Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOV OM INTRODUKSJONS- ORDNING Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Tjenesteleder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOV OM INTRODUKSJONS- ORDNING Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Tjenesteleder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOV OM INTRODUKSJONS- ORDNING Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Tjenesteleder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

2 Introduksjonsloven regulerer to ordninger: • introduksjonsprogram • opplæring i norsk og samfunnskunnskap Loven trådte i kraft: • 1. september 2003 for introduksjonsordningen • 1. september 2005 for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

3 §1 Lovens formål • Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet • Styrke deres økonomiske selvstendighet

4 §2 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram Nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått: a)asyl b)opphold som overføringsflyktning c)fornybar oppholdstillatelse på grunnlag av søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon d)oppholdstillatelse for familiemedlemmer til personer nevnt i bokstav a, b og c e)fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven §53

5 §3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram • tilby introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting • fatte skriftlige enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på krav eller søknad om introduksjonsprogram • veiledningsplikt • tilrettelegge program • utbetale stønad

6 §4 Introduksjonsprogrammet Skal: • Gi grunnleggende ferdigheter i norsk • Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv • Forberede for deltakelse i yrkeslivet • Være helårlig og på full tid Deltakeren har krav på deltakerbevis

7 §5 Programmets varighet • Programmet kan vare inntil 2 år med tillegg av godkjent permisjon • Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil 3 år.

8 §6 Individuell plan • Det skal utarbeides en individuell plan (IP) for deltakeren • Planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging • Planen skal tas opp til vurdering ved jevne mellomrom

9 Tilrettelegging – hva sier loven? 3.1 Hva er kommunens ansvar? • Å samordne et individuelt tilrettelagt program for den enkelte og lage målrettede ordninger og tiltak for kvalifisering for målgruppen 4.2 Tilrettelegging • Ved store omsorgsoppgaver/helseproblemer eller graviditet • Programmet må inneholde tiltak som kvalifiserer for arbeid eller utdanning • Har rett til fravær ved fødsel og barns sykdom • Det er muligheter for permisjoner

10 Tilrettelegging 3.1 – Hvordan? • Tilby tiltak som er relevant og kvalifiserende i forhold til målet i IP -Yrkesprøving, godkjenning av papirer -Språkkurs på universitetet -Relevant språkpraksis/arbeidspraksis -Grunnskole (grunnleggende/eksamensrettet) -Førerkort -NYK Helse og oppvekst -NYK Salg og service

11 Tilrettelegging 3.1 forts. • Feriekurs – generelle -data, praktisk norsk, personlig økonomi, matkurs, foreldrekurs, gym, osv. • Feriekurs – yrkesrettet -Jobbsøkerkurs -Renholds kurs -Truckførerkurs -Salg og service -Språkpraksis -Jobb

12 Utfordringer • «Dyre» lærere på voksenopplæringen – mindre penger til undervisning • Arbeidstidsordningen til lærerne – spesielt ved feriekurs • Samarbeid med NAV • Begrenset arbeidsmarked – permitteringer • Få med hele kommuneorganisasjonen • Uklart/skiftende mål • Mindre bevissthet hos deltaker på plikter

13 Utfordringer forts. • Bekledning (khimar/jilbab/lengden på hijab) • Andre religiøse begrunnede preferanser som begrenser veldig hvilke jobber man ønsker/er villig til å ta: - Nekter praksis/jobb i bedrifter/butikker hvor det er svinekjøtt og alkohol - Nekter å berøre svinekjøtt - kvinner nekter å ha praksis/jobb der de kommer i fysisk kontakt med menn

14 Tilrettelegging 4.2 – hvordan? • Fritak fra enkelte tiltak i programmet (gym f.eks.) • For å få familielivet/hverdagen til å gå opp • Nødvendig behandling som en del av programmet • Ved innvilget ekstratilskudd 1 eller 2: -tilpasset spesialundervisning (hørsel, syn) -Få nødvendig hjelpemiddel -Få nødvendig assistanse etter behov • Innvilge permisjon pga. helse

15 Tilrettelegging 4.2 – utfordringer? • Friske, men dårlig til beins. Betale taxi? • Flere graviditeter i løpet av programmet • Tar lang tid før behovene/utfordringene er kartlagt – skal man da stanse programmet? • Flere lengre permisjoner pga. sykdom

16 §7 Stans av introduksjonsordningen • Kommunen kan stanse ordningen for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold, herunder om deltakeren har tilbud om høvelig arbeid.

17 §8 Rett til introduksjonsstønad • En person har krav på introduksjonsstønad for den tid vedkommende deltar i programmet • Stønaden er lik 2 ganger folketrygdens grunnbeløp • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad §9 beregning av introduksjonsstønad • Stønad pr. måned utgjør 1/12 av stønad på årsbasis • Stønad pr. dag utgjør 1/30 av månedsstønaden • Stønaden pr. time utgjør 1/1850 av stønaden på årsbasis

18 §10 Fravær • Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke er gitt tillatelse til, reduseres stønaden tilsvarende.

19 Egenmelding • Den som er syk må gi beskjed til kommunen skriftlig eller muntlig om at man er syk første fraværsdag • Kommunen kan kreve at deltakeren bekrefter en muntlig egenmelding med en skriftlig egenerklæring i etterkant • Uteblir egenmeldingen kan stønaden bortfalle da deltakeren var fraværende

20 Legeerklæringer - utfordringer • Tilbakedaterte legeerklæringer • Vage legeerklæringer • Legeerklæring for utenlandsopphold uten behandlingstilbud

21 §11 Egne midler • Inngår lønnet arbeid i programmet, reduseres stønaden tilsvarende den tid arbeidet tar. §12 Samordning med andre offentlige ytelser • Introduksjonsstønaden reduseres når vedkommende mottar overgangsstønad. • Den reduseres også i den utstrekning vedkommende har rett til diverse ytelser som er opparbeidet før vedkommende startet på introduksjonsprogrammet

22 • Etterskuddsvis • På grunnlag av frammøte Kommunen beslutter hvordan og når utbetalingen skal skje §14 Trekk i fremtidige utbetalinger Dersom vedkommende har fått utbetalt høyere stønad enn det han/hun har krav på, kan det overskytende trekkes i fremtidige utbetalinger §13 utbetaling av introduksjonsstønad

23 §15 Uriktige opplysninger • Det kan vedtas at stønaden skal betales tilbake, dersom noen har fått ytelse fordi vedkommende, forsettlig eller uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger §16 refusjon i ytelser fra folketrygden • Kommunen kan kreve hel eller delvis refusjon, dersom en mottaker av introduksjonsstønad med tilbakevirkning får innvilget ytelser nevnt i §12, til dekning av kommunens utgifter til samme formål og for samme tidsrom

24 Norsk og samfunnskunnskap • §17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap • §18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap • §19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

25 §20 Forskrifter • Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av kapittelet her, herunder bestemmelser om målene for opplæring og om fravær og permisjon.

26 §21 Forholdet til forvaltningsloven Følgende avgjørelser blir regnet som enkeltvedtak: • Tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap • Vesentlig endring av individuell plan • Stansning av introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for den enkelte • Permisjon • Trekk i introduksjonsstønaden med 50 % eller mer av en enkelt utbetaling og som minst tilsvarer 1/12 av folketrygdens grunnbeløp Det kan ikke klages over at en annen har fått ytelsen

27 §22 Klage • Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen • Ved prøving av det frie skjønn, kan fylkesmannen bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig §24 Plikt til kommunal internkontroll • For å sikre at virksomhet og tjenester er i samsvar med krav fastsatt i loven • Kommunen må kunne redegjøre for hvordan den oppfyller plikten

28 §24 Innhenting av opplysninger • Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med deltakeren • Innhenting av opplysninger fra andre offentlige organer • NIR

29 §26 Opplysningsplikt til barnevernstjenesten Personell som arbeider innfor rammen av introduksjonsloven: • skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til barnevernstiltak • kan uten hinder av taushetsplikt gi opplysninger ved mistanke om mishandling av barn i hjemmet, alvorlig omsorgssvikt eller ved vedvarende atferdsvansker

30 Antall deltakere i introduksjonsordningen 2012

31 Resultater i introduksjonsordningen  2006: 54 %  2007: 50 %  2008: 53 %  2009: 44 %  2010: 42 %  2011: 46 %  2012: 47 %  2013: 47 %


Laste ned ppt "LOV OM INTRODUKSJONS- ORDNING Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Tjenesteleder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google