Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Kommentar fra KS v/ Helge Eide Kommuneøkonomikonferanse Halden 18.mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Kommentar fra KS v/ Helge Eide Kommuneøkonomikonferanse Halden 18.mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Kommentar fra KS v/ Helge Eide Kommuneøkonomikonferanse Halden 18.mai 2011

2 2 Kommuneøkonomien i 2010 og 2011

3 3 Frie inntekter 2010 og 2011 demografi og pensjon 2011 Kilder: Teknisk beregningsutvalg, Finansdepartementet, KS

4 4 Anslått årslønnsvekst for 2011 i KS-området Prosent Overheng fra 20102,5 Tillegg fra 1.1 2011 (forhandlet frem i 2010-oppgjøret) 0,25 Generelt tillegg pr 1. mai 2011 * 1,72 prosent, minst kr 7.000 i tillegg * minst kr 323.000 til de med 20 års ansiennitet 1,31 Antatt glidning i 20110,2 Samlet ramme (årslønnsvekst fra 2010 til 2011)4,26

5 5 Regjeringen oppjusterer lønnsanslaget for Norge for 2011 fra 3¼ til 3,9 prosent Lønnsveksten for hele økonomien kan bli over 4 pst. Norges Bank har gjennomgående ventet lønnsvekst i 2011 over 4 pst i flere år allerede Merskatteveksten dette evt vil gi vil bli trukket inn igjen i 2012

6 6 Kommuneøkonomien i 2012

7 7

8 8 Kostnadene ved befolkningsveksten regelmessig undervurdert, også for 2012?

9 9 Kraftig økning i antall barn med barnevernstiltak og spesialundervisning 6 -15 år

10 10 Pleie- og omsorg Ressurskrevende brukere BPA 16 - 66 år 80 år og eldre 67 -79 år

11 11 Fremskrevet utgiftsvekst 2012

12 12 Dagaktivitetstilbud demente 70 000 personer over 65 år har demens i Norge i dag Om lag 4 700 av disse har dagaktivitetstilbud Øremerket tilskudd for 5000 mennesker i 2012 Årsverk må dekkes innenfor kommunenes frie midler –Regneeksempel: 5000 brukere a tre timer i uken. 250 kr timen gir om lag 200 millioner kr

13 13 400 millioner kroner mer til drift og vedlikehold av fylkesveier

14 14 KS vurdering kommuneopplegget 2012 Mrd. kroner Vekst i samlede inntekter5 - 6 Vekst i frie inntekter3 ¾ - 4 ¼ DemografikostnaderInntil 3,0 Fylkesveier - økt drift og vedlikehold0,4 Dagtilbud for demente0,2? Samhandlingsreformen? Pensjonskostnader? Økte rentekostnader? Memo: Rammetilskuddet er i utgangspunktet redusert med ¼ mrd som følge av korreksjonen for ressurskrevende tjenester

15 15 Men hva med … Økt netto driftsresultat og redusert premieavvik, mulig uten kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne? Forventet underliggende vekst i antall tjenestemottakere innen ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester, BPA- ordningen, barnevernet og spesialundervisning Behov for styrket vedlikehold av kommunale/fylkes- kommunale bygg og veger, for å kunne oppnå et verdibevarende vedlikeholdsnivå Å kunne gi fylkeskommunene et bidrag til å styrke kollektivtilbudet

16 16 Hva hvis? - dekke andre forventninger om økte kommunale driftsutgifter

17 17 sam Samhandlingsreformen og inntektssystemet

18 18 Kommunal medfinansiering KS er usikker på om KRDs forslag til ny kostnadsnøkkel vil treffe godt nok. KS mener at KRD bør vurdere å bruke (tilnærmet) samme nøkkel som brukes til å fordele inntektene mellom de regionale helseforetakene (RHF) Enkelt å teste ut om kostnadsnøkkelen i RHFene vil treffe bedre enn KRDs forslag

19 19 Utskrivningsklare pasienter KRD forslag –Inngå i delkostnadsnøkkel for medfinansiering KS mener at KRD bør: –Vurdere en midlertidig tilskuddsordning basert på historiske data –Gi kommunene tid til å samordne praksis –Innlemmes i delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg ved neste revisjon av inntektssystemet

20 20 Samlet finansiering - utfordringer Adm. styrking i kommunene til nye folkehelseoppgaver og nytt finansieringsansvar kompenseres det ikke for fra statens side Omfanget av utskrivningsklare pasienter (140 000 pasientdøgn) er basert på statistikk – endret praksis i helseforetakene kan gi kommunene en høyere regning Sykehusaktiviteten påvirker kommunenes medfinansieringskostnader. Viktig at forutsetningene som legges for 2012 blir realistiske  Behov for følgeevaluering av reformen, slik at bl.a. det økonomiske opplegget kan justeres

21 21 Fordelingsvirkninger - utfordringer Fordeling av midler til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter gir store omfordelingsvirkninger I en periode er det behov for å dempe virkningen for enkeltkommuner Det er uklart i hvilken grad kommuner som taper på ordningen skal kompenseres, selv om det i proposisjonen fremgår at man skal ha en kompensasjonsordning Lavere betalingstak pr innleggelse kunne i noen grad redusert kommunenes risiko ved medfinansiering

22 22 Døgnplasser for øyeblikkelig hjelp Gradvis utbygging i perioden 2012-2015, plikt til å gi tilbudet for alle kommuner fra 2016 Enighet om evaluering underveis av kostnader og antall sengeplasser det er behov for Regjeringen foreslår at 50 pst til drift gis som øremerket tilskudd og 50 pst fra de regionale helseforetakene KS har bedt om at hele den statlige finansieringen gis gjennom et øremerket tilskudd

23 23

24 24 Barnehager Rammefinansiering av sektoren innført - tilskuddet til de private har vært et stridstema Delkostnadsnøkkelen for barnehager og spesielt utdanningkriteriet vurderes på bakgrunn av endelige regnskapstall for 2010

25 25 240 øremerkede mill til barnevernet - hva nå i 2012? -Omstendelig, dyr og uforutsigbar søknadsrunde -82 kommuner har ikke fått noe -Ingen nye signaler for 2012

26 26 Inndelingstilskuddet KS støtter omleggingen med utvidlesen av ordningen med 15 til 20 år KS etterlyser mer fleksibilitet hvor kommunene selv kan bestemme utbetalingsprofilen av tilskuddet

27 27 Stimuleringstilskudd - inndelingstilskudd Dagens ordning med inndelingstilskudd er egentlig 1 – ett – svar på to ulike spørsmål: 1.Hvor stor kompensasjon skal en sammenslått kommune få for framtidig tapte inntekter i inntektssystemet? 2. Hvordan skal denne kompensasjonen fordeles over tid?

28 28 Forslag til justering: la kommunene selv bestemme spørsmål 2 Staten bestemmer: –Samlet inndelingstilskudd til sammenslått kommune (dvs størrelsen på kompensasjonen) Sammenslått kommune bestemmer –Fordeling av tilskudd over tid

29 29 Eksempler – ulike likeverdige valg av tidsprofil for gitt størrelse på tilskudd


Laste ned ppt "RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Kommentar fra KS v/ Helge Eide Kommuneøkonomikonferanse Halden 18.mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google