Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging Innlegg seminar 6 mars 2014 Jørund Nilsen NIVI Analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging Innlegg seminar 6 mars 2014 Jørund Nilsen NIVI Analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging Innlegg seminar 6 mars 2014 Jørund Nilsen NIVI Analyse

2 Bymiljøavtalene Klimaforliket - Nasjonale føringer Større ressurser, flere virkemidler, flere aktører Kommuneoverskridende og sektoroverskridende perspektiver

3 Bymiljøavtalene i NTP Samordning mellom forvaltningsnivåene - nytt avtaleregime for samarbeid Flernivåstyring pga – Delt ansvar, komplisert struktur, ikke sammenfallende interesser og mål Porteføljestyring System for styring - ivareta politisk forankring, faglige tilrådinger og handlekraft – Statens representasjon? – Felles modell for byområdene? Detaljeringsgraden i tiltakspakkene – ses i lys av prinsippet om porteføljestyring

4 Bypakkestyrene i dag Pragmatiske innrettet Varierende deltakelse og organisering – Fylkeskommune, bykommune, statlige representanter – Ulikhet mht nivå og hvilke fagetater som er inne – Ikke nabokommuner – Politikere og tjenestemenn

5 Bypakkestyrene i dag Hva slags samarbeidsorganer er dette? Uklar tilknytningsform Styrenes formelle mandat og fullmakter Forholdet til overordnede organer? Offentlighetsloven, forvaltningsloven, kommuneloven? Ulike måter å forankre ”bakover”, råd osv Ulik faglig organisering – egne sekretariater og samarbeid mellom eksisterende

6 Hovedhensyn Legitimitet og demokratisk forankring Involvering = mer lojalitet? Sektor- og kommuneoverskridende perspektiver Klare rammer – tydelige ansvarsrelasjoner Gjennomføringsevne Fleksibilitet – tilpasningsevne Faglighet

7 Hovedspørsmål – styringen BM: Delegasjon Hva skal kommunestyrene, fylkesting og Stortinget ha ansvaret for? Hva legges til ”styrene”? Revidering avtaler Mindre justeringer avtaler Årlige budsjetter Handlingsplaner Porteføljestyring Annet?

8 Hovedspørsmål – styringen BM: Representasjon Hvilke organer? – Fylkeskommune, bykommune, omlandskommuner, stat? Antall i styrene? Posisjon – opposisjon? To leddet modell – styre og ”råd”? Formell tilknytningsform

9 Avtalepart lokalt – ulike kommuneinndelinger Dagens struktur Hovedstadsregionen: 25 K Stavangerregionen: 4K Kristiansandregionen: 7K Drammensregionen: 4 K 100+ kommuner Hovedstadsregionen: 5 K Stavangerregionen: 1K Kristiansandregionen: 1K Drammensregionen: 1 K

10 Mulig modell – prinsipper Sett bort fra : – Svært store endringer oppgavefordeling og struktur for eksempel: Regioner Statlig ansvar – ”Full” overføring av virkemidler/oppgaver fra kommune/stat/fylkeskommune til et samarbeidsorgan – Omklassifisering av statlig infrastruktur i byområdene

11 Mulig modell – prinsipper Stortinget, fylkeskommuner og kommunene inngår bymiljøavtalene To-leddet styringsmodell lokalt: Styre og råd Styret delegeres myndighet til: – Forhandlinger og forslag til Utvikling og revidering avtaler inkl virkemiddelbruken Handlingsplaner Årlige budsjetter – Porteføljestyring innenfor avtalens rammer – Følge opp samarbeidspartenes oppfølging av avtalen – Fast møtepunkt med pol ledelse i Samferdselsdepartementet 1 el 2 gangerårlig Konsulterer råd ved behov – alltid ved større revisjoner

12 Statlig representasjon? Argumenter for statlig deltakelse : – Store infrastruktureiere – Avtaleparten -staten representert – Kunnskap, kapasitet, kompetanse – Har øvrige virkemidler – Forankring Argumenter mot: – BM handler bl.a. om politiske prioriteringer og belastninger - for eksempel mellom transporttiltak, restrikte virkemidler, arealpolitikk – Staten i en dobbeltrolle – utøver lokalt, men handler også på vegne av departementet – Statens ivareta sine interesser gjennom regjeringens og Stortingets behandling

13 Mulig modell – prinsipper Fylkeskommunen(e), bykommunen, de viktigste omlandskommune, regionråd (rest kommuner) – Ordførere, fylkesordførere, byråd Staten ved infrastrukturetatene observatører (Hovedregel direktoratsnivået) – Viktigst der statlig infrastruktur er viktig del av avtalen

14 Stat, fylkeskommune, kommune StyreRåd Oppgave /rolle AvtaleparterBidrar i forhandlingerKonsulteres i forhandlingene Vedtar handlingsplaner/ budsjetter Forhandler og fremmer forslag Konsulteres Ansvarlig for oppfølging – egne virkemidler Porteføljestyring Følge opp partenes oppfølging Ivaretar fast møtepunkt SD Konsulterer råd i forkant RepresentasjonFK, BK og viktigste omlandskommuner deltar Staten observatør FK, BK, alle kommuner – inkl opposisjon

15 Mulig modell – prinsipper Behov for formell tilknytningsform? Avklaring av forholdet til offentlighetslov, forvaltningslov, kommunelov etc? Eget administrativt fagsekretariat


Laste ned ppt "Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging Innlegg seminar 6 mars 2014 Jørund Nilsen NIVI Analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google