Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planinformasjon i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Statens kartverk 26. september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planinformasjon i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Statens kartverk 26. september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planinformasjon i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Statens kartverk 26. september 2008

2 Norge digitalt - fokus på å gi tilgang til grunnkart, plandata og temadata - flyt mellom sektorer og administrative nivå Nasjonale etater Fylkesetater Kommuner mv Organisasjoner, avtaler, teknologiske føringer og samarbeid

3 Status Norge digitalt oI 2008 har vi ca 600 parter i Norge digitalt oLandsdekkende parter (40 – 45 i 2008) oFylkeskommuner (16 av 17 – 17 i 2008) oKommuner (426 av 431 – ca. 430 i 2008) oEnergibedrifter (105 – 110 i 2006) oOver 300 registrerte metadataposter i katalogen o”Omsetning” o2005ca. 8 mill.kr. o2006ca. 17 mill.kr. o2007ca. 30 mill.kr.

4 DEP. Norge digitalt - Organisering REFERANSE GRUPPE REFERANSE GRUPPE TEMADATA FORUM TEMADATA FORUM TEKNOLOGI FORUM TEKNOLOGI FORUM GEOVEKST FORUM GEOVEKST FORUM STORKOMM. GRUPPA STORKOMM. GRUPPA PLANDATA FORUM PLANDATA FORUM PARTER I NORGE DIGITALT DEP. NORGE DIGITALT SEKRETARIAT (Statens kartverk) NORGE DIGITALT SEKRETARIAT (Statens kartverk) NORGE DIGITALT RÅD NORGE DIGITALT RÅD DEP. MILJØVERN DEPARTEMENTET MILJØVERN DEPARTEMENTET STYRINGSDIALOG PARTS AVTALER REPRESENTASJON

5 Plandataforum Plandataforum skal være et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Fokus vil være på overordnede føringer og veileding knyttet til ulike tema som standardiseringstiltak, kvalitetskontroll, plantjenester, metadata og rettighetsspørsmål.

6 Plandataforum har følgende funksjoner: obeskrive den grunnleggende infrastrukturen for forvaltning av planinformasjon i Norge o være et samlingspunkt for faglige spørsmål og diskusjoner på tvers av fagområder og etater o ha ansvaret for at det blir iverksatt utviklingsaktiviteter med forankring i Norge digitalt obidra til at det blir spredt informasjon og utviklet kompetansetilbud for partene Normalt avholdes inntil 3 møter i året. Møtene er åpne for alle parter i samarbeidet, samt for privat bransje og utdannings- /forskningsinstitusjoner. Plandataforum har ikke besluttende myndighet i Norge digitalt, men fremmer saker for behandling og eventuelle beslutninger i Referansegruppa.

7 Planinformasjon i Norge digitalt Begynn med det som er nødvendig, fortsett med det som er mulig, og plutselig greier du det umulige. FRANS AV ASSISI (1182-1226)

8 Planinformasjon i Norge digitalt Målsetting oEtablering av helhetlige og standardiserte forvaltningsløsninger oOppdatert planinnhold som dekker alle landets kommuner oPlaninformasjon som en del av den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon, med tilgangsløsninger via Internett

9 Arbeidsgruppas forslag til tiltak - (rapport 18.02.08) 1.Etablering av standardisert planinformasjon - viktig for å dekke regionale/nasjonale parters behov 2.Tilrettelegge en tjenesteorientert infrastruktur - kommunene som viktigste leverandør 3.Etablere en faglig samarbeidsarena - oppfølging av videre utviklingsarbeid 4.Avklare juridiske forhold og oppdatere veiledende dokumentasjon 5.Nasjonalt satsingsforslag - Gjennomføringsevne er en utfordring - Viktig med rask overgang til nye arbeidsmåter - Eget program med basisfinansiering anbefales

10 Status oLeverandørsiden er fragmentert – 450+ leverandører oMangedobbel innsats hos en rekke parter for å tilrettelegge de samme dataene i hver etat – Store kostnader oDagens tjenestenivå i kommunene er svært forskjellig og ikke i henhold til målsettingen for Norge digitalt oDe ekstra kostnadene som oppstår for å oppnå mer harmonisert datatilgang fra kommunene er ikke fullfinansiert oKommunene har stort gevinstpotensial ved å etablere bedre tjenester for datautveksling – også internt oRealisering av Nasjonale datasett for kommuneplaner og planområder er realistisk – men må organiseres oEt antall parter har signalisert vilje til å bidra med samfinansiering av felles tiltak

11 Hovedproblemstillinger oLovverk er i støpeskjeen oStor og omfattende oppgave – ting tar tid oDet stilles tvil til kvaliteten på plandata oUlike oppfatninger av behov og prioriteringer oUsikkerhet om rollefordeling – hvem eier problemet… oKommunene er positive til å tilpasse løsninger, men signaliserer behov for en kostnadsdeling for å oppnå bedre plantjenester oNoen Norge digitalt-parter er bekymret for en ny kostnadspost og signaliserer lite behov for planinformasjon oAndre parter signalisere stort behov for bedre samordning og rapporterer om betydelige kostnader i dag oVi må bli enige om et riktig og realistisk ambisjonsnivå og ha fokus på gevinster som kan realiseres ved å tilpasse eksisterende arbeidsmåter og tekniske løsninger

12 1) Etablering av standardisert planinformasjon oOrganisering av etableringsprosjekter oarealdelen av kommuneplaner oområdeavgrensning av gjeldende regulerings-/bebyggelsesplaner oArbeidsgrupper for spesifisering av datatilgang oproduktspesifikasjoner for SOSI 4.0 ospesifikasjon av tjenester på nettet ostandardisering av presentasjonsregler ostandardisering for rasterdata? oGjennomgang av behovet for standardisering av nye dataelementer oulike datoer (historikk?) ofilnavn oPlanID olenker som muliggjør standardiserte koblinger til ulike kategorier dokumenter oTilgang til planforslag er ønsket -funksjonalitet for plandialog i planprosessen framholdes som viktig oEtablering av en database for nasjonale sammenstillinger, analyse og statistikk

13 2) Tilrettelegge en tjenesteorientert infrastruktur oStandardisere strukturen på WMS- og WFS-tjenester obåde WMS og WFS er ønsket av partene ostort innsparingspotensial ved å kunne koble seg til landsdekkende tjenester oegnet veiledningsopplegg med oppdatert veiledningsmateriell må tilbys oTilrettelegge for tilgang til vektordata (WFS) etter hvert -stadig mer avanserte brukerløsninger oSkjerpe krav til forvaltning av metadata og bruk av tjenestekataloger oenklere for brukeren å få oversikt ovoksende datatilfang med et økende antall tjenester oviktige komponenter i en distribuert nasjonal infrastruktur oUtrede og legge til rette for hvordan planinformasjon kan integreres med Matrikkelen

14 3) Etablere en faglig samarbeidsarena oEtablering av et ”Plandataforum” -involvering av partene, parallell til Temadataforum og Teknologiforum oStyrke faglig oppfølging av kommunene som viktigste premissgiver obestillerkompetanse onye arbeidsmåter oArbeidsgruppe for avklaring av avtaler, rettighetsspørsmål og kostnadsdeling oeksisterende avtalekonsept for Norge digitalt videreutvikles ovillighet til å dele på reelle kostnader for kvalitetssikring og drift av bedre tjenester oproblemstillingene gjennomgås før sommeren 2008 oRegional forvaltning bør samordne sine veiledningsfunksjoner oinnebærer også en avklaring av roller -rapporten gir kun en oversikt ojus, kartdata, planregistre, god planlegging

15 Form Innhold Frivillig leveranse (+ FDV) Etableringspros + FDV Frivillig Utvalg parter Etableringspros + FDV Obligatorisk for alle parter Kalkulator Eksist datasett Frivillig Utvalg parter Eksist datasett Obligatorisk for alle parter Kalkulator Frivillig lev av - eksisterende - nye planer Som de er Dagens situasjon Regulerings- plan - Områder i henhold til spesifikasjon XAB Kommuneplan i henhold til spesifikasjon XAB Reguleringspl. med fullt innhold X Fylkesplan i henhold til spek X Kombinasjon?

16 Konklusjon arbeidsgruppe 26.05.08 oArbeidsgruppen sluttet seg til sekretariatets vurderinger om å gå videre med en felles gjennomføring av etableringsprosjekter – med hovedvekt på tilrettelegging og harmonisering av eksisterende planinformasjon fra kommunene. oAnbefalingen er å raskest mulig komme til nasjonalt dekkende datasett for: oarealdelen av kommuneplaner oområdeavgrensning av gjeldende regulerings- /bebyggelsesplaner oEtableringsprosjektene må forankres i fylkene og gjennomføres i samarbeid med kommunene.

17 Til diskusjon oPlaninformasjon i Norge digitalt oPlandataforum oTrenger vi det? oMandat oOrganisering og ledelse oViktige felles satsinger framover oTibakemeldinger til Referansegruppa

18 Nærmere detaljer om etableringsprosjekter Med referanse til kapittel 6.9 i rapporten fra arbeidsgruppa (Norge digitalt-samarbeidet etablerer ikke denne type nasjonale prosjekter for harmonisering av datainnholdet i 2009)

19 Status – Kommuneplaner Totalt 801 gjeldende kommuneplaner/kommunedelplaner fordelt på 210 kommuner Er kommuneplanen på vektorformat (antall kommuner)?

20 6.9.1 Nasjonalt etableringsprosjekt - Arealdelen av kommuneplan Målsetting: oProsjektet skal sikre at landets kommuneplaner er etablert i henhold til gjeldende spesifikasjoner og er enkelt tilgjengelig som tjenester på nettet. Prosjektet skal også etablere en harmonisert og nasjonalt dekkende oversikt for vedtatte kommuneplaner. Gjennomføring: oPlaninformasjon etableres og forvaltes i kommunale planforvaltningssystemer i henhold til felles spesifikasjon. Det etableres fylkesvis prosjektorganisering. oProsjektet gjennomføres over 4 år (2009 til 2012). oKommunen støttes økonomisk fra prosjektet når data er levert. Kommunene må forplikte seg til å ivareta vedlikehold og tillate at data gjøres tilgjengelig for Norge digitalt. Forvaltning: oInnsamling av gjeldende kommuneplaner i henhold til spesifikasjon, kontroll og innlegging i SK distribusjonsdatabase. Oppgaven samordnes med FDV arbeidet, og avtalefestes i FDV avtalen. I avtalen har kommunene originaldataansvaret. Tilgjengeliggjøring: oAlle data gjøres tilgjengelig på nedlastingstjenesten på GeoNorge. Denne informasjonen legges til grunn for sammenstilling av en nasjonal årsversjon og for etablering av wms og wfs tjenester. Et aggregert datasett vil da også kunne gjøres tilgjengelig for Inspire. oI tillegg er målsettingen at alle gjeldende planer og planforslag skal gjøres tilgjenglig fra kommunens forvaltningssystem som wms og wfs tjenester. oErfaringer viser at det er stort behov for kontroll og gjennomgang av eksisterende planer

21 Reguleringsplaner oDet viser seg at antallet reguleringsplaner er ca 1/100 av befolkningsmengden. Små kommuner på under 3000 innbyggere har i snitt 24 planer og det er 160 kommuner av denne typen. Kommuner (86 totalt i Norge) med 5-1000 innbyggere har 71 reguleringsplaner i snitt, kommuner mellom 10-15000 innbyggere har ca 135 planer, Kommuner på 70-100.000 innbyggere har 700-1000 planer. Oslo har 3350 reguleringsplaner.

22 Status - Reguleringsplaner Totalt er det registrert 38 860 regulerings- og bebyggelsesplaner fordelt på 268 kommuner

23 6.9.2 Nasjonalt etableringsprosjekt - områdeavgrensning av gjeldende reguleringsplaner Målsetting: oProsjektet skal etablere en nasjonalt dekkende database for områdeavgrensning av planlagte og vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner. Gjennomføring: oDatasett for områdeavgrensninger etableres og forvaltes i kommunale planforvaltningssystemer i henhold til felles spesifikasjon. Det etableres fylkesvis prosjektorganisering oProsjektet gjennomføres over 4 år (2009 til 2012). oKommunen støttes økonomisk fra prosjektet når data er levert. Kommunene må forplikte seg til å ivareta vedlikehold og at tillate at data gjøres tilgjengelig for Norge digitalt. Forvaltning: oInnsamling av datasett i henhold til spesifikasjon, kontroll og innlegging i SK distribusjonsdatabase. Oppgaven samordnes med FDV arbeidet, og avtalefestes i FDV avtalen. I avtalen har kommunene originaldataansvaret. Tilgjengeliggjøring: oAlle data gjøres tilgjengelig på nedlastingstjenesten på GeoNorge. Denne informasjonen legges til grunn for sammenstilling av et nasjonalt datasett og for etablering av wms og wfs tjenester. Et nasjonalt datasett vil ha funksjon som metadatabase for planinformasjon og inneholde lenker til oppdatert kilde og nærmere detaljer. oDatasettet vil gjennom en nasjonal tjeneste kunne integreres i Matrikkelsystemet og gjøre det mulig å knytte gjeldende planstatus til den enkelte eiendom. oI tillegg er målsettingen at alle planområder skal gjøres tilgjenglig fra kommunens forvaltningssystem som wms og wfs tjenester.


Laste ned ppt "Planinformasjon i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Statens kartverk 26. september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google