Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag

2 Barnevernets 4 ”føtter” •Kommunal barneverntjeneste •Bufetat (statlig barnevern) •Fylkesmannen •Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

3 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker •Etablert i 1993; i forbindelse med ny barnevernlov. Tidligere kommunale barnevernnemnder •12 fylkesnemnder i Norge, inndelt i 4 regionale enheter. Nord, leder Eva Sjaastad •Statlig organ, uavhengig stilling ifht departement og fylkesmann i faglige spørsmål •Nemndas vedtak kan kun overprøves av domstolene •Administrativt underlagt Sentralenheten for Fylkesnemndene Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

4 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oppgaver: vedtak etter barnevernloven når det gjelder: •Omsorgsovertagelse •Samværsspørsmål •Fratagelse av foreldreansvar •Eventuelt samtykke til adopsjon •Tiltak for barn med atferdsvansker •Godkjenning av kommunenes hastevedtak i akuttsituasjoner Sammensetning: Jurister, utvalg alminnelige medlemmer og et utvalg fagkyndige Saksbehandlingen: Tilsvarende domstolenes. Kommunen fremmer forslag, forhandlingsmøte med presentasjon fra partene med vitner og forklaringer. Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

5 Fylkesmannens oppgaver Fylkesmannens oppgaver jf barnevernloven § 2-3: -Fylkesmannens oppgaver Fylkesmannen er statlig barnevernmyndighet på fylkesnivå. Fylkesmannen plikter å føre særlig tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner. Fylkesmannen skal herunder a) påse at kommunene utfører de oppgaver de er pålagt etter denne loven, b) sørge for at kommunene får råd og veiledning, c) føre tilsyn med institusjoner etter kapittel 5 og omsorgssentre for mindreårige etter kapittel 5A. Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

6 Fristoversittelser, mulkt Bvl § 6-9 Frister og ileggelse av mulkt. En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt. I de tilfeller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighetsområde, regnes undersøkelsen som gjennomført når barneverntjenesten har framlagt begjæring om tiltak for fylkesnemnda i henhold til § Ved oversittelse av fristene kan fylkesmannen ilegge kommunen mulkt. Det samme gjelder ved oversittelse av fristen nevnt i § 4-2. Departementet kan gi forskrifter om gjennomføringen av ordningen og om mulktens størrelse. Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

7 Fristoversittelser, mulkt Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § § 3: Når fylkesmannen gjennom kontroll, eller på annen måte, blir kjent med at fristene i § 6-9 er oversittet, skal han bringe klarhet i hva som er årsaken til fristoversittelsen. Fylkesmannen skal ved råd og veiledning søke å bidra til at fristoversittelser ikke gjentar seg i kommunen. Dersom dette ikke fører frem kan fylkesmannen ilegge kommunen mulkt a) etter en helhetsvurdering på bakgrunn av gjentatte frist- oversittelser b) ved alvorlig oversittelse av en enkelt frist. Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

8 Rapportering fra barneverntjenestene Barneverntjenestens rapportering: -Kvartalsvis innsending av fristskjema til Fylkesmannen for hver enkelt sak som er gjennomgått og avsluttet samt antall meldinger/undersøkelser/fristoversittelser. -Halvårig rapportering til BLD via Fylkesmannen -Kostrarapportering ved årsskifte Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

9 Kommunens oppgaver Bvl § 2-1 første til fjerde ledd Kommunens oppgaver. Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ. Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departe-mentet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om intern-kontroll. Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer. I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

10 Kommunens oppgaver, fortsatt Bvl § 2-1 femte til sjuende ledd Kommunens oppgaver fortsatt. Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder a) gi råd og veiledning, b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. annet ledd, c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, d) iverksette og følge opp tiltak. De organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. annet og tredje ledd, utgjør kommunens barneverntjeneste. Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Kongen kan gi forskrifter om opplæring. Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

11 Situasjonen for barnevernet i Frostating Værnesregionen barneverntjeneste ( Meråker, Stjørdal og Frosta) Steinkjer Inderøy Verran Verdal Levanger Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

12 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009 Meldinger til barneverntjenesten: En melding til barneverntjenesten skal gjennomgås innen ei uke; beslutning om henleggelse eller undersøkelse. •Det ble meldt bekymring i forhold til 1346 barn i barn i barn i 2002 •253 av barna fikk i 2009 meldingen henlagt uten undersøkelse. •36 av barna fikk ikke gjennomgått meldingen sin innen den lovpålagte fristen på 1 uke i Også saker i Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

13 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009 Undersøkelser Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. Fristen er normalt 3 måneder. •1002 barn fikk sin sak undersøkt i 2009 • 966 barn i 2008 • 572 barn i : •138 barn fikk ikke undersøkt saken sin innen frist på 3 måneder. •41 % av undersøkelsene etter lov om barneverntjenester ble henlagt uten tiltak etter undersøkelse. Tallet har vært relativt stabilt siden •Tendens til at fristene oversittes også i Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

14 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009 Hjelpetiltak: Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemme eller av andre grunner har særlige behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Tiltaket skal reguleres i en tidsavgrenset tiltaksplan. •928 barn mottok hjelpetiltak pr •821 barn mottok hjelpetiltak pr •530 barn mottok hjelpetiltak pr •Av 928 barn var 307 barn uten tiltaksplan i 2009, dvs. 1 av 3 barn. •215 barn manglet tiltaksplan i 2008, dvs ca 1 av 4 barn. Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

15 Sentrale tall fra barnevernet i fylket for 2009 Omsorgstiltak: Et vedtak om at kommunen overtar omsorgen for et barn kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon som barnet befinner seg i, og skal ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak. Barnevernet skal utarbeide omsorgsplan. Vedtaket skal treffes av fylkesnemnda. •243 barn var under omsorg av kommunene pr •239 barn var under omsorg av kommunene pr •145 barn var under omsorg av kommunene pr •27 barn manglet omsorgsplan i •52 barn manglet omsorgsplan i Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

16 Situasjonen for barnevernet i Frostating Antall stillAntall barn 0-22 Antall barn pr still Antall meld pr still Antall undersøk pr still Antall barn i tiltak pr still Stjørdal 9, ,510,6 8,020,1 Meråker 1, ,813,211,612,1 Frosta 3, ,4 2,9 2,011,7 Levanger 13, ,0 6,314,7 Verdal 9, ,8 5,416,3 Inderøy 4, ,1 5,2 4,2 8,3 Verran 2, ,5 11,0 Steinkjer 15, ,2 6,1 5,6 9,9 Gj.snitt fylket 623,111,8 9,318,1 Gj. snitt landet 475,26,8 5,712,6 Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

17 Situasjonen i barnevernet i Frostating % henlagte meldinger % frist- oversittelser meldinger % henlagte undersøkelser % fristoversittels er undersøkelser % barn med tiltaksplaner % barn med omsorgsplane r Stjørdal Meråker Frosta Levanger Verdal Inderøy Verran Steinkjer Gj.snitt fylket Gj. snitt landet Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

18 Nøkkeltall for landet Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

19 Bemanningssituasjonen •I statsbudsjettet for 2010 la veksten i de frie inntektene til rette for opprettelse av 400 nye stillinger i barnevernet. •For Nord-Trøndelag vil det si ca 12 nye stillinger. •BLD har bedt fylkesmennene vurdere hvilke kommuner som har størst behov for økt bemanning i •Nord-Trøndelag har meldt om behov for økning i 10 av 12 barneverntjenester. De to tjenestene som ikke er meldt behov for, har begge lavere bemanning enn landsgjennomsnittet. •Bemanningstabeller fra fylkene er lagt til grunn for vurderingen. •Så langt melder kommunene i fylket om 2-3 nye stillinger i barnevernet i 2010 Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

20 Hvor kostnadskrevende er barnevern for kommunene? Kilde: KS Frostating Barnevernet i Frostating - Fylkesmannen

21


Laste ned ppt "SITUASJONEN FOR BARNEVERNET I FROSTATING Frostating 16. juni 2010 Kirsti Myrvang Rådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google