhetene i helse og omsorg, NAV og Barn og familie.  Generell stillingsstopp.

22 Nye tiltak/utgiftsøkninger  Styrking av helse og omsorgstjenestene med 5,2 mill. kr. i 2011. Økt til 12,6 mill. kr. i løpet av perioden.  Velferdsmidler økes med kr. 100.000,- i 2011.  1 ny stilling til IT-drift fra 2011.  Kr. 400.000,- til jubileumsmarkering i 2011.  Bevilgninger på ca. 2,2 mill. kr. til reguleringsarbeider i løpet av perioden.  Økte utgifter til sosialhjelp med ca. 1,2 mill. kr. pr. år.  Videreføring av psykologstilling etter prosjektperiode.  Videreføring av Ambulerende team etter prosjektperiode.

23 Nye tiltak/utgiftsøkninger  Utvidelse av tilbudet i kulturskolen med kr. 50.000,- i 2011 og kr. 100.000,- i 2012. (45 nye plasser i løpet av 3 år.)  2 nye stillinger i barnevernet – forutsatt øremerket statstilskudd.  Økte driftsutgifter som følge av investeringer.  Videre utbygging av barnehageplasser:  Ny kommunal barnehage på Hægeland fra 2012. 1 mill. kr. i økte driftsutgifter (16 nye plasser)  Ny utegruppe ved Smååsane barnehage fra 2011/12. 0,9 mill. kr. i økte driftsutgifter (12 nye plasser)  Private utbyggere

24 Netto driftsresultat (hele 1000 kr.) 2011:12.162 2012:12.660 2013:13.352 2014: 5.260

25 Resultatgrad Reelt netto driftsresultat i % av driftsinntektene

26 Disponering av netto driftsresultat i 2011 Egenkapital til investeringer – 10 mill. Avsetning til verdireguleringsfond – 1 mill. Tilbakeføring til fond (VAR) – Ca. 1,6 mill. Bruk av bundne fond – Ca. 0,4 mill.

27 Disponering av netto driftsresultat i 2011-2014 Til sammen ca. 43,4 mill. kr. –Egenkapital til investeringer – 31 mill. kr. –Verdireguleringsfond – 4 mill. kr. –Tilbakeføring til fond (VAR) – 8,7 mill. kr. –Disposisjonsfond – 0,2 mill. kr. –Bruk av bundne fond – 0,4 mill. kr.

28 Investeringer i 2011 Til sammen ca. 114 mill. –IKT – 3 mill. –Utskifting av lys – Samfunnshuset – 0,75 mill. –Innløsning/grunnerverv – 1 mill. –Utviklingstiltak/stedsutvikling – 1 mill. –Parkeringsplasser i sentrum – 1 mill. –Vennesla skole – ventilasjonsanlegg – 4,2 mill. –Forprosjekt Skarpengland skole – 0,2 mill. –Ny barnehage på Hægeland – 10 mill. –Boliger for rus/psykiatri – 6 mill. –Maskiner/utstyr i park/idrett – 1,7 mill.

29 Investeringer i 2011-forts. –Toaletter i friluftsområder – 0,1 mill. –Anleggsplan idrett/friluftsliv – 0,8 mill. –Skolegårder – 0,4 mill. –Skiløyper Moseidheia – 0,2 mill. –Maskiner/utstyr i teknisk – 1,5 mill. –Diverse vann/avløp – 15 mill. –Rehabilitering av bru Steinsfossen – 0,47 mill. –Asfaltering – 0,2 mill. –Sandsilo Hægeland – 0,4 mill. –Brannanlegg Hægelandsheimen – 0,3 mill.

30 Investeringer i 2011-forts. –Gjenoppbygging av Øvrebøhallen – 50 mill. –Utvidelse av SD-anlegg – 0,16 mill. –Uteavdeling Smååsane barnehage – 0,21 mill. –Egenkapitaltilskudd KLP – 1,1 mill. –Aksjekjøp Visit Sørlandet – 0,03 mill. –Avdragsutgifter Startlån – 4,3 mill. –Utlån av Startlån – 10 mill.

31 Viktige investeringer i perioden 2012-2014 –Ferdigstillelse av gågata – 8,5 mill. i 2012. –Oppgradering av Vennesla ungdomsskole – 19 mill. i 2012. –Parkeringshus (Kommunens andel) – 10 mill. i 2012. –Bru Åsveien – 2 mill. i 2012 –Oppgradering av Skarpengland skole – 18,4 mill. i 2013. –Oppgradering av Venneslahallen – 13 mill. i 2012/13. –Kunstgressbane på Homme – 4,5 mill. i 2013. –Bru Tveite – 2 mill. i 2013. –Strandsti langs Venneslafjorden – 1,5 mill. i 2013.

32 Finansiering av investeringer 2011-14

33 Økonomiske framtidsutsikter Økte behov – økte forventninger – strammere rammer. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Fremtidige regnskapsresultat – viktigheten av at rammene holdes.

34 Avsluttende kommentarer Et budsjett med tøffe prioriteringer. Fortsatt satsing på utvikling og forebygging. Meget stramme driftsrammer for enhetene. Politisk behandling: –Bygg/Miljø + Levekår: 25.11. –Adm.utv. + PLØK: 30.11. –Kommunestyret: 16.12.


Laste ned ppt "Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Presentasjon av rådmannens forslag 11.11.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google