Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Resipientundersøkelser i samsvar med avløpsforskriften Saariselka 27 - 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Resipientundersøkelser i samsvar med avløpsforskriften Saariselka 27 - 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Resipientundersøkelser i samsvar med avløpsforskriften Saariselka 27 - 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle

2 2 Urenset kommunalt utslipp - eksempel Foto: Gjermund Bahr

3 3 Forurensning av resipient fra kommunalt avløpsvann  Næringssalter og organisk materiale uØkt vekst av planteplankton og alger uØkt forekomst av skadelige alger/massiv forekomst av grønnalger uEffekter ved nedbrytning av plantemateriale uØkt begroing uØkt forbruk av oksygen uEndring i bunnfauna  Bakteriell forurensning uHygieniske problemer ved bading og ved vannforsyning uForurenser skalldyr

4 4 Forurensning av resipient fra kommunalt avløpsvann  Miljøgifter i kommunalt avløpsvann uOrganiske miljøgifter (PCB, PAH m.m.) uMetaller uKroniske eller akutte giftvirkninger uKostholdsråd og omsetningsforbud for marine organismer  Partikulært materiale uNedslamming av bunn og strender uSkader bunnflora og –fauna uEstetisk skjemmende

5 5 Virkning av urenset kommunalt avløpsvann Upåvirket fauna Sterkt belastet fauna Oksygenfri, død bunn Foto: B. Holte Pearson & Rosenberg 1978 Hvite svovelbakterier (marint miljø)

6 6 Marine resipienttyper – ulik evne til å motta og omsette forurensninger  Ulike typer uÅpen skjærgård uFjorder uten terskler uTerskelfjorder med en eller flere terskeldannelser innover (vanlig vestlandet) uPoller  Resipientkapasitet uStrømforhold uVannutskifting uStørrelse, både som vannareal og som vannvolum uBunntopografi uSjiktning av vannmassen

7 7 Marine resipienttyper – ulik evne til å motta og omsette forurensninger  Utslippsdyp og innlagringsdyp for avløpsvannet har stor betydning for virkningen i resipienten.  Innlagring under overflata og stor fortynning er en miljømessig fordel  Beregning av utslippsdyp for optimal innlagring, spredning av avløpsvannet ved hjelp av modellering  Modellen beregner for strømdata, hydrografidata (sjiktningsforhold) og utslippsdata (vannmengde, rørdiameter osv)  Viktig i avløpsplanleggingen

8 8 Marine resipienttyper – ulik evne til å motta og omsette forurensninger Egenvekt Dyp Strømretning Overflate Dyputslipp uten innlagring av avløpsvannet Egenvekt Dyp Strømretning Overflate Innlagringsdyp Dyputslipp med innlagring av avløpsvannet

9 9 Områdeinndeling  Fastsatt av MD  Revideres hvert 4. år

10 10 Tettbebyggelse og rensekrav – marine resipienter OMRÅDE- INNDELING STØRRELSE PÅ TETTBEBYGGELSEN 2.000 - 10.000 PE, med utslipp til > 10.000 PE, med utslipp til Ferskvann og elvemunning Kystfarva nn Ferskvann og elvemunning Kystfarvann Følsomt område og nedbørsfelt til følsomt område Sekundærrensi ng og fosforfjerning Passende rensing Sekundærrensi ng fosforfjerning (+ ev. N) Sekundærrensi ng og eventuelt tertiærrensing Mindre følsomt område Sekundærrens ing, eventuelt primærrens. 1 Passende rensing Sekundærren sing 1 Sekundærr. el even. primærrens. Fastsatt av SFT (TA-1890/2005) 1)Gjelder kun utslipp til elvemunning, siden ferskvannsforekomster ikke kan defineres som et mindre følsomt område.

11 11 ELVEMUNNING Vertikal saltholdighet tilrås for fastsettelse av yttergrensen: Alt. A Gjennomsnittlig 95 % av sjøens salth. på stedet angir yttergrensen Alt. B Avløpet innlagres dypt, i sjøvannslaget. Ingen spredning av avløp til brakkvann- slaget mot overflaten Hvor er grensen mot ferskvann og sjø ? ? 2 m 20 o/oo 72 m 32 o/oo, gj.snitt 10 o/oo,gj.snitt 33 o/oo Eksempel på yttergrense med 95 % gj.snittlig salth. Se veileder.

12 12 Fjord med veldefinert munning? Elvemunning? Typisk lang fjord? ELVEMUNNING

13 13 ATSKILTE RESIPIENTER Atskilte resipienter: To avløp fra én tettbebyggelse kan betraktes som to tettbebyggelser dersom avløpene ikke påvirker hverandre. God dokumentasjon kreves. Tarmbakterier (TKB) < 20 / ml vann Næringssalter, tilstandsklasse I og II. Oksygenregime: Vær obs på at utslipp fra to tettbebyggelser som belaster samme dypvann betraktes som én tettbebyggelse dersom O 2 er i tilstands- klasse III, IV eller V. 1 tettbebyggelse ? 3 tettbebyggelser ? NIVA

14 14

15 15

16 16 Flere typer undersøkelser  Fem situasjoner (tilfeller) med behov for resipientundersøkelser: 1.Undersøkelse for å avgjøre om utslipp går til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre 2.Undersøkelser av et utslipps beliggenhet i forhold til en elvemunning 3.Undersøkelse for å avgjøre om utslipp etter primærrensing ikke har skadevirkninger på miljøet i mindre følsomme områder 4.Undersøkelse for å avgjøre om rensing utover primærrensing ikke er til vinning for miljøet i mindre følsomme områder 5.Overvåking for å revidere oversikten over følsomme og mindre følsomme områder hvert 4. år.  Tilstanden skal beskrives med bruk av det norske klassifiseringssystem for miljøtilstand (SFT 1997)

17 17 Resipientundersøkelser – typer og faglige momenter 1)Med vannutskiftning og vannkvalitet menes undersøkelser som er knyttet til lagdeling, saltholdighet og strømsystem. Bruk av modeller kan være beregning av innlagringsdyp for avløpsvannet.

18 18 Oppsummering  Bakgrunn for resipientundersøkelser vil ofte være usjekke hvorvidt 2 eller flere utslipp går til samme resipient uundersøkelse av et utslipps beliggenhet i forhold til elvemunning ui forbindelse med søknad om unntak fra de generelle kravene til sekundærrensing i elvemunningsområder og mindre følsomme sjøområder uta kontakt med kompetent fagpersonell slik at eventuell resipientundersøking blir utformet på beste måte


Laste ned ppt "1 Resipientundersøkelser i samsvar med avløpsforskriften Saariselka 27 - 28 april 2006 Sivilingeniør Tobias Dahle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google