Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsordningen Nina Hjertø Ingebrigtsen, rådgiver i KS Myndighetskontakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsordningen Nina Hjertø Ingebrigtsen, rådgiver i KS Myndighetskontakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsordningen Nina Hjertø Ingebrigtsen, rådgiver i KS Myndighetskontakt

2 Bakgrunn for introduksjonsloven Lov om sosiale tjenester ikke tilpasset flyktninger Mange forble i sosialsystemet Ulike offentlige utredninger og forsøks- kommuners erfaringer (1998-2002) Introduksjonsloven ble lovfestet i Odelstinget 4. juni 2003 Introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2004

3 Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

4 § 1. Lovens formål Styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og deres økonomiske selvstendighet

5 § 2. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram Gjelder for nyankomne utlendinger mellom 18-15 år som har behov for grunnleggende kvalifisering – og som har fått: - Asyl - Overføringsflyktninger - Familiemedlemmer til ovennevnte Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare personer som er bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom Utlendingsmyndighetene og kommunen

6 § 3. Kommunens ansvar for introduksjonsprogram Kommunen skal så snart som mulig og innen 3 mnd etter bosetting tilrettelegge for introduksjonsprogram Kommunens plikt gjelder ikke personer som har avbrutt eller avvist deltakelse i programmet Kommunen kan tilby introduksjonsprogram til nyankomne over 55 år

7 § 4. Introduksjonsprogrammet Programmet skal være helårig og på full tid: -30-37,5 timer per uke -Arbeidslivets rytme Programmet skal minst inneholde: -Norskopplæring -Samfunnskunnskap -Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet

8 § 5. Programmets varighet Programmet kan vare inntil 2 år, med tillegg av godkjent permisjon Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil 3 år

9 § 6. Individuell plan Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og hvilke tiltak en kan nyttiggjøre seg Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlige endringer i vedkommendes livssituasjon

10 § 7. Stans av introduksjonsordningen Kommunen kan stanse ordningen for den enkelte, dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold – herunder om deltakeren har fått tilbud om høvelig arbeid

11 § 8. Rett til introduksjonsstønad For den tid en person deltar i programmet, har vedkommende krav på introduksjonsstønad For deltakelse i program er stønaden på årsbasis på 2 G Pr. mai 2009: (72881x2) kr 145 762 Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad

12 § 9. Beregning Stønaden per mnd utgjør 1/12 stønad på årsbasis Stønaden per dag utgjør 1/30 av månedsstønaden Stønaden per time utgjør 1/1850 av stønaden på årsbasis

13 § 10. Fravær i programmet Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke er gitt tillatelse til, reduseres stønaden tilsvarende Departementet har fastsatt nærmere beskrivelse av dette

14 § 11. Egne midler Stønaden reduseres ikke på grunn inntekter av egen eller andres virksomhet eller som følge av formue Stønaden reduseres heller ikke på grunn av mottatt barnebidrag I den grad lønnet arbeid inngår i programmet, reduseres stønaden den tid arbeidet tar

15 § 12. Samordning med andre offentlige ytelser Introduksjonsstønaden reduseres i den utstrekning vedkommende har rett til dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, fødselspenger eller rehabiliteringspenger – og retten til disse ytelsene er opparbeidet før vedkommende starter i introduksjonsprogram Stønaden reduseres tilsvarende for uførepensjon eller attføringspenger vedkommende mottar Dersom vedkommende som en del av introduksjonsprogrammet deltar i opplæring som utløser stønad til livsopphold fra NAV, tilfaller stønaden kommunen Barnetrygd og kontantstøtte komme ikke i fradrag i stønaden

16 § 13. Utbetaling Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av registrert frammøte Kommunen beslutter hvordan og til hvilke tidspunkter utbetalingen skal skje

17 § 14. Trekk i framtidig utbetalinger Dersom vedkommende har fått utbetalt høyere stønad enn det hun eller han har krav på, kan det overskytende trekkes i fremtidig stønad

18 § 15. Uriktige opplysninger Ved grov uaktsomhet mht uriktige opplysninger eller fortielser av opplysninger kan det vedtas at stønaden betales tilbake

19 §16. Refusjon i ytelser fra folketrygden Dersom en mottaker av introduksjonsstønaden med tilbakevirkning får innvilget ytelser som nevnt i § 12, kan kommunen kreve hele eller delvis refusjon i det beløp som skal etterbetales, til dekning av sine utlegg til samme formål og for samme tidsrom

20 § 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samf.kunnskap i til sammen 300 timer gjelder aller utlendinger mellom 16-55 år som har fått: A) Oppholds- eller arbeidstillatelse etter utledningsloven som danner grunnlag for bosettingstillatelse B) Kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon Utlendinger mellom 55-67 år med oppholdsgrunnlag i a) eller b) har rett, men ikke plikt til å delta i opplæringen

21 § 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag Kommunen skal så snart som mulig og innen tre mnd etter krav eller søknad om deltakelse blir framsatt, sørge for at opplæring i norsk og samfunnskunnskap Opplæringen skal gis av kommunen eller av andre som kommunen godkjenner

22 § 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. § 6 gjelder tilsvarende Kommunen kan stanse opplæringen for den enkelte dersom det saklig begrunnet i den enkeltes forhold Ved gjennomført eller avbrutt opplæring skal det utstedes et deltakerbevis

23 § 20. Foreskrifter Departementet kan ved foreskrift gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av kapittelet her, herunder bestemmelser om målene for opplæringen og om fravær og permisjon

24 § 21. Forhold til forvaltningsloven Som enkeltvedtak etter denne lov regnes avgjørelser om a)Tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap b)Vesentlige endringer av individuell plan c)Stansing av introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for den enkelte d)Permisjons e)Trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling, og som minst tilsvarer 1/12 av folketrygdens grunnbeløp

25 § 22. Klage Enkeltvedtak truffet etter denne loven kan påklages Fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan Fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig

26 § 23. Innhenting av opplysninger Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med deltakeren eller slik at deltakeren har kjennskap til innhentingen

27 § 24. Opplysningsplikt til barneverntjenesten Personell som arbeider innenfor rammen av denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side

28 God dokumentasjon på erfaringer fra kommunene 1997: ”Virker tvang” (Fafo) 2002: ”Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering” (Fafo) 2004: ”Hvordan gikk det etterpå?” (Fafo) 2005: ”De ville nok det samme” (Fafo) 2007: ”Med rett til å lære og plikt til å delta – en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere” (Fafo)

29 Erfaringer med introduksjonslovens intensjoner Styrke deltakerens mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv: JA! Økonomisk selvstendighet: JA! og NEI! - en del avhengige av supplerende sosialhjelp - kommunale variasjoner mht deltakernes inntektssituasjon

30 Erfaringer….. Helårig og full tid For de fleste deltakerne består en stor del av introduksjonsprogrammet av ordinær norskundervisning Ca 85 % av kommunene rapporterer at de har meget eller ganske god måloppnåelse når det gjelder heldagsprogram Det tredje året? Høst, sommer- og vinterferier vs lærernes arbeidstidsavtale

31 Erfaringer….. Introduksjonsprogrammets innhold Kvaliteten varierende Utfordrende å lage et individuelt tilrettelagt program for alle deltakerne Hvilke tiltak kan inngå i programmet?

32 Erfaringer… Hva er kvalifiserende? Er det kvalifiserende å gå i korøvelse? Eller skal introduksjonsprogrammet primært være rettet mot arbeid og utdanning?

33 Erfaringer… Norskopplæringa 80 % av kommunene tilbyr et eget undervisningsopplegg for analfabeter 40 % tilbyr et eget undervisningsopplegg for de med høyere utdanning Ca 9 av 10 deltakere består muntlig prøve, mens ca 50 % består skritflig

34 Erfaringer….. Individuell plan Utarbeides for de fleste deltakerne, men litt ulik kvalitet Hva mener kommunene er en god individuell plan?

35 Erfaringer…. Programrådgiverrollen Nær halvparten av programrådgiverne opplever at arbeidsbyrden er for stor (Fafo, 2007) Hvor mange deltakere per programrådgiver? Hva ligger i begrepet ”helhetlig ansvar”? Generalist eller spesialist? Veiledningsmetodikk og rollen som programrådgiver står høyest på lista over ønsket om faglig påfyll (Faf0, 2007)

36 Erfaringer…. Introduksjonsstønaden Er introduksjonsstønaden lik for alle? Supplerende sosialhjelp – hvilket omfang? Kommunale variasjoner!

37 Erfaringer…. Helseperspektivet Kommunene opplever at det vanskelig å tilpasse programmet til deltakere med helseproblemer Behov for å etablere et samarbeid lokalt med helsetjenesten Sykefravær og samarbeid med fastleger Legeerklæring vs sykemelding

38 Erfaringer…. Kvinner Utfordringer knyttet til: -Oppstart i programmet -Progresjon -Arbeidsmarkedsstatus

39 Erfaringer…. Klager til Fylkesmannen I hovedsak få klager Klagene gjelder i hovedsak stans i program og forhold knyttet til introduksjonsstønaden Få klager knyttet til kvaliteten på opplæringstilbudet

40 Erfaringer…. Fungerer det?? Et steg i riktig retning! Flere kommer i arbeid eller videre utdanning Positive endringer i organisering og arbeidsmetoder I 2008 var arbeidsledigheten blant innvandrerne på et historisk lavt nivå. Hva blir resultatene i 2009?? Lite forskning/dokumentasjon på deltakernes erfaringer fra introduksjonsprogrammet.

41


Laste ned ppt "Introduksjonsordningen Nina Hjertø Ingebrigtsen, rådgiver i KS Myndighetskontakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google