Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering av BV i Norge. Fra fylke/kommune til stat/kommune. Ingen endring i kommunenes oppgaver. ”Et åpnere barnevern”- tema i tiden. Redusere negativt fokus (ref. div.saker i media) Informasjon til befolkningen. BV-symptombærer- gi signaler til samf./ politikere. MÅL FOR PRESENTASJONEN: Et innblikk i hva BV jobber med gjennom info og gj. Noen eksempler. Å arbeide i Barnevernet er en tøff jobb!!

2 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 1) Barnevernets samfunnsmandat § 1-1 Lovens formål: Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold. Nøkkelord: Åpenhet, samarbeid, barnets beste Krav til saksbehandling og partsrettigheter Målgruppe : Utsatte barn og unge, 0-18 år (18-23 år) Målsetting: Bidra til at barn kan vokse opp hos sine biologiske foreldre Andre oppgaver : Råd og veiledning i barnefordelingssaker/ samkonflikter. Evt uttalelse barnefordelingssaker. Sosialrapport og saksforberedelse ved utenlandsk adopsjon

3 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 2. Andre oppgaver: Koordinering overgrepssaker (barn i krise) Kriminalitetsforebyggende tverretatlig arbeid Råd og veiledning til enkeltpersoner og samarbeidspartnere Råd/veiledning i barnefordelingssaker/ samværskonflikter. Evt uttalelse barnefordelingssaker. Sosialrapport og saksforberedelse ved utenlandsk adopsjon

4 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 3)Barneverntjenesten- avd. Levanger : 9, 5 årsverk: Leder, førstekonsulent, 6,2 barnevernkurator, 1,3 miljøarbeidere Total saksmengde pr 27.10.04: 160 (hvorav 20 enslige mindreårige/flyktninger og 10 utenl.oppr.) 23 undersøkelser 80 hjelpetiltak i hjemmet 57 plasseringer utenfor hjemmet

5 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 4) Melding Antall meldinger Levanger: 121 i 2003, 101 pr.10.10.04 Mottar meldinger fra andre: Hovedsaklig fra mor/far, politi/lensmann, sos.tj/bv, skoler. Også fra barna selv (4 i år), helsestasjon, sykehus, lege, naboer, barnehager, PPT, andre. Forholdsvis jevn fordeling ift kjønn og alder i meldinger Offentlige instanser plikt til å melde fra (lovverket skjerpet) Gjennomgå melding innen en uke (undersøke/henlegge)

6 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 5) Undersøkelse 3 måneders frist (særlige tilfeller 6 måneder) Bøter ved oversittelse § 6-9 Avsluttet 111 undersøkelser i 2003/ 93 hittil i år. Mest mulig i samråd med foresatte. Ungdom part i saken fra fylte 15 år. Ikke mer omfattende undersøkelse enn nødvendig. Innhenting av opplysninger, samtykkeskjema eller pålegg jfr § 6-4 Nettverksmøter i undersøkelsen

7 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 6) Hjelpetiltak i hjemmet 80 barn med hjelpetiltak i hjemmet per dato, og 135 barn med hjelpetiltak i hjemmet i 2003. Aktuelle tiltak: Miljøarbeider/hjemmekonsulent, familieråd, nettverksmøter, råd/veiledning, dekning av barnehage/sfo, oppfølgingsmøter/ansvarsgruppe, besøkshjem, tilsyn, leksehjelp/sfo, tilskudd til fritidsaktiviteter, økonomisk stønad som hjelpetiltak m.v, kjøp av statlige nærmiljøbaserte tiltak. Kriterier for hjelpetiltak: Særlige behov og nødvendig for å forebygge mer alvorlige problemer på sikt

8 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 7)Plassering utenfor hjemmet 57 plasseringer i fosterhjem/institusjon pr. 20.10.04 ( 51 u omsorg, 6 pl hjelpetiltak) Hjelpetiltak (kortvarig periode/ungdommer) Omsorgsovertakelse (16 i 2003, 8 hittil i 2004) Alle tvangsvedtak behandles i fylkesnemnda. Akuttplasseringer (må alltid godkjennes av fylkesnemnda ved tvang)

9 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten Bakgrunn for 57 plasseringer i fosterhjem og institusjon: Alvorlig mangler ved daglig omsorg, eller alvorlige mangler ved personlig kontakt og trygghet ift alder og utvikling. Ant/alder: 7/0-5 år, 25/6-12 år, 20/13-17 år, 5/18-22 år 26 jenter og 31 gutter Viktigste grunnlag for at foreldre ikke kan ivareta omsorgen: Omfattende rusmisbruk 15, Omfattende psyk vansker 13, Manglende omsorgsevne 24, Foreldreløse/enslige mindreårige: 4, Adferdsvansker hos ungdom: 2

10 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 8)Sammenligning andre kommuner: Stjørdal, Verdal, Steinkjer Antall barn i barnevernet per årsverk 2003 (Kostra): Levanger 24,9, Verdal 31,1, Stjørdal 14,3, Steinkjer 18,9, gj.snitt NT 23,4, landsgj.snitt u. Oslo 18,2 Antall barn plassert utenfor familien pr 30.06.04: Levanger 60, Verdal 28, Stjørdal 11, Steinkjer 42 Aktuelle faktorer vedr forskjeller kommuner: Flyktninger/EM Tilgang på boliger leiemarkedet kommunalt/privat Psykiatri Tilflytting/ opphold i kommunen mv. Volds/narko/kriminalitet Forebyggende satsing Satsting på barnevern/samarbeidsforhold

11 FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten 9)Oppsummering – veien videre Ønsket utvikling : Redusere kostnader gjennom nye metoder/ tiltaksutvikling Øke antall stillinger for mer forebyggende satsing og mindre kjøp av eksterne tjenester. Aktuell utvikling ut fra dagens situasjon: Reduksjon i stillinger for å spare penger, samtidig økning av budsjettramme. ( 1,7 mill) Konsekvens: fristoverskridelser som kan medføre bøter. Vansker med å gi et forsvarlig barneverntilbud i kommunen. Reduksjon 2005: halvering av kostnader til hjelpetiltak Konsekvens: Svært høy terskel – mange som må avvises av foreldre som selv ber om bistand


Laste ned ppt "FORMANNSKAPET 27.10.04, BAFA/Barneverntjenesten ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google